Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Úprava solárních panelů po ukončení životního cyklu a způsob jejich využití
Kód
SP2021/21
Předmět výzkumu
Téma řešeného projektu vychází z tématu disertační práce hlavní řešitelky projektu. Předmět disertační práce vychází z Politiky druhotných surovin ČR pro období 2019-2022, jejichž hlavním cílem je zvyšování podílu zpětně navrácených surovin na celkové spotřebě surovin v rámci českého hospodářství. Směrnice evropského parlamentu a rady 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních nařizuje, že minimálně 70 % materiálů z fotovoltaických panelů musí být opětovně použito nebo recyklováno. Výzkum bude zaměřen na možnost využití recyklátu z recyklace fotovoltaických panelů po ukončení jejich životního cyklu. Výzkum bude rozdělen na dvě dílčí části. První část výzkumu bude zaměřena na úpravu recyklátu, separaci složek, stanovení vlastností - zrnitostní analýza, nasákavost, mezerovitost, objemová hmotnost v suchém stavu, objemová hmotnost povrchově osušených zrn atd. Druhá část výzkumu bude zaměřena na využití recyklátu, jakožto plniva v cementových kompozitech. V rámci výzkumu budou navrženy experimentální receptury cementových kompozitů na bázi recyklátu, přičemž důraz bude kladen na co nejoptimálnější křivku zrnitosti použitého recyklátu. U cementových kompozitů, které budou připraveny dle navržených experimentálních receptur, budou testovány fyzikálně-mechanické vlastnosti čerstvě směsi cementových kompozitů (objemová hmotnost, konzistence ČBS, zkouška rozlití). Dále budou testovány vlastnosti zatvrdlých cementových kompozitů: objemová hmotnost, nasákavost, pevnostní charakteristiky (pevnost v tahu za ohybu a v tlaku po 3, 7, 21, 28, 90 dnech), tepelné vlastnosti (součinitel tepelné vodivosti, měrná objemová tepelná kapacita cp, teplotní vodivost), dále bude studována kontaktní zóna mezi zrnem recyklátu a cementovou matricí. Rozpočet projektu 1. Osobní náklady celkem. 0 Kč Z toho: - 1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek) - 1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a příděly do sociálního fondu - 2. Stipendia - 116 000 Kč dle zákona č.111/1998 sb., §91, odst.2 písm. b),c),e) Stipendium bude přiznáno 5 studentům za práci na projektu. 3. Materiálové náklady - 55 000 Kč Materiálové náklady budou sloužit pro zakoupení laboratorních potřeb (pyknometry objemu 2 000 ml – 7000 Kč), diamantový kotouč (4 000 Kč), brusné papíry různých zrnitostí – pro přípravu zkušebních těles na broušení a leštění povrchu (2 000 Kč), chemikálií, laboratorního spotřebního materiálu, Kancelářský materiál + tonery 2 sady pro multifunkční zařízení HP Color laserjet pro MFP m476dn a HP Laserjet pro 400 (30 000 Kč) a surovin pro přípravu cementových kompozitů – cement (4 000 Kč) a normový písek (8 000 Kč) 4. Drobný hmotný a nehmotný majetek - 46 800 Kč Budou pořízena zkušební síta dle EN, drátěná tkanina velikost oka - 0,063mm; 0,125mm; 0,25mm; 0,5mm; 1mm; 2mm; 4mm; 8mm; 16 mm + víko a miska pro stanovení zrnitostní analýzy vstupního materiálu dle ČSN EN 933-1 (36 000 Kč), dále budou zakoupena forma pro přípravu cementových trámečků rozměru 40x40x160 mm (12 800 Kč). 5. Služby - 89 000 Kč Náklady na analýzy výluhů cementových kompozitů na bázi recyklátu ze solárních panelů po ukončení životního cyklu v akreditované laboratoři Centra nanotechnologií VŠB-TU Ostrava včetně protokolu akreditované zkoušky, protokol nutný z hlediska následného možného uplatnění v praxi (11 000 Kč), náklady spojené s publikací článků v časopisu s impakt faktorem včetně korektur anglického textu (51 000 Kč), vložné (pro tým projektu – 4 ks) na mezinárodní konferenci „Advances in Environmental Engineering AEE 2021“ evidovánou v databázi Web of Science a Scopus, druh výsledku „D“ dle metodiky M17+ (20 000 Kč), on-line přístup k normám s možností tisku (7 000 Kč). 6. Cestovní náhrady - 10 000 Kč Doprava pro zajištění recyklátu solárních panelů - 4 cesty (8000 Kč), doprava pro zajištění dalších surovin pro přípravu cementových kompozitů - plastifikační přísady, cement, pigmenty atd. (2 000 Kč) 7. Doplňková (režijní) náklady max. do výše 10 % poskytnuté podpory - 35 200 Kč Dle požadavků poskytovatele. 8. Konference (max. do výše 10 % poskytnuté podpory) 9. Investice - Plánované náklady Uznané náklady Celkem běžné finanční prostředky na projekt v rámci specifického vysokoškolského výzkumu 352 000 Kč
Rok zahájení
2021
Rok ukončení
2021
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kategorie
SGS
Typ
Specifický výzkum VŠB-TUO
Řešitel
Zpět na seznam