Skip to main content
Skip header

Chapter

PIŠTORA, Jaromír, Michal LESŇÁK, Jan VALÍČEK, Marta HARNIČÁROVÁ and Vladimír VRABKO. Magnetic field distribution around magnetized steel ropes and its modulation by rope defects. In: Advanced Structured Materials. Volume 92. Cham: Springer, 2019. p. 211-219. ISBN 978-3-319-79004-6. [Detail]
ZAPLETAL, Pavel, Szlazak NIKODEM and Radovan RUDICKÝ. The Ventilation Insruction Update. In: 9. Szkoła Aerologii Górniczej. Krakow: Agencija Wydawniczo-Poligraficzna "ATR-TEKST", 2017. p. 697-706. ISBN 978-83-7783-176-2. [Detail]
ŘEPKA, Vlastimil, Helena BENEŠOVÁ and Milan MIKOLÁŠ. Environmentálně šetrné získávání a zpracování nerostných surovin. In: Environmentální technologie a ekoinovace v ČR II. Praha: CENIA Praha, 2011. p. 22-31. ISBN 978-80-85087-90-1. [Detail]
MIKOLÁŠ, Milan. To the theory of deformation measurements of object. In: Studies of university of Žilina civil ingeneering series volume 27. Žilina: EDIS - Žilina university publisher, 2004. p. 93-99. [Detail]
PROKOP, Pavel. Právní předpisy. In: Sborník Těžba a úprava silikátových surovin. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2002. p. 391-427. ISBN 80-903113-0-X. [Detail]
RACLAVSKÝ, Konstantin, Václav KRYL and Dušan SMOLÍK. Ekologie a životní prostředí. In: Těžba a úprava silikátových surovin. Praha: Silikátový svaz, 2002. p. 325-340. ISBN 80-903113-0-x. [Detail]
URBAN, Petr. Odsávání a využití plynu z útlumového dolu - závod Paskov Důl Paskov, o. z. OKD, a. s. In: Nerostné suroviny a hornická činnost 21. století. VŠB - TUO: VŠB - TUO, 2000. p. 383-391. ISBN 80-7078-857-2. [Detail]
HUDEČEK, Vlastimil. Vyuzití elektrárenského popílku v dolech OKD, a.s. In: Odpady 98. Spišská Nová Ves - Slovensko: Tlač COPY CENTER Košice, 1998. p. 214-221. ISBN 80-7078-599-3. [Detail]
PETROŠ, Vladimír. Contribution to the problematic of rock burst in coal mines. In: Pro. Geomechanics/Ground Control in Min. and underg. Constr.. Wollongong: University of Wollongong, 1998. p. 278-286. ISBN 08-6418-514-6. [Detail]
ZELINGER, Oldřich and Jiří GRYGÁREK. RD Jeseník 1958 až 1998. In: RD Jeseník 1958 až 1998. Jeseník: RD Jeseník, 1998. p. 5-8. [Detail]
VAVRUŠKA, Otakar. Příspěvek k recyklaci stavebních odpadů. In: Recyklace odpadů II. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1998. p. 207-209. ISBN 80-7078-588-8. [Detail]
PETROŠ, Vladimír. Geomechanické hodnocení horského masivu z hlediska volby výztuže při dobývání metodou komora-pilíř. In: Sbor. "Metoda komora-pilíř a proplavování zavalu v uh. hor.". Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1998. p. 29-38. ISBN 80-7078-596-9. [Detail]
GRYGÁREK, Jiří. Charakteristické rysy uhelného hornictví a metody komora pilíř v mimoevropských, hornicky vyspělých zemích. In: Sbor. "Metoda komora-pilíř a proplavování závalu v uh. hor.". Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1998. p. 1-11. ISBN 80-7078-596-9. [Detail]
PETROŠ, Vladimír. Možnosti snižování vlivů dobývání na povrch použitím dobývací metody komora-pilíř. In: Sbor. "Metoda komora-pilíř a proplavování závalu v uh. hor.". Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1998. p. 22-29. ISBN 80-7078-596-9. [Detail]
HUDEČEK, Vlastimil, Vladimír PETROŠ and Petr MICHALČÍK. Modelování proplavování závalu. In: Sbor. "Metoda komora-pilíř a proplavování závalu v uh. hor.". Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1998. p. 62-72. ISBN 80-7078-596-9. [Detail]
PETROŠ, Vladimír and Vlastimil HUDEČEK. Hodnocení nasákavosti hornin z hlediska použití hydraulické základky. In: Sbor. "Metoda komora-pilíř a proplavování závalu v uh. hor.". Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1998. p. 72-82. ISBN 80-7078-596-9. [Detail]
PETROŠ, Vladimír. Deformace horského masívu při dobývání s proplavováním závalu hydraulickou základkou. In: Sbor. "Metoda komora-pilíř a proplavování závalu v uh. hor.". Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1998. p. 82-90. ISBN 80-7078-596-9. [Detail]
KRYL, Václav, Otakar VAVRUŠKA, Vladimír SLIVKA, Martin HUMMEL and Robert KOŘÍNEK. Báňsko-technické podmínky a technologie dobývání na lokalitách těžících nerostné stavební suroviny poblíže páteřních komunikací. In: Sborník konference "Transfer 98". Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1998. p. 181-183. [Detail]
KALÁB, Zdeněk, Jan KNEJZLÍK, Jiří HORKÝ, Robert KOŘÍNEK and Petr ŽŮREK. Hodnocení seismického efektu trhacích prací - příklad ze severočeské pánve. In: Trhací technika a pyrotechnika 1998. Ústí nad Labem: Dům techniky Ústí nad Labem, 1998. p. 37-45. ISBN 00-0000-000-0. [Detail]
GRYGÁREK, Jiří. Ke způsobu dobývání rudy s obsahem zlata na ložisku Zlaté Hory-západ. In: 9. Mezinárodní banícka konferencia, sekce 2. Košice: Fakulta BERG - TU Košice, 1997. p. 41-45. ISBN 80-88896-03-7. [Detail]
GRYGÁREK, Jiří and Cyril KUČERA. Některé obměny metody komora-pilíř vhodné pro dobývání černouhelných ložisek. In: Aktuální problémy hornictví. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 1997. p. 150-154. ISBN 80-7078-467-9. [Detail]
HUDEČEK, Vlastimil. Problémy průtrží uhlí a plynů v Ostravě-Karviné. In: III. Szkola Geomechaniki. Gliwice-Ustroň: Politechnika Šlaska, Gliwice, 1997. p. 53-62. ISBN 00-0000-000-0. [Detail]
ADAMUS, Alois. Současný laboratorní výzkum samovznícení uhlí v OKR. In: Konference "Větrání a bezpečnost dolů". Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1997. p. 97-107. ISBN 80-86111-05-9. [Detail]
OTÁHAL, Antonín, Pavel PROKOP, Lubomír HÁJEK and Jaroslav MIČULEK. Větrání v období útlumu a likvidace dolů. In: Konference Aktuální problémy hornictví 97. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1997. p. 96-106. ISBN 80-7087-467-9. [Detail]
PROKOP, Pavel. Analýza stavu a důsledků unikání stařinné atmosféry z podzemí na povrch v lokalitách s ukončenou těžbou uhlí. In: Konference Větrání a bezpečnost dolů. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1997. p. 113-121. ISBN 80-86111-05-9. [Detail]
PROKOP, Pavel. Metodika eliminace, resp. omezení rizika výstupu plynů z podzemí dolů po ukončení těžby uhlí. In: Konference Větrání a bezpečnost dolů. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1997. p. 121-131. ISBN 80-86111-05-9. [Detail]
PROKOP, Pavel. Možnosti dobývání opuštěných zásob utlumených dolů netradičními metodami - hydraulickým dobýváním pomocí vrtů. In: Konference Větrání a bezpečnost dolů. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1997. p. 131-141. ISBN 80-86111-05-9. [Detail]
GRYGÁREK, Jiří, Konstantin RACLAVSKÝ and Jiří VIDLÁŘ. Moderní důl a krajinná ekologie. In: Lidská společnost a nerostné surovinové zdroje. Ostrava: VŠB-TU, 1997. p. 54-61. ISBN 80-7078-440-7. [Detail]
GRYGÁREK, Jiří. Současné metody dobývání ložisek zlata. In: Lidská společnost a zlato. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 1997. p. 15-24. ISBN 80-7078-429-6. [Detail]
DORUŠKA, Josef and Jiří GRYGÁREK. České hornictví a vysokoškolské vzdělání na přelomu století. In: Mine Planning and Equipment Selection 1997. Rotterdam/Brookfield: A.A.Balkema, 1997. p. 141-149. ISBN 9054109157. [Detail]
HUDEČEK, Vlastimil and Vilibald PINTZKER. Řešení problémů průtrží uhlí a plynů na dole Paskov, častečně zavod Staříě. In: Mine Planning and Equipment Selection 1997. Rotterdam/Brookfield: A.A.Balkema, 1997. p. 309-314. ISBN 9054109157. [Detail]
KALÁB, Zdeněk, Jaromír KNEJZLÍK, Robert KOŘÍNEK and Petr ŽŮREK. Analýza seismických vlivů způsobených trhacími pracemi na povrchových dolech. In: Mine Planning and Equipment Selection 97. Rotterdam: A.A.Balkema, 1997. p. 319-325. ISBN 9054109157. [Detail]
HUDEČEK, Vlastimil. Ukládání odpadů v důlních dílech. In: Odpady 97. Spišská Nová Ves: Geologia spol. s r.o., 1997. p. 40-48. ISBN 00-0000-000-0. [Detail]
PETROŠ, Vladimír and Abdul BEK-DERNA. Stanovení součinitele nakypření a stlačitelnosti kusovitých hornin. In: Proceedings First Mining Eng.Confer.in the Great Jamahiriya. Tripoli: Al-Fateh University Tripoli, Libya, 1997. p. 37-46. ISBN 0000000. [Detail]
VAVRUŠKA, Otakar. Recyklace těžebních a stavebních odpadů. In: Recyklace odpadů. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 1997. p. 207-210. ISBN 80-7078-487-3. [Detail]
HUDEČEK, Vlastimil. Současný stav odkališť v OKD (Ostrava, CT) a návrh opatření na zlepšení. In: Recyklace odpadů. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 1997. p. 5-11. ISBN 80-7078-487-3. [Detail]
ADAMUS, Alois. Vliv délky porubní fronty na hloubku provětrávání závalu stěnového porubu. In: Sborník "Řešení grantového projektu 105/95/1076". Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1997. p. 78-83. ISBN 80-86111-06-7. [Detail]
PETROŠ, Vladimír. Proplavování závalu flotačními odpady z hlediska vlivů na zemský povrch. In: Sborník konference Recyklace odpadů. Ostrava: Moravskoslezská hornická spol.ČSVTS při HGF VŠB - TU Ostrava, 1997. p. 79-85. ISBN 80-7078-487-3. [Detail]
KALÁB, Zdeněk, Jaromír KNEJZLÍK, Robert KOŘÍNEK and Petr ŽŮREK. Experimentální měření vibrací induk. odstřely v lomu a vyhodnocení jejich vlivu na budovy. In: Sborník vědeckých prací VŠB - TU Ostrava. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 1997. p. 15-25. ISSN 0474-8476. [Detail]
MÍČEK, Dalibor. Matematický model proudění vzdušin o proměnné hustotě. In: Sborník Řešení grantového projektu 105/95/1076. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1997. p. 26-33. ISBN 80-86111-06-7. [Detail]
OTÁHAL, Antonín, Pavel PROKOP, Lubomír HÁJEK and Jaroslav MIČULEK. Větrání v období útlumu a likvidace dolů. In: Sborník Řešení grantového projektu 105/95/1076. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1997. p. 33-47. ISBN 80-86111-06-7. [Detail]
OTÁHAL, Antonín, Zdeněk MICHALEC and Václav ZOTYKA. Řešení složité větrní sítě aplikací matematického modelu "SIT" v podmínkách Kladenských dolů, o.z. In: Sborník Řešení grantového projektu 105/95/1076. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1997. p. 47-56. ISBN 80-86111-06-7. [Detail]
OTÁHAL, Antonín, Pavel PROKOP and Lubomír HÁJEK. Inertizace jámových stvolů oxidem uhličitým při jejich zasypávání. In: Sborník Řešení grantového projektu 105/95/1076. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1997. p. 70-78. ISBN 80-86111-06-7. [Detail]
ADAMUS, Alois. Využití matematického modelování pro zhodnocení vlivu změny deprese porubu na intenzitu provětrávání závalu. In: Sborník Řešení grantového projektu 105/95/1076. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1997. p. 83-87. ISBN 80-86111-06-7. [Detail]
OTÁHAL, Antonín, Pavel PROKOP and Lubomír HÁJEK. Riziko výstupu důlních plynů na povrch po utlumení těžby a likvidaci jam v ostravské dílčí pánvi. In: Sborník Řešení grantového projektu 105/95/1076. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1997. p. 9-17. ISBN 80-86111-06-7. [Detail]
KRYL, Václav and Otakar VAVRUŠKA. Význam a spolupráce oboru Těžba a zpracování nerostných surovin s praxí. In: Současnost a perspektivy těžby a úpravy nerud. surovin. Ostrava: ES VŠB - TU Ostrava, 1997. p. 329-333. ISBN 80-7078-428-8. [Detail]
KRYL, Václav. Uhelné hornictví povrchové. In: Studie o technice v Českých zemích 1945-1992, Teze. Praha: Národní technické muzeum v Praze, Sv. 151, 1997. p. 14-15. ISBN 80-7037-068-8. [Detail]
GRYGÁREK, Jiří. Rudné hornictví. In: Studie o technice v Českých zemívh 1945-1992 Teze. Praha: Národní technické muzeum v Praze Sv. 151, 1997. p. 15-16. ISBN 80-7037-068-8. [Detail]
PETROŠ, Vladimír. Rozložení napětí kolem stěnového porubu - matematické vyjádření. In: The First Inernat.Conf.on Inform. Tech.in Minerals Industry. Amsterdam-Brookfield: A.A.Balkema, 1997. p. 25-26. ISBN 9054109325. [Detail]
GRMELA, Arnošt, Zdeněk ADAMEC, Vladimír PETROŠ, Naďa RAPANTOVÁ and Vlastimil HUDEČEK. Technologické a hydrogeologické aspekty ukládání odpadů z těžební a úpravárenské technologie zpět do vytěžených důlních prostor. In: XVII. World Mining Congress in Acapulco. Mexico: Acapulco, Mexico, 1997. p. 134-146. ISBN Nemá. [Detail]
PETROŠ, Vladimír. Určování stlačitelnosti kusovytých materiálů. In: Geomechanics 96. Rotterdam: A.A.Balkema, 1996. p. 47-51. ISBN 9054109211. [Detail]
ŽŮREK, Petr, Vladimír PETROŠ and Vlastimil HUDEČEK. Příspěvek k možnostem vytváření volných míst pro ukládání odpadů na dole J. Šverma v Žacléři. In: Geotechnika-Geotechnics 96. Gliwice: Silesian Politechnics Gliwice, Poland, 1996. p. 337-348. ISBN 00-0000-000-0. [Detail]
VIDLÁŘ, Jiří, Peter FEČKO and Dalibor MÍČEK. Desulphurization of brown coal open pit mine waters. In: International meeting Research and Production in Mineral Pro. Beograd: Univerzity of Beograde, 1996. p. 428-432. ISBN 86-80887-59-5. [Detail]
HUDEČEK, Vlastimil. Využití odpadů jako druhotné suroviny pro důlní technologie. In: Konference Odpady 96. Spišská Nová Ves: Geologia s.r.o. Spišská Nová Ves, 1996. p. 22-28. ISBN 00-0000-000-0. [Detail]
MÍČEK, Dalibor. Zohlednění termodynamických změn při řešení větrní sítě dolu. In: Mezinárodní konference VŠB. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1996. p. 17-30. ISBN 0000000000000. [Detail]
PETROŠ, Vladimír. Simulace v hornické geomechanice. In: Mine Simulation. Rotterdam: A.A.Balkema, 1996. p. 92-93. ISBN 9054108630. [Detail]
ŽŮREK, Petr, Vladimír PETROŠ and Vlastimil HUDEČEK. Příspěvek k možnostem vytváření volných míst pro ukládání odpadů. In: Region-Strategija vyživanija i razvitija. Doneck: OOO "Lebeď", 1996. p. 137-144. ISBN 9665080806. [Detail]
KRYL, Václav. Sto let historie a rozvoje lomového dobývání v centrální části SHD. In: Sborník jubil. konf. ke stému výročí nar. Prof. A. Římana. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1996. p. 206-213. ISBN 00-0000-000-0. [Detail]
OTÁHAL, Antonín, Dalibor MÍČEK and Aleš DUDÁČEK. Studijní obor Bezpečnostní inženýrství a možnosti uplatnění jeho absolventů. In: Sborník konference Hornická Ostrava. Ostrava: OKD, a.s. Ostrava, 1996. p. 36-46. ISBN 0000000000000. [Detail]
ADAMUS, Alois, Václav POŠTA and Hana VĚŽNÍKOVÁ. Využití dusíku v současných podmínkách OKD. In: Sborník konference VŠB. Ostrava: OKD, a.s. Ostrava, 1996. p. 49-59. ISBN 0000000000000. [Detail]
PROKOP, Pavel. Hydraulické dobývání vrty. In: Sborník mezinárodní konference VŠB. Ostrava: OKD, a.s. Ostrava, 1996. p. 69-79. ISBN 0000000000000. [Detail]
ADAMUS, Alois. Matematický modul pro řešení větrání porubu. In: Sborník mezinárodní konference VŠB. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1996. p. 49-58. ISBN 0000000000000. [Detail]
DRAGON, Vladimír. Metoda optimálního zvýšení těžby karbonského plynu. In: Sborník mezinárodní konference VŠB. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1996. p. 63-70. ISBN 0000000000000. [Detail]
MICHALEC, Zdeněk. Matematický model exogenního požáru ve větrní síti dolu. In: Sborník mezinárodní konference VŠB. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1996. p. 91-100. ISBN 0000000000000. [Detail]
KRYL, Václav. Nový obor ve výuce odborníků pro hornickou činnost a cinnost prováděnou hornickým způsobem na VŠB-TU Ostrava. In: Sborník ref. mez. konf. "9. Hornická Ostrava 96" svazek C. Ostrava: Moravsko-slezská hornická společnost ČSVTS, 1996. p. 19-21. ISBN 00-0000-000-0. [Detail]
CEPEK, Václav and Pavel HOFRICHTER. Vyšetřování napjatosti v okolí důlních děl. In: Sborník ref. mez. konf. "9. Hornická Ostrava 96" svazek C. Ostrava: Moravsko-slezská hornická společnost ČSVTS Ostrava, 1996. p. 46-50. ISBN 00-0000-000-0. [Detail]
GRYGÁREK, Jiří. Nově ve výuce báňských odborníků na VŠB - TU Ostrava. In: Sborník ref. mez. konf. "Hornická Ostrava 96" svazek C. Ostrava: Moravsko-slezská hornická společnost ČSVTS, 1996. p. 17-20. ISBN 00-0000-000-0. [Detail]
GRYGÁREK, Jiří and Oleg MOROZ. Možnosti dobývání českých uhelných ložisek se zvýšenou ochranou povrchu. In: Sborník vědecké konf. k 75. výr. vzniku TU Doněck "Region96". Doněck: Technická univerzita, 1996. p. 0-1. ISBN 00-0000-000-0. [Detail]
PETROŠ, Vladimír. Problematika ražení důlních děl v podmínkách vzsokého bočního napětí. In: Anchors in theory and practice. Rotterdam Brookfield: A.A.Balkema, 1995. p. 205-211. ISBN 9054105771. [Detail]
PETROŠ, Vladimír. Likvidace dlouhých důlních děl na Jihomoravských lignitových dolech z hlediska ochrany povrchu. In: Důlní měřictví a geologie při útlumu hornictví. Praha: Společnost důlních měřičů a geologů, 1995. p. 80-86. ISBN 00-0000-000-0. [Detail]
PETROŠ, Vladimír. Hodnocení schopnosti rozpojených hornin pohlcovat kinetickou energii při pádu břemene. In: Fyzikální vlastnosti hornin a jejich využ.v geof.,geol.,ekol. Ostrava: Institut fyziky VŠB-TU Ostrava, 1995. p. 22-26. ISBN 00-0000-000-0. [Detail]
ADAMUS, Alois, Lubomír HÁJEK and Václav POŠTA. Přehled zkušeností s využitím dusíku v českém hornictví. In: International Mining Conference. Lexington, USA: Balkema, 1995. p. 96-105. ISBN 0-87335-133-9. [Detail]
ADAMUS, Alois, Lubomír HÁJEK and Václav POŠTA. Využití dusíku v dolech ČR. In: Mezinárodní konference VŠB. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1995. p. 39-49. ISBN 0000000000000. [Detail]
GRYGÁREK, Jiří, Vlastimil HUDEČEK and Petr MICHALČÍK. Verifikace výsledků matematického modelování stability důlních děl na rudných dolech - část II. In: Přehled výsledkú geo. prací na chr. hor. pros. v roce 1995. Praha: Ministerstvo životního prostředí ČR, 1995. p. 17-22. ISBN 00-0000-000-0. [Detail]
GRYGÁREK, Jiří, Vlastimil HUDEČEK and Petr MICHALČÍK. Verifikace výsledků matematického modelování stability důlních děl na rudních dolech. In: Přehled výsledků geo. prací na chr. hor. pros. v roce 1995. Praha: Ministerstvo životního prostředí ČR, 1995. p. 27-29. ISBN 00-0000-000-0. [Detail]
PETROŠ, Vladimír. Hodnocení rozložení napětí v exploatovaném horském masívu. In: Rock mechanics and strata control in mining and geot. eng.. Beijing: Central Coal Mining Research Istitute, China, 1995. p. 111-119. ISBN 00-0000-000-0. [Detail]
PETROŠ, Vladimír. Nový způsob rozpojování hornin při hlubinném dobývání. In: Sborník meinár.konf.VŠB-TUO,sekce 14b Stroje pro těž.a zprac. Ostrava: Kat.hor.strojů VŠB-TU Ostrava, 1995. p. 35-40. ISBN 00-000-0000-0. [Detail]
MÍČEK, Dalibor. Důlní radiokomunikační systém RFM 2000. In: Sborník mezinárodní konference VŠB. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1995. p. 32-40. ISBN 0000000000000. [Detail]
ADAMUS, Alois. Příspěvek k teoretickému řešení aerodynamiky závalového prostoru stěnového porubu. In: Sborník mezinárodní konference VŠB. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1995. p. 48-57. ISBN 0000000000000. [Detail]
PROKOP, Pavel and Vladimír DRAGON. Možné varianty těžby karbonského plynu v období útlumu dolů OKR s využitím degazace ochranných pilířů jam. In: Sborník mezinárodní konference VŠB. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1995. p. 76-86. ISBN 0000000000000. [Detail]
MÍČEK, Dalibor. Využití metody lineární analýzy pro řešení a optimalizaci důlních větrních sítí. In: Sborník Řešení grantového projektu 105/93/2045. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1995. p. 17-26. ISBN 0000000000000. [Detail]
PROKOP, Pavel and Vladimír DRAGON. Nejdůležitější přírodní podmínky určující plynodajnost. In: Sborník Řešení grantového projektu 105/95/1076. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1995. p. 130-164. ISBN 0000000000000. [Detail]
MÍČEK, Dalibor. Optimalizace větrání hlubinného dolu. In: Sborník Řešení grantového projektu 105/95/1076. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1995. p. 25-34. ISBN 0000000000000. [Detail]
OTÁHAL, Antonín, Zdeněk MICHALEC and Václav ZOTYKA. Simulace a optimalizace větrní sítě Dolu Tuchlovice. In: Sborník Řešení grantového projektu 105/95/1076. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1995. p. 33-39. ISBN 0000000000000. [Detail]
OTÁHAL, Antonín, Zdeněk MICHALEC and Václav ZOTYKA. Praktická aplikace modelování a řešení složité větrní sítě v podmínkách Dolu Kladno. In: Sborník Řešení grantového projektu 105/95/1076. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1995. p. 38-44. ISBN 0000000000000. [Detail]
OTÁHAL, Antonín, Zdeněk MICHALEC and Václav ZOTYKA. Srovnání dvojice stejných hlavních ventilátorů instalovaných na Dole Tuchlovice z hlediska energetické náročnosti. In: Sborník Řešení grantového projektu 105/95/1076. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1995. p. 43-48. ISBN 0000000000000. [Detail]
ADAMUS, Alois. Simulace aerodynamiky průtahů závalovým prostorem stěnového porubu. In: Sborník Řešení grantového projektu 105/95/1076. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1995. p. 73-80. ISBN 0000000000000. [Detail]
PROKOP, Pavel. Komplexní plynová bilance dolu ve vztahu k jeho větrní síti. In: Sborník Řešení grantového projektu 105/95/1076. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1995. p. 79-96. ISBN 0000000000000. [Detail]
DRAGON, Vladimír. Optimalizace degazační sítě. In: Sborník Řešení grantového projektu 105/95/1076. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1995. p. 95-106. ISBN 0000000000000. [Detail]
GRYGÁREK, Jiří. České rudné hornictví v době Františka Pošepného. In: Seminář k 100 výročí úmrtí prof. Františka Pošepného. Ostrava: Geologický pavilon HGF VŠB-TU Ostrava, 1995. p. 41-49. ISBN 00-0000-000-0. [Detail]
PETROŠ, Vladimír. Jaké úkoly stojí před uhelným hornictvím. In: Současnost a perspektiva českého a světového hornictví. Ostrava: Inst.hor.inž. VŠB-TU Ostrava, 1995. p. 208-211. ISBN 00-0000-000-0. [Detail]
PETROŠ, Vladimír, Vlastimil HUDEČEK, Petr ŽŮREK and Petr MICHALČÍK. Určení stlačitelnosti základkového materiálu z odvalových hlušin OKD. In: Současnost a perspektiva českého a světového hornictví. Ostrava: Inst.hor.inž. VŠB-TU Ostrava, 1995. p. 211-215. ISBN 00-0000-000-0. [Detail]
PETROŠ, Vladimír, Petr ŽŮREK and Vlastimil HUDEČEK. Vliv použití sypané základky, proplavované flotačními odpady, na snížení vlivů dobývání na povrch. In: Současnost a perspektiva českého a světového hornictví. Ostrava: Inst.hor.inž. VŠB-TU Ostrava, 1995. p. 215-220. ISBN 00-0000-000-0. [Detail]
KOŘÍNEK, Robert, Václav KRYL and Čestmír RESTL. Posouzení stability závěrného svahu vápencového lomu Kotouč-Štramberk. In: Součastnost a perspektiva Českého a světového hornictví. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1995. p. 6/24. ISBN 00-0000-000-0. [Detail]
GRYGÁREK, Jiří. Technologie pro dobývání uhelných ložisek se zvýšenou ochranou povrchu v České republice. In: Součastnost a perspektiva českého a světového hornictví. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1995. p. 89-96. ISBN 00-0000-000-0. [Detail]
PETROŠ, Vladimír, Petr ŽŮREK and Vlastimil HUDEČEK. Vliv použití sypané základky, proplavované flotačními odpady, na snížení vlivů dobývání na povrch. In: The present state and future of czech and world mining. Ostrava: VŠB-TU Ostrava,Inst. of Mining Eng., 1995. p. 205-210. ISBN 00-0000-000-0. [Detail]
PETROŠ, Vladimír. Jaké ukoly stojí před uhelným hornictvím. In: The present state and future of czech and world mining. Ostrava: VŠB-TU Ostrava,Inst.of Mining Eng., 1995. p. 198-201. ISBN 00-0000-000-0. [Detail]
PETROŠ, Vladimír, Vlastimil HUDEČEK, Petr ŽŮREK and Petr MICHALČÍK. Určení stlačitelnosti základkového materiálu z odvalových hlušin OKD. In: The present state and future of czech and world mining. Ostrava: VŠB-TU Ostrava,Inst.of Mining Eng., 1995. p. 201-205. ISBN 00-0000-000-0. [Detail]
HOFRICHTER, Pavel. Měření rychlosti šíření trhlin v horninách. In: x. Ostrava: Institut fyziky, VŠB-TU Ostrava, 1995. p. 0-1. ISBN 00-0000-000-0. [Detail]
HOFRICHTER, Pavel. Reziduální napětí v horninách a způsob jejich laboratorního určování. In: x. Ostrava: Institut fyziky, VŠB-TU Ostrava, 1995. p. 0-1. ISBN 00-0000-000-0. [Detail]
KRYL, Václav, Karel ŠVARC and Petr STAHL. Likvidace lomu Chabařovice. In: Aktuální problémy hornictví 94. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1994. p. 33-37. ISBN 00-0000-000-0. [Detail]
GRYGÁREK, Jiří. K možnostem zavedení bezzávalové dobývací metody v Severočeském hnědouhel. revíru. In: Aktuální problémy hornictví, Ostrava 94. Ostrava: VŠB-TU, 1994. p. 0-1. ISBN 00-0000-000-0. [Detail]
PETROŠ, Vladimír and Jiří ŽÁK. Vyhodnocení měření napětí v základce stěnového porubu a ovlivňující činitelé. In: Geomechanics93. Rotterdam/Brookfield: A.A.Balkema, 1994. p. 119-122. ISBN 905410354X. [Detail]
PETROŠ, Vladimír and František BLÁHA. Hodnocení monitorování horského masivu během dobívání černouhelné sloje ve velmi obtížných podmínkách. In: Mine planning and equipment selection94. Rotterdam/Brookfield: A.A.Balkema, 1994. p. 167-172. ISBN 9054103272. [Detail]
PETROŠ, Vladimír. Rozbor některých možností snižování vlivů hlub. dobývání na poklesy povrchu. In: Nerostné suroviny, životní prostředí a zdraví. Frýdek-Místek: Katedra ochrany živ. prostředí, VŠB Ostrava, 1994. p. 261-264. ISSN 0474-8476. [Detail]
GRYGÁREK, Jiří and Vlastimil HUDEČEK. Přehled způsobů dobývání mocných ploše uložených slojí v ČR a některých evropských zemích. In: Nové smery v hlubinném dobývání mocných hnědouhelných slojí. Ostrava: ES VŠB Ostrava, 1994. p. 0-1. ISBN 00-0000-000-0. [Detail]
PETROŠ, Vladimír. K problematice řešení protiotřesového boje v OKR. In: Sborník mezinár. konference Aktuální problémy hornictví. Ostrava: Hornická společnost ČSVTS Ostrava, 1994. p. 123-125. ISBN 0000000. [Detail]
PETROŠ, Vladimír. Vliv likvidace dlouhých důlních děl na povrch v podmínkách dubňanské sloje - JLD Hodonín. In: Sborník mezinár. konference Aktuální problémy hornictví. Ostrava: Hornická společnost ČSVTS Ostrava, 1994. p. 21-24. ISBN 000000. [Detail]
ADAMUS, Alois. Inertizace plynným dusíkem v současných podmínkach OKD. In: Sborník mezinárodní konference VŠB. Ostrava: VŠB, 1994. p. 25-30. ISBN 80-86111-06-7. [Detail]
PROKOP, Pavel. Hornictví a ochrana životního prostředí. In: Sborník mezinárodní konference VŠB. Ostrava: VŠB, 1994. p. 36-42. [Detail]
PROKOP, Pavel and Vladimír DRAGON. Hornictví a životní prostředí. In: Sborník mezinárodní konference VŠB. Ostrava: VŠB, 1994. p. 43-50. [Detail]
HUDEČEK, Vlastimil. Zkušenosti s nasazením razicích kombajnů ve slojích s nebezpečím průtrží uhlí a plynů. In: Sborník ref. celostátní konf. "Aktuální problémy hornictví". Ostrava: ČMD Důl Stonava, 1994. p. 127-130. ISBN 00-0000-000-0. [Detail]
HUDEČEK, Vlastimil and Petr ŽŮREK. Posouzení výsledků dobývání v oblasti Státních léčebných lázní s použitím tuhnoucí základky. In: x. Frýdek-Místek: Katedra ochrany živ.prostředí,VSB-TU Ostrava, 1994. p. 0-1. ISSN 0474-8476. [Detail]
VAVRUŠKA, Otakar. Použití mobilních drtičů v kamenolomech. In: x. Příbram: Sympozium Hornická Příbram, 1994. p. 0-1. ISBN 00-0000-000-0. [Detail]
PETROŠ, Vladimír, Petr ŽŮREK, Vlastimil HUDEČEK and Petr MICHALČÍK. Studie základk. směsí minimalizujících účinky vlivů poddolování na povrch s přihlédnutím k výsledkům na Dole Darkov. In: Přehled ekologicky zaměřených geologických výzkumných prací. Praha: Ministerstvo životního prostř.-Přehl.ekol.zam.výzk.pr., 1993. p. 26-29. ISBN 808536865-X. [Detail]
GRYGÁREK, Jiří. K výuce studentů oboru Hornické inženýrství na VŠB v Ostravě. In: Sborník Hornická Ostrava 93. Ostrava: Hornická společnost, 1993. p. 0-1. ISBN 00-0000-000-0. [Detail]
PROKOP, Pavel. Lokální prognóza plynodajnosti porubu metodou ovlivňujích faktorů. In: Sborník mezinárodní konference VŠB. Ostrava: VŠB, 1993. p. 23-46. [Detail]
TAUFER, Antonín, Karel CHROBÁČEK and Zdeněk MICHALEC. Matematické modelování důlní větrní sítě. In: Sborník mezinárodní konference VŠB. Ostrava: VŠB Ostrava, 1993. p. 85-92. [Detail]
KOZUBEK, Ervín, Petr ŽŮREK and Ivana BARTLOVÁ. Návrh postupů na zhutnění kyselinových odpadů po rafinaci upotř. motorových olejů. In: . Frýdek-Místek: TANGER Praha Sbornik Materialy a ekologie, 1992. p. 0-1. ISBN 00-0000-000-0. [Detail]
MICHALEC, Zdeněk. Matematicky model proudění v důlní větrní síti. In: . Ostrava: HOÚ ČSAV Ostrava, 1992. [Detail]
ŽŮREK, Petr and Ervín KOZUBEK. Posouzení některých aspektů možností ukládání zaolejovaných ropných odpadů do vyrubaných prostor hlub. dolů. In: Ekotrend sv. 2. Ostrava: ES VŠB Ostrava, 1992. p. 211-216. ISBN 00-0000-000-0. [Detail]
ŽŮREK, Petr. Posouzení některých aspektů možnosti ukládání zaolejovaných ropných odpadů do vyrubaných prostor hlubinných dolů. In: Sbor.konf. EKOTREND OSTRAVA 92. Ostrava: VŠB-TU, 1992. p. 211-216. [Detail]
ŽŮREK, Petr and Ervín KOZUBEK. Posouzení některých aspektů možností ukládání ropných odpadů do vyrubaných prostor hlubinných dolů. In: Sborník konference Ekotrend 92. Ostrava: Dům techniky, 1992. p. 211-216. [Detail]
KOZUBEK, Ervín, Petr ŽŮREK and Ivana BARTLOVÁ. Návrh postupů na zhutnění kyselinových odpadů pro rafinaci UMO. In: Sborník přednášek mezinárodní konference MATERIÁLY A EKOLOGIE. Frýdek-Místek: TANGER spol. s r.o., Spol. pro nové materiály a technologie, 1992. p. 174-185. [Detail]
MICHALEC, Zdeněk. Vliv přirozené deprese na ekvivalent dolu a na přisávané množství větru. In: Sborník Řešení grantového projektu 105/95/1076. Ostrava: HOU ČSAV Ostrava, 1992. p. 54-60. [Detail]
VAVRUŠKA, Otakar, Vladimír SLIVKA and Petr ŽŮREK. Využití odpadních kalů v kamenolomu Jakubčovice jako netradiční cihlářské suroviny. In: x. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 1992. p. 0-1. ISBN 00-0000-000-0. [Detail]