Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Mobility

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
8X20009 Studium vzájemných interakcí kovů a mikroorganizmů v životním prostředí s cílem tvorby nových biotechnologických postupů. 2020 2022

Program ECRP

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
847205 RECOVERY of degraded and transformed ecosystems in coal mining-affected areas 2019 2023

Program EU

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
LIFE20IPC/CZ/000004-LIFE-IP COALA “IP LIFE for Coal Mining Landscape Adaptation” 2022 2031
AGREEMENT No 19081 ProSkill Development of a Skill Ecosystem in the Visegrád Four countries 2020 2022

Projekty FRVŠ, RPP projekty

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
RPP2021/70 Multimediální podpora výuky mikrobiologických a biotechnologických předmětů 2021 2021
RPP2020/33 Tvorba multimediálních textů předmětu Zásobování vodou 2020 2020
RPP2020/40 Metodiky projektování 2020 2020
RPP2020/51 Multimediální texty předmětu - Projektování VH 2020 2020
RPP2019/33 Tvorba multimediálních textů předmětu Zásobování vodou 2019 2020
RPP2019/40 Metodiky projektování 2019 2020
RPP2019/51 Multimediální texty předmětu - Projektování VH 2019 2020

Prostředí pro život (od r.2020)

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
SS07010045 Využití stavebních a demoličních odpadů pro výrobu cementových kompozitů se solidifikačním účinkem a sníženým dopadem na životní prostředí 2024 2026

RFCS2027 výzva RFCS-2022

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
101112386 New technology for hydrogen and geopolymer composites production from post-mining waste 2023 2026

Specifický výzkum VŠB-TUO

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
SP2024/004 Výzkum detekce a identifikace mikropolutantů v životním prostředí 2024 2024
SP2024/005 Interakce mikrobioty s rhizosférou ruderálních rostlin na termicky aktivních odvalech 2024 2024
SP2024/030 Odstraňování chromu z vodného prostředí pomocí materiálu na bázi uhlíku a využití solidifikačního efektu cementové matrice k jeho imobilizaci v použitém adsorbentu. 2024 2024
SP2024/106 Možnosti úpravy polymetalické rudy s obsahem zlata 2024 2024
SP2023/004 Hodnocení ekotoxicity termicky aktivních odvalů na území města Ostravy 2023 2023
SP2023/017 Využití zbytků po spalování pro snižování obsahu potenciálně toxických kovů ve vodném prostředí 2023 2023
SP2023/045 Výzkum a detekce mikropolutantů v pitné a odpadní vodě z čistírny odpadních vod. 2023 2023
SP2023/051 Výzkum eliminace polycyklických aromatických uhlovodíků z odpadních vod a kalu z ČOV 2023 2023
SP2023/073 Optimalizace odpadového hospodářství VŠB-TUO 2023 2023
SP2022/40 Výzkum eliminace vybraných farmak z kalu z ČOV 2022 2022
SP2022/51 Studium výskytu mikroplastů jako indikátoru antropogenního znečištění v podzemních a důlních vodách. 2022 2022
SP2022/56 Monitoring a management městské zeleně v nivě řeky Odry a její vliv na lokální klima se zaměřením na invazní druhy 2022 2022
SP2022/57 Úprava a využití stavební suti pro sanaci termicky aktivních odvalů 2022 2022
SP2022/8 Posttěžební místa jako zdroj mikrobioindikátorů obnovy půdního ekosystému 2022 2022
SP2022/82 Aplikace nových bakteriálních kultur Acidithiobacillus thiooxidans, Leptospirillum ferrooxidans a Sulfobacillus thermosulfidooxidans při získávání kovů z odpadních materiálů 2022 2022
SP2022/85 Vliv mikrovlnného záření na výtěžnost zeolitové fáze syntetizované z VEP a odpadů obsahujících hliník za přídavku různých chemických aditiv 2022 2022
SP2021/11 Biomonitoring toxických účinků kovů a polokovů v industriálně zatíženém prostředí 2021 2021
SP2021/21 Úprava solárních panelů po ukončení životního cyklu a způsob jejich využití 2021 2021
SP2021/60 Bioloužení sulfidických rud 2021 2021
SP2021/61 Hydrotermální syntéza zeolitové fáze z vedlejších energetických produktů 2021 2021
SP2020/117 Monitoring a management vybraných invazních druhů rostlin a živočichů v pohornické krajině Ostravska a Karvinska 2020 2020
SP2020/121 Využití čistírenských kalů, kalové vody a nerecyklovatelných odpadních materiálů 2020 2020
SP2020/3 Testování ekotoxického vlivu textilních odpadních vod na organismy vodních ekosystémů 2020 2020
SP2020/30 Úprava a využití stavební suti v cementových kompozitech 2020 2020
SP2020/63 Získávání zlata z roztoku po kyselém loužení v thiomočovině 2020 2020

Zahraniční granty

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
Program č.3+3, 03-4-1128-2017/2022 Neutron Activation Analysis and Atomic Absorption Spectrometry and other analytical methods for soil and vegetation contamination studies in post - mining landscape in the Moravian-Silesian Region in the Czech Republic 2021 2021
Grant zplnomocněného vlády ČR v SÚJV 03-4-1128-20 Neutron Activation Analysis and Atomic Absorption Spectrometry for Soil and Vegetation Pollution Studies in post - mining landscape in the Moravian-Silesian Region in the Czech Republic 2020 2020
Program č.3+3, 03-4-1128-2017/2022 Instrumental neutron activation analysis and other analytical methods for determination of the influence of saline mine water on the vegetation (Phragmites australis) 2020 2020

ÉTA

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
TL05000309 Frázová banka akademické češtiny a její využití ve výzkumu a výuce akademického psaní 2021 2023