Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 31. 12. 2020!

Důležité - aktualizace změny harmonogramu letního semestru

Aktualizace změny letního semestru AR 2019/2020 na Hornicko-geologické fakultě, VŠB-TUO s ohledem na situaci spojenou se šířením epidemie koronaviru COVID-19.

Vážené studentky, vážení studenti, 

dovolujeme si Vás informovat, že byl k dnešnímu dni stanoven nový harmonogram letního semestru HGF, AR 2019/2020, který je následující:

 • konec letního semestru (dále „LS“): 31. 5. 2020; zápočtový týden 25. - 31. 5. 2020
 • zkouškové období: 1. 6. - 19. 7. 2020
 • konec akademického roku 2019/2020: 31. 8. 2020 (tento termín je nezměněn)
 • konec LS pro zkrácené semestry: 1. 5. 2020 - pro studenty posledních ročníků, kdy je třeba poskytnout těmto studentům dostatečný časový prostor pro splnění podmínek všech předmětů a to i těch předmětů, které studenti opakují z předchozího ročníku
 • zkouškové období pro studenty v posledních ročnících: 4. 5. - 5. 6. 2020
 • termín odevzdání kvalifikační práce: 31. 5. 2020 (kvalifikační práce se odevzdává pouze v elektronické podobě do IS Edison)

 • náhradní termín odevzdání kvalifikační (závěrečné) práce: 31. 7. 2020 - žádost o náhradní termín kontroly studia (včetně náhradního termínu vložení závěrečné práce) musí být podána elektronicky (sken žádosti) na studijní oddělení HGF do 31. 5. 2020
 • termín kontroly studia studentů posledních ročníků: 8. 6. 2020; pro náhradní termín je kontrola studia: 5. 8. 2020)
 • termín verifikace údajů studentů posledních ročníků v IS Edison: 9. 6. - 12. 6. 2020
 • termín verifikace údajů studentů posledních ročníků v IS Edison pro náhradní termín: 6. 8. 2020 - 9. 8. 2020
 • termíny v definici státní závěrečné zkoušky (dále „SZZ“), a to:
 1. skupina: studenti, kteří odevzdají svou práci do 31. 5. 2020,
 2. skupina: studenti, kteří odevzdají svou práci do 31. 7. 2020 (studenti, kteří musí  zvládnout praktickou část a také studenti ze zahraničí (je možné že budou mít výjimku překročení hranic),
 3. skupina: studenti, kteří se nemohou SZZ účastnit přímo a SZZ bude muset být realizována on-line; 3. skupinu je možné přiřadit k 1. nebo 2. skupině.

           - Definice SZZ pro 1. skupinu (řádný termín) + 3. skupina:

           - začátek a konec přihlašování k SZZ:  27. 4. 2020 - 5. 6. 2020
           - přiřazení studentů ke komisi  SZZ: do 15. 6.2020
           - začátek a konec SZZ: 22. 6. - 10. 7. 2020

           - Definice SZZ pro 2. skupinu (náhradní termín) + 3. skupina:

           - začátek a konec přihlašování k SZZ:  27. 4. 2020  - 31. 7. 2020
           - přiřazení studentů ke komisi  SZZ: do 10. 8. 2020
           - začátek a konec SZZ: 1. 9. - 11. 9. 2020

 • Konkrétní termín konání SZZ pro jednotlivé obory/programy
 • termín kontroly studia pro ostatní ročníky: 25. 8. 2020
 • termín verifikace údajů studentů v IS Edison: 26. 8. - 31. 8. 2020

 

Stále platí, že výuka v letním semestru probíhá pouze distanční formou

Pro zkouškové období letního semestru platí nově, že i zakončení předmětů bude probíhat distančním způsobem (zápočet, klasifikovaný zápočet, zkouška, zápočet+zkouška).

 

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 16184/2020-1/MIN/KAN stále platí zákaz osobní přítomnosti studentů na výuce a zkouškách při studiu na VŠB-TUO. Rektor univerzity pouze povoluje osobní přítomnost pouze pro studenty v závěrečném ročníku studia:

 • na konzultaci nebo na zkoušení za přítomnosti nejvýše 5 osob (včetně osoby, která poskytuje konzultaci nebo zkouší),
 • na laboratorní, experimentální nebo uměleckou práci zejména pro realizaci závěrečných prací v rámci studia v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu za přítomnosti nejvýše 5 osob,
 • na individuální návštěvy knihoven a studoven za účelem vyzvednutí nebo odevzdání studijní literatury,
 • na klinické a praktické výuce a praxi.

Studenti, kteří se účastní uvedených forem výuky, zkoušky nebo jiné činnosti na vysoké škole pouze při splnění následujících podmínek:

 • při každém vstupu odevzdá písemné čestné prohlášení:
  • o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění v období předchozích dvou týdnů
  • nemá v daném čase nařízeno karanténní opatření,
  • je bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.)

Čestné prohlášení je k dispozici na webových stránkách univerzity. Studenti odevzdají čestné prohlášení vedoucímu laboratoře nebo zkoušejícímu.

 • u vstupu do budovy, do laboratoře nebo zkušební místnosti:
  • provede dezinfekci rukou, přičemž dezinfekční prostředek zajistí vysoká škola
  • musí mít povinnou ochranu horních cest dýchacích

Vstup do prostor univerzity pro studenty ostatních ročníků je možné realizovat jen v nezbytně nutných případech a za výše uvedených podmínek. O těchto případech rozhodne děkan fakulty a podá rektorovi univerzity o tomto informaci, včetně zdůvodnění.

Pravidla pro konání SZZ budou zveřejněna po podepsání změny VŠ zákona.

Vloženo: 20. 4. 2020
Kategorie:  Informace pro studenty
Zadal:  Administrátor
Útvar: HGF - Hornicko-geologická fakulta
Zpět