Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
  • Standardní doba studia v navazujících magisterských studijních programech jsou 2 roky.
  • O přijetí ke studiu navazujících magisterských studijních programů se mohou prostřednictvím přijímacího řízení ucházet absolventi bakalářských studijních programů.
  • Studium v magisterských studijních programech je ukončeno státní závěrečnou zkouškou a obhajobou diplomové práce.
  • Absolventům se přiznává titul „Inženýr“, ve zkratce „Ing.“.

Studijní program Důlní měřictví

O studijním programu

Důlní měřictví je tradiční vědní obor realizovaný na univerzitě od roku 1907, jako jediné vysoké škole v České republice. Pro hornickou činnost (HČ) je obor specializovaný na zhotovování podkladů důlních map, vytyčování důlních děl, vedení účtu zásob užitkového nerostu v ložisku, sestavování podkladů pro plánování důlních průzkumných, přípravných a těžebních prací a na sledování a vyhodnocování vlivu dobývacích prací na objekty na povrchu i v dole. Program je tedy plně spjat s hornickým provozem v dolech i lomech a předpokládá proto nejen znalost měřických metod, ale nutně také zkušenosti a znalosti z těchto provozů. Pro činnost prováděnou hornickým způsobem (ČPHZ) - hloubení jam, šachtic, ražení štol, tunelů a jiných podzemních prostor, sanace podzemních prostor, zpřístupňování jeskyní a těžba nevyhrazených nerostů) se obor specializuje na vyhotovování podkladů pro jejich projektování, vytyčování, vedení při realizaci a vyhotovování dokumentace jejich skutečného provedení. Obor je zaměřen na bezpečné a odborné řízení HČ a ČPHZ. Důlní měřictví bylo do 50. let minulého století součástí hornických věd. V současnosti zahrnuje všechna měření, sběr prostorových dat a výpočty pro vyhotovení informačních systémů a tvorbu map, které slouží ke zjišťování a dokumentování informací ve všech etapách hornických činností a činností prováděných hornickým způsobem v podzemí i na povrchu: vyhledávání a průzkumu ložisek nerostů (Geologie, Geoinformatika), těžba a využití nerostů (Hornictví, Geotechnika, Podzemní stavitelství), sanace a rekultivace (Ochrana životního prostředí). Obor důlní měřictví, se zabývá sběrem, vyhodnocením a interpretací prostorových dat s požadovanou přesnosti a vlivům tuto přesnost ovlivňujících.
Fakulta Hornicko-geologická fakulta
Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód programu N0724A290010
Název programu Důlní měřictví
Standardní délka studia 2 roky
Garantující katedra Katedra geodézie a důlního měřictví
Garant doc. Ing. Pavel Černota, Ph.D.
Oblasti vzdělávání (zaměření) Těžba a zpracování nerostných surovin
Vědy o zemi
Klíčová slova Důlní měřictví
Laserové skenování
Technologie GNSS
Bezpilotní letecké systémy
Geodézie