Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
  • O přijetí ke studiu doktorských studijních programů se mohou prostřednictvím přijímacího řízení ucházet absolventi navazujících magisterských studijních programů.
  • Studijní část doktorských studijních programů je zakončena Státní doktorskou zkouškou. Následuje zpracování a obhajoba doktorské dizertační práce.
  • Absolventům se přiznává titul „Doktor, ve zkratce Ph.D..
Akademický rok výuky

Doktorské programy

Aplikovaná geologie

Doktorské studium programu Aplikovaná geologie zajišťuje přípravu vědeckých pracovníků v oblasti geologických věd s výrazným technickým a aplikačním zaměřením. Cílem studia je, aby absolvent doktorského studijního programu byl připraven pro uplatnění ve vývojové a výzkumné činnosti nejen v České republice, a rovněž v zahraničí, a to v oblasti příslušného zaměření oboru, pro řešení náročných, netradičních a složitých geovědních problémů.

Bezpilotní systémy

Studijní program Bezpilotní systémy reaguje na dynamicky se rozvíjející trh využívající tyto technologie ve stále širším spektru lidských činností a adresuje aktuální trendy v rámci strategických požadavků průmyslu 5.0 a společnosti 5.0, big data a umělé inteligence. Studenti jsou komplexně seznámeni s provozem bezpilotních letadel včetně legislativních aspektů, získávají praktické zkušenosti s létáním s bezpilotními letadly a pořizováním a zpracováním obrazových a jiných záznamů. V závislosti...

Důlní měřictví a geodézie

Studijní program Důlní měřictví a geodézie vychází z rozšířeného technicko-přírodovědného základu. Cílem studia je, aby absolvent všech forem studia doktorského studijního programu Důlní měřictví a geodézie byl připraven pro uplatnění ve vývojové a výzkumné činnosti v České republice a zahraničí v oblasti příslušného zaměření oboru, pro řešení náročných, netradičních a složitých důlně měřických, geodetických a kartografických problémů. Cílem studia je rovněž, aby absolventi našli uplatnění jako...

Geoinformatika

Doktorský studijní program Geoinformatika nabízí moderní interdisciplinární studium založené na kombinaci technického a přírodovědného základu. Program rozvíjí znalosti v oblasti teoretických konceptů geoinformatiky (GIscience) a také v oblastech jako je distanční snímání zemského povrchu družicemi a bezpilotními systémy, budování prostorových databází, využívání prostorových analýz, prostorového modelování a simulací, umělé inteligence či pokročilých zpracování měření GNSS a geovizualizace....

Hornictví a hornická geomechanika

Doktorské studium programu Hornictví a hornická geomechanika navazuje na ukončené magisterské studium Těžba nerostných surovin.
Studijní program je koncipován tak, aby poskytl studentům možnost uplatnění v oblasti akademických a výzkumných institucí, ale i firem a veřejných institucí zabývajících se tvorbou a rozvojem aplikací relevantních postupů a technologií, využívaných k podpoře pracovních činností těchto subjektů.
Cílem studijního programu je příprava studentů, kteří budou mít...

Ochrana životního prostředí v průmyslu

Doktorský studijní program Ochrana životního prostředí v průmyslu představuje moderní interdisciplinární program založený na širokém technickém a přírodovědném základu. Program je perspektivně zaměřen na industriální prostředí, zejména na oblast dopadu těžebních a průmyslových technologií na životní prostředí. Prostřednictvím znalostí příslušné legislativy, organizace a řízení životního prostředí, posuzování antropogenních vlivů na životní prostředí, moderních metod monitorování a hodnocení jeho...

Úpravnictví

Zpracování nerostných surovin, odpadové a vodní hospodářství– současný i budoucí problém lidstva. Využijte výhody studia, která je podložena naším předním výzkumem v oblasti úpravy a zpracování nerostných a druhotných surovin a studujte také nové světové trendy v odpadovém a vodním hospodářství s důrazem na evropské směřování cirkulární ekonomiky. Studijní program disponuje řadou špičkových laboratoří a tak budete mít přístup k exkluzivním zdrojům, abyste mohli dále rozvíjet své zkušenosti...