Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
  • Standardní doba studia v bakalářských studijních programech je 3 roky.
  • Bakalářské studium je ukončeno státní bakalářskou zkouškou a obhajobou bakalářské práce.
  • Úspěšným absolventům je udělen titul „Bakalář“, ve zkratce „Bc.“

Studijní program Ochrana životního prostředí v průmyslu

O studijním programu

Bakalářský studijní program „Ochrana životního prostředí v průmyslu“ je moderní interdisciplinární studijní program založený na všeobecném technickém a přírodovědném základu. Bakalářský výukový program je založen na moderních poznatcích světové vědy a na zkušenostech domácí i mezinárodní praxe. Je zaměřen především na industriální prostředí, a to zejména na oblast dopadu těžebních a průmyslových technologií na životní prostředí. Skladba předmětů ve studijním plánu je zaměřena na průmyslové, těžební a posttěžební prostředí, na globální problémy v industrializovaném prostředí, na porozumění a hodnocení biologických změn v průmyslové krajině, na inovativní metody a technologie pro redukci a eliminaci kontaminantů v ovzduší, půdě, vodě, a to ve smyslu ochrany ekosystémů, a také na oblast prevence, regenerace a revitalizace industriálního prostředí. Technický charakter studijního programu dotvářejí studijní předměty obsahující matematiku a fyziku, které jsou zaměřeny především na matematickou a multikriteriální analýzu experimentálních dat získaných pro zpracování závěrečné práce. Tyto předměty pak vhodně doplňuji povinně volitelné předměty a předmět vyučovaný v anglickém jazyce, které rozvíjejí další technické a komunikační kompetence studentů. Velký důraz je kladen na experimentální práci v laboratoři a v terénu, při které dochází k prohloubení a rozšíření získaných teoretických a praktických znalostí a dovedností.
Fakulta Hornicko-geologická fakulta
Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód programu B0724A290008
Název programu Ochrana životního prostředí v průmyslu
Standardní délka studia 3 roky
Garantující katedra Katedra environmentálního inženýrství
Garant doc. Mgr. Eva Pertile, Ph.D.
Oblasti vzdělávání (zaměření) Těžba a zpracování nerostných surovin
Vědy o zemi
Klíčová slova Ochrana biodiverzity v industriálním prostředí
Monitoring životního prostředí
Ochrana přírody a krajiny
Vlivy na životní prostředí
Ochrana životního prostředí