HGF Hornicko-geologická fakulta
Katedra geologického inženýrství

Katedra je garantem studijného programu Geologické inženýrství a studijního programu Geovědní a montánní turismus.