Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Hornicko-geologická fakulta VŠB-TUO (HGF) je moderní fakultou, ve které se zcela unikátním způsobem propojují přírodovědné disciplíny s technickými a ekonomickými obory.  

Její historie sahá až do roku 1716, kdy byla v Jáchymově založena nejstarší báňská škola. V průběhu staletí se pak měnily forma a délka výuky, působiště výukových institucí i organizační podoba báňského školství. Poslední významnou změnou lokalizace byl přesun Vysoké školy báňské do Ostravy v roce 1945, po kterém v padesátých letech minulého století následovalo dělení školy na fakulty. Současná Hornicko-geologická fakulta vznikla v roce 1959 spojením samostatné Hornické fakulty a Geologické fakulty.

Změna struktury národního hospodářství a útlum hornictví po roce 1989 se odrazil i v zájmu uchazečů o studium na HGF. Na tento stav fakulta zareagovala tím, že v roce 1994 sloučila příbuzné katedry do Institutů, separovala obor Výstavba dolů a geotechnika, který se stal základem dnešní Fakulty stavební, v roce 1999 vyčlenila Katedru matematiky a deskriptivní geometrie do skupiny celoškolských kateder, v roce 2002 vyčlenila obor Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu, z něhož vznikla dnešní samostatná Fakulta bezpečnostního inženýrství a v neposlední řadě v témže roce zřídila nový Institut geoinformatiky. Dalším strategickým krokem HGF byla inovace stávajících a zavádění nových studijních oborů tak, aby odpovídaly vědecko-technickému a sociálně ekonomickému vývoji posledních let. Jednalo se především o oblasti životního prostředí, informatiky, ekonomiky, cestovního ruchu a přírodních věd (aplikovaná fyzika materiálů). 

HGF v rámci prezenčního nebo kombinovaného studia v současné době nabízí více než 25 studijních oborů, které se specializují na životní prostředí, geologii, geodézii, biotechnologie, geovědní a montánní turismus, hornické inženýrství, geoinformatiku, ekonomiku, automatizace a řízení v oblasti surovin. Je nutno zdůraznit, že HGF VŠB-TUO jako jediná fakulta v rámci České republiky umožňuje vysokoškolské studium vybraných hornických oborů. Hornické inženýrství v rámci celkového objemu studijních oborů zaujímá asi 5 %.