Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Hodnocení ekotoxicity termicky aktivních odvalů na území města Ostravy
Kód
SP2023/004
Předmět výzkumu
Těžba a zpracování uhlí neodmyslitelně patří k Ostravské aglomeraci, a ačkoliv je dnes těžba černého uhlí na Ostravsku v útlumu, její dopady na životní prostředí stále přetrvávají. Jedním z charakteristických posttěžebních reliktů jsou odvaly (tzv. haldy) – shromaždiště hlušiny a nevyužitelného důlního odpadu (kromě důlní hlušiny byly v minulosti na některé odvaly zaváženy také např. odpady z koksoven, komunální odpad, stavební sutě i kaly z lagun). Odvaly přináší nejen typické změny krajinného rázu, ale také riziko pro životní prostředí, neboť bylo prokázáno, že mají přetrvávající vliv na abiotickou i biotickou složku životního prostředí. To dělá z odvalů významné a komplexní antropogenní útvary s různorodým složením a toxickými vlastnostmi. V Ostravsko-karvinském revíru bychom těchto odvalů spočítali na 50, z toho nejméně tři – halda Ema, Hedvika a Heřmanice – vykazují termickou aktivitu. Již dříve bylo prokázáno, že hlušina, stejně jako další odpady pocházející z těžby a úpravy rud, obsahují velká množství toxických látek negativně působících na živé organismy, a mají tak zásadní vliv na biodiverzitu v místě jejich úložiště. Navíc, výskyt toxikantů přímo ovlivňuje diverzitu a aktivitu půdních mikroorganismů, což se následně projevuje v rozvoji vegetace i druhovém zastoupení živočichů. Především půdní mikroorganismy mají v revitalizaci ekosystému nezastupitelné místo: jsou přítomny prakticky ve všech prostředích a jsou obvykle prvními organismy, které reagují na chemické a fyzikální změny v prostředí. Změny v mikrobiálních společenstvech jsou tedy indikátorem významných změn v životaschopnosti životního prostředí jako celku. I když celá řada kontaminujících látek izolovaných z hald a lagun již byla podrobena různým ekotoxikologickým studiím, je třeba ověřit aktuální vzájemné interakce látek obsažených a uvolňovaných z odvalového materiálu s biotou in situ, a to především s mikrobiotou, která je základem pro přírodní funkci půd, a tím pro rozvoj dalších organismů. V rámci celkového výzkumu bude nutné také porovnat vzorky z různých částí v rámci jednoho odvalu, kde se uplatňují biogeochemické interakce v jejich výsledném environmentálním vlivu na výskyt a přeměnu složek odvalu. Z tohoto důvodu se v průběhu našeho projektu zaměříme na hodnocení genotoxicity, mutagenity i akutní toxicity pedologických vzorků odvalů včetně analýzy stavu aktivní mikrobioty pomocí testů jejich fyziologických parametrů. Kromě ověření stávajícího stavu antropogenního znečištění na vybraných odvalech budou výsledky našeho projektu také ukazatelem úspěšnosti sanačních a rekultivačních postupů na daném území.
Rok zahájení
2023
Rok ukončení
2023
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kategorie
SGS
Typ
Specifický výzkum VŠB-TUO
Řešitel
Zpět na seznam