Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Studium výskytu mikroplastů jako indikátoru antropogenního znečištění v podzemních a důlních vodách.
Kód
SP2022/51
Předmět výzkumu
Přítomnost mikroplastů ve vodním prostředí je závažným problémem téměř všech oceánů, moří, nevyjímaje sladkovodního prostředí. Touto problematikou se zabývá v současné době množství vědců, kteří se snaží objasnit principy jejich vzniku, transportu, výskytu, následné akumulace a vlivu těchto částic na všechny složky životního prostředí. Infiltrace mikroplastů do podzemních a důlních vod skrz půdu a horninové prostředí však nabízí stále velkou řadu nezodpovězených otázek, a to zejména v oblasti rizika kontaminace podzemních vod antropogenními zdroji znečištění. Z tohoto důvodu je předmětem projektu ověřit hypotézu, zda přítomnost mikroplastů v podzemních a důlních vodách lze považovat za indikátor antropogenního znečištění. Mikroplasty jsou v současné době stále definovány jako částice menší než 5 mm, avšak v nadcházející době se očekává změna této klasifikace za novou a přesnější. Z hlediska vzniku můžeme mikroplasty rozdělit na primární a sekundární. Primární mikroplasty jsou takové, které vznikly přímou výrobou s určeným cílem použití. Tyto mikroplasty mají definovaný materiál, rozměr a tvar. Sekundární mikroplasty vznikají rozkladem a rozpadem větších plastových kusů. Předpokládá se, že důvodem této fragmentace je především UV záření a mechanické vlivy. Poslední dobou je také jako možná příčina uváděna degradace způsobená mikroorganismy. Samotný vznik sekundárních mikroplastů je však stále předmětem aktivního výzkumu a je důležité tomuto tématu věnovat patřičnou pozornost. S ohledem na skutečnost, že podzemní vody jsou využívány jako zdroj vody pro výrobu pitné a případně speciální provozní vody, je rovněž vhodné se na přítomnost mikroplastů v těchto vodách zaměřit. Co se týká důlních vod, lze na ně pohlížet obdobně, protože i tyto vody mohou sloužit nyní i v budoucnu jako potenciální zdroj vody. Přítomnost mikroplastů v povrchových vodách je již potvrzena řadou provedených výzkumů. Oproti tomu přítomnost mikroplastů v podzemních vodách je v publikacích řešena ojediněle a v případě důlních vod nebyla nalezena žádná odborná publikace, proto je v zájmu řešitelů se této problematice věnovat. V předloženém výzkumném záměru je na mikroplasty v podzemních a důlních vodách také nahlíženo jako na možný indikátor antropogenního znečištění. Samotné stanovení mikroplastů ve vodním prostředí je velmi náročné z důvodu vysokých požadavků na přístrojovou techniku, časovou náročnost, speciální spotřební materiál a v neposlední řadě na personální zajištění prováděné analýzy, kdy je nutné disponovat praktickými zkušenostmi se stanovením mikroplastů ve vodném prostředí. Také interpretace získaných výsledků a identifikace materiálů mikroplastů je složitá a vyžaduje určitou zkušenost. Řešitelé projektu se problematice stanovení mikroplastů věnují již od roku 2019, jsou tedy schopni zajistit správný průběh analýzy. Dílčím záměrem projektu je také zaměřit se na proces degradace a fragmentace větších plastových kusů, čímž bude simulován vznik sekundárních mikroplastů. Tento experimentální postup může být následně zdrojem informací pro samotné stanovení reálných vzorků. Při analýze totiž bude možné očekávat daný typ, tvar a vlastnosti částic, což usnadní a zrychlí celý proces stanovení a identifikaci mikroplastů ve vodním prostředí.
Rok zahájení
2022
Rok ukončení
2022
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kategorie
SGS
Typ
Specifický výzkum VŠB-TUO
Řešitel
Zpět na seznam