Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Technika v souladu s přírodou , to je studium na Hornicko-geologické fakultě VŠB-TUO

Technika v souladu s přírodou , to je studium na Hornicko-geologické fakultě VŠB-TUO
Hana Staňková působí na Hornicko-geologické fakultě, jedné z nejstarších a zároveň zakládajících fakult VŠB – Technické univerzity Ostrava jako proděkanka pro rozvoj a legislativu. Je také garantem studijního oboru Inženýrská geodézie, bez níž se například na stavbách neobejdeme. Mluvily jsme spolu nejen o tradičních, ale i nových oborech na fakultě, o přístupu ke studentům či odborné praxi.

Na Hornicko-geologické fakultě působíte jako proděkanka pro rozvoj a legislativu. Jaké jsou vize vedení fakulty a kam chcete, aby fakulta směřovala?
Hornicko-geologická fakulta je nejstarší fakultou naší univerzity a její jedinečnost tkví v úzkém spojení technických a přírodních věd, konkrétně v oblastech vzdělávání Vědy o Zemi a Těžbě a zpracování nerostných surovin.
Zahájili jsme proces restrukturalizace, nebo chcete-li obnovy fakulty, kdy chceme reflektovat na potřeby společnosti. Vznikem nových studijních programů chceme ukázat, že naše výjimečnost nepatří historii, stále máme studentům co nabídnout, jsme důstojnou součástí naší univerzity a kvalitním partnerem průmyslové praxe.

V mnohých lidech evokuje název fakulty Hornicko-geologická právě hornictví a geologii. Vy ale nabízíte mnohem více studijních programů. Ve kterých z nich vidíte největší potenciál?
Je pravdou, že název naší fakulty může ve společnosti evokovat pouze hornictví a geologii a my se s tímto názorem často setkáváme. Je také pravdou, že v minulosti byla řada studijních oborů na naší fakultě úzce spjata s hornictvím. Jsme ale jedinou univerzitou v ČR, která vyučuje hornictví od svého vzniku a i když je teď hornictví v útlumu, lidstvo se bez něj v budoucnosti neobejde. Neučíme jen hornictví, ale i činnosti prováděné hornickým způsobem, které teď převažují. Bavíme se například o těžbě štěrkopísku, o činnostech jakými jsou ražba metra nebo silničních a železničních tunelů, ale také i o činnostech které vedou například ke zpřístupnění dosud neznámých jeskynních komplexů. Díky nastartovanému procesu restrukturalizace fakulty nabízíme nové zajímavé studijní programy jako je Voda – strategická surovina, Petroleum Engineering a Procesní inženýrství v oblasti surovin. Tyto studijní programy jsou právě těmi, které vznikly z aktuálních potřeb společnosti.

Zmínila jste nové studijní programy. Jaké jsou ty stávající? 
Mezi studijní programy, které nabízíme studentům patří např. Environmentální inženýrství, Ekonomika surovin, Geovědní a montánní turismus, Technologie a hospodaření s vodou nebo Odpadové hospodářství a úprava surovin. Velký potenciál mají studijní programy zaměřené do oblasti geověd jako Inženýrská geodézie, Geologické inženýrství a Geoinformatika, ve kterých nacházejí naši studenti velké uplatnění i v zahraničí. Nelze jednoduše říct, který z těchto studijních programů má největší potenciál, všechny studijní programy mají na naší fakultě své místo a význam a to včetně tradičních studijních programů jako jsou Těžba nerostných surovin nebo Důlní měřictví. Do budoucna také připravujeme nový studijní program zaměřený na ochranu životního prostředí v průmyslu.


Jaké má fakulta zázemí z pohledu laboratoří, přístrojů a podobně?
Troufám si říct, že z pohledu přístrojového vybavení mají u nás studenti vše, co ke svému studiu potřebují. Laboratoře jsou vybaveny tak, aby se naši absolventi mohli po ukončení studií plně zapojit do pracovního procesu bez jakéhokoliv omezení (hendikepu). Samozřejmě, jisté rezervy se vždy najdou, ale vzhledem k zapojení fakulty do projektů operačního výzkumu a díky podpoře ze strany vedení univerzity máme možnost vybavit laboratoře a zakoupit přístroje jak pro stávající, tak i pro nové studijní programy.

Na co, na jaké schopnosti, dovednosti svých studentů kladete důraz? Jak je to na fakultě s praxí ve firmách?
Práce se studenty je proces, kterému je třeba dát lidskou tvář. Jedině tak jsou potom studenti schopni plnit mnohdy pro ně i náročné úkoly, které jim studium přináší. Snažíme se je co nejlépe připravit do praxe, takže mimo svých odborných znalostí a dovedností, které jsou tvořeny studiem profilových předmětů každého studijního programu jsou součástí studijních plánů i tzv. měkké dovednosti, jako např. koučink v praxi, informatika a bibliografie, interpersonální komunikace, základy práva, sociologie nebo psychologie. U nových studijních programů jsou většinou odborné praxe už součástí studijních plánů a v průměru to činí až 12 týdnů v bakalářském studiu a 6 týdnů v navazujícím magisterském studiu. Uvědomujeme si, že student nemůže být do praxe připraven pouze na základě teoretických znalostí a tak doufáme, že zavedením povinných praxí u firem zvýšíme jejich možnost uplatnění.

Velmi důležitá a ceněná je v dnešní době zkušenost ze zahraničí. Mohou vaši studenti vyjet do zahraničí?  Případně na jak dlouho a kam.
Souhlasím s tím, že zkušenost ze studia v zahraničí je velmi důležitá a naše fakulta výjezdy našich studentů na půlroční nebo roční studijní pobyty v rámci programu Erasmus podporuje a průběžně sleduje. Studenti mohou vyjet na jakoukoliv školu v zahraničí, se kterou má naše univerzita nebo fakulta partnerskou smlouvu a kde je jejich nebo příbuzný studijní program vyučován. Předměty, které jsou obsahově shodné s předměty danými studijním plánem jejich studijních programů a které studenti absolvují na jiných univerzitách se jim potom započítávají do splněných studijních povinností.

Spousta studentů dnes pracuje. Nabízíte stejné obory v prezenční i kombinované formě?
Vesměs ano, devadesát procent našich studijních programů je akreditováno i pro kombinovanou formu studia. Studenti kombinované formy studia tak mají stejné možnosti i podmínky získat titul.

Na začátku našeho rozhovoru jste zmínila restrukturalizaci fakulty. Kde ji vidíte za pět, deset let?
Jsme výjimečná fakulta, která není zaměřena jen na hornictví a geologii, ale nabízí spoustu dalších studijních programů. Doufám, že budeme stále vychovávat nadané a výjimečné studenty, kteří ukáží směr ostatním – vidím ji v lepším světle.

Vloženo: 21. 7. 2020
Kategorie:  Aktuality
Zadal:  Administrátor
Útvar: HGF - Hornicko-geologická fakulta
Zpět