Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Jaký bakalářský program u nás můžeš studovat?

Ochrana životního prostředí v průmyslu

Bakalářský studijní program „Ochrana životního prostředí v průmyslu“ je moderní interdisciplinární studijní program založený na všeobecném technickém a přírodovědném základu. Studijní program je zaměřen především na industriální prostředí, a to zejména na oblast dopadu těžebních a průmyslových technologií na životní prostředí. Absolventi najdou své uplatnění v odborné praxi, ve státní a veřejné správě, a to při hodnocení, plánování a rozhodování v oblasti ochrany a tvorby životního prostředí.

Odpadové hospodářství a úprava surovin

Odpady, druhotné suroviny – souvisí se současným způsobem života a jsou současný i budoucí problém lidstva. U nás můžeš studovat úpravu a zpracování nerostných surovin a zároveň nové evropské trendy v odpadovém hospodářství s důrazem na oběhové hospodářství a programem „nulového“ odpadu. Jak změnit způsob naší výroby a spotřeby tak, abychom produkovali stále méně odpadu a současně veškerý odpad využívali jako zdroj? Studium tě připraví pro uplatňování moderních technologií při zpracování, recyklaci a využívání odpadů a druhotných surovin. Studijní program "Odpadové hospodářství a úprava surovin" připravuje studenty i v oblastech biotechnologií, toxikologií a škodlivin v ŽP, ale nezapomíná ani na soft skills. Máme povinné stáže v průmyslových podnicích (1 měsíc), abyste získali zajímavé zkušenosti.

Voda – strategická surovina

Voda je strategickou surovinou 21. století! Je nejcennějším přírodním zdrojem na Zemi a je nezbytná nejen pro život, ale také pro průmysl a zemědělství, pro rekreaci a celou řadu dalších oblastí. Je prostě všude kolem nás! S tím souvisí velmi dobrá uplatnitelnost absolventů tohoto studijního programu. A co Tě naučíme? Budeš vědět, jak vyhledávat zdroje vody, jak ji jímat a upravit pro její další použití, jak ji dopravit ke spotřebiteli, jak ji odvést a následně čistit. Také tě naučíme vodu využívat hospodárně, dozvíš se, jak o ni pečovat v krajině, a také získáš základní znalosti, jak navrhovat vodohospodářské a hydrogeologické objekty. Tvé studium bude doplněno komplexní praxí v terénu a laboratoři. Po studiu se můžeš uplatnit jako kvalifikovaný odborník v podnicích zabývajících se vyhledáváním zdrojů vod a jímáním vod, úpravou a čištěním vod, vodohospodářskými a hydrogeologickými objekty, sběrem a zpracováním prostorových dat, hydrogeologickým průzkumem, v analytických laboratořích nebo ve státní a veřejné správě.

Jakým magisterským studiem můžeš pokračovat?

Odpadové hospodářství a úprava surovin

Surovinové zdroje, odpady – současný i budoucí problém lidstva. Jak změnit chování a technologie, abychom produkovali stále méně odpadu a současně veškerý odpad využívali jako zdroj? U nás si prohloubíš znalosti z bakalářského studia a získáš větší přehled v oblastech úpravy a zpracování nerostných surovin a zároveň se seznámíš s novými světovými trendy v odpadovém hospodářství s důrazem na oběhové hospodářství (Cirkulární ekonomiku). Studium tě připraví pro uplatňování moderních technologií při zpracování, recyklaci a využívání surovinových zdrojů a odpadů. Studijní program "Odpadové hospodářství a úprava surovin" připravuje studenty i v oblastech informatiky nebo vizualizací spojených s procesními technologiemi, ale nezapomíná ani na soft skills. Máme povinné odborné stáže v průmyslových podnicích (1 měsíc), abyste rozšířili své znalosti a získali nové zkušenosti.

Ochrana životního prostředí v průmyslu

Navazující magisterský studijní program Ochrana životního prostředí v průmyslu představuje moderní interdisciplinární program založený na technickém a přírodovědném základu. Program je perspektivně zaměřen na industriální prostředí, zejména na oblast dopadu těžebních a průmyslových technologií na životní prostředí.
Předměty studijního plánu jsou zaměřeny na průmyslové, těžební a posttěžební prostředí, na globální problémy v industrializovaném prostředí, na hodnocení biologických změn v prostředí postiženém těžbou a průmyslem, na inovativní metody a technologie pro snižování znečišťujících látek v ovzduší, v půdě, ve vodách ve smyslu ochrany těchto ekosystémů a také na oblast prevence, regenerace a revitalizace industriálního prostředí.

Preventivní přístupy v ochraně životního prostředí

Chceš, aby činnosti související s naším životem co nejméně poškozovaly životní prostředí? Přihlas se ke studiu programu Preventivní přístupy v ochraně životního prostředí (PPvOŽP) a pokus se tak zrealizovat své představy v oblasti ochrany životního prostředí. Během studia absolvuješ profilové předměty, které Ti pomohou uplatnit se v oblasti preventivních přístupů v ochraně životního prostředí. Získáš znalosti z oblasti posuzování vlivů na životní prostředí (EIA – dnes velmi diskutovaná oblast), environmentálních auditů, hodnocení životního cyklu (LCA), čistší produkce, hodnocení vlivů průmyslových technologií na životní prostředí, oborové legislativy a dalších souvisejících oblastí.

Technické znovuvyužití brownfields

Celoevropským problémem ve městech jsou opuštěné areály továren, dolů, celých městských částí – brownfieldů. Jsi kreativní absolvent bakalářského studia, který chce mít manažerské schopnosti, současně se zajímá o ochranu životního prostředí a krajinu? Studuj navazující magisterský obor Technické znovuvyužití brownfields, studuj obor, který tě připraví měnit okolní svět. Naučíš se pracovat s grafickými programy pro plány a projekty obnovy opuštěných ploch a staveb, budeš tvůrčím způsobem řešit problémy s brownfieldy. Budeš se podílet na řešení projektů obnovy opuštěných ploch, získáš znalosti a dovednosti, které s tebe udělají brownfield manažera – odborníka pro kanceláře architektů, státní správu, pro developery i pro podnikatelskou sféru.

Technologie a hospodaření s vodou

Voda je dnes tématem #1, a proto i náš studijní program „Technologie a hospodaření s vodou“ je sestaven tak, aby studenty připravil na nové výzvy v této oblasti. Získáš klíčové znalosti o tom, jak upravit surovou vodu na vodu pitnou, ale i provozní, a následně také použitou vodu i řádně vyčistit. Tvé studium bude doplněno komplexní praxí v terénu a laboratoři. Absolventi studijního programu „Technologie a hospodaření s vodou“ najdou uplatnění jako řídící pracovníci a technologové v podnicích zabývajících se úpravou a čištěním vod, provozováním vodohospodářské infrastruktury, nakládáním s vodou a projekční činností. Absolventi také splňují podmínky regulovaného povolání, kterým je odborný zástupce provozovatele vodovodů a kanalizací dle zákona č. 274/2001 Sb.

Voda - strategická surovina

Voda jako strategická surovina je velmi aktuálním tématem současnosti i budoucnosti. Chceš-li si rozšířit a získat nové poznání o této surovině v oblastech hydrogeologie, vyhledávání zdrojů vody, jímání vody, její úpravy, hospodaření s vodou v krajině a vodohospodářských zařízeních, pak právě pro tebe je určen tento nový studijní program s širokým uplatněním v praxi. V rámci odborné praxe při studiu budeš v kontaktu s podniky, se kterými můžeš následně spojit svoji budoucnost. Po absolvování studijního programu se z tebe stane kvalifikovaný odborník, který se uplatní v podnicích zabývajících se např. vyhledáváním zdrojů vod, jímáním vod, úpravou a čištěním vod, vodohospodářskými a hydrogeologickými objekty, hydrogeologickým průzkumem a výzkumem, sanacemi a dekontaminacemi ekologických zátěží.

Jaké doktorské studium nabízíme?

Ochrana životního prostředí v průmyslu

Doktorský studijní program Ochrana životního prostředí v průmyslu představuje moderní interdisciplinární program založený na širokém technickém a přírodovědném základu. Program je perspektivně zaměřen na industriální prostředí, zejména na oblast dopadu těžebních a průmyslových technologií na životní prostředí. Prostřednictvím znalostí příslušné legislativy, organizace a řízení životního prostředí, posuzování antropogenních vlivů na životní prostředí, moderních metod monitorování a hodnocení jeho stavu včetně metod hodnocení aktuálního stavu bioty posuzovaného území mohou být predikovány vhodné metody ochrany ovzduší, vod a půd v industriálním prostředí a v prostředí starých báňských zátěží. S tím souvisí otázky uplatnění moderních metod v oblasti nakládání s odpady a možnosti aplikace biotechnologických postupů v moderní těžbě a průmyslové výrobě. 

Úpravnictví

Zpracování nerostných surovin, odpadové hospodářství, vodní hospodářství– současný i budoucí problém lidstva. Využijte výhody studia, která je podložena naším předním výzkumem v oblasti úpravy a zpracování nerostných a druhotných surovin a studujte také nové světové trendy v odpadovém a vodním hospodářství s důrazem na evropské směřování cirkulární ekonomiky. Studijní program disponuje řadou špičkových laboratoří a tak budete mít přístup k exkluzivním zdrojům, abyste mohli dále rozvíjet své zkušenosti během studia. Studium tě připraví pro uplatňování moderních technologií při zpracování, recyklaci a využívání odpadů a druhotných surovin. Studijní program Úpravnictví připravuje studenty k získání kvalifikace vědeckého pracovníka pro oblast badatelského nebo aplikovaného výzkumu, zejména pro výzkum a vývoj maloodpadových a bezodpadových surovinových technologií i pro zlepšování kvality životního prostředí. Spolupracujeme s různými vědecko-výzkumnými pracovišti (Ústav Geotechniky SAV, Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s. aj.) a zahraničními univerzitami (AGH Krakov, TU Košice, Universidad Industrial de Santander Columbia aj.).