Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Biosféra

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
SE/640/1/01 Iniciace přirozených ekosystémů poddolované krajiny pro proces obnovy území Karvinska 2001 2003

IMPULS

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
FI-IM5/015 Nová technologie zateplovací omítky na bázi PUR odpadů. 2008 2010

INTERREG V-A (Česká republika - Polská republika)

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
CZ.11.4.120/0.0/15_006/0000074 TERDUMP Spolupráce VŠB-TU/GIG Katowice na průzkumu hořících hald na obou stranách společné hranice 2017 2019

KONTAKT

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
MEB0810142 Vývoj kompozitních, vysoce žáruvzdorných materiálů na bázi černouhelného popílku 2010 2011
ME 118 Změny uhelné hmoty v průběhu bakteriálního loužení 2006 2007

Komplexní udržitelné systémy v zemedělství

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
QJ1620148 Výzkum možností využití umělé infiltrace pro zkapacitnění zdrojů podzemních vod v suchých obdobích 2016 2018

Mezinárodní projekty (GC)

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
2009/223-411 Grant Contract - EXTERNAL ACTIONS OF THE EUROPEAN COMMUNITY Creating Green Philippines Islandns of Sustainability (GPIOS) 2009 2013
ASIA Pro Eco 2006/122-524 Ozelenění filipinského průmyslu pomocí projektu Ecoprofit 2006 2009

Mobility

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
8X20009 Studium vzájemných interakcí kovů a mikroorganizmů v životním prostředí s cílem tvorby nových biotechnologických postupů. 2020 2022

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
CZ.04.1.03/3.2.15.1/0006 Aprobační rozšiřující studium pro učeitele základních a středních škol Moravskoslezského kraje v enviromentálních, informačních, komunikačních a strojírenských oborech 2005 2006

Popularizace výzkumu a vývoje

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
VV99021 Seminář "Ekologická stabilita a hodnocení krajiny" 1999 1999

Profesionalizace armády České republiky

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
Praktické aspekty revitalizace městských a průmyslových území 2013 2013

Program ECRP

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
847205 RECOVERY of degraded and transformed ecosystems in coal mining-affected areas 2019 2023

Program EU

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
LIFE20IPC/CZ/000004-LIFE-IP COALA “IP LIFE for Coal Mining Landscape Adaptation” 2022 2031
AGREEMENT No 19081 ProSkill Development of a Skill Ecosystem in the Visegrád Four countries 2020 2022
1CE014P4 COBRAMAN - Řízení pro koordinaci obnovy brownfieldů 2009 2012

Program MZP

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
SP/2F2/98/07 Výzkum snižování nebezpečných vlastností odpadů 2009 2011

Program TS

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
MSCF-CT-2005-029529 Postgraduální škola průmyslové ekologie 2006 2009

Projekty FRVŠ, RPP projekty

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
RPP2021/70 Multimediální podpora výuky mikrobiologických a biotechnologických předmětů 2021 2021
RPP2020/33 Tvorba multimediálních textů předmětu Zásobování vodou 2020 2020
RPP2020/40 Metodiky projektování 2020 2020
RPP2020/51 Multimediální texty předmětu - Projektování VH 2020 2020
RPP2019/33 Tvorba multimediálních textů předmětu Zásobování vodou 2019 2020
RPP2019/40 Metodiky projektování 2019 2020
RPP2019/51 Multimediální texty předmětu - Projektování VH 2019 2020
RPP2016/141 Inovace 7 předmětů zajišťovaných Institutem environmentálního inženýrství pro studenty denního a kombinovaného studia 2016 2018
FRVS2015/70 Návrh nových úloh zaměřených na simulaci hydraulických jevů souvisejících s vodohospodářskou problematikou. 2015 2015
FRVS2015/95 Tvorba učebních textů multimediálního charakteru: Využití a zpracování biomasy 2015 2015
FRVS2014/194 Tvorba učebních textů multimediálního charakteru: Biologické metody zpracování odpadů 2014 2014
FRVS2014/48 Multimediální učební texty k předmětu Základy Projektování II 2014 2014
FRVS2014/97 Multimediální texty předmětu Vodohospodářská zařízení II 2014 2014
FRVŠ/2008/2221 Zavedení praktické úlohy " Stanovení PCBs metodou GC v rámci inovace praktima předmětu Instrumentální metody 2008 2008
FRVŠ/2007/1995 Zavedení nové praktické úlohy "Stanovení nepolárně extrahovatelných látek ve vodách" metodou plynové chromatografie 2007 2007
FRVŠ/2007/2020 Zavedení nové úlohy "Stanovení PAHs metodou HPLC" c rámci inovace praktika předmětu Instrumentální metody 2007 2007
FRVŠ/2006/112 Základy organické chemie pro environmentální obory 2006 2006
FRVŠ/2006/3160 Modernizace llaboratoře organických kontaminantů životního prostředí pro environmentální obory 2006 2006
FRVŠ/2005/972 Multimediální texty - Instrumentální metody 2005 2005
FRVŠ/2004/395 Multimediální učební texty-analytikcká chemie pro environmnetální obory 2004 2004
FRVŠ/2003/1683 Inovace výuky a zajištění terénních cvičení předmětu chemických disciplín 2003 2003

RFCS2027 výzva RFCS-2022

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
101112386 New technology for hydrogen and geopolymer composites production from post-mining waste 2023 2026

Racionální využití energie a obnovitelné přírodní zdroje (Národní program výzkumu)

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
2A-1TP1/099 Výzkum složení a vlastnosti činidel pro flotaci černouhelných kalů a suspenzí nepolárních nerostů a látek na bázi biologických komponent 2006 2008

Rozvojové projekty MŠMT

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
ROZP2010/19/17 Podpora talentovaných studentů pregraduálního i postgraduálního studia 2010 2010
ROZP2009/19/19 Program na podporu získávání praktických zkušeností studentů envoronmentálních oborů v průběhu magisterského a doktorského studia 2009 2009

Specifický výzkum VŠB-TUO

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
SP2023/004 Hodnocení ekotoxicity termicky aktivních odvalů na území města Ostravy 2023 2023
SP2023/017 Využití zbytků po spalování pro snižování obsahu potenciálně toxických kovů ve vodném prostředí 2023 2023
SP2023/045 Výzkum a detekce mikropolutantů v pitné a odpadní vodě z čistírny odpadních vod. 2023 2023
SP2023/051 Výzkum eliminace polycyklických aromatických uhlovodíků z odpadních vod a kalu z ČOV 2023 2023
SP2023/073 Optimalizace odpadového hospodářství VŠB-TUO 2023 2023
SP2022/40 Výzkum eliminace vybraných farmak z kalu z ČOV 2022 2022
SP2022/51 Studium výskytu mikroplastů jako indikátoru antropogenního znečištění v podzemních a důlních vodách. 2022 2022
SP2022/56 Monitoring a management městské zeleně v nivě řeky Odry a její vliv na lokální klima se zaměřením na invazní druhy 2022 2022
SP2022/57 Úprava a využití stavební suti pro sanaci termicky aktivních odvalů 2022 2022
SP2022/8 Posttěžební místa jako zdroj mikrobioindikátorů obnovy půdního ekosystému 2022 2022
SP2022/82 Aplikace nových bakteriálních kultur Acidithiobacillus thiooxidans, Leptospirillum ferrooxidans a Sulfobacillus thermosulfidooxidans při získávání kovů z odpadních materiálů 2022 2022
SP2022/85 Vliv mikrovlnného záření na výtěžnost zeolitové fáze syntetizované z VEP a odpadů obsahujících hliník za přídavku různých chemických aditiv 2022 2022
SP2021/11 Biomonitoring toxických účinků kovů a polokovů v industriálně zatíženém prostředí 2021 2021
SP2021/21 Úprava solárních panelů po ukončení životního cyklu a způsob jejich využití 2021 2021
SP2021/60 Bioloužení sulfidických rud 2021 2021
SP2021/61 Hydrotermální syntéza zeolitové fáze z vedlejších energetických produktů 2021 2021
SP2020/117 Monitoring a management vybraných invazních druhů rostlin a živočichů v pohornické krajině Ostravska a Karvinska 2020 2020
SP2020/121 Využití čistírenských kalů, kalové vody a nerecyklovatelných odpadních materiálů 2020 2020
SP2020/3 Testování ekotoxického vlivu textilních odpadních vod na organismy vodních ekosystémů 2020 2020
SP2020/30 Úprava a využití stavební suti v cementových kompozitech 2020 2020
SP2020/63 Získávání zlata z roztoku po kyselém loužení v thiomočovině 2020 2020
SP2016/20 Sledování možnosti výskytu oxidu siřičitého jako možného zdroje sekundárního znečištění ovzduší na aktivních ostravských odvalech 2016 2016
SP2016/33 Zhodnocení vybraných bioodpadů použitím biologických metod 2016 2016
SP2016/35 Využití ocelárenské strusky jako příměsi pro přípravu cementových kompozitů 2016 2016
SP2016/37 Příprava syntetických ekvivalentů mullitu a zeolitů na bázi energetických odpadů 2016 2016
SP2016/38 Potencionální environmentální dopady brownfields (hornických deponií) ložisek železných rud na složky životního prostředí (Příčný vrch, Zlatohorský rudní revír) 2016 2016
SP2015/16 Využití ocelárenské strusky jako náhrady pojiva v cementových kompozitech 2015 2015
SP2015/19 Potencionální environmentální dopady brownfields (hornických deponií) ložiska olověno-zinkových rud Nová Ves u Rýmařova na složky životního prostředí 2015 2015
SP2015/31 Analýza diverzity kov-rezistentních bakterií v kontaminovaných sedimentech odkališť 2015 2015
SP2015/34 Adsorpční studie odstranění toxických látek z kontaminovaných odpadních vod pomocí aktivovaných nízkonákladových odpadů v náplňových kolonách 2015 2015
SP2014/133 Hodnocení příspěvků resuspenze prachujako zdroje sekundárních emisí PAU na Ostravsku 2014 2014
SP2014/143 Odstraňování kovů z vodného prostředí pomocí odpadů ze spalování biomasy 2014 2014
SP2014/173 Štúdium kinetiky biooxidácie vybraných sulfidov a ich dopad na vznik AMD 2014 2014
SP2014/21 Dopad důlní a průmyslové činnosti na fenotypovou variabilitu a fyziologické interakce v mikrobiální diverzitě zatížených ekosystémů 2014 2014
SP2014/3 Výzkum zpracování biologicky rozložitelného odpadu vermikompostováním 2014 2014
SP2014/34 Studium závislosti sorpce polycyklických aromatických uhlovodíků na zrnitostní charakteristice prachu 2014 2014
SP2014/58 Kvalitativní hodnocení recentních biotopů těžební krajiny 2014 2014
SP2014/60 Rezidua vybraných léčiv ve vodách a sedimentech. 2014 2014
SP2014/7 Biosorpce Cr(VI) na biosorbent na bázi sinic a řas 2014 2014
SP2014/8 Studium aplikace pyrolýzních olejů v úpravě nerostných surovin 2014 2014
SP2014/9 Využití průmyslových odpadů s obsahem hlinitokřemičitanu pro materiálové struktury s definovaným povrchem 2014 2014
SP2013/103 Výzkum možnosti aplikace úpravnických procesů a membránových technologií při úpravě průmyslových vod. 2013 2013
SP2013/146 Ekologické hodnocení vod poklesových kotlin a sedimentačních nádrží Horního Slezska 2013 2013
SP2013/181 Biologická degradace odpadních kalů s vysokým obsahem organických polutantů pomocí vybraných bakteriálních kmenů izolovaných z původního mikrobiálního konsorcia 2013 2013
SP2013/60 Studium plynů a mechanismus jejich vzniku při likvidaci odpadů v průběhu pomalého termického rozkladu v poloprovozních podmínkách. 2013 2013
SP2012/65 Stanovení organických sloučenin sorbovaných na pevných částicích uvolňovaných při nespalovacích procesech z dopravy. 2012 2012
SP2012/71 Vývoj modelu pro finanční hodnocení procesů využívajících odpadní, druhotné suroviny nebo vedlejší produkty 2012 2012
SP2012/88 Optimalizace vlastností densifikovaných kompostů ve formě pelet z hlediska jejich využití 2012 2012
SP2012/93 Genotypizace a fenotypizace nových perspektivních kmenů biodegradačních bakterií 2012 2012
SP2012/95 Určení nejvhodnějších reakčních podmínek pro vysoko-sušinovou anaerobní fermentaci zemědělských a dalších bioodpadů ve speciálním fermentoru ze silážního vaku 2012 2012
SP2012/96 Kombinované bioloužení nebezpečných odpadů obsahujících vysoký podíl těžkých kovů 2012 2012
SP2011/108 Analýza metod zvyšujících účinnost separace a likvidace biodegradabilního obalového materiálu PLA. 2011 2011
SP2011/90 Návrh metodologie výzkumu mechorostů a analýza dat k hodnocení stavu životního prostředí 2011 2011
SP2011/98 Studium vlivu koagulantů na vývoj zeta-potenciálu koloidních roztoků 2011 2011
SP/2010100 Odvaly – recentní stanoviště hornické krajiny Horního Slezska a jejich ekologický potenciál 2010 2010
SP/2010109 Hodnocení účinnosti provedených rekultivací zvodněných poklesových kotlin na základě charakteristiky fyto a zoocenóz 2010 2010
SP/2010110 Možnosti realizace výukového arboreta v areálu Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava 2010 2010
SP/2010127 Zhodnocení energetických a materiálových toků jaderné elektrárny pomocí metody „posuzování životního cyklu“ (LCA – life-cycle assessment) 2010 2010
SP/2010195 Využití pyrolýzních olejů ve flotaci černého uhlí 2010 2010
SP/201097 Ověření a aplikace metodiky pro účely hodnocení externalit rekultivovaných a sanovaných ploch hornické krajiny 2010 2010

Standardní projekty

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
GD105/09/H014 Aplikace biologických metod nerostných surovin při výrobě alternativních paliv z méně hodnotného uhlí, biomateriálů a bioodpadů 2009 2012
GA105/06/0083 Využití úletů z termického sušení ke zvýšení užitných vlastností nízkovýhřevných druhů hnědých uhlí 2006 2008
GA105/06/0124 Výzkum výskytu a možností využití jílovců se sorpčními schopnostmi ze sokolovské a severočeské pánve 2006 2008
GA105/06/1242 Sanace a rekultivace zvodnělých poklesových kotlin a sedimentačních nádrží v hornické krajině Horního Slezska 2006 2008
GA105/02/1116 Studium vlastností síranových kalů z čištění důlních vod a možnosti jejich využití v silikátových technologiích 2002 2004
GA105/96/0752 Studium chemických rovnováh a možností separace železa a síranů z důlních vod hnědouhelných lomů 1996 1998
GA105/93/2191 Vývoj metody a testovacího zařízení pro flotační čištění odpadních vod a likvidaci čistírenských a vodárenských kalů 1993 1995
GA105/93/2374 Výzkum odpadových produktů hornictví a energetiky z hlediska možností jejich ukládání v podzemních prostorech v karbonských podmínkách OKR 1993 1995

Zahraniční granty

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
Program č.3+3, 03-4-1128-2017/2022 Neutron Activation Analysis and Atomic Absorption Spectrometry and other analytical methods for soil and vegetation contamination studies in post - mining landscape in the Moravian-Silesian Region in the Czech Republic 2021 2021
Grant zplnomocněného vlády ČR v SÚJV 03-4-1128-20 Neutron Activation Analysis and Atomic Absorption Spectrometry for Soil and Vegetation Pollution Studies in post - mining landscape in the Moravian-Silesian Region in the Czech Republic 2020 2020
Program č.3+3, 03-4-1128-2017/2022 Instrumental neutron activation analysis and other analytical methods for determination of the influence of saline mine water on the vegetation (Phragmites australis) 2020 2020
CZ.11.4.120/0.0/15_006/0000059 HODNOCENÍ ZDROJŮ A RIZIK SPOJENÝCH S INVAZNÍMI DRUHY ROSTLIN V PŘÍHRANIČNÍ OBLASTI 2017 2019

Záznamy z EVP bez programu

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
MSM 273500016 Environmentální problémy hornické a prumyslové krajiny 1999 2004

projekty MŠMT

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
Rekultivace a management nelesních typů ekosystémů na odvalech a posttěžebních brownfieldech Ostravska 2017 2017

ÉTA

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
TL05000309 Frázová banka akademické češtiny a její využití ve výzkumu a výuce akademického psaní 2021 2023