Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
  • Standardní doba studia v navazujících magisterských studijních programech jsou 2 roky.
  • O přijetí ke studiu navazujících magisterských studijních programů se mohou prostřednictvím přijímacího řízení ucházet absolventi bakalářských studijních programů.
  • Studium v magisterských studijních programech je ukončeno státní závěrečnou zkouškou a obhajobou diplomové práce.
  • Absolventům se přiznává titul „Inženýr“, ve zkratce „Ing.“.
Akademický rok výuky

Navazující magisterské programy

Důlní měřictví
Důlní měřictví je tradiční vědní obor realizovaný na univerzitě od roku 1907, jako jediné vysoké škole v České republice. Pro hornickou činnost (HČ) je obor specializovaný na zhotovování podkladů důlních map, vytyčování důlních děl, vedení účtu zásob užitkového nerostu v ložisku, sestavování podkladů pro plánování důlních průzkumných, přípravných a těžebních prací a na sledování a vyhodnocování vlivu dobývacích prací na objekty na povrchu i v dole. Program je tedy plně spjat s hornickým provozem...
Zjistěte více
Ekonomika surovin
Uspokojování potřeb člověka je nerozlučně spjato s nerostným bohatstvím naší planety. Zajištění surovin v potřebných kvantitativních a kvalitativních parametrech vyžaduje ze strany člověka nemalé úsilí, zvláště jsou-li
nerostné suroviny získávány za čím dál složitějších podmínek. Proces získávání nerostných surovin vyžaduje specialisty, kteří disponují komplexem znalostí a dovedností umožňující řešit odborné a manažerské problémy v celé jeho šíři a složitosti. Ekonomika surovin tím, že je...
Zjistěte více
Geodézie, kartografie a geoinformatika
Program je určen především pro studenty, kteří chtějí získat detailní znalosti z oblasti geoinformatiky a geoinformačních technologií. Studenti si během studia detailně rozšíří své znalosti o širokou škálu moderních geoinformačních technologií a analytických postupů. Důraz je kladen na technickou problematiku, a tak se předměty zaměřují na programování, algoritmizaci, ale také na pokročilé analytické postupy, modelování a simulace. Program je koncipován tak, aby poskytnul studentům možnost...
Zjistěte více
Geologické inženýrství
Geologické inženýrství je technicky zaměřený komplexní geologický obor, který v potřebné míře zahrnuje všechny oblasti geologické výzkumné a průzkumné činnosti. Odborné vzdělání je zaměřeno na výchovu provozního geologa, kterému přírodovědný, technický a ekonomický základ umožní rychlou profesní adaptabilitu do příbuzných a interdisciplinárních oborů. Studiem se prolíná analýza ekonomických otázek souvisejících s geologickou a na ni navazující technickou aktivitou, hodnocení ekologických aspektů...
Zjistěte více
Geovědní a montánní turismus
Navazující studijní program je zaměřený na výchovu odborníků specializovaného geovědního a montánního turismu. Navazuje na bakalářský studijní program, kde studenti získali základní vědomosti z oblasti jak tradičního, tak i specializovaného turismu zaměřeného na technické a kluturní památky, z oblasti neživé přírody zaměřené na geologii, mineralogii, karsologii ale i z dalších vědních disciplín souvisejících s touto tématikou. Navazující magisterské studium je zaměřeno na rozšíření těchto...
Zjistěte více
Inženýrská geodézie
Inženýrská geodézie je část geodézie, která řeší úkoly související s budováním vytyčovacích sítí, vytyčováním a kontrolním měřením prostorové polohy stavebních objektů, vytyčováním a kontrolou geometrických parametrů průmyslových objektů a zařízení, měřením území na projekt a vypracováním geodetické části dokumentace skutečného provedení stavebního díla.
Absolvent tohoto programu se uplatní především při výkonu zeměměřických činností podle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a vyhlášky ČÚZK...
Zjistěte více
Nerostné suroviny
Navazující magisterské obory rozšiřují znalosti získané v bakalářských studijních programech a zajišťují vzdělání ve specializovaných oblastech zejména těžby a úpravy nerostných surovin, včetně jejich aplikací na další složky biosféry s ohledem na zajištění trvale udržitelného rozvoje, i vzhledem k hodnocení antropogenních vlivů v nejširších environmentálních souvislostech. Absolventi mohou najít uplatnění zejména v oblastech těžby a úpravy nerostných surovin a ochrany životního prostředí, v...
Zjistěte více
Odpadové hospodářství a úprava surovin
Surovinové zdroje, odpady – současný i budoucí problém lidstva. Jak změnit chování a technologie, abychom produkovali stále méně odpadu a současně veškerý odpad využívali jako zdroj? U nás si prohloubíš znalosti z bakalářského studia a získáš větší přehled v oblastech úpravy a zpracování nerostných surovin a zároveň se seznámíš s novými světovými trendy v odpadovém hospodářství s důrazem na oběhové hospodářství (Cirkulární ekonomiku). Studium tě připraví pro uplatňování moderních technologií při...
Zjistěte více
Ochrana životního prostředí v průmyslu
Navazující magisterský studijní program Ochrana životního prostředí v průmyslu představuje moderní interdisciplinární program založený na technickém a přírodovědném základu. Program je perspektivně zaměřen na industriální prostředí, zejména na oblast dopadu těžebních a průmyslových technologií na životní prostředí.
Předměty studijního plánu jsou zaměřeny na průmyslové, těžební a posttěžební prostředí, na globální problémy v industrializovaném prostředí, na hodnocení biologických změn v prostředí...
Zjistěte více
Petroleum Engineering
Ložiska ropy a zemního plynu jsou jedny z klíčových energetických zdrojů světa. Celosvětově se udržuje vysoká poptávka po těchto nerostných surovinách a tím logicky roste i náročnost geologického průzkumu a hlavně tlak na optimalizaci způsobu těžby a efektivní otvírky těchto ložisek. V současnosti jsou dobývána ložiska uhlovodíků ve velkých hloubkách a za obtížnějších geologických i klimatologických podmínek. Vrtný průzkum a hlubinné vrtání je pak jednou z klíčových disciplín tohoto průmyslu....
Zjistěte více
Preventivní přístupy v ochraně životního prostředí
Chceš, aby činnosti související s naším životem co nejméně poškozovaly životní prostředí? Přihlas se ke studiu programu Preventivní přístupy v ochraně životního prostředí (PPvOŽP) a pokus se tak zrealizovat své představy v oblasti ochrany životního prostředí. Během studia absolvuješ profilové předměty, které Ti pomohou uplatnit se v oblasti preventivních přístupů v ochraně životního prostředí. Získáš znalosti z oblasti posuzování vlivů na životní prostředí (EIA – dnes velmi diskutovaná oblast),...
Zjistěte více
Procesní inženýrství v oblasti surovin
Procesní inženýrství v oblasti surovin je interdisciplinární obor, zaměřený na přeměnu látek (ať již přírodních či uměle vytvořených lidskou činností) na další užitkové produkty, využitelné v dalších oblastech lidské činnosti. Jako prostředník mezi vědou a výrobou je základem pro všechna výrobní odvětví. Základem celého takto pojatého procesního inženýrství jsou mechanické procesy, zabývající se transformací a pohybem sypkých hmot (partikulárních hmot), které jsou součástí všech průmyslových i...
Zjistěte více
Technické znovuvyužití brownfields
Celoevropským problémem ve městech jsou opuštěné areály továren, dolů, celých městských částí – brownfieldů. Jsi kreativní absolvent bakalářského studia, který chce mít manažerské schopnosti, současně se zajímá o ochranu životního prostředí a krajinu? Studuj navazující magisterský obor Technické znovuvyužití brownfields, studuj obor, který tě připraví měnit okolní svět. Naučíš se pracovat s grafickými programy pro plány a projekty obnovy opuštěných ploch a staveb, budeš tvůrčím způsobem řešit...
Zjistěte více
Technologie a hospodaření s vodou
Voda je dnes tématem #1, a proto i náš studijní program „Technologie a hospodaření s vodou“ je sestaven tak, aby studenty připravil na nové výzvy v této oblasti. Absolvováním programu získají studenti klíčové znalosti o tom, jak upravit surovou vodu na vodu pitnou, ale i provozní, která mnohdy musí být v kvalitě superčisté vody, a následně také použitou vodu i řádně vyčistit. Pro úpravu a čištění vod se používají moderní procesy a technologie, se kterými se studenti seznámí v našich...
Zjistěte více
Těžba nerostných surovin
Studijní program „Těžba nerostných surovin“ navazuje na bakalářské studium stejného programu. Rozšiřuje poznatky v odborných hornických předmětech studovaných v bakalářském studiu a v předmětech zaměřených na problematiku bezpečnosti provozu. Zařazením praktických předmětů se posiluje flexibilita oboru vzhledem k požadavkům praxe. Atraktivita se zvyšuje praxemi a exkurzemi do provozních organizací, s možností získání zaměstnání po ukončení studia. Předměty jsou poskládány tak, aby budoucí...
Zjistěte více
Voda – strategická surovina
Voda jako strategická surovina je velmi aktuálním tématem současnosti i budoucnosti. Chceš-li si rozšířit a získat nové poznání o této surovině v oblastech hydrogeologie, vyhledávání zdrojů vody, jímání vody, její úpravy, hospodaření s vodou v krajině a vodohospodářských zařízeních, pak právě pro tebe je určen tento nový studijní program s širokým uplatněním v praxi. V rámci odborné praxe při studiu budeš v kontaktu s podniky, se kterými můžeš následně spojit svoji budoucnost. Po absolvování...
Zjistěte více