Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Optimalizace odpadového hospodářství VŠB-TUO
Kód
SP2023/073
Předmět výzkumu
VŠB-TUO ročně vyprodukuje několik set tun odpadů, které vznikají při každodenních činnostech studentů a zaměstnanců univerzity, popř. návštěvníků areálu. Tyto odpady jsou podle vyhlášky č.8/2021 Sb., Katalog odpadů, značené jako „Ostatní odpady“ (O), které na univerzitě představují největší množství vyprodukovaných odpadů a „Nebezpečné odpady“ (N) [1]. Nakládání s odpady na VŠB-TUO podléhá směrnici odpadového hospodářství TUO_SME_05_005 verze G, která vymezuje povinnosti původců odpadů na univerzitě. [2] Největší část ostatních odpadů je tvořena směsným komunálním odpadem s katalogovým číslem 20 03 01, papírem a lepenkou s katalogovým číslem 20 01 01 a objemným odpadem s katalogovým číslem 20 03 07. Tyto odpady vznikají průběžně během roku. Nepravidelně produkovanými komunálními odpady jsou např. stavební a demoliční odpady a biologicky rozložitelné odpady pocházejících z údržby zeleně. [3] Celkově je v areálu VŠB-TUO v Porubě k dispozici 100 kontejnerů, které jsou určeny pro odpady druhu 20 01 01 a 20 03 01 [8]: 53 kontejnerů o objemu 1100 dm3 na SKO, 2 kontejnery o objemu 240 dm3 na SKO, 7 kontejnerů o objemu 120 dm3 na SKO, 37 kontejnerů o objemu 1100 dm3 na papír a lepenku, 1 kontejner o objemu 240 dm3 na papír a lepenku. Obsah kontejnerů směsného komunálního odpadu i papíru a lepenky se z areálu univerzity odváží 3krát týdně. [4] V areálu jsou některé kontejnery určené pouze pro soustřeďování spalitelného odpadu (20 01 01), který se po úpravě (drcení, homogenizace) používá jako certifikované alternativní palivo, které je spalováno např. v cementárnách.[5] V rámci optimalizace odpadového hospodářství na VŠB-TUO byl v roce 2022 řešen projekt Podpora ekologických aspektů provozu univerzity, který je v souladu se strategickým záměrem univerzity. V tomto projektu byla provedena analýza produkce všech druhů odpadů na univerzitě za posledních 5 let s důrazem na směsný komunální odpad a odpad papír a lepenka, které tvoří největší část roční produkce. Výsledky projektu poukázaly na nedostatky při třídění odpadů a odchylky mezi evidencí odpadů univerzity, které vytváří Provozní služby a evidencí vedenou svozovou společností OZO Ostrava s.r.o. Jednou z možných příčin těchto odchylek je fakt, že odpady nejsou váženy. Tento projekt bude vycházet z projektu Podpora ekologických aspektů provozu univerzity a bude zaměřen na analýzu a optimalizaci odpadového hospodářství v prostorách VŠB-TUO. Součástí bude i návrh na estetizaci prostoru včetně spoluúčasti na přípravě návrhu technologie podzemních kontejnerů. Použitá literatura [1] Vyhláška č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). In: Sbírka zákonů. 5.1.2021. ISSN 1211-1244. [2] Odpadové hospodářství VŠB-TUO: TUO_SME_05_005 verze: G, 2022. VŠB-TUO: 9556 – Provozní služby. [3] HLAVATÁ, Miluše. Odpadové hospodářství. Ostrava: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 2004. ISBN 978-80-248-0737-9. [4] VŠB-vývozové dny, 2022. VŠB-TUO: 9556 – Provozní služby. [5] ČABLÍK, Vladimír a Miluše HLAVATÁ, 2019. Úvod do odpadového hospodářství. Ostrava. ISBN 978-80-248-4373-5.
Rok zahájení
2023
Rok ukončení
2023
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kategorie
SGS
Typ
Specifický výzkum VŠB-TUO
Řešitel
Zpět na seznam