Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Neutron Activation Analysis and Atomic Absorption Spectrometry and other analytical methods for soil and vegetation contamination studies in post - mining landscape in the Moravian-Silesian Region in the Czech Republic
Kód
Program č.3+3, 03-4-1128-2017/2022
Předmět výzkumu
Hlavním cílem výzkumu je zjištění distribuce kontaminace v půdách a biomase vybraných druhů rostlin na plochách ovlivněných těžbou černého uhlí. Hlavními sledovanými kontaminanty jsou těžké kovy, organické polutanty (PAU, fenoly, C10 –C40) a soli (sodík, draslík, chloridy). Jako vhodné modelové remediační druhy byly vybrány orobinec širokolistý (Typha latifolia) a rozšířené invazní druhy zlatobýl kanadský (Solidago canadensis) a slunečnice topinambur (Helianthus tuberosus). Vhodnými analytickými metodami jsou Instrumental epithermal neutron activation analysis na IBR-2 reaktoru FLNP na Sdruženém ústavu jaderného výzkumu (SÚJV) v Dubně (Rusko) a SOP dle platných ČSN pro organické polutanty. Výstupem výzkumu bude zhodnocení distribuce kontaminantů v půdě a v tělech rostlin, jejich vliv na vegetativní a generativní parametry druhů a vytvoření modelu kontaminace zvoleného území metodami GIS včetně zhodnocení remediačních schopností zvolených druhů rostlin. Projekt navazuje na grant zplnomocněného vlády ČR v SÚJV 03-4-1128-2017/2022 "Neutron Activation Analysis and Atomic Absorption Spectrometry and other analytical methods for soil and vegetation contamination studies in post - mining landscape in the Moravian-Silesian Region in the Czech Republic" a program č. 3+3, 03-4-1128-2017/2022 "Instrumental neutron activation analysis and other analytical methods for determination of the influence of saline mine water on the vegetation (Phragmites australis)" z roku 2020.
Rok zahájení
2021
Rok ukončení
2021
Poskytovatel
Zahraniční granty
Kategorie
Obecná forma
Typ
Zahraniční granty
Řešitel
Zpět na seznam