Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Co u nás můžete studovat?

Geologické inženýrství

Geologické inženýrství

Studium je zaměřeno a výchovu odborníků v oblasti hydrogeologie, inženýrské geologie, aplikované mineralogie a petrografie, geochemie životního prostředí, ložiskové geologie, techniky průzkumu včetně aplikované geofyziky a vrtání. Posluchači absolvují předměty přírodovědného a technického charakteru, které jim umožní rychlou profesní adaptabilitu do příbuzných a interdisciplinárních oborů.

Absolvent najde uplatnění v geologických, průzkumných a těžebních organizacích, ve firmách zabývajících se průzkumnými a dokumentačními pracemi v oblasti řešení inženýrsko-geologických a geotechnických problémů, ochrany a využívání vod, využívání zemského tepla, těžby ropy a zemního plynu a podzemního uskladňování zemního plynu apod.

Geovědní a montánní turismus

Geovědní a montánní turismus

Cílem studijního programu je výchova absolventů, kteří budou po získání základních společensko-vědních, přírodovědných, technických, ekonomických, organizačních a jazykových znalostí systémově participovat na rozvoji cestovního ruchu v České republice, zejména orientovaného na přírodní prostředí, přírodní bohatství, montánní a technické památky. Absolventi se mohou uplatnit jako samostatní odborní pracovníci v oblasti organizace a propagace cestovního ruchu a jako fundovaní organizátoři a průvodci turismu specializovaného na neživou přírodu a využívání přírodního bohatství.

Petroleum engineering

Petroleum engineering

Ložiska ropy a zemního plynu jsou jedny z klíčových energetických zdrojů světa. Celosvětově se udržuje vysoká poptávka po těchto nerostných surovinách a tím logicky roste i náročnost geologického průzkumu a hlavně tlak na optimalizaci způsobu těžby a efektivní otvírky těchto ložisek. V současnosti jsou dobývána ložiska uhlovodíků ve velkých hloubkách a za obtížnějších geologických i klimatologických podmínek. Vrtný průzkum a hlubinné vrtání je pak jednou z klíčových disciplín tohoto průmyslu. Ruku v ruce s tím jde i náročnost průzkumných a samotných těžebních prací.

Studijní program „Petroleum Engineering“ je komplexní studijní program, který v sobě skrývá řadu vědních oborů jako je geologie, chemie, fyzika, mechanika, strojírenství, materiálové inženýrství, IT technologie a další, včetně dobré jazykové vybavenosti. Absolventi tohoto studijního programu jsou celosvětově velmi poptávaní a kvalitní vzdělání v těchto disciplínách hraje klíčovou roli.