Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
  • Standardní doba studia v bakalářských studijních programech je 3 roky.
  • Bakalářské studium je ukončeno státní bakalářskou zkouškou a obhajobou bakalářské práce.
  • Úspěšným absolventům je udělen titul „Bakalář“, ve zkratce „Bc.“
Akademický rok výuky

Bakalářské programy

Geologie

Aplikovaná geologie

Studijní program je technicky zaměřený komplexní geologický obor, který v potřebné míře zahrnuje všechny oblasti geologické výzkumné a průzkumné činnosti. Odborné vzdělání je zaměřeno na výchovu provozního geologa, kterému přírodovědný a technický základ umožní rychlou profesní adaptabilitu do příbuzných a interdisciplinárních oborů.

Důlní měřictví

Studijní program je přípravou pro regulované povolání „Důlní měřič“. Připravuje studenty pro regulovanou činnost „Výkon zeměměřických činností“.
Cílem studia je připravit absolventy, kteří se budou schopni uplatnit:
• v oblasti hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem na pracovních pozicích důlních měřičů,
• ve státní správě a samosprávě v pracovních pozicích na katastrálních, báňských, pozemkových, stavebních úřadech a majetkoprávních odborech úřadů,
• v zeměměřických...

Ekonomika surovin

Všichni se denně setkáváme se surovinami, protože vše kolem nás se skládá ze surovin. Podívej se třeba na mobilní telefon, který nepustíš z ruky, tričko, které nosíš, nebo dům, ve kterém žiješ.
Nejvíce obchodů na světě se právě proto uskuteční se surovinami. Naučíme tě na surovinách vydělávat, předvídat cenový vývoj nejen u ropy a elektřiny, ale třeba i u BTC. Díky informacím o ložiscích nerostných surovin, obchodování se surovinami, zpracování surovin a jejich využívání v průmyslu, nalezneš...

Geoinformatika

S geoinformatikou se setkáváme denně, a to doslova na každém kroku – ať už je to navigace, předpověď počasí, mapy nebo při hraní her. Během studia Tě naučíme převést svět kolem sebe do digitálního prostředí, létat s drony, používat nejmodernější GPS přístroje, výsledky dále zpracovávat např. do podoby 3D modelů a analyzovat, zobrazovat v mapách a publikovat na internetu. S moderními aplikacemi Tě naučíme nejen pracovat, ale také je vyvíjet. Studijní program "Geoinformatika" připravuje studenty...

Obrázek

Geovědní a montánní turismus

Studium oboru Geovědní a montánní turismus je zaměřeno na komplexní znalosti přírodního prostředí, montanistiky a technických industriálních památek. Absolventi tohoto oboru mohou pracovat jako samostatní odborníci při organizaci a propagaci cestovního ruchu v oblasti turismu a turističtí průvodci specializovaní na neživou přírodu a využívání přírodních zdrojů. Typickým příkladem uplatnění znalostí tohoto oboru jsou geoparky, které se v České republice dynamicky rozvíjejí.

Inženýrská geodézie

Cílem studia je připravit absolventy, kteří se budou schopni uplatnit:
• v institucích zabývajících se správou a péčí o všechny sféry Země,
• jako pracovníci katastrálního úřadu,
• v oblasti těžby nerostných surovin,
• ve všech povoláních, ve kterých je třeba zeměměřických činností.

Bakalářský studijní program Inženýrská geodézie je přípravou pro regulované povolání „Výkon zeměměřických činností“.

Odpadové hospodářství a úprava surovin

Odpadové hospodářství a úprava surovin

Odpady, druhotné suroviny – souvisí se současným způsobem života a jsou současný i budoucí problém lidstva. U nás můžeš studovat úpravu a zpracování nerostných surovin a zároveň nové evropské trendy v odpadovém hospodářství s důrazem na oběhové hospodářství a programem „nulového“ odpadu. Jak změnit způsob naší výroby a spotřeby tak, abychom produkovali stále méně odpadu a současně veškerý odpad využívali jako zdroj? Studium tě připraví pro uplatňování moderních technologií při zpracování,...

Ochrana životního prostředí v průmyslu

Ochrana životního prostředí v průmyslu

Bakalářský studijní program „Ochrana životního prostředí v průmyslu“ je moderní interdisciplinární studijní program založený na všeobecném technickém a přírodovědném základu. Bakalářský výukový program je založen na moderních poznatcích světové vědy a na zkušenostech domácí i mezinárodní praxe. Je zaměřen především na industriální prostředí, a to zejména na oblast dopadu těžebních a průmyslových technologií na životní prostředí. Skladba předmětů ve studijním plánu je zaměřena na průmyslové,...

vrtná souprava

Petroleum Engineering

Ložiska ropy a zemního plynu jsou jedny z klíčových energetických zdrojů světa. Celosvětově se udržuje vysoká poptávka po těchto nerostných surovinách a tím logicky roste i náročnost geologického průzkumu a hlavně tlak na optimalizaci způsobu těžby a efektivní otvírky těchto ložisek. V současnosti jsou dobývána ložiska uhlovodíků ve velkých hloubkách a za obtížnějších geologických i klimatologických podmínek. Vrtný průzkum a hlubinné vrtání je pak jednou z klíčových disciplín tohoto průmyslu....

Procesy surovin.

Procesní inženýrství v oblasti surovin

Procesní inženýrství v oblasti surovin je interdisciplinární obor, zaměřený na přeměnu látek (ať již přírodních či uměle vytvořených lidskou činností) na další užitkové produkty, využitelné v dalších oblastech lidské činnosti. Jako prostředník mezi vědou a výrobou je základem pro všechna výrobní odvětví. Základem celého takto pojatého procesního inženýrství jsou mechanické procesy, zabývající se transformací a pohybem sypkých hmot (partikulárních hmot), které jsou součástí všech průmyslových i...

Revitalizace posthornické krajiny

Chceš získat široký (multidisciplinární) přehled o problematice spojené se zahlazováním následků těžby nerostných surovin a následnou transformací a revitalizací krajiny? Orientovat se v geoinformačních technologiích a práci s prostorovými daty, včetně využívání digitálních modelů reliéfu a jejich využití při projektování posthornické krajiny? Podílet se na plánování, transformaci a restrukturalizaci kraje, ve kterém bydlíš? Chceš být jedním z prvních absolventů v tomto oboru a mít výhodu na...

Těžba nerostných surovin

Pokud chceme stále svítit, topit a stavět, těžbě se nevyhneme. Pokud chceme zrychlovat dopravu, potřebujeme razit tunely. Pokud chceme vodu, budeme hloubit studny. A proto potřebujeme odborníky, kteří budou vědět, jak na to. K přírodě ale nejsme lhostejní, naučíme tě rekultivovat dotčenou krajinu a zahlazovat následky těžby. Staneš se tak specialistou na povrchovou i hlubinnou těžbu, zpracování surovin a rekultivaci krajiny. Po škole tě čeká pestrá škála uplatnění – od pozic v surovinovém či...

Voda – strategická surovina

Voda – strategická surovina

Voda je strategickou surovinou 21. století! Je nejcennějším přírodním zdrojem na Zemi a je nezbytná nejen pro život, ale také pro průmysl a zemědělství, pro rekreaci a celou řadu dalších oblastí. Je prostě všude kolem nás! S tím souvisí velmi dobrá uplatnitelnost absolventů tohoto studijního programu. A co Tě naučíme? Budeš vědět, jak vyhledávat zdroje vody, jak ji jímat a upravit pro její další použití, jak ji dopravit ke spotřebiteli, jak ji odvést a následně čistit. Také tě naučíme vodu...