Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

logo Visegrad

logo HGF

logo SUT

Geologicko-montánní dědictví v příhraniční oblasti hornoslezské pánve – obrazový průvodce

 

Doba řešení: 01/01/2021 – 30/06/2022

Odpovědná osoba za VŠB: Martin Klempa ()

Odpovědná osoba za SUT: Anna Manowska (anna.manowska@polsl.pl)

 

O projektu

V současné době si Češi a Poláci řeší problematiku geomontánního dědictví samostatně, bez respektování společné geologické i industriální minulosti. Momentálně neexistuje žádná společná publikace, která by zahrnovala geovědní a montánní památky nacházející se na obou stranách hranic. Cílem projektu je vytvořit publikaci, která by komplexně řešila geologii vymezeného území (hornoslezská pánev v rozsahu cca 40 km od společné hranice na každou stranu), dále by shrnula industriální minulost i současnost a řešila by i teorii turismu ve vztahu k montanismu. Ve věcně obsáhlejší části by pak popisovala vybrané zajímavé geologické a montánní objekty z obou stran hranice (15 lokalit v každé zemi). Vzniklá publikace by navíc v přehledné mapě (větší formát – A1) popisované lokality vyznačovala i v kontextu současného cestovního ruchu (napojení na dopravní infrastrukturu, cyklostezky, značené pěší stezky aj.). V tuto chvíli existuje seznam cca 30 významných geologicko-montánních lokalit ve vymezené oblasti na ose Ostrava Gliwice, které jsou významným dokladem vývoje hornoslezské pánve. Tyto lokality jsou dobře popsány ve smyslu národních geologicko-historických souvislostí, ovšem bez širšího kontextu celé hornoslezské pánve. Hlavním cílem projektu je tedy věcně prezentovat geologicko – montánní dědictví hornoslezské pánve.

Z více než 200-letého historického vývoje hornoslezské pánve zbylo na české i polské straně poměrně velké množství geovědních a montánních objektů, které jsou však v současné době vlivem postupných rekultivačních prací v rámci útlumu těžby nerostných surovin ničeny nebo nenávratně měněny. Proto je snahou publikace (obrazového průvodce) zdokumentovat vybrané lokality a ty presentovat v kontextu přeshraničního cestovního ruchu široké veřejnosti. Díky projektu bude vytvořena ucelená trojjazyčná publikace (CZE/PL/ENG) o přírodních a industriálních památkách v oblasti hornoslezské pánve (do vzdálenosti cca 40 km od hranic). V současné době je známo více než 150 různých lokalit spjatých s uhelným a jiným hornictvím. Pro potřeby publikace bude vybráno 30 nejzajímavějších lokalit, které jsou z geologicko-montánního hlediska významně spojené s těžbou.

Struktura publikace (obrazového průvodce) tvoří logický celek, který v konečné podobě charakterizuje geologicko-montánní vývoj hornoslezské pánve. Jedná se o tyto kapitoly:

  • Geologický vývoj řešeného území;
  • Montánní minulost řešeného území;
  • Obrazový průvodce po geomontánních památkách;
  • Význam geologicko-montánního dědictví v cestovním ruchu.

Rozsah publikace je plánován na cca 150 - 200 stran včetně barevných obrázků, formát B5. Obrazový průvodce bude hlavní částí publikace. Každé lokalitě budou věnovány 4 strany, kde bude stručný popis, lokalizace a několik charakteristických fotek (včetně snímání z dronu). Součástí bude i mapa, která vybrané lokality přehledně zaznačí, včetně veškerých turistických tras.

 

O partnerech

VŠB – Technická univerzita Ostrava dlouhodobě spolupracuje se Silesian University of Technology v oblasti vědy a vzdělávání (publikování odborných článků, řešení společných projektů, vyzvané přednášky). Obě instituce vzhledem ke svému zaměření mají hluboké znalosti v oblasti geologie a těžby nerostných surovin nejen na území hornoslezské pánve. Na obou univerzitách se dlouhodobě rozvíjejí studijní programy Geologické inženýrství, Těžba nerostných surovin – hornictví, Environmentální inženýrství a Geovědní a montánní turismus. Tato kombinace vytváří znalostní potenciál, který je klíčový pro řešení tohoto projektu. Výsledek projektu – obrazový průvodce s geovědním a montánním komentářem rozšíří odborné znalosti nejen studentům zmíněných studijních programů, ale rovněž pomůže širší veřejnosti lépe pochopit význam těchto lokalit z historicko – montánního hlediska.