Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Příspěvek ve sborníku nehodnocený

VRLÍKOVÁ, Věra, Vladimír ČABLÍK, Slavomír HREDZÁK, Marek MATIK, Jaroslav BRIANČIN, Anton ZUBRIK, Silvia DOLINSKÁ, Ingrid ZNAMENÁČKOVÁ a Oľga ŠESTINOVÁ. The possibility of sulfide concentrate preparation from polymetallic ore. In: Situácia v ekologicky zaťažených regiónoch Slovenska a strednej Európy : XXVIII. vedecké sympózium s medzinárodnou účasťou : zborník : Hrádok, 24. – 25. október 2019 = Situation in Ecologically Loaded Regions of Slovakia and Central Europe : The XXVIII Scientific Symposium with International Participation : proceedings. Košice: Slovenská banícka spoločnosť ZSVTS, Základná organizácia pri Ústave geotechniky SAV, 2019. s. 214-219. ISBN 978-80-89883-10-3. [Detail]
CALÁBKOVÁ, Katrin, Petra MALÍKOVÁ, Silvie HEVIÁNKOVÁ a Silvie DRABINOVÁ. THE EFFECT OF PRECIPITANTS ON PHOSPHORUS REMOVAL IN THE FORM OF STRUVITE FROM FUGATE. 2019. [Detail]
KOTALOVÁ, Iva, Katrin CALÁBKOVÁ, Martina NOVÁČKOVÁ, Silvie DRABINOVÁ a Silvie HEVIÁNKOVÁ. Effect of wastewater sample pre-treatment on determination of selected heavy metals using ICP - MS method. 2019. [Detail]
VALOVÁ, Barbora, Iva KOTALOVÁ a Silvie HEVIÁNKOVÁ. DETERMINATION OF RISK ELEMENTS IN MINE WASTE DUMP SOIL SAMPLE USING SEQUENTIAL BCR EXTRACTION. 2019. [Detail]
TRUCHLÁ, Mariana, Eliška VÁLOVÁ, Kateřina ČECHÁKOVÁ, Michaela ZAORALOVÁ, Lucie ARNOŠOVÁ a Barbara STALMACHOVÁ. A BIOLOGICAL SURVEY OF SELECTED GROUPS OF PLANTS AND ANIMALS IN THE FLOODED SUBSIDENCE RESEROIRS IN UPPER SILESIA. In: III. Workshop mladých vědecko-výzkumných pracovníků a studentů VŠB-TUO : 20. března 2014. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2014. s. 1-8. ISBN 978-80-248-3334-7. [Detail]
SENDLEROVÁ, Lucie. Možnosti rekultivace dočišťovací nádrže dolu Fučík v obci Petřvald. In: III. Workshop mladých vědecko-výzkumných pracovníků a studentů VŠB-TUO : 20. března 2014. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2014. s. 33-41. ISBN 978-80-248-3334-7. [Detail]
HALAS, Jakub, Mariana HERKOVÁ, Zbigniev WZOREK a Ester KONEČNÁ. Flotační činidla na bázi kapalných produktů z pyrolýzy odpadů. In: Situácia v ekologicky zaťažených regiónoch Slovenska a strednej Európy : XXIII. vedecké sympózium s medzinárodnou účasťou : Hrádok, 23. – 24. október 2014. Košice: Slovenská banícka spoločnosť ZSVTS, Základná organizácia pri Ústave geotechniky SAV, 2014. s. 132-134. ISBN 978-80-970034-7-0. [Detail]
ŠPAKOVSKÁ, Kateřina, Hana KAŠÁKOVÁ a Radmila KUČEROVÁ. Vliv teploty na kultivaci mikrobiálního konsorcia z čistírenských kalů s vysokým obsahem organických polutantů. In: Results and Solutions of Young R & S for Innovations and Progress 2013 : conference proceedings : Ostrava 2013. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2013. s. 60-64. ISBN 978-80-248-3292-0. [Detail]
TRUCHLÁ, Mariana a Barbara STALMACHOVÁ. STŘET MIGRAČNÍCH TRAS OBOJŽIVELNÍKŮ (AMPHIBIA) S DOPRAVOU. In: Workshop of young researchers VŠB-TUO (postdocs, students and academic researchers) 2013. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2013. s. 1-6. ISBN 978-80-248-2953-1. [Detail]
BŘENEK, Aleš, Vojtěch VÁCLAVÍK, Tomáš DVORSKÝ a Jaromír DAXNER. Konfrontace numerické simulace vlhkostního transportu s výsledky měřenými na reálné stavbě energeticky sanované omítkami s polyuretanovým plnivem. In: ÚGN - Ph.D. workshop 2013 : proceedings : Ostrava, December 5, 2013. Ostrava: Institute of Geonics AS CR, 2013. s. 3-5. ISBN 978-80-86407-46-3. [Detail]
GOŇO, Miroslava, Miroslav KYNCL a Radomír GOŇO. Praktické využití malých vodních elektráren v českém vodárenství. In: 11. Zdravotno-technické stavby - Malé vodné diela - Krajina a voda : [2012, Stará Lesná]. Bratislava: Slovenská technická univerzita, 2012. s. 63-68. ISBN 978-80-89385-22-5. [Detail]
FEČKO, Peter, Vojtěch ZECHNER, Michal GUZIUREK, Barbora LYČKOVÁ a Eva PERTILE. Application of bacterial leasing in retrieval of valuace metals from mining waste. In: 16th Conference on Environment and Mineral Processing. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2012. s. 7-12. ISBN 978-80-248-2688-2. [Detail]
KYNCL, Miroslav a Silvie LANGAROVÁ. Zásobování pitnou vodou v období klimatických změn. In: Aqua 2012 : Spoľahlivosť a bezpečnosť vodárenských systémov v extrémných podmienkách. Bratislava: Slovenská technická univerzita, 2012. s. 24-34. ISBN 978-80-227-3718-0. [Detail]
KYNCL, Miroslav a Silvie LANGAROVÁ. GLOBÁLNÍ ZMĚNY KLIMATU A JEJICH VLIV NA ZÁSOBOVÁNÍ VODOU. In: Globálne existenciálne riziká 2012 : GER 2012 : 29.-30. november 2012, Bratislava : zborník príspevkov z vedeckej konferencie so zahraničnou účasťou. Žilina: STRIX, 2012. s. 194-197. ISBN 978-80-89281-86-2. [Detail]
PACANOVSKÁ, Daniela, Barbora ŠTĚPÁNOVÁ, Martina DROZDOVÁ a Vojtech DIRNER. Cement life - cycle analysis with respect to environment protection. In: MMK 2012 : Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky :sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference : ročník III : 10.-14. prosince 2012, Hradec Králové, Česká republika. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2012. s. 3753-3758. ISBN 978-80-905243-3-0. [Detail]
DROZDOVÁ, Martina, Barbora ŠTĚPÁNOVÁ, Daniela PACANOVSKÁ a Radmila KUČEROVÁ. The real vegetation mapping of Hlučin lake. In: MMK 2012 : Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky :sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference : ročník III : 10.-14. prosince 2012, Hradec Králové, Česká republika. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2012. s. 3759-3762. ISBN 978-80-905243-3-0. [Detail]
SEMANČÍKOVÁ, Jana, Dagmar REMETEIOVÁ a Vojtech DIRNER. Využitie frakčných postupov v environmentálnej analýze vodných ekosystemov. In: Využitie experimentálnych metód pri ochrane a podpore zdravia obyvateľstva. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2012. s. 50-55. ISBN 978-80-7097-846-7. [Detail]
KUCIKOVÁ, Beáta, Dagmar REMETEIOVÁ a Vojtech DIRNER. Využitie ultrazvuku na izoláciu mobilizovatelľných frakcií Cu, Ni, Pb a Zn vo frakcionačnej analýze sedimentov. In: Využitie experimentálnych metód pri ochrane a podpore zdravia obyvateľstva. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2012. s. 90-95. ISBN 978-80-7097-846-7. [Detail]
KUŠNIEROVÁ, Mária, Mária PRASČÁKOVÁ, Dalibor MATÝSEK, Vladimír ČABLÍK, Peter FEČKO a Andrzej JAROSINSKI. Thermal synthesis of black coal fly ash and gibbsite. In: 15th Conference on Environment and Mineral Processing - Part II. Ostrava: Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 2011. s. 159-164. ISBN 978-80-248-2388-1. [Detail]
BARTUSEK, Stanislav, P. MLČOCH a Miluše HLAVATÁ. Technologie pro snižování emisí VOC v procesech zpracování odpadních dehtů na koksovnách. In: Životní prostředí hutnictví železa a hutní druhovýroby v roce 2010. Ostrava: Regionální centrum EIA, s.r.o., 2010. s. 104-108. ISBN 978-80-904354-1-4. [Detail]
JANÁKOVÁ, Iva, Nikolas MUCHA a Radomír MICHNIAK. Nové trendy ve flotaci. In: Recyklace odpadů XIII. Ostrava: Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 2009. s. 169-173. ISBN 978-80-248-2073-6. [Detail]
KUŠNIEROVÁ, Mária, Iva JANÁKOVÁ, Vladimír ČABLÍK, Peter FEČKO, Nikolas MUCHA a Jaroslava MACEKOVÁ. Porovnanie flotačných vlastností kvapalného pyrolýzneho odpadu vo flotácii uhlia. In: Recyklace odpadů XIII. Ostrava: Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 2009. s. 385-390. ISBN 978-80-248-2073-6. [Detail]
LAPČÍK, Vladimír. Solární elektrárny. In: Životní prostředí hutnictví železa a hutní druhovýroby v roce 2009 : 10.-11.9.2009, Dolní Kounice. Ostrava: Regionální centrum EIA, s.r.o., 2009. s. 70-79. ISBN 978-80-904354-0-7. [Detail]
LAPČÍK, Vladimír. Vliv bioplynových stanic na životní prostředí. In: Životní prostředí hutnictví železa a hutní druhovýroby v roce 2008 : sborník přednášek. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2008. s. 91-94. ISBN 978-80-248-1817-7. [Detail]
LAPČÍK, Vladimír. Vývoj v oblasti alternativních pohonů automobilů. In: Životní prostředí hutnictví železa a hutní druhovýroby v roce 2007. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2007. s. 24-35. ISBN 978-80-248-1577-0. [Detail]
ŘEHOŘ, Michal, Tomáš LANG a Vladimír ČABLÍK. Výskyt, mineralogická charakteristika a rekultivační využitelnost potenciálních jílovcových sorbentů v oblasti severočeské a sokolovské pánve. In: Úprava nerostných surovin a odpadů. Ostrava: Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 2006. s. 115-120. ISBN 80-248-1050-6. [Detail]
MUCHA, Nikolas, Peter FEČKO, Michal ŘEHOŘ a Tomáš LANG. Možnost využití nerostných surovin jako sorbentů. In: Úprava nerostných surovin a odpadů. Ostrava: Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 2006. s. 225-228. ISBN 80-248-1050-6. [Detail]
SMRŽ, Vladimír. Výcvik leteckých odborníků na Institutu dopravy fakulty strojní. In: Nové trendy v civilnom letectve - 2004. Žilina: EDIS - Žilina University Publisher, 2004. s. 97-101. ISBN 80-8070-269-1. [Detail]
ANTONICKÝ, Stanislav a Vladimír SMRŽ. The New Structure of Higher Education According to the Bologna Convention Applied in the Field of Transport Education at VŠB-Technical University of Ostrava. In: Transportation and Telecommunication in the 3rd Millenium. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2003. s. 1-4. ISBN 80-01-02741-4. [Detail]
NOVÁKOVÁ, Jana. Test toxicity povrchových vod. In: Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta v Moravskoslezském kraji. Ostrava: VITA, 2002. s. 37-39. [Detail]
STALMACHOVÁ, Barbara. Vegetace recentních stanovišť Karvinska. In: Flóry, atlasy rozšíření a vegetační přehledy ve střední Evropě. Lednice: Česká botanická společnost, 2002. s. 82. ISBN 80-86632-02-4. [Detail]
LAPČÍK, Vladimír. Posuzování vlivu staveb v oblasti odpadového hospodářství na životní prostředí v souvislosti s novou legislativou v této oblasti v České republice. In: Odpady 21. Ostrava: Fite, 2002. s. 22-30. ISBN 80-214-2805-8. [Detail]
LAPČÍK, Vladimír. Nový zákon o posuzování vlivů na životní prostředí v oblasti hornictví a energetiky. In: Průmyslové technologie a životní prostředí. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2002. s. 59-63. ISBN 80-248-0328-3. [Detail]
ŠKROBÁNKOVÁ, Hana, Peter FEČKO, Petr ROJÍK, Vladimír TOMIS a Vladimír ČABLÍK. Nové materiály jako minerální pigmenty. In: Recykling 2002 - Možnosti a perspektivy recyklace stavebních odpadů jako zdroje plnohodnotných surovin. Brno: VÚT Brno, 2002. s. 98-102. ISBN 80-214-2078-2. [Detail]
LAPČÍK, Vladimír. Posuzování vlivů staveb v oblasti hutnictví a energetiky na životní prostředí v souvislosti s novou legislativou v této oblasti. In: Životní prostředí hutnictví železa a hutní druhovýroby v roce 2002. České Budějovice: Meeting and Courses, 2002. s. 14-18. ISBN 80-248-074-8. [Detail]