Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Laboratoře zajišťují praktickou výuku i zázemí pro závěrečné práce studentů, stáže středoškoláků i pro vědeckou činnost zaměstnanců KEI.

Veškeré laboratoře disponují standardním laboratorním vybavením (např. pracovní stoly, židle, laboratorní sklo a plasty, bezpečnostní pomůcky - digestoře, zařízení pro demineralizovanou vodu, chemikálie, filtrační stojany, mikropipety, dávkovače atd.).

Laboratoř aplikované ekologie

Laboratoře J344 a J345 slouží pro cvičení z předmětů: Ekologie, Inženýrské ekologie, Obecné biologie, Hydrobiologie, Biologie. Laboratoře dále využívají studenti bakalářského, magisterského a doktorského studia pro své experimentální závěrečné práce.

Vybrané přístrojové vybavení:

UV-VIS Spektrofotometr DR 600, Konduktometr  inoLab Cond 711, pH metr  inoLab pH 7110 SET, sen TIX 41, X PLAN 360FC Planimetr.

Mikroskop Olympus  CX41RF-E a Mikroskop DD37B ZEISS 25 ICS.

Stereomikroskop Nikon s kamerou a Stereomikroskop STM 712, ARSENAL SZP 1102.

Cyrusova komůrka I - počítání živých a mrtvých organismů, analýza vzorků planktonu z tekoucích a povrchových vod.

GPS přijímač  e TREX VISTA CX, GPS Garmin Oregon 600 Pro.

Apsteninovy planktony pro odběr fytoplanktonu ve stojatých i tekoucích vodách.

Surberovy sítě pro odběr makrozoobentosu v tekoucích vodách.

Secchiho deska pro stanovení zákalu stojaté vody.

Odběrák typu Friedinger pro odběr vody z různých hloubek.

Gumový člun  HF 360 pro odběr vzorků ze stojatých vod.

Vzorkovač Multisampler EIJKELKAMP.

Laboratoř environmentálních studií

Laboratoř KP304 slouží pro výuku předmětů Úvod do ochrany ŽP, Úvod do biologie a ekologie,  Zoologie, Metody studia ekosystémů, Obecná biologie, Obecná ekologie, Aplikovaná ekologie, Cvičení z botaniky a zoologie.

Laboratoř dále využívají studenti bakalářského, magisterského a doktorského studia pro své experimentální závěrečné práce.

Vybrané přístrojové vybavení:

Stereomikroskop Stemi DV4.                                                                                 

Presslerův přírůstkový nebozez k odběru vzorku z dřevin pro následné analýzy.

Souprava pro odběr půdních vzorků (odběrová tyč, padací kladivo, Kopeckého válečky).

Luxmetr HC-DT 8809 ke stanovení světelné intenzity pracovního prostředí, ale také v ekosystémech.

Fotopast ACORN 5210MC a Dalekohled 8x50

Secciho deska pro stanovení průhlednosti vody.                                                                          

Multifunční sonda YSI 6820 pro stanovení pH, teploty, konduktivity a rozpuštěného kyslíku.

Entomologická síť ke studiu hmyzu. Prosívadlo pro studium bezobratlých živočichů žijících v půdní hrabance. Sklepávadlo pro studium bezobratlých živočichů. Síť  ke studiu sladkovodních živočichů.                                                                               

Multifunční počítač Vernier pro měření hladiny hluku, vlhkosti půdy + spektrofotometr.

Laboratoře environmentální analýzy a úpravy vzorků

Laboratoř J218 je výuková laboratoř pro výuku předmětů Instrumentální metody analýzy I a II, Organické kontaminanty, Laboratorní praktikum.

Laboratoře H401B,C a J218 dále využívají studenti bakalářského, magisterského a doktorského studia pro své experimentální závěrečné práce.

Vybrané přístrojové vybavení:

Vysokoúčinný kapalinový chromatograf DIONEX  s autosamplerem s fluorescenčním detektorem RF 200 a vlnovým detektorem UltiMate 3000.

Plynový chromatograf VARIAN CP-3800 s autosamplerem s FID detektorem, využití při analýzách vzorků ŽP jako stanovení VOC, C10-C40.

Odparka rotační vakuová RVO k úpravě a přípravě termolabilních vzorků pro další analýzu, extrakce PAHs, destilace (jednoduchá nebo zpětná).

Termovap TV10 k zakoncentrování vzorků odpařením rozpouštědla, popř. odpaření vzorku do sucha.

Infračervený skenovací spektrofotometr Buck M 500 k identifikace organických sloučenin IR spektrometrií.

Inkubátor třepací IKA KS 4000 I COntrol k přípravé a úpravé vzorků pro sorpce, měření kinetiky, apod.

Laboratoř mikrobiologie

Laboratoř J122 slouží pro výuku všech předmětů zaměřených na mikrobiologii. Laboratoř dále využívají studenti bakalářského, magisterského a doktorského studia pro své experimentální závěrečné práce.

Mikrobiologická laboratoř vyhovuje všem hygienickým požadavkům časté desinfekce a aseptické práce.

Součástí laboratoře je Sbírka mikroorganismů při KEI – bakterií, mikroskopických vláknitých hub, sinic a řas, která je využívána při praktických cvičeních studentů i při jejich další experimentální práci.

Vybrané přístrojové vybavení:

Identifikační přístroj MicroStation system GEN III (Biolog Inc., USA) pro identifikaci baktérií, kvasinek a vláknitých hub

Horkovzdušný sterilizátor BMT STERICELL pro sterilizaci, Parní sterilizátor (autokláv) BMT STERILAB pro sterilizaci a tepelnou přípravu roztoků a mikrobiologických médií (agarů) .

Inkubátor BMT INCUCELL V  pro kultivaci mikrobiologických kultur při volitelných teplotách.

Biologický bezpečnostní box (biohazard box) HERASAFE KS9 pro bezpečnou a aseptickou práci.

Centrifuga BIOSAN MicroSpin 12 (BioSan, LTU) k separaci jednotlivých suspenzí v mikrozkumavkách.

Denzitometr BIOSAN DEN-1 k měření koncentrace buněk (bakteriální, kvasinkové buňky) v průběhu růstového procesu, ke stanovení citlivosti mikroorganismů na antibiotika, pro identifikaci mikroorganismů za použití různých testovacích systémů, apod.

Laboratoř organické geochemie

Laboratoř J336 využívají studenti bakalářského, magisterského a doktorského studia pro své experimentální závěrečné práce.

Vybrané přístrojové vybavení:

Kalorimetr LECO AC-350 pro stanovení spalného tepla.

Tekmar Dohrmann – Analyzátor TOC – Apollo9000 s TN modulem pro stanovení TOC a celkového dusíku.


Laboratoř pedologie a environmentálních rizik

Laboratoř D400 využívají studenti bakalářského, magisterského a doktorského studia pro své experimentální závěrečné práce.

Vybrané přístrojové vybavení:

Vermikompostéry VermiHut 4 k testování na bezobratlých.

Inkubátor IN 110 a Sušárna UN 110.

Květináče + misky zn. CRETA k testování měření inhibice růstu kořene a vzcházení vyšších rostlin (4 denní testy).

Petriho misky prům. 20 cm k testování na bezobratlých a k testování klíčivosti.

Analytická síta pro suchý i mokrý prosev.

Standartní sada ručních sít Ø 100 mm.

Multimetr přenosný HACH LANGE HQ30d flexi SET 2 pH/cond.

24 půdních válečků pr.53x50 V51, pro odběr neporušených půdních vzorků.

Laboratoře technologie vody

Laboratoř JA416 je výuková laboratoř pro výuku předmětů Fyzikálně chemické procesy v technologii vody a Úpravnictví a hydroseparační procesy.

Laboratoř JA418 a JA419 jsou výukové laboratoře pro výuku předmětů Technologie vody I, Technologie vody II, Technologie vody III, Čištění odpadních vod, Biologické čištění odpadních vod, Balneotechnika a balneologie, Hodnocení vlastností odpadů.

Laboratoř JA419 je výuková laboratoř pro výuku předmětů Minerální biotechnologie I a Minerální biotechnologie II.

Laboratoře využívají studenti bakalářského, magisterského a doktorského studia pro své experimentální závěrečné práce.

Laboratoře jsou klimatizované a vybavené germicidními lampami.

Vybrané přístrojové vybavení:

Spektrofotometry - HACH DR2800, HI 83200 Hannna Instruments, Aquamate, Hitachi U-2900.

Kolorimetry, Turbidimetry.

Multimetry WTW, HACH, Hannna Instruments pro měření pH/Cond/ORP/O2.

Termoreaktor  Merck TR 300, Hach Lange LT 200 – reaktor pro CHSK a jiné termické rozklady.

Termostaty, sterilizátory, sušárny, muflové pece, centrifugy, třepačky atd.

Laboratoř výzkumu využití druhotných surovin

Laboratoř J134 využívají studenti bakalářského, magisterského a doktorského studia pro své experimentální závěrečné práce.

Vybrané přístrojové vybavení:

Muflová pec ELSKLO E6C, Sušárna UF260 Memmert, Vlhkoměr GMH 3850 Greisinger, Termokamera TESTO, Digitální váha.

Měřící jednotka ISOMET 2114 pro měření součinitele tepelné vodivosti, měrné objemové tepelné kapacity a teplotní vodivosti pevných kompozitů, sypkých či kapalných materiálů.

Laboratorní míchačka MI-CM5AX Beton Systém k výrobě cementových kaší.

Zhutňovací stolek ZSC-40 ke zhutnění cementové kaše ve formě.

Vicat ruční FORM TEST pro stanovení počátku a konce tuhnutí cementových kaší.

Haegermannův poklepový ruční stolek pro stanovení konzistence (hodnota rozlití) čerstvých cementových a maltových směsí.

Tlačný a ohybový přípravek k určení pevnosti v tlaku a v ohybu na cemento - maltových trámečcích.

Laboratoře výzkumných projektů + AAS spektrometrie

Laboratoře CPIT RD104, RD105, RD106 a RD107 využívají studenti bakalářského, magisterského a doktorského studia pro své experimentální závěrečné práce.

Vybrané přístrojové vybavení:

AAS spektrometr VARIAN AA280FS k prvkové analýze roztoků nebo tuhých materiálů po rozkladu.

Mikroskop studentský SME6A

Mikrofiltrační jednotka GreenTech ke zkouškám mikrofiltračních membránových modulů při separaci suspendovaných látek v roztocích.

Analyzátor XRF S8 TIGER, Analytické váhy OHAUS a DENVER

Kryogenní mlýnek 6750 Freezer/Mill

pH metr/cond WTW 340i, Třepačka otočná Heidolph

Písková lázeň HG DELL 3400MP

Laboratorní dialyzační jednotka MemBrain P EDR-Z k základním odsolovacím experimentům.

Planetový kulový mlýn RETSCH, Titrátor Mettler Toledo

Mikrovlnná jednotka pro vysokotlaké rozklady Milestone

Mikrovlnná pec CEM MARS, Muflová pec LAC-LHM

Sušárna MEMMERT UNE 700, Lamelová vývěva ILMVAC PS20

Laboratoř zpracování nerostných surovin

Laboratoř J221 využívají studenti bakalářského, magisterského a doktorského studia pro své experimentální závěrečné práce.

Vybrané přístrojové vybavení:

Ozonizátor WEDWCO Modular 8 HC na výrobu ozonu pro sterilizaci nebo oxidaci látek.

pH metr CYBERSCAN 510

Chladící zařízení ZANUSSI ke skladování vzorků před analýzou.

Laboratorní předvážky OWALABOR

Sušárna  HS 61 A pro sušení vzorků suroviny do konstantní hmotnosti.

Vibrační mlýnek PULVERISETE k rozpojování částic suroviny pod 1 mm.

Spirálový vařič k rozpouštění tuhých látek do roztoku za zvýšené teploty.

Vzduchovací kompresorky SICCE k promíchávání a okysličování roztoků a suspenzí při chemickém a biochemickém loužení nerostných surovin a odpadů.

Laboratoř flotace

Laboratoř J160 zajišťuje výuku předmětů Mechanická aktivace v procesech úpravy surovin a odpadů, Úpravnictví a hydroseparační procesy, Recyklace odpadů, Minerální biotechnologie I. a II., Chemické metody zpracování nerostných surovin a odpadů, Flotace nerostných surovin a odpadů, Biologické metody zpracování nerostných surovin.

Laboratoř využívají studenti bakalářského, magisterského a doktorského studia pro své experimentální závěrečné práce.

Vybrané přístrojové vybavení:

Flotátor VRF a kolonový k flotaci rud, uhlí a odpadních surovin za účelem separace užitkové složky od složky jalové (odpadní) díky rozdílným chemicko-fyzikálním vlastnostem povrchů jednotlivých částic.

Parní sterilizátor PS20A, Sušárny MEMMERT UF 110plus.

pH metry CYBERSCAN 510

Magnetická míchadla s ohřevem Tachno KARTELL TK22, Laboratorní předvážky RADWAG, Analytické váhy KERN EW.

Čelisťový drtič RETSCH BB 200 WC k drcení suroviny. Vibrační mlýn.

Muflová pec LAC MT 825 ke stanovení popelnatosti uhlí, spalitelných látek, pražení apod.

Pyrolýzní retorta LUMEL RP63 pro pyrolýzní rozklad suroviny.

Laboratorní síta RETSCH a Vibrační analyzátory RETSCH AS200 digit pro granulometrickou analýzu sypkých surovin a materiálů.

Rozdružovací zařízení Knelson KC-MD3 pro separaci zlata nebo těžkých minerálů.

Bioreaktor Airlift 10l pro bakteriální loužení nerostných surovin.

Vibrační analyzátor FRITSCH ANALYSETTE 3 Spartan ke granulometrické analýze sypkých surovin a materiálů.

Magnetický separátor CHAS W COOK & SONS Ltd. pro oddělení magnetických nemagnetických surovin.

Vakuová čerpadla ILM VAC, Vysokorychlostní míchací zařízení IMETEC Professional, Elektrolyzér IM.