Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

ALFA - Program aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje (2011-2016)

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
TA02021132 Mobilita kontaminantů a dalšich složek prostředí - integrace do expertního systému využívajícího transportně - reakční modelování 2012 2015

Ostatní projekty MPO

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004646 Nové technologie kompostování a monitorování stability kompostu 2016 2019

Popularizace výzkumu a vývoje

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
VV99039 Multimediální databáze - "Horninotvorné minerály" 1999 1999

Postdoktorské granty (GP)

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
GP105/09/P397 Výzkum vlastností průmyslových odpadů stabilizovaných/solidifikovaných anorganickými pojivy a jejich využití při sanaci důsledků hornické činnosti 2009 2009
GP105/05/P545 Morfotektonická analýza zlomového porušení na styku variského a karpatského orogénu, ve vztahu k migračním cestám metanu a stabilitě horského masivu 2005 2007
GP205/02/D144 Analýza vlivu geologické stavby a základních geotechnických parametrů na stabilitu svahů v typových modelech vněkarpatského flyše 2002 2005

Program EU

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
CE933 Podpora Trvalé využitelnosti obnovitelných zdrojů a efektivního využívání energií ve venkovských regionech 2017 2019

Projektová konsorcia

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
FD-K/039 Aplikovaný výzkum modulových jednotek pro návrhy a ověřování technologií čištění důlních vod 2001 2003

Projekty FRVŠ, RPP projekty

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
RPP2021/61 Tvorba nové náplně a multimediálních studijních materiálů pro předmět Strukturní geologie 2021 2021
RPP2020/43 Předmět "Těžba uhlovodíků" - rozšíření stávajících výukových prostředků o moderní didaktické nástroje 2020 2020
RPP2019/43 Předmět "Těžba uhlovodíků" - rozšíření stávajících výukových prostředků o moderní didaktické nástroje 2019 2020
RPP2016/123 Podpora tvorby multimediálních studijních materiálů pro bakalářské studium u předmětů vyučovaných Institutem geologického inženýrství 2016 2018
FRVS2015/83 Multimediální učební texty "Všeobecná geologie - praktická a terénní cvičení" 2015 2015
FRVS2014/111 Technika a technologie těžby a zpracování ropy a zemního plynu 2014 2014

Racionální využití energie a obnovitelné přírodní zdroje (Národní program výzkumu)

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
Výzkum teplotních změn horninového masivu (oteplování - oteplování) při aplikaci tepelných čerpadel v lokalitě Nové auly + CIT VŠB - TU Ostrava 2007 2009

Rozvojové projekty MŠMT

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
ROZP2010/19/18 Podpora CŽV formou Univerzity 3. věku 2010 2010
ROZP2008/217 Realizace vzdělávání seniorů v U3V a kurzech na VŠB-TU Ostrava 2008 2008
ROZP2006/660 Využití moderních technologií a přístrojové techniky pro výuku oboru Enviromentální a Minerální biotechnologie v předmětech zabezpečovaných Institutem geologického inženýrství 2006 2006

Smluvní výzkum

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
541705 Tessierovo sekvenční vyluhování kalů 2007 2007
541708 Posouzení vhodnosti pentosanů pro anaerobní digesci 2007 2007
541709 Hodnocení rizika "rekultivace odkalovacích nádrží Jeremenko" 2007 2007
541712 Environmentální posouzení hlušiny z Dolu ČSA 2007 2007
541715 Sledování toxických látek v technologii ÚČOV 2007 2007
541615 Zhodnocení využitelnosti nevyužívaných ropoplynových vrtů pro instalaci tepelných čerpadel. 2006 2007

Specifický výzkum VŠB-TUO

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
SP2024/096 Vědecká studie závislosti vibrací v budovách na charakteru geologické stavby 2024 2024
SP2024/101 Multidisciplinární výzkum magmatogenních a hydrotermálních ložiskových těles 2024 2024
SP2023/055 Analýza možnosti vytvoření signální mapy vybrané části Moravskoslezského kraje pro orientační posouzení vhodnosti inženýrskogeologických poměru 2023 2023
SP2023/080 Geodata mining zlatohorského rudního revíru 2023 2023
SP2023/089 Multidisciplinární výzkum magmatogenních a hydrotermálních ložisek Českého masívu 2023 2023
SP2022/106 Regionálně inženýrskogeologická studie sklonu svahu, inženýrskogeologických poměrů a únosnosti v stavebních jamách. 2022 2022
SP2022/125 Realizace kolonových experimentů pro studium vývoje kontaminace složek ŽP na vybraných lokalitách 2022 2022
SP2022/30 Analýza propustnosti tvrzeného polyetylenu pro vybrané typy plynu 2022 2022
SP2022/53 Geofyzikální výzkum magmatických komplexů v prostoru východní části Českého masivu a Vnějších Západních Karpat 2022 2022
SP2021/59 Analýza vzájemného vztahu inženýrskogeologické stavby horninových masivů, sklonu svahů a koeficientu hydraulické vodivosti. 2021 2021
SP2021/65 Problematika využití nerostných zdrojů v České republice 2021 2021
SP2021/91 Realizace terénních prací pro studium vývoje kontaminace složek ŽP na vybrané lokalitě a tvorba geochemických modelů 2021 2021
SP2021/92 Studium paleoenvironmentálního záznamu v sedimentech 2021 2021
SP2021/96 Zhodnocení cyklické, stratigrafické a ekonomické charakteristiky hornoslezské pánve 2021 2021
SP2020/105 Organické facie a jejich transformace v čase 2020 2020
SP2020/170 Vybrané geologické a ekonomické otázky hornoslezské pánve 2020 2020
SP2020/49 Analýza inženýrskogeologického prostředí u vybraných kanalizačních staveb a skládek vápenatého odpadu. 2020 2020
SP2020/79 Vybrané aspekty ložisek neenergetických nerostů 2020 2020
SP2016/12 Řešení vybraných geologických otázek v České republice 2016 2016
SP2016/31 Optimalizace vlastností kompostu přídavkem biouhlu 2016 2016
SP2015/39 Vyhledávání geologických struktur na přirozených i umělých odkryvech pomocí analýzy obrazu a 3D skenování 2015 2015
SP2015/53 Srovnávací analýza povrchové termické aktivity odvalu Heřmanice, Hedvika a Ema s návrhem optimalizace jejího hodnocení. 2015 2015
SP2014/10 Možnosti aplikace polymerů pro zvýšení vytěžitelnosti ropných ložisek 2014 2014
SP2014/11 Sedimentární vývoj na rozhraní spodní a svrchní křídy v Západních Karpatech 2014 2014
SP2014/14 Využití GIS a numerických modelů v protipovodňové ochraně na malých a neměřených povodích 2014 2014
SP2014/30 Analýza případové studie termické aktivity haldy ve vztahu k různým možnostem jejího využívání a zakládání staveb 2014 2014
SP2014/40 Záznam paleoklimatických oscilací v paralických sedimentech hornoslezské pánve 2014 2014
SP2013/24 Porovnání modelů a zásob ložiska uhlí vytvořených s využitím klasických metod geostatistiky a metod podmíněné stochastické simulace 2013 2013
SP2013/36 Vývoj hlubokomořské sedimentace v oblasti vnějších Západních Karpat a její vliv na ukládání rozptýlené organické hmoty 2013 2013
SP2012/178 Úloha příčných geoelektrických profilů při monitoringu svahových deformací v komplikovaných terénních podmínkách. 2012 2012
SP2012/24 Řešení geologických otázek přechodu z paralického do kontinentálního typu sedimentace v hornoslezské pánvi a jeho korelace s jinými evropskými svrchnokarbonskými pánvemi 2012 2012
SP2012/39 Modelování a vizualizace prostorového rozložení technologických parametrů ložiska uhlí podle geologického vývoje a podle variantních podmínek využitelnosti pro budoucí exploataci na příkladu jihomoravského lignitového revíru 2012 2012
SP2012/77 Látková bilance vybraných těžkých kovů při spalovacích procesech 2012 2012
SP2011/110 Testování cementových mostků a cementových suspenzí zapažnicového prostoru sond určených pro injektáž CO2 2011 2011
SP2011/113 Metoda ERT (elektrická rezistivitní tomografie) jako prostředek k významnému zlepšení informace o fyzikální nehomogenitě sesuvu včetně vymezení smykových ploch. 2011 2011
SP2011/99 Kombinace hydrologických, hydrogeologických přístupů a GIT pro řešení komplexní bilance a dynamiky vodní složky v krajině s ohledem na specifika urbanizovaných území 2011 2011
SP/2010101 Integrace GIS a numerických modelů pro analýzu zranitelnosti území a operativní krizové řízení ve vztahu k vybraným přírodním a antropogenním rizikům 2010 2010
SP/201012 Výzkum příčin ekotoxicity komunální vod 2010 2010
SP/2010199 Možnosti využití huminových kyselin pro sorpci PAU 2010 2010
SP/2010201 Výzkum vlivu elektrostatického náboje na shlukování částic PM10 2010 2010
SP/201026 Látková bilance rizikových prvků v Ostravě 2010 2010
SP/201027 Výzkum faktorů ovlivňující mechanickou odolnost pelet z biomasy 2010 2010
SP/20103 Geologie vybraných horizontů hornoslezské pánve 2010 2010
SP/201032 Optimalizace produkce plynu při pyrolýze komunálního odpadu 2010 2010
SP/201034 Optimalizace skladby surovin pro výroby kompostu z hlediska produkce huminových kyselin 2010 2010
SP/201036 Výzkum energetické využitelnosti kompostů 2010 2010
SP/201048 Morfotektonická a strukturní analýza zlomových systémů západní části moravskoslezské zóny ve vztahu k přírodním rizikům 2010 2010
SP/201079 Možnosti deponace CO2 v propustných vrstvách s využitím tzv. geochemické sekvestrace 2010 2010

Spoluřešitelé

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
GA20-10035S Průlomové instrumentální metody v globálních korelacích s vysokou rozlišovací schopností na hranici jura-křída 2020 2022
19-07516S Hranice křída-paleogén v Karpatech – multidisciplinární výzkum lokálních variací na pozadí globální katastrofické události 2019 2021

Standardní projekty

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
GA21-30043S Petrogeneze a vmístění hlubokomořských alkalických bazaltoidů: případ spodnokřídového magmatismu severní Tethydy 2021 2024
GA16-09979S Integrované multidisciplinární studium hranice jura-křída v mořských sekvencích: příspěvek pro globální definici hranice 2016 2018
GA16-24062S Sedimentární cyklicita ve svrchnopaleozoických pánvích: porozumění vlivu kontinentálních procesů na cyklickou sedimentaci 2016 2018
GA105/09/0808 Výzkum surovinově-energetického potenciálu důlních vod zatopených uranových dolů 2009 2011
GA105/09/1090 Morfotektonická analýza digitálních modelů reliéfu aplikovaná na vybraná ložiska uhlí a rud 2009 2011
GA105/09/1631 Metodické inovace geofaktorové analýzy inženýrskogeologických poměrů v Ostravsko-karvinském revíru 2009 2011
GA105/09/P397 Výzkum vlastností průmyslových odpadů stabilizovaných/solidifikovaných anorganickými pojivy a jejich využití při sanaci důsledků hornické činnosti 2009 2011
105/08/1625 Vývoj napěťových polí v horském masivu na základě analýzy tektonických procesů v české části hornoslezské pánve 2008 2010
GA 105/07/1308 Analýza vlivu hornické činnosti na vybraný soubor modelových svahových deformací v Ostravsko-karvinském revíru 2007 2009
GA 205/07/1313 Analýza nových možností zhodnocení inženýrskogeologických poměrů pomocí geografických informačních systémů 2007 2009
GA205/07/1365 Integrovaná stratigrafie a geochemie hraničního intervalu jura/křída tethydní a boreální oblasti 2007 2009
105/06/0127 Netradiční využití ložisek uranu po ukončení hlubinné těžby 2006 2008
105/06/1264 Digitální model jihomoravského lignitového revíru ,základ vzorového moderního komplexního hodnocení ložiska uhlí s perspektivou budoucí exploatace 2006 2008
GA205/05/0917 Svrchnokřídové oceánské pestré vrstvy české části vnějších Západních Karpat; biostratigrafie, sedimentologie, geochemie 2005 2007
GA105/04/0521 Predikce výstupních cest termálních vod na základě strukturně - tektonické a geofyzikální analýzy ve vztahu k těžbě v sokolovské pánvi 2004 2006
GA105/04/1052 Analýza změn krajinných prvků v hornické oblasti 2004 2006
GA105/03/1384 Stanovení oblastí ohrožených výbuchem u likvidovaných plynových sond 2003 2005
GA105/03/1385 Typologie využitelnosti hnědého uhlí v dílčích oblastech severočeské hnědouhelné pánve 2003 2005
GA105/03/1417 Interaktivní programový systém pro aplikaci moderních metod hodnocení uhelných ložisek a jejich dílčích částí v komplikovaných podmínkách 2003 2005
GA205/03/Z051 Metodika hodnocení srážkoodtokových poměrů v urbanizovaných a průmyslových oblastech pro zpřesnění predikce v rámci protipovodňové ochrany 2003 2003
GA105/01/0207 Ověření možnosti provádění environmentálního auditu v podmínkách organizací podléhajících hornímu zákonu 2001 2003
GA105/01/0325 Chemické a fyzikální vlastnosti slojí české části hornoslezské pánve z hlediska dlouhodobých perspektiv surovinové základny České republiky 2001 2003
GA205/01/0480 Základní pohybové trendy severní části moravsko-slezské zóny Českého masívu - komplexní geodynamická analýza 2001 2003
GA205/01/1582 Mikrofosílie ze spodnokřídových pelitů štramberské oblasti (vnější Západní Karpaty): biostratigrafie, paleoekologie 2001 2003
GA205/00/D030 Palynologické studium spodnokřídových souvrství manínské jednotky v lomu Butkov (Strážovské vrchy, centrální Západní Karpaty) 2000 2003
GA105/00/0194 Vývoj automatizovaného systému pro rychlé hodnocení uhelných ložisek s použitím univerzálního systému zobrazení hornin, přechodných hornin a uhlí 2000 2002
GA105/00/0685 Monitoring vlivu starých dotěžovaných ložisek ropy na životní prostředí 2000 2002
GA205/00/0985 Spodnokřídová nevápnitá dinoflagellata a hlavonožci šedých pelitů vnějších Západních Karpat; stratigrafie, geoeventy a korelace 2000 2002
GA205/00/1182 Morfostrukturní vztahy a vzájemné tektonické ovlivnění variského a alpínského orogénu - moravskoslezská oblast Českého masivu 2000 2002
GA526/99/1056 Kontaminace lesních půd a její indikace technogenními magnetickými minerály 1999 2000
GA105/98/0557 Jihomoravský lignitový revír - komplexní studie 1998 2000
GA205/97/0679 Pohyblivost tektonických zón severní části moravsko-slezské oblasti a jejich zemětřesná aktivita 1997 1999
GA105/96/0759 Hodnocení starých ekologických zátěží způsobených hornickou činností 1996 1998
GA105/96/1148 Ukládání tekutých odpadů do vytěžených ložisek uhlovodíků 1996 1998
GA105/96/1348 Vývoj systému pro ukládání a vyhodnocování údajů uhelných zdrojů a jeho využití pro analýzy využitelnosti těchto zdrojů po roce 2000 1996 1998
GA205/96/0753 Spodnokřídoví hlavonožci Severních Vápencových Alp a jejich korelace s asociacemi Západních Karpat 1996 1998
GA105/96/1158 Studium strrukturně-tektonických a paleonapěťových poměrů karvinské dílčí pánve OKR ve vztahu k predikci důlních otřesů 1996 1997
GA103/95/1536 Stabilitní poměry nosných systémů mostních a tunelových staveb ve stressových polích zón gravitačního rozvolnění 1995 1997
GA205/94/1129 Spodnokřídoví amoniti obalových formací štramberských vápencových těles 1994 1995
GA105/93/2039 Možnosti získání titanu z nadložních jílů Severočeské hnědouhelné pánve 1993 1995

University College Cork (IR)

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
IR5411111 Exkurze z environemntální geologie a hydrogeologie 2011 2011
IR5419011 Exkurze z environemntální geologie a hydrogeologie 2009 2009

Visegrádské granty

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
2202096 Geological and Montane Heritage in the Border Area of the Upper Silesian Basin - Pictorial Guide 2021 2022

Záznamy z EVP bez programu

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
541710 Prověření nepropustnosti izolační folie na skládce nebezpečných odpadů v Kujavách 2007 2007
541624 Plnění zakázky MFČR na řešení VV úkolu 35/L2 - Geofyzikální a vrtný průzkum 2006 2008
541601 Posgraduální kurz Modelování v hydrogeologii, ochrana podzemních vod a sanace 2006 2006
541609 Geofyzikální měření a jeho interpretace na lokalitě Belšanka 2006 2006
541623 Příprava materiálů pro mezinárodní prezentaci loužení uranu in-situ 2006 2006