Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Horizon 2020

Norway Grants

 

Aktuální

Kód projektu Poskytovatel Název projektu originální Rok zahájení Rok ukončení Hlavní obor - skupina Hlavní obor Celkové náklady na dobu řešení (v tis. Kč)
TJ01000465 TA0 Efektivní metody identifikace, hodnocení a monitoringu bezpečnostně rizikových lokalit s využitím prostorových mikrodat 2018 2019 - - 2173
GA16-09979S GA0 Integrované multidisciplinární studium hranice jura-křída v mořských sekvencích: příspěvek pro globální definici hranice 2016 2018 D - Vědy o zemi DB - Geologie a mineralogie 7068
GA16-24062S GA0 Sedimentární cyklicita ve svrchnopaleozoických pánvích: porozumění vlivu kontinentálních procesů na cyklickou sedimentaci 2016 2018 D - Vědy o zemi DB - Geologie a mineralogie 4820
QJ1620148 MZE Výzkum možností využití umělé infiltrace pro zkapacitnění zdrojů podzemních vod v suchých obdobích 2016 2018 D - Vědy o zemi DJ - Znečištění a kontrola vody 6345
LO1406 MSM Institut čistých technologií těžby a užití energetických surovin - Projekt udržitelnosti 2015 2019 D - Vědy o zemi DH - Báňský průmysl včetně těžby a zpracování uhlí 135050
TE02000029 TA0 Centrum kompetence efektivní a ekologické těžby nerostných surovin 2014 2019 D - Vědy o zemi DH - Báňský průmysl včetně těžby a zpracování uhlí 225599

Minulé

Kód projektu Poskytovatel Název projektu originální Rok zahájení Rok ukončení Hlavní obor - skupina Hlavní obor Celkové náklady na dobu řešení
TB9500MV005 TA0 Návrh doporučujících národních kurikul v oblasti prostorových informací 2016 2016 A - Společenské vědy AE - Řízení, správa a administrativa 899
ED2.1.00/19.0379 MSM Infrastruktura pro analytiku vybraných surovin 2015 2015 D - Vědy o zemi DB - Geologie a mineralogie 22185
ED3.2.00/20.0404 MSM Zvýšení atraktivity Planetária Ostrava 2015 2015 D - Vědy o zemi DA - Hydrologie a limnologie 7606
TB020CBU001 TA0 Výzkum technologických možností získávání vzácných kovů v ČR s ohledem na minimalizaci dopadů na životní prostředí a jejich legislativní zajištění 2015 2016 J - Průmysl JG - Hutnictví, kovové materiály 6106
7AMB14SK019 MSM Využítí kapalných produktů pyrolýzy odpadních materiálů jako sběračů ve flotaci uhlí 2014 2015 D - Vědy o zemi DH - Báňský průmysl včetně těžby a zpracování uhlí 94
7AMB14SK099 MSM Magnetické a magnetooptické vlastnosti vybraných manganitů 2014 2015 B - Fyzika a matematika BM - Fyzika pevných látek a magnetismus 100
GA14-26831S GA0 Prostorové simulační modelování dostupnosti 2014 2016 D - Vědy o zemi DE - Zemský magnetismus, geodesie, geografie 4998
QJ1320159 MZE Výzkum zpracování, využití a zneškodňování odpadních produktů z bioplynových stanic 2013 2017 D - Vědy o zemi DJ - Znečištění a kontrola vody 12750
LD12003 MSM Výzkum nových vláknově-optických senzorů 2012 2014 J - Průmysl JB - Senzory, čidla, měření a regulace 1000
TB010CBU003 TA0 Predikce horninových struktur na základě stávajících geologických poznatků, vedoucích k možnému vybudování dalších podzemních zásobníků pro uskladňování zemního plynu 2012 2013 D - Vědy o zemi DB - Geologie a mineralogie 9000
ED2.1.00/03.0082 MSM Institut čistých technologií těžby a užití energetických surovin 2011 2014 D - Vědy o zemi DH - Báňský průmysl včetně těžby a zpracování uhlí 294544
ED3.1.00/09.0168 MSM Vesmírná brána - moderní centrum komunikace vědy 2011 2014 B - Fyzika a matematika BN - Astronomie a nebeská mechanika, astrofyzika 148687
GAP102/11/0675 GA0 Speciální optická vlákna pro zdroje superkontinua a senzory 2011 2013 J - Průmysl JA - Elektronika a optoelektronika, elektrotechnika 1611
GAP205/11/2137 GA0 Magnetofotonické interakce v reálných nanostrukturách 2011 2013 B - Fyzika a matematika BH - Optika, masery a lasery 5622
QI112A132 MZE Výzkum opatření k zajištění zásobování pitnou vodou v období klimatických změn 2011 2014 D - Vědy o zemi DJ - Znečištění a kontrola vody 7825
TA01020932 TA0 Využití tepelné energie zemské kůry pro zřizování obnovitelných zdrojů energie včetně ověření možnosti akumulace tepla 2011 2014 J - Průmysl JE - Nejaderná energetika, spotřeba a užití energie 19095
MEB021039 MSM Teoretické a experimentální studium nových integrovaných nerecipročních magnetoplasmonových nanostruktur. 2010 2011 B - Fyzika a matematika BH - Optika, masery a lasery 110
MEB051021 MSM Měření a analýza topografie povrchů vytvořených progresivními technologiemi a válcováním za studena z hlediska klasických materiálů a nanomateriálů a jejich mechanizmu vzniku 2010 2011 J - Průmysl JG - Hutnictví, kovové materiály 216
MEB051023 MSM Nelineární vysoce dvojlomná fotonická krystalová vlákna 2010 2011 B - Fyzika a matematika BH - Optika, masery a lasery 50
MEB0810142 MSM Vývoj kompozitních, vysoce žáruvzdorných materiálů na bázi černouhelného popílku 2010 2011 D - Vědy o zemi DM - Tuhý odpad a jeho kontrola, recyklace 84
MEB101009 MSM Optické studium spin-orbitální vazby v Heuslerových slitinách 2010 2011 B - Fyzika a matematika BM - Fyzika pevných látek a magnetismus 97
GA101/09/0650 GA0 Metoda odvození ekvivalentů mechanických parametrů materiálů z topografie povrchů vytvořených hydroabrazivním proudem 2009 2011 J - Průmysl JG - Hutnictví, kovové materiály 3668
GA105/09/0089 GA0 Prognóza časoprostorových změn stability důlních prostor technické kulturní památky Důl Jeroným v Čisté 2009 2013 D - Vědy o zemi DH - Báňský průmysl včetně těžby a zpracování uhlí 6428
GA105/09/0275 GA0 Řešení bezpečnostních rizik provázejících podpatrové dobývání v OKR 2009 2011 D - Vědy o zemi DH - Báňský průmysl včetně těžby a zpracování uhlí 3318
GA105/09/0808 GA0 Výzkum surovinově-energetického využití potenciálu důlních vod zatopených uranových dolů 2009 2011 D - Vědy o zemi DH - Báňský průmysl včetně těžby a zpracování uhlí 4941
GA105/09/1090 GA0 Morfotektonická analýza digitálních modelů reliéfu aplikovaná na vybraná ložiska uhlí a rud 2009 2011 D - Vědy o zemi DH - Báňský průmysl včetně těžby a zpracování uhlí 864
GA105/09/1366 GA0 Využití virtuální reality v simulaci a řízení výrobních procesů 2009 2011 D - Vědy o zemi DH - Báňský průmysl včetně těžby a zpracování uhlí 2361
GA105/09/1631 GA0 Metodické inovace geofaktorové analýzy inženýrskogeologických poměrů v Ostravsko-karvinském revíru 2009 2011 D - Vědy o zemi DB - Geologie a mineralogie 1263
GD105/09/H014 GA0 Aplikace biologických metod úpravy nerostných surovin při výrobě alternativních paliv z méně hodnotného uhlí, biomateriálů a bioodpadů 2009 2010 E - Biovědy EI - Biotechnologie a bionika 2611
GP105/09/P212 GA0 Inovace zařízení pro diagnostiku důlních děl 2009 2011 D - Vědy o zemi DE - Zemský magnetismus, geodesie, geografie 1153
GP105/09/P221 GA0 Aplikace flotace při řešení starých ekologických zátěží na území Černého příkopu 2009 2011 D - Vědy o zemi DH - Báňský průmysl včetně těžby a zpracování uhlí 1290
GP105/09/P277 GA0 Časoprostorové vytváření poklesové kotliny v závislosti na charakteru horského masivu a dřívější hornické činnosti 2009 2011 D - Vědy o zemi DE - Zemský magnetismus, geodesie, geografie 1260
GP105/09/P397 GA0 Výzkum vlastností průmyslových odpadů stabilizovaných/solidifikovaných anorganickými pojivy a jejich využití při sanaci důsledků hornické činnosti 2009 2011 D - Vědy o zemi DH - Báňský průmysl včetně těžby a zpracování uhlí 1049
OC09020 MSM Výzkum fotonických krystalových vláken interferenčními metodami 2009 2009 J - Průmysl JB - Senzory, čidla, měření a regulace 480
GA106/08/1092 GA0 PŘÍPRAVA NANOKOMPOZITNÍCH MATERIÁLŮ V PROUDĚNÍ S EXTRÉMNÍ DYNAMIKOU 2008 2010 J - Průmysl JJ - Ostatní materiály 2944
GP105/08/P307 GA0 Výzkum reologického chování hornin při statickém a vibračním namahání 2008 2010 D - Vědy o zemi DH - Báňský průmysl včetně těžby a zpracování uhlí 617
MEB050809 MSM Výzkum fotonických krystalových vláken pro senzorické aplikace 2008 2009 B - Fyzika a matematika BH - Optika, masery a lasery 46
GA103/07/1662 GA0 Modelování procesu porušování degradované vrstvy stavebních materiálů při jejich úpravě před sanačním zásahem 2007 2009 J - Průmysl JN - Stavebnictví 4491
GA105/07/1308 GA0 Analýza vlivu hornické činnosti na vybraný soubor modelových svahových deformací v Ostravsko-karvinském revíru 2007 2009 D - Vědy o zemi DB - Geologie a mineralogie 893
GA105/07/1358 GA0 Výzkum možností dlouhodobé eliminace rizik po těžbě rud v hornobenešovském a hornoměstském revíru 2007 2009 D - Vědy o zemi DH - Báňský průmysl včetně těžby a zpracování uhlí 2900
GA105/07/1483 GA0 Výzkum dlouhodobých změn geotechnických vlastností zemin na výsypkách v Sokolovkém hnědouhelném revíru 2007 2009 D - Vědy o zemi DB - Geologie a mineralogie 2695
GA205/07/0797 GA0 Orchestrace geowebových služeb 2007 2009 J - Průmysl JC - Počítačový hardware a software 1272
GA205/07/1313 GA0 Analýza nových možností zhodnocení inženýrskogeologických poměrů pomocí geografických informačních systémů 2007 2009 D - Vědy o zemi DB - Geologie a mineralogie 962
1M06007 MSM Centrum výzkumu integrovaného systému využití vedlejších produktů z těžby, úpravy a zpracování energetických surovin 2006 2011 D - Vědy o zemi DH - Báňský průmysl včetně těžby a zpracování uhlí 88058
2A-1TP1/099 MPO Výzkum složení a vlastnosti činidel pro flotaci černouhelných kalů a suspenzí nepolárních nerostů a látek na bázi biologických komponent 2006 2008 D - Vědy o zemi DM - Tuhý odpad a jeho kontrola, recyklace 5050
GA102/06/0284 GA0 Charakterizace, modelování a aplikace speciálních optických vláken 2006 2008 J - Průmysl JB - Senzory, čidla, měření a regulace 874
GA105/06/0068 GA0 Výzkum faktorů ovlivňujících stabilitu středověkého Dolu Jeroným v Čisté 2006 2008 D - Vědy o zemi DH - Báňský průmysl včetně těžby a zpracování uhlí 2910
GA105/06/0124 GA0 Výzkum výskytu a možností využití jílovců se sorpčními schopnostmi ze sokolovské a severočeské pánve 2006 2008 D - Vědy o zemi DH - Báňský průmysl včetně těžby a zpracování uhlí 2348
GA105/06/0127 GA0 Netradiční využití ložisek uranu po ukončení hlubinné těžby 2006 2008 D - Vědy o zemi DH - Báňský průmysl včetně těžby a zpracování uhlí 3897
GA105/06/0507 GA0 Výzkum možností získávání oxidů titanu z minerálních surovin a odpadů po jejich těžbě a úpravě 2006 2008 D - Vědy o zemi DH - Báňský průmysl včetně těžby a zpracování uhlí 3395
GA105/06/1201 GA0 Systematická metoda analýzy bezpečnostních rizik souvisejících s výstupem metanu z podzemí 2006 2008 D - Vědy o zemi DH - Báňský průmysl včetně těžby a zpracování uhlí 3850
GA105/06/1242 GA0 Sanace a rekultivace zvodnělých poklesových kotlin a sedimentačních nádrží v hornické krajině Horního Slezska 2006 2008 D - Vědy o zemi DH - Báňský průmysl včetně těžby a zpracování uhlí 988
GA105/06/1264 GA0 Digitální model jihomoravského lignitového revíru - základ vzorového moderního komplexního hodnocení ložiska uhlí s perspektivou budoucí exploatace 2006 2008 D - Vědy o zemi DH - Báňský průmysl včetně těžby a zpracování uhlí 1939
GA105/06/1516 GA0 Vývoj technologického postupu efektivního porušování horninových materiálů ve vodě kapalinovým paprskem 2006 2008 J - Průmysl JP - Průmyslové procesy a zpracování 1464
GA205/06/1037 GA0 Využití geoinformačních technologií pro zpřesňování srážko-odtokových vztahů 2006 2008 D - Vědy o zemi DA - Hydrologie a limnologie 2378
GP105/06/P317 GA0 Výzkum možnosti využití odpadů pro zvýšení užitných vlastností hnědouhelných paliv při spalování v kotlích malých výkonů 2006 2008 D - Vědy o zemi DH - Báňský průmysl včetně těžby a zpracování uhlí 672
KAN400100653 AV0 Samoorganizované magnetické nanostruktury 2006 2010 B - Fyzika a matematika BM - Fyzika pevných látek a magnetismus 54217
GA105/05/0013 GA0 Vyhodnocení dosavadních opatření stanovených pro sloje s nebezpečím průtrží uhlí a plynů 2005 2007 D - Vědy o zemi DH - Báňský průmysl včetně těžby a zpracování uhlí 943
GA105/05/0133 GA0 Kolonová flotace černého uhlí 2005 2007 D - Vědy o zemi DH - Báňský průmysl včetně těžby a zpracování uhlí 2420
GA105/05/0329 GA0 Výzkum možností využití odpadních materiálů pro získávání lithia,rubidia a cesia 2005 2007 D - Vědy o zemi DH - Báňský průmysl včetně těžby a zpracování uhlí 3083
GA105/05/0515 GA0 Analýza příčin a predikce rizika uzavření hlubinných dolů 2005 2006 D - Vědy o zemi DH - Báňský průmysl včetně těžby a zpracování uhlí 819
GA105/05/0883 GA0 Výzkum energetické charakteristiky hornin při dynamickém namáhání 2005 2007 D - Vědy o zemi DH - Báňský průmysl včetně těžby a zpracování uhlí 1185
GA205/05/0917 GA0 Svrchnokřídové oceánské pestré vrstvy české části vnějších Západních Karpat, biostratigrafie, sedimentologie, geochemie 2005 2007 D - Vědy o zemi DB - Geologie a mineralogie 1647
GA402/05/0057 GA0 Ekonomický model rozvoje městské aglomerace 2005 2007 A - Společenské vědy AH - Ekonomie 1732
GP105/05/P545 GA0 Morfotektonická analýza zlomového porušení na styku variského a karpatského orogénu, ve vztahu k migračním cestám metanu a stabilitě horského masivu 2005 2007 D - Vědy o zemi DH - Báňský průmysl včetně těžby a zpracování uhlí 326