Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Aplikovaná geologie
Co je to aplikovaná geologie?

prof. Ing. Marian Marschalko, Ph.D.

V přednášce budou zkráceně vysvětleny principy aplikovaných geologických disciplín. Větší část přednášky bude věnována praktickým příkladům z aplikované geologie. Bude zde prezentován vliv různých geologických prostředí na inženýrská díla.

Sesuvy

prof. Ing. Marian Marschalko, Ph.D.

Přednáška bude věnována principům svahových pohybů, které jsou významným geologickým hazardem nejenom v České republice, ale i ve světě. Budou zde prezentovány příklady svahových deformací, ve kterých je evidentní vliv přirozených i antropogenních příčin.

Svět očima satelitů

Ing. Mgr. Martin Kašing

Představení různých využití satelitních systémů pro zkoumání Země i ostatních planet.

Geohazardy

prof. Ing. Marian Marschalko, Ph.D.

Cílem přednášky je seznámeni s procesy, které potenciálně nebo reálně vedou k situaci způsobující škody nebo nezvládnutelnou hrozbu v určitém čase v určitém území. Tyto jevy se označují souhrnným termínem geohazardy. V přednášce budou uvedeny zejména příklady svahových pohybů.

K čemu slouží geofyzika?

Ing. Mgr. Martin Kašing

Přednáška věnovaná různým aplikacím geofyzikálních metod – hledání podzemních prostor či nerostných surovin, zakládání staveb, zkoumání zemětřesení, archeologické bádání nebo třeba boj se zločinem.

Geologie – od poznání k aplikaci

Ing. Michal Matloch Porzer, Ph.D.

Představení geologie jako vědy, která se dotýká mnoha odvětví. Mimo klasických inženýrských a ložiskových aplikací budou prezentovány také moderní aplikace v oblastech snižování emisí CO2 nebo podzemního uskladňování plynu či využití geotermální energie. Důraz bude kladen na význam geologických znalostí vedoucích k plánování prací a experimentů, které předchází úspěchu v inženýrských aplikacích.

Energie ze Země

Doc. Ing. Antonín Kunz, Ph.D.

Přednáška, která je zaměřena na geotermální energii – její původ, typy, způsoby vyhledávání geotermálních zdrojů a a metody jejich praktického využití. Stručně popisuje některé konkrétní projekty výroby tepla a elektrické energie včetně významné instalace vytápění objektů kampusu VŠB – TU Ostrava pomocí tepelných čerpadel.

Pohyb vody v krajině

Doc. Mgr. Monika Ličbinská, Ph.D.

Ložiska surovin
Proč potřebujeme nerosty

Využití nástrojů a nerostů odlišuje lidi od zvířat. Potřebujeme je ale nutně? S čím nám pomáhají, jaké problémy jejich těžba přináší a převažují nakonec výhody, nebo nevýhody jejich využití? Na tyto a další otázky odpoví obrázková prezentace.

Drahé kameny České republiky

Diamanty, safíry, rubíny, olivíny... To vše a mnoho dalších se v České republice už podařilo v minulosti najít. Průmyslová těžba ale probíhá jen u českých granátů a vltavínů. Projděme se společně minulostí i současností těžby drahokamů na našem území.

Ložiska nerostů na území ČR

Lithium, uhlí, zlato... Zdá se, že v České republice stále je a bude co těžit. Ale jaké je historické pozadí? Čím vlastně těžba nerostů na našem území začala, jak se měnilo spektrum využívaných nerostů a jaké poučení si lze z minulých trendů odnést do budoucnosti? Jaké nerostné suroviny jsou pro nás klíčové, čím zásobujeme Evropu a co je nutné dovážet? Obrazová historie těžby a využití nerostných surovin (nejen) u nás.

Historie těžby a využití nerostů na území ČR

Nerosty se na našem území získávají již desítky tisíc let. Začalo to štípatelnými nerosty, pokračovalo brousitelnými horninami, přišly objevy těžby a využití prvních kovů – zlata, stříbra, mědi a cínu. Jak se zrcadlí doba stěhování národů, formování základů našeho státu, husitské války nebo objevení Ameriky v těžbě nerostů? Co je největší příspěvek těžby stříbra v Jáchymově světové ekonomice. Na to a mnoho dalších odpoví exkurze do starší i nedávné historie s množstvím obrázků a trochou mluveného slova.  

Jak se vrtá v Zemi

Doc. Ing. Martin Klempa, Ph.D.

Přednáška o hlubokých vrtech do podloží určených pro těžbu ropy, zemního plynu a využití geotermální energie. Prostor bude věnován realizaci vrtů na pevnině i na moři.

Montanistika a některá světová prvenství Jáchymova

Ing. Miloš Duraj, Ph.D.

Přednáška je věnována historii města s ohledem na hornickou činnost, především v období 16. století. Objev rudních žil stříbra ovlivnil následný rychlý rozvoj tohoto města. Stalo se významným centrem hlavně v oblastech vědecko-technického pokroku a školství. S tímto místem je spojeno především jméno Georgia Agricoly. Důležitá jsou ale také jména jiných významných představitelů vědy a náboženství. Nerostné suroviny se zde těžily několik století až do druhé poloviny 20. století. V současnosti je Jáchymov městem lázeňským.

Technické památky

Doc. Ing. Martin Klempa, Ph.D.

Česká republika je velmi bohatá na technické památky. O rostoucí oblibě svědčí i statistiky agentury Czech Tourism, kde v první stovce nejnavštěvovanějších turistických cílů nalezneme minimálně 30 % technických památek. Problematice industriálních památek a památek neživé přírody je věnována tato přednáška.

Pohled geologa na různé geoturistické a montánní lokality ve světě

Prof. Ing. Marian Marschalko, Ph.D.

Přednáška bude prezentace vybraných geoturistických a montánních lokalit světa, které tvoří ucelený soubor demonstrující krásy geologických a montánních lokalit.

Všeobecná geologie
Vznik života na Zemi

Prof. Ing. Petr Skupien, Ph.D.

Přehled poznatků o vzniku života na Zemi a jeho vývoj v průběhu posledních 540 miliónů let. Představení událostí, které ovlivnily vývoj organismů.

Historie Země

Prof. Ing. Petr Skupien, Ph.D.

Základní přehled geologické historie Země za posledních 4,5 mld. let. Jaké globální „katastrofy“ postihly Zemi?

Zkamenělý život severní Moravy

Prof. Ing. Petr Skupien, Ph.D.

Představení nejzajímavějších paleontologických lokalit Moravy s informací o současném stavu a možnostech sběru.

Tajuplné podzemí

Doc. Mgr. Monika Ličbinská, Ph.D.

Jeskyně jitřily mysl lidí od pradávna. Svojí tajemnou temnotou lákaly k odkrývání jejich tajemství. Podívejme se na krkolomnou cestu vedoucí k zpřístupnění několika jeskyní v Moravském krasu i k objevu nejdelšího jeskynního systému ve střední Evropě – Amatérské jeskyni.

Voda jako modelář krajiny

Doc. Mgr. Monika Ličbinská, Ph.D.

Katastrofy jak je neznáme

Doc. RNDr. Lubomil Pospíšil, CSc.

Ukázky a příčiny velkých katastrof spojených se zemětřesením, výbuchy sopek, tsunami či dopady mimozemských těles.