Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Učebna optické mikroskopie
 • 4 polarizační mikroskopy Olympus BX40
 • 5 polarizačních mikroskopů Olympus BX41;jeden mikroskop vybaven dvojitým nahlížecím zařízením pro pozorování vzorku dvěma osobami současně
 • digitální kamera Nikon
 • obrazová analýza Lucia
 • stereomikroskop Olympus využíváno pro výuku mikroskopické analýzy hornin a minerálů;digitální kamera s výstupem obrazu na monitor počítače a s možností projekce pomocí dataprojektoru umožňuje sledování jednotlivých kroků petrografické analýzy
Laboratoř optické mikroskopie
 • analýza obrazu LUCIA
 • polarizační mikroskop Olympus
 • biologický mikroskop Olympus BX51 s fázovým kontrastem a digitální kamerou
 • konfokální laserový mikroskop OLYMPUS s antivibračním stolem
 • makroskopický opto-digitální mikroskop
 • Badatelský mikroskop Olympus BX60 s možností pozorování petrografických vzorků v procházejícím a odraženém světle, s nástavcem pro fluorescenční mikroskopii Olympus BX-RFA a s automatickým posuvným stolkem
 • integrační planimetrický stolek Olympus OCS MAS 30

Laboratoř optické mikroskopie slouží pro účely mikroskopického výzkumu horninových a stavebních materiálů; laboratoř je využívána také pro praktickou činnost v rámci tvorby bakalářských, magisterských a především disertačních prací

Pracoviště RTG difrakce a elektronové mikrosondy

RTG difrakce se špičkovým práškovým difraktometrem BrukerAdvance D8, vybavený lineárním polovodičovým detektorem LynxEye a energově disperzním detektorem SOL-XE (systém je určen ke kvalitativním i kvantitativním analýzám mineralogického – fázového složení vzorků nejrůznějšího druhu, na přístroji je možné analyzovat složení a identifikovat téměř jakékoliv materiály - horninové vzorky, odpady, chemikálie atd.); pracoviště je rovněž vybaveno skenovacím elektronovým mikroskopem FEI Quanta 650 FEG vybavený analyzátorem WDX, EDX a EBSD; pracoviště pomáhá studentům závěrečných ročníků bakalářského i magisterského a rovněž doktorského studia při řešení závěrečných pracích vysoce kvalitativními analýzami.

Laboratoř analýzy geometrických vlastností kameniva
 • 2x základní sada laboratorních sít Fritsch (velikost ok 0,02 – 16 mm)
 • základní sada laboratorních sít VUSTAH (velikost ok 0,063 – 8 mm)
 • posuvné měřítko
 • dvoučelisťové posuvné měřítko pro stanovení tvarového indexu
 • váhy OHAVEO, citlivost: 0,1 mg, max.: 4100 g
 • váhy Ohaus, citlivost:0,02kg, max.: 50 kg
 • prosévačka FRITSCH Analysette 3 PRO – zařízení pro sítové prosévání ke stanovování velikostí částic vzorku v rozsahu od 0,063 mm do 5 mm
 • ultrazvuková čistička
 • sušárna Stericel

Laboratoř je využívána především pro výzkum v oblasti analýzy geometrických vlastností kameniva a nezpevněných sedimentů. Vybavení umožňuje granulometrickou analýzu materiálů se zrnitostí v rozmezí 0,001 – 16 mm;laboratoř je využívána také pro praktickou činnost v rámci tvorby bakalářských, magisterských a především disertačních prací

Laboratoř vrtných prací
 • dodávkový automobil Volkswagen Crafter 4x4
 • malá vrtná souprava MVS-1 (k odebírání vzorků zemin do 20 m spirálem o průměru 80 mm)
 • jádrovací vrtací stroj HILTI včetně jádrováků různých průměrů
 • ruční vrtné sestavy pro různé zeminové vzorky
 • kamera do vrtu
 • polní měřáky radonu, metanu a dalších plynů
 • pakr do průměru 80 mm
Geofyzikální přístroje
 • geoelektrický systém ARES I s příslušenstvím – představuje aparaturu pro měření a zobrazení měrného odporu podloží; celkem 7 kabelových sekcí
 • konduktometr CMD-DUO - aparatura pro měření vodivosti podloží; separace dipólů 10, 20, 40 m
 • protonový magnetometr PMG-2 – přístroj určený k měření velikosti geomagnetického pole Země
 • georadar Mala X3M – přístroj určený pro vyhledávání struktur v podloží; jsou k dispozici antény 50, 100, 250, 500 MHz
 • GNSS příjímač Eos Arrow 100 - GNSS příjímač pro určování přesné polohy naměřených dat (přesnost v řádu desítek decimetrů)

Studenti mohou využívat geofyzikální aparatury pro řešení svých bakalářských a diplomových prací, popř. se mohou zapojovat do výzkumných aktivit na katedře.

Brusírna, příprava nábrusů/výbrusů
 • pila Struers DISCOPLAN (řezací a brousící zařízení pro přípravu mineralogických a petrografických výbrusů. Levá strana zařízení je vybavena stolem s diamantovým řezným kotoučem, na pravé straně je diamantový miskový kotouč a vakuový držák pro broušení až třech vzorků na konečnou tloušťku s přesností 2µm )
 • bruska/leštička PHOENIX (broušení na tradičních brusných papírech, se zrny karbidu křemíku nebo pomocí brusiv jako jsou diamant nebo korund)
 • sušárna BINDER
 • Vysokoteplotní komorová pec CARBOLITE s možností maximální teploty 1600°C
 • čelisťový drtič RETSH (drcení hornin)

Pracoviště slouží studentům všech typů studia (v rámci denní výuky i k řešení závěrečných prací) k přípravě vzorků pro následné laboratorní analýzy (např. výbrusy, nábrusy, drcení na různou frakci apod.)

Učebna pro mineralogii a petrografii

Učebna určená k výuce mineralogie a petrografie, která je vybavena multimediální technikou, výukovými a testovacími sadami minerálů a hornin včetně pomůcek usnadňující jejich určení