Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Učebna optické mikroskopie
 • 4 polarizační mikroskopy Olympus BX40
 • 5 polarizačních mikroskopů Olympus BX41;jeden mikroskop vybaven dvojitým nahlížecím zařízením pro pozorování vzorku dvěma osobami současně
 • digitální kamera Nikon
 • obrazová analýza Lucia
 • stereomikroskop Olympus využíváno pro výuku mikroskopické analýzy hornin a minerálů;digitální kamera s výstupem obrazu na monitor počítače a s možností projekce pomocí dataprojektoru umožňuje sledování jednotlivých kroků petrografické analýzy
Laboratoř optické mikroskopie
 • analýza obrazu LUCIA
 • polarizační mikroskop Olympus
 • biologický mikroskop Olympus BX51 s fázovým kontrastem a digitální kamerou
 • konfokální laserový mikroskop OLYMPUS s antivibračním stolem
 • makroskopický opto-digitální mikroskop
 • Badatelský mikroskop Olympus BX60 s možností pozorování petrografických vzorků v procházejícím a odraženém světle, s nástavcem pro fluorescenční mikroskopii Olympus BX-RFA a s automatickým posuvným stolkem
 • integrační planimetrický stolek Olympus OCS MAS 30

Laboratoř optické mikroskopie slouží pro účely mikroskopického výzkumu horninových a stavebních materiálů; laboratoř je využívána také pro praktickou činnost v rámci tvorby bakalářských, magisterských a především disertačních prací

Pracoviště RTG difrakce a elektronové mikrosondy

RTG difrakce se špičkovým práškovým difraktometrem BrukerAdvance D8, vybavený lineárním polovodičovým detektorem LynxEye a energově disperzním detektorem SOL-XE (systém je určen ke kvalitativním i kvantitativním analýzám mineralogického – fázového složení vzorků nejrůznějšího druhu, na přístroji je možné analyzovat složení a identifikovat téměř jakékoliv materiály - horninové vzorky, odpady, chemikálie atd.); pracoviště je rovněž vybaveno skenovacím elektronovým mikroskopem FEI Quanta 650 FEG vybavený analyzátorem WDX, EDX a EBSD; pracoviště pomáhá studentům závěrečných ročníků bakalářského i magisterského a rovněž doktorského studia při řešení závěrečných pracích vysoce kvalitativními analýzami.

Laboratoř analýzy geometrických vlastností kameniva
 • 2x základní sada laboratorních sít Fritsch (velikost ok 0,02 – 16 mm)
 • základní sada laboratorních sít VUSTAH (velikost ok 0,063 – 8 mm)
 • posuvné měřítko
 • dvoučelisťové posuvné měřítko pro stanovení tvarového indexu
 • váhy OHAVEO, citlivost: 0,1 mg, max.: 4100 g
 • váhy Ohaus, citlivost:0,02kg, max.: 50 kg
 • prosévačka FRITSCH Analysette 3 PRO – zařízení pro sítové prosévání ke stanovování velikostí částic vzorku v rozsahu od 0,063 mm do 5 mm
 • ultrazvuková čistička
 • sušárna Stericel

Laboratoř je využívána především pro výzkum v oblasti analýzy geometrických vlastností kameniva a nezpevněných sedimentů. Vybavení umožňuje granulometrickou analýzu materiálů se zrnitostí v rozmezí 0,001 – 16 mm;laboratoř je využívána také pro praktickou činnost v rámci tvorby bakalářských, magisterských a především disertačních prací

Geofyzikální přístroje
 • systém ARES s příslušenstvím (představuje aparaturu pro měření a zobrazení měrného odporu;snadná obsluha v terénu (bez PC), napájení z 12 V akumulátoru nebo z generátoru, bohatá podpora standardních a speciálních konfigurací elektrod a kompatibilita s rozšířenými druhy interpretačního software)
 • magnetometr (Gradiometr) – přístroj k měření velikosti geomagnetického pole Země
 • georadar – GPR - princip georadarové metody je založen na sledování změn určitých fyzikálních veličin v geologickém prostředí;přístroj pracuje na opakovaném vysílání elektromagnetických impulsů vysoké frekvence (25 – 1000 MHz) anténním systémem do zkoumaného prostředí a přijímání jejich odezvy

Zaškolení operátoři v rámci výuky demonstrují využití různých typů geofyzikálních aparatur pro specifická prostředí (stará důlní díla, liniové stavby aj.) a jejich následnou interpretaci; v rámci řešení závěrečných prací je možno přístrojové vybavení využít

Brusírna, příprava nábrusů/výbrusů
 • pila Struers DISCOPLAN (řezací a brousící zařízení pro přípravu mineralogických a petrografických výbrusů. Levá strana zařízení je vybavena stolem s diamantovým řezným kotoučem, na pravé straně je diamantový miskový kotouč a vakuový držák pro broušení až třech vzorků na konečnou tloušťku s přesností 2µm )
 • bruska/leštička PHOENIX (broušení na tradičních brusných papírech, se zrny karbidu křemíku nebo pomocí brusiv jako jsou diamant nebo korund)
 • sušárna
 • čelisťový drtič RETSH (drcení hornin)

Pracoviště slouží studentům všech typů studia (v rámci denní výuky i k řešení závěrečných prací) k přípravě vzorků pro následné laboratorní analýzy (např. výbrusy, nábrusy, drcení na různou frakci apod.)

Učebna pro mineralogii a petrografii

Učebna určená k výuce mineralogie a petrografie, která je vybavena multimediální technikou, výukovými a testovacími sadami minerálů a hornin včetně pomůcek usnadňující jejich určení