Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
  • Standardní doba studia v navazujících magisterských studijních programech jsou 2 roky.
  • O přijetí ke studiu navazujících magisterských studijních programů se mohou prostřednictvím přijímacího řízení ucházet absolventi bakalářských studijních programů.
  • Studium v magisterských studijních programech je ukončeno státní závěrečnou zkouškou a obhajobou diplomové práce.
  • Absolventům se přiznává titul „Inženýr“, ve zkratce „Ing.“.
Akademický rok výuky

Navazující magisterské programy

Štramberk

Aplikovaná geologie

Studijní program je technicky zaměřený komplexní geologický obor, který v potřebné míře zahrnuje všechny oblasti geologické výzkumné a průzkumné činnosti. Odborné vzdělání je zaměřeno na výchovu provozního geologa, kterému přírodovědný a technický základ umožní rychlou profesní adaptabilitu do příbuzných a interdisciplinárních oborů. Cílem magisterského studijního programu je získat přehled ve všech směrech praktické geologie, tedy mít široké znalosti v geologickém prostředí, technické geologii...

Důlní měřictví

Důlní měřictví je tradiční vědní obor realizovaný na univerzitě od roku 1907, jako jediné vysoké škole v České republice. Pro hornickou činnost (HČ) je obor specializovaný na zhotovování podkladů důlních map, vytyčování důlních děl, vedení účtu zásob užitkového nerostu v ložisku, sestavování podkladů pro plánování důlních průzkumných, přípravných a těžebních prací a na sledování a vyhodnocování vlivu dobývacích prací na objekty na povrchu i v dole. Program je tedy plně spjat s hornickým provozem...

Ekonomika surovin

Uspokojování potřeb člověka je nerozlučně spjato s nerostným bohatstvím naší planety. Zajištění surovin v potřebných kvantitativních a kvalitativních parametrech vyžaduje nemalé úsilí. V procesu získávání a zpracování nerostných surovin se prosadí specialisté, kteří disponují komplexem znalostí a dovedností umožňujících řešit odborné a manažerské problémy v celé jeho šíři a složitosti. Ekonomika surovin je multidisciplinárním vědním oborem integrujícím ložiskovou geologii, hornictví,...

Geoinformatika

S geoinformatikou se setkáváme denně, a to doslova na každém kroku – ať už je to navigace, předpověď počasí, mapy nebo při hraní her. Během studia Tě naučíme převést svět kolem sebe do digitálního prostředí, létat s drony, používat nejmodernější GPS přístroje, využívat umělou inteligenci, tvořit 3D modely. Výsledky své práce budeš schopen dále zpracovávat a analyzovat, zobrazovat v mapách a publikovat na internetu. S moderními aplikacemi Tě naučíme nejen pracovat, ale také je vyvíjet. Studijní...

Obrázek

Geovědní a montánní turismus

Navazující studijní program je zaměřený na výchovu odborníků specializovaného geovědního a montánního turismu. Navazuje na bakalářský studijní program, kde studenti získali základní vědomosti z oblasti jak tradičního, tak i specializovaného turismu zaměřeného na technické a kluturní památky, z oblasti neživé přírody zaměřené na geologii, mineralogii, karsologii ale i z dalších vědních disciplín souvisejících s touto tématikou. Navazující magisterské studium je zaměřeno na rozšíření těchto...

Inženýrská geodézie

Inženýrská geodézie je část geodézie, která řeší úkoly související s budováním vytyčovacích sítí, vytyčováním a kontrolním měřením prostorové polohy stavebních objektů, vytyčováním a kontrolou geometrických parametrů průmyslových objektů a zařízení, měřením území na projekt a vypracováním geodetické části dokumentace skutečného provedení stavebního díla.
Absolvent tohoto programu se uplatní především při výkonu zeměměřických činností podle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a vyhlášky ČÚZK...

Odpadové hospodářství a úprava surovin

Surovinové zdroje, odpady – současný i budoucí problém lidstva. Jak změnit chování a technologie, abychom produkovali stále méně odpadu a současně veškerý odpad využívali jako zdroj? U nás si prohloubíš znalosti z bakalářského studia a získáš větší přehled v oblastech úpravy a zpracování nerostných surovin a zároveň se seznámíš s novými světovými trendy v odpadovém hospodářství s důrazem na oběhové hospodářství (Cirkulární ekonomiku). Studium tě připraví pro uplatňování moderních technologií při...

Ochrana životního prostředí v průmyslu

Navazující magisterský studijní program Ochrana životního prostředí v průmyslu představuje moderní interdisciplinární program založený na technickém a přírodovědném základu. Program je perspektivně zaměřen na industriální prostředí, zejména na oblast dopadu těžebních a průmyslových technologií na životní prostředí.
Předměty studijního plánu jsou zaměřeny na průmyslové, těžební a posttěžební prostředí, na globální problémy v industrializovaném prostředí, na hodnocení biologických změn v...

vrtná souprava

Petroleum Engineering

Ložiska ropy a zemního plynu jsou jedny z klíčových energetických zdrojů světa. Celosvětově se udržuje vysoká poptávka po těchto nerostných surovinách a tím logicky roste i náročnost geologického průzkumu a hlavně tlak na optimalizaci způsobu těžby a efektivní otvírky těchto ložisek. V současnosti jsou dobývána ložiska uhlovodíků ve velkých hloubkách a za obtížnějších geologických i klimatologických podmínek. Vrtný průzkum a hlubinné vrtání je pak jednou z klíčových disciplín tohoto průmyslu....

Preventivní přístupy v ochraně životního prostředí

Chceš, aby činnosti související s naším životem co nejméně poškozovaly životní prostředí? Přihlas se ke studiu programu Preventivní přístupy v ochraně životního prostředí (PPvOŽP) a pokus se tak zrealizovat své představy v oblasti ochrany životního prostředí. Během studia absolvuješ profilové předměty, které Ti pomohou uplatnit se v oblasti preventivních přístupů v ochraně životního prostředí. Získáš znalosti z oblasti posuzování vlivů na životní prostředí (EIA – dnes velmi diskutovaná oblast),...

Procesy surovin

Procesní inženýrství v oblasti surovin

Procesní inženýrství v oblasti surovin je interdisciplinární obor, zaměřený na přeměnu látek (ať již přírodních či uměle vytvořených lidskou činností) na další užitkové produkty, využitelné v dalších oblastech lidské činnosti. Jako prostředník mezi vědou a výrobou je základem pro všechna výrobní odvětví. Základem celého takto pojatého procesního inženýrství jsou mechanické procesy, zabývající se transformací a pohybem sypkých hmot (partikulárních hmot), které jsou součástí všech průmyslových i...

Technické znovuvyužití brownfields

Celoevropským problémem ve městech jsou opuštěné areály továren, dolů, celých městských částí – brownfieldů. Jsi kreativní absolvent bakalářského studia, který chce mít manažerské schopnosti, současně se zajímá o ochranu životního prostředí a krajinu? Studuj navazující magisterský obor Technické znovuvyužití brownfields, studuj obor, který tě připraví měnit okolní svět. Naučíš se pracovat s grafickými programy pro plány a projekty obnovy opuštěných ploch a staveb, budeš tvůrčím způsobem řešit...

Technologie a hospodaření s vodou

Technologie a hospodaření s vodou

Studijní program „Technologie a hospodaření s vodou“ je sestaven tak, aby studenty připravil na nové výzvy v oblasti vodního hospodářství. Absolvováním programu získají studenti klíčové znalosti o tom, jak upravit surovou vodu na vodu pitnou, ale i provozní, která mnohdy musí být v kvalitě superčisté vody, a následně také použitou vodu i řádně vyčistit. Pro úpravu a čištění vod se používají moderní procesy a technologie, se kterými se studenti seznámí v našich laboratořích. Získané technologické...

Těžba nerostných surovin

Studijní program „Těžba nerostných surovin“ navazuje na bakalářské studium stejného programu. Rozšiřuje poznatky v odborných hornických předmětech studovaných v bakalářském studiu a v předmětech zaměřených na problematiku bezpečnosti provozu. Zařazením praktických předmětů se posiluje flexibilita oboru vzhledem k požadavkům praxe. Atraktivita se zvyšuje praxemi a exkurzemi do provozních organizací, s možností získání zaměstnání po ukončení studia. Předměty jsou poskládány tak, aby budoucí...

Voda – strategická surovina

Voda – strategická surovina

Voda jako strategická surovina je velmi aktuálním tématem současnosti i budoucnosti. Chceš-li si rozšířit a získat nové poznání o této surovině v oblastech hydrogeologie, vyhledávání zdrojů vody, jímání vody, její úpravy, hospodaření s vodou v krajině a vodohospodářských zařízeních, pak právě pro tebe je určen tento nový studijní program s širokým uplatněním v praxi. V rámci odborné praxe při studiu budeš v kontaktu s podniky, se kterými můžeš následně spojit svoji budoucnost. Po absolvování...