Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Certifikovaná metodika

HEVIÁNKOVÁ, Silvie, Jaroslav DVOŘÁČEK, Petra MALÍKOVÁ, Silvie DRABINOVÁ a Monika LIČBINSKÁ. Metodika pro stanovení strategického navrhování efektivního využití podzemních prostor dolu po útlumu; navrhování efektivního využití dolu po útlumu těžby k uložení energie v období jejího přebytku; pro posouzení využívání geotermální energie z důlních vod. 2022. [Detail]
ŠVÉDOVÁ, Barbora, Marek KUCBEL, Pavel KANTOR, Michal ŠAFÁŘ, David BIELESZ, Silvie KOVAĽ a Helena RACLAVSKÁ. Metodika pro určení environmentální zátěže PM10 pocházející z dopravy na základě analýzy silničního prachu. 2020. [Detail]
RŮŽIČKOVÁ, Jana, Helena RACLAVSKÁ, Konstantin RACLAVSKÝ, Marek KUCBEL a Barbora ŠVÉDOVÁ. Metodika pro identifikaci markerů ze spalování odpadů (plastů) v popelu a v pevné usazenině ze spalinových cest. 2019. [Detail]
RŮŽIČKOVÁ, Jana, Helena RACLAVSKÁ, Konstantin RACLAVSKÝ, Marek KUCBEL a Barbora ŠVÉDOVÁ. Metodika identifikace sazí/char a nedopalu. 2018. [Detail]
STANĚK, František, Jan JELÍNEK, Radomír GRYGAR a Jana STAŇKOVÁ. Metodika tvorby a vizualizace 3D modelu ložiska uranu Brzkov. 2018. [Detail]
RŮŽIČKOVÁ, Jana, Helena RACLAVSKÁ, Konstantin RACLAVSKÝ, Marek KUCBEL a Barbora ŠVÉDOVÁ. METODIKA PRO IDENTIFIKACI MARKERŮ ZE SPALOVÁNÍ BIOPALIV V PEVNÉ USAZENINĚ ZE SPALINOVÝCH CEST. 2018. [Detail]
BUJOK, Petr, Naďa RAPANTOVÁ, Pavel POSPÍŠIL, Petr VOJČINÁK, Michal PORZER, Martin KLEMPA, Eva HRUBEŠOVÁ, Zdeněk ROZEHNAL, David GRYCZ, Pavel ŠTROF, Jiří KOZIOREK, Jiří KOSTRHUN, Nikola JANEČKOVÁ, Miloš WEIPER a Lumír SELZER. Metodika projektování a instalace vrtaných tepelných výměníků pro různě velké systémy na základě stanovených fyzikálních vlastností horninového masivu. 2014. [Detail]
RŮŽIČKOVÁ, Jana, Helena RACLAVSKÁ, Konstantin RACLAVSKÝ a Silvia BIELESZOVÁ. Metodika pro identifikaci zdrojů znečištění ovzduší na základě diagnostických poměrů markerů. 2014. [Detail]
KUCHAŘOVÁ, Jana, Helena RACLAVSKÁ, Konstantin RACLAVSKÝ a Dagmar JUCHELKOVÁ. Metodika k identifikaci reziduí a markerů ze spalování dřeva ve spalinách a PM10. 2013. [Detail]
KUCHAŘOVÁ, Jana, Helena RACLAVSKÁ, Konstantin RACLAVSKÝ a Dagmar JUCHELKOVÁ. Metodika k identifikaci reziduí a markerů ze spalování uhlí ve spalinách a PM10. 2013. [Detail]
BUJOK, Petr, Martin KLEMPA, Jindřich ŠANCER a Jiří MALIŠ. Metodika laboratorního testování horninového prostředí a jeho kolektorských vlastností za podmínek in situ. 2013. [Detail]
RACLAVSKÝ, Konstantin, Helena RACLAVSKÁ, Dalibor MATÝSEK a Dagmar JUCHELKOVÁ. Metodika pro stanovení forem Fe v emisích a imisích. 2013. [Detail]
PLACHÁ, Daniela, Adéla MATLOCHOVÁ, Ondřej DUTKO a Naďa RAPANTOVÁ. Odstranění organických látek z kontaminovaných vod metodou vsádkové sorpce s využitím sorpčních materiálů na bázi uhlíkatých nanotrubiček. 2013. [Detail]
KOVÁŘ, Luděk a Pavel POSPÍŠIL. Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu. Svahové deformace (pohyby). 2013. [Detail]
POSPÍŠIL, Pavel a Luděk KOVÁŘ. Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu. Prevence svahových deformací. 2013. [Detail]
BUJOK, Petr, Martin KLEMPA, Michal PORZER, Ján PAVLUŠ, Petr PÁNEK, Jindřich ŠANCER a Jiří MALIŠ. Metodika pro dotěžovaná, resp. dotěžená ložiska uhlovodíků. 2013. [Detail]
GRMELA, Arnošt, Petr BUJOK, Vladimír SLIVKA a Jiří MALIŠ. Metodika pro aquiferové struktury. 2013. [Detail]
SLIVKA, Vladimír, Radomír GRYGAR, Arnošt GRMELA, Jiří MALIŠ a Vladimír ČABLÍK. Metodika pro nepropustné horninové masivy. 2013. [Detail]
KUCHAŘOVÁ, Jana, Helena RACLAVSKÁ a Dagmar JUCHELKOVÁ. Stanovení ligninu v rostlinné biomase. 2012. [Detail]
RACLAVSKÁ, Helena, Konstantin RACLAVSKÝ, Dagmar JUCHELKOVÁ, Dominika DOLNÍČKOVÁ a Jarmila DROZDOVÁ. Metodika stanovení nedopalu v popílcích využitím barevných parametrů CIElab. 2012. [Detail]
ZECHNER, Vojtěch, Helena RACLAVSKÁ, Dalibor MATÝSEK a Konstantin RACLAVSKÝ. Metodika stanovení kyselinotvorného a neutralizačního potenciálu pro odpady z těžební činnosti mineralogickou fázovou analýzou. 2012. [Detail]
KOVAĽ, Lukáš, Helena RACLAVSKÁ a Vladimír HOMOLA. Metodika pro stanovení smáčivosti zrn uhlí. 2012. [Detail]
RACLAVSKÝ, Konstantin, Helena RACLAVSKÁ, Dagmar JUCHELKOVÁ a Libor OBAL. Metodika stanovení fyzikálního a chemického charakteru mikročástic v emisích MIKROENVI. Ostrava: Státní energetická inspekce ČR, uzemní inspektorát pro Moravskoslezský kraj, 2011. [Detail]
ZAJONC, Ondřej, Helena RACLAVSKÁ a Dagmar JUCHELKOVÁ. Metodika stanovení nestandardizovaných mechanických vlastností pelet vyrobených na bázi směsných paliv. Státní energetická inspekce, 2011. [Detail]
PLACHÁ, Daniela a Helena RACLAVSKÁ. Odstranění nepolárních organických látek z odpadních vod s využitím sorpčních materiálů s vysokým obsahem huminových látek. 2011. [Detail]
PLACHÁ, Daniela, Helena RACLAVSKÁ a Gražyna SIMHA MARTYNKOVÁ. Odstranění nepolárních organických látek z odpadních vod s využitím sorpčních materiálů na bázi jílových minerálů. 2011. [Detail]
BUJOK, Petr, Martin KLEMPA, Petr PÁNEK a Krzysztof LABUS. Metodika měření na laboratorních aparaturách - reakčních komorách řady RK 1. 2011. [Detail]
KUCHAŘOVÁ, Jana, Helena RACLAVSKÁ a Dagmar JUCHELKOVÁ. Metodika pro stanovení celkového obsahu lipidů v rostlinném materiálu a v biologicky rozložitelném komunálním odpadu (BRKO). 2011. [Detail]
HOMOLA, Vladimír a Konstantin RACLAVSKÝ. Metodika pro statistické zpracování dat k identifikaci anomálií škodlivin v životním prostředí. 2011. [Detail]
MĚCHOVÁ, Lucie, Konstantin RACLAVSKÝ a Helena RACLAVSKÁ. Využití spektrofotometrických metod pro stanovení nespáleného uhlíku v produktech spalování. 2011. [Detail]
KUCHAŘOVÁ, Jana, Helena RACLAVSKÁ a Dagmar JUCHELKOVÁ. Metodika pro stanovení stupně mineralizace a humifikace organických látek v kompostu. 2011. [Detail]
RACLAVSKÁ, Helena a Jarmila SCHWALBOVÁ. Metodika pro určení podílů zdrojů na zátěži odpadních vod v kanalizační síti Města Ostravy. Ostrava: Magistrát města Ostravy, Ostrava, 2010. [Detail]
RACLAVSKÁ, Helena, Šárka DOŠKÁŘOVÁ a Veronika FLÁDROVÁ. Metodika pro použití luminiscenčních bakterií Vibrio fischeri ke stanovení ekotoxicity odpadů s vysokým podílem organické složky. Ostrava: Magistrát města Ostravy, Ostrava, 2010. [Detail]
KUCHAŘOVÁ, Jana, Helena RACLAVSKÁ a Dagmar JUCHELKOVÁ. Metodika pro stanovení monosacharidů v biologicky rozložitelných odpadech a biomase. 2010. [Detail]
PLACHÁ, Daniela a Helena RACLAVSKÁ. Metodika stanovení těkavých mastných kyselin v kompostu a jiných materiálech organického původu. Ostrava: Magistrát města Ostravy, ZU OVA, 2009. [Detail]
PLACHÁ, Daniela a Helena RACLAVSKÁ. Metodika stanovení těkavých mastných kyselin v kompostu a jiných materiálech organického původu. MMO, ZUOVA, 2009. [Detail]
RACLAVSKÁ, Helena a Konstantin RACLAVSKÝ. Metodika pro charakteristiku minerálních fází v polétavém prachu. 1. Moessbauerova spektroskopie. Ostrava: Magistrát města Ostravy, Ostrava, 2008. [Detail]
RACLAVSKÁ, Helena a Dalibor MATÝSEK. Metodika pro charakteristiku minerálních fází v polétavém prachu 2. Magnetická susceptibilita. Ostrava: Magistrát města Ostravy, Ostrava, 2008. [Detail]
KUCHAŘOVÁ, Jana a Helena RACLAVSKÁ. Metodika pro sledování vlastností TSP 3. Sledování imisní depozice metodou chlorofylové fluorescence. Ostrava: Magistrát města Ostravy, Ostrava, 2008. [Detail]