Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
  • Standardní doba studia v navazujících magisterských studijních programech jsou 2 roky.
  • O přijetí ke studiu navazujících magisterských studijních programů se mohou prostřednictvím přijímacího řízení ucházet absolventi bakalářských studijních programů.
  • Studium v magisterských studijních programech je ukončeno státní závěrečnou zkouškou a obhajobou diplomové práce.
  • Absolventům se přiznává titul „Inženýr“, ve zkratce „Ing.“.

Studijní program Ochrana životního prostředí v průmyslu

O studijním programu

Navazující magisterský studijní program Ochrana životního prostředí v průmyslu představuje moderní interdisciplinární program založený na technickém a přírodovědném základu. Program je perspektivně zaměřen na industriální prostředí, zejména na oblast dopadu těžebních a průmyslových technologií na životní prostředí.
Předměty studijního plánu jsou zaměřeny na průmyslové, těžební a posttěžební prostředí, na globální problémy v industrializovaném prostředí, na hodnocení biologických změn v prostředí postiženém těžbou a průmyslem, na inovativní metody a technologie pro snižování znečišťujících látek v ovzduší, v půdě, ve vodách ve smyslu ochrany těchto ekosystémů a také na oblast prevence, regenerace a revitalizace industriálního prostředí.
Technický charakter studijního programu dotvářejí studijní předměty, které obsahují matematiku a fyziku a jsou zaměřeny především na matematickou a multikriteriální analýzu experimentálních dat získaných pro zpracování závěrečné práce. Tyto předměty pak vhodně doplňuji povinně volitelné předměty s vazbou na sociální vědy a předměty vyučované v angličtině, které rozvíjejí další komunikační a ekonomické kompetence studentů.
Absolventi magisterského studijního programu mají vzhledem ke svému interdisciplinárnímu technickému vzdělání na trhu práce široké uplatnění. Uvedený studijní program připraví erudované a tvůrčí odborníky s možností uplatnění ve státní správě i v průmyslové sféře, stejně jako v oblasti vědy, výzkumu a vývoje.
Fakulta Hornicko-geologická fakulta
Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód programu N0724A290012
Název programu Ochrana životního prostředí v průmyslu
Standardní délka studia 2 roky
Garantující katedra Katedra environmentálního inženýrství
Garant doc. Mgr. Hana Vojtková, Ph.D.
Oblasti vzdělávání (zaměření) Vědy o zemi
Těžba a zpracování nerostných surovin
Klíčová slova ochrana biodiverzity v industriálním prostředí
obnova prostředí
staré ekologické zátěže
těžba a průmysl
ochrana životního prostředí