Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
  • Standardní doba studia v bakalářských studijních programech je 3 roky.
  • Bakalářské studium je ukončeno státní bakalářskou zkouškou a obhajobou bakalářské práce.
  • Úspěšným absolventům je udělen titul „Bakalář“, ve zkratce „Bc.“
Akademický rok výuky

Bakalářské programy

Důlní měřictví
Studijní program je přípravou pro regulované povolání „Důlní měřič“. Připravuje studenty pro regulovanou činnost „Výkon zeměměřických činností“.
Cílem studia je připravit absolventy, kteří se budou schopni uplatnit:
• v oblasti hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem na pracovních pozicích důlních měřičů,
• ve státní správě a samosprávě v pracovních pozicích na katastrálních, báňských, pozemkových, stavebních úřadech a majetkoprávních odborech úřadů,
• v zeměměřických firmách v...
Zjistěte více
Ekonomika surovin
Se surovinami se všichni setkáváme denně. Dům, ve kterém se ráno probudíme a žijeme, by bez surovin nebylo možné postavit, mobil, který je naším celodenním parťákem je plný vzácných nerostných surovin, bez kterých by nefungoval a ani nebyl. A oblečení? Každý den si jej si oblékáme! To je také vyrobeno ze surovin. Suroviny nás zkrátka obklopují a jsou všude, život bez nich si nikdo z nás nedovede představit.
Možná Tě překvapí, že samotné suroviny jsou předmětem obchodu a proto je důležité se...
Zjistěte více
Geodézie, kartografie a geoinformatika
Studijní program je určen především pro studenty, kteří se zajímají o geografii a informační technologie. Studenti se během studia detailně seznámí s tím, jak tzv. prostorová (geografická) data pořizovat (pomocí globálních navigačních družicových systémů, družic či dronů), uchovávat (s využitím databázových systémů), zpracovávat, analyzovat a také vizualizovat a publikovat, ať již formou standardních map či služeb v prostředí internetu. Studenti tak získávají komplexní znalosti o geografických...
Zjistěte více
Geoinformatika
S geoinformatikou se setkáváme denně, a to doslova na každém kroku – ať už je to navigace, předpověď počasí, mapy nebo při hraní her. Během studia Tě naučíme převést svět kolem sebe do digitálního prostředí, létat s drony, používat nejmodernější GPS přístroje, výsledky dále zpracovávat např. do podoby 3D modelů a analyzovat, zobrazovat v mapách a publikovat na internetu. S moderními aplikacemi Tě naučíme nejen pracovat, ale také je vyvíjet. Studijní program "Geoinformatika" připravuje studenty...
Zjistěte více
Geologické inženýrství
Geologické inženýrství je technicky zaměřený komplexní geologický obor, který v potřebné míře zahrnuje všechny oblasti geologické výzkumné a průzkumné činnosti. Odborné vzdělání je zaměřeno na výchovu provozního geologa, kterému přírodovědný, technický a ekonomický základ umožní rychlou profesní adaptabilitu do příbuzných a interdisciplinárních oborů. Studiem se prolíná analýza ekonomických otázek souvisejících s geologickou a na ni navazující technickou aktivitou, hodnocení ekologických aspektů...
Zjistěte více
Geovědní a montánní turismus
Studium oboru Geovědní a montánní turismus je zaměřeno na komplexní znalosti přírodního prostředí, montanistiky a technických industriálních památek. Absolventi tohoto oboru mohou pracovat jako samostatní odborníci při organizaci a propagaci cestovního ruchu v oblasti turismu a turističtí průvodci specializovaní na neživou přírodu a využívání přírodních zdrojů. Typickým příkladem uplatnění znalostí tohoto oboru jsou geoparky, které se v České republice dynamicky rozvíjejí.
Zjistěte více
Inženýrská geodézie
Cílem studia je připravit absolventy, kteří se budou schopni uplatnit:
• v institucích zabývajících se správou a péčí o všechny sféry Země,
• jako pracovníci katastrálního úřadu,
• v oblasti těžby nerostných surovin,
• ve všech povoláních, ve kterých je třeba zeměměřických činností.

Bakalářský studijní program Inženýrská geodézie je přípravou pro regulované povolání „Výkon zeměměřických činností“.
Zjistěte více
Nerostné suroviny
Bakalářské studijní obory mají multidisciplinární charakter a jsou založeny na kombinaci přírodovědných, technických, technologických a ekonomických věd zaměřených na problematiku nerostných surovin, upřednostňují moderní přístupy k dobývání a využívání zdrojů nerostných surovin v širokých společenských souvislostech s ohledem na environmentální vlivy a ochranu životního prostředí včetně recyklačních technologií a hospodaření s vodou. Vychází se z moderních poznatků úpravnických biotechnologií,...
Zjistěte více
Odpadové hospodářství a úprava surovin
Odpady, druhotné suroviny – souvisí se současným způsobem života a jsou současný i budoucí problém lidstva. U nás můžeš studovat úpravu a zpracování nerostných surovin a zároveň nové evropské trendy v odpadovém hospodářství s důrazem na oběhové hospodářství a programem „nulového“ odpadu. Jak změnit způsob naší výroby a spotřeby tak, abychom produkovali stále méně odpadu a současně veškerý odpad využívali jako zdroj? Studium tě připraví pro uplatňování moderních technologií při zpracování,...
Zjistěte více
Petroleum Engineering
Ložiska ropy a zemního plynu jsou jedny z klíčových energetických zdrojů světa. Celosvětově se udržuje vysoká poptávka po těchto nerostných surovinách a tím logicky roste i náročnost geologického průzkumu a hlavně tlak na optimalizaci způsobu těžby a efektivní otvírky těchto ložisek. V současnosti jsou dobývána ložiska uhlovodíků ve velkých hloubkách a za obtížnějších geologických i klimatologických podmínek. Vrtný průzkum a hlubinné vrtání je pak jednou z klíčových disciplín tohoto průmyslu....
Zjistěte více
Procesní inženýrství v oblasti surovin
Procesní inženýrství v oblasti surovin je interdisciplinární obor, zaměřený na přeměnu látek (ať již přírodních či uměle vytvořených lidskou činností) na další užitkové produkty, využitelné v dalších oblastech lidské činnosti. Jako prostředník mezi vědou a výrobou je základem pro všechna výrobní odvětví. Základem celého takto pojatého procesního inženýrství jsou mechanické procesy, zabývající se transformací a pohybem sypkých hmot (partikulárních hmot), které jsou součástí všech průmyslových i...
Zjistěte více
Těžba nerostných surovin
Pokud chceme stále svítit, topit a stavět, těžbě se nevyhneme. Pokud chceme zrychlovat dopravu, potřebujeme razit tunely. Pokud chceme vodu, budeme hloubit studny. A proto potřebujeme odborníky, kteří budou vědět, jak na to. K přírodě ale nejsme lhostejní, naučíme tě rekultivovat dotčenou krajinu a zahlazovat následky těžby. Staneš se tak specialistou na povrchovou i hlubinnou těžbu, zpracování surovin a rekultivaci krajiny. Po škole tě čeká pestrá škála uplatnění – od pozic v surovinovém či...
Zjistěte více
Voda – strategická surovina
Voda je strategickou surovinou 21. století! Je nejcennějším přírodním zdrojem na Zemi a je nezbytná nejen pro život, ale také pro průmysl a zemědělství, pro rekreaci a celou řadu dalších oblastí. Je prostě všude kolem nás! S tím souvisí velmi dobrá uplatnitelnost absolventů tohoto studijního programu. A co Tě naučíme? Budeš vědět, jak vyhledávat zdroje vody, jak ji jímat a upravit pro její další použití, jak ji dopravit ke spotřebiteli, jak ji odvést a následně čistit. Také tě naučíme vodu...
Zjistěte více