Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
  • O přijetí ke studiu doktorských studijních programů se mohou prostřednictvím přijímacího řízení ucházet absolventi navazujících magisterských studijních programů.
  • Studijní část doktorských studijních programů je zakončena Státní doktorskou zkouškou. Následuje zpracování a obhajoba doktorské dizertační práce.
  • Absolventům se přiznává titul „Doktor, ve zkratce Ph.D..
Akademický rok výuky

Doktorské programy

Geodézie, kartografie a geoinformatika (čtyřleté)
Studenti získají pokročilé znalosti z oblasti sběru prostorových dat a jejich ukládání, z oblasti pokročilých metod prostorových analýz a vizualizací. Dále studenti získají znalosti z oblasti přírodních i socioekonomických procesů a jejich modelování. Absolvent doktorského studia je schopen zpracovávat a integrovat prostorová data z různých zdrojů, vytvářet pokročilé datové modely pro jejich ukládání, využívat moderní postupy pro prostorovou analýzu dat, vytvářet modely přírodních i...
Zjistěte více
Geodézie a kartografie
Cílem studijního programu je příprava absolventů, kteří budou mít hluboké a systematické znalosti a porozumění předmětu a rozsahu studovaného oboru odpovídající soudobému stavu poznání. Umožní jim to navrhovat a používat pokročilé výzkumné postupy v oboru způsobem umožňujícím rozšiřovat poznání oboru původním výzkumem a také realizaci a řízení projektů zavádějících do praxe nové způsoby řešení různých problémů v oblasti studovaného oboru.
Uplatnitelní budou jak v akademické a výzkumné sféře, ta...
Zjistěte více
Geoinformatika
Doktorský studijní program Geoinformatika nabízí moderní interdisciplinární studium založené na kombinaci technického a přírodovědného základu. Program rozvíjí znalosti v oblasti teoretických konceptů geoinformatiky (GIscience) a také v oblastech jako je distanční snímání zemského povrchu družicemi a bezpilotními systémy, budování prostorových databází, využívání prostorových analýz, prostorového modelování a simulací, umělé inteligence či pokročilých zpracování měření GNSS a geovizualizace....
Zjistěte více
Geoinformatika
Doktorský studijní program Geoinformatika nabízí moderní interdisciplinární studium založené na kombinaci technického a přírodovědného základu. Program rozvíjí znalosti v oblasti teoretických konceptů geoinformatiky (GIscience) a také v oblastech jako je distanční snímání zemského povrchu družicemi a bezpilotními systémy, budování prostorových databází, využívání prostorových analýz, prostorového modelování a simulací, umělé inteligence či pokročilých zpracování měření GNSS a geovizualizace....
Zjistěte více
Geologické inženýrství
Geologické inženýrství je technicky zaměřený komplexní geologický obor, který v potřebné míře zahrnuje všechny oblasti geologické výzkumné a průzkumné činnosti. Odborné vzdělání je zaměřeno na výchovu provozního geologa, kterému přírodovědný, technický a ekonomický základ umožní rychlou profesní adaptabilitu do příbuzných a interdisciplinárních oborů. Studiem se prolíná analýza ekonomických otázek souvisejících s geologickou a na ni navazující technickou aktivitou, hodnocení ekologických aspektů...
Zjistěte více
Geologické inženýrství (čtyřleté)
Doktorské studium navazuje na ukončené magisterské studium, a student v něm prokazuje schopnost samostatné vědecké práce. V rámci doktorského studia studenti řeší aktuální otázky především v oblasti základní geologie, aplikované geologie, těžby surovin a ochrany životního prostředí a to formou samostatné publikační činnosti a výsledné doktorské práce. Studenti jsou zapojeni do projektové činnosti pracoviště, kde získají praktické zkušenosti se získáváním dat, měřením v laboratořích, interpretací...
Zjistěte více
Hornictví
Doktorské studium oboru Hornictví a hornická geomechanika v programu Hornictví navazuje na ukončené magisterské studium. Rozšiřuje získané poznatky v odborných předmětech a tím možnosti uplatnění absolventů v praxi. Jedná se zejména o manažerské, technické nebo výzkumné funkce (odborný specialista v oboru geofyzika, geomechaniky, strojírenství, stavebnictví, energetika, případně pracovník v orgánech státní báňské správy). Obor vychovává především odborníky pracující v oblasti surovinového...
Zjistěte více
Hornictví (čtyřleté)
Doktorské studium programu „Hornictví" navazuje na ukončené magisterské studium. Rozšiřuje získané poznatky v odborných předmětech a tím možnosti uplatnění absolventů v praxi. Jedná se zejména o manažerské, technické nebo výzkumné funkce (odborný specialista v oboru geofyzika, geomechaniky, strojírenství, stavebnictví, energetika, případně pracovník v orgánech státní báňské správy). Program vychovává především odborníky pracující v oblasti surovinového průmyslu - těžba a zpracování uhelných,...
Zjistěte více
Nerostné suroviny
Obory doktorského studia studijního programu Nerostné suroviny prohlubují a rozšiřují znalosti získané v magisterském studiu. Zajišťují vzdělání ve specifických oblastech zejména těžby a úpravy nerostných surovin včetně jejich aplikací na další složky biosféry. Předkládané obory doktorského studijního programu jsou vysoce specializované a jsou vytvořeny na základě nejmodernějších vědeckých poznatků a přístupů ke studované problematice.
Absolventi mohou najít uplatnění jako technologové i...
Zjistěte více
Ochrana životního prostředí v průmyslu
Doktorský studijní program Ochrana životního prostředí v průmyslu představuje moderní interdisciplinární program založený na širokém technickém a přírodovědném základu. Program je perspektivně zaměřen na industriální prostředí, zejména na oblast dopadu těžebních a průmyslových technologií na životní prostředí. Prostřednictvím znalostí příslušné legislativy, organizace a řízení životního prostředí, posuzování antropogenních vlivů na životní prostředí, moderních metod monitorování a hodnocení jeho...
Zjistěte více
Úpravnictví
Zpracování nerostných surovin, odpadové hospodářství, vodní hospodářství– současný i budoucí problém lidstva. Využijte výhody studia, která je podložena naším předním výzkumem v oblasti úpravy a zpracování nerostných a druhotných surovin a studujte také nové světové trendy v odpadovém a vodním hospodářství s důrazem na evropské směřování cirkulární ekonomiky. Studijní program disponuje řadou špičkových laboratoří a tak budete mít přístup k exkluzivním zdrojům, abyste mohli dále rozvíjet své...
Zjistěte více
Úpravnictví
Zpracování nerostných surovin, odpadové hospodářství, vodní hospodářství, ...druhotné suroviny – současný i budoucí problém lidstva. U nás můžeš studovat vědní obor věnující se úpravě a zpracování nerostných a druhotných surovin a zároveň nové světové trendy v odpadovém a vodním hospodářství s důrazem na evropské směřování cirkulární ekonomiky. Studium tě připraví pro uplatňování moderních technologií při zpracování, recyklaci a využívání odpadů a druhotných surovin. Studijní program Úpravnictví...
Zjistěte více