Skip to main content
Skip header

Conference, workshop, exhibition

HUMMEL, Martin, Martin HUMMEL, Lucie JEZERSKÁ, Otakar VAVRUŠKA, Václav RUTTKAY and Rostislav PROKEŠ. Současnost a perspektiva těžby a úpravy nerudních surovin VI. 2017. [Detail]
MIKOLÁŠ, Milan, Jan DRENDA, Viliam BAUER, František ŽOČEK and Klement REJŠEK. Mezinárodní konference využívání zdrojů nerostných surovin. 2017. [Detail]
HUMMEL, Martin and Otakar VAVRUŠKA. Současnost a perspektiva těžby a úpravy nerudních surovin V. 2012. [Detail]
ŠANCER, Jindřich and Vladimír PETROŠ. Researches into Mechanical Properties of Rocks under Dynamic (Cyclic) Loading. Hong Kong: University of Hong Kong, 2009. [Detail]
ŘEPKA, Vlastimil and Martin HUMMEL. Těžba a úprava surovin II - Doprovodné suroviny. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2009. [Detail]
ŘEPKA, Vlastimil and Petr RAMBOUSEK. Hornická činnost a její následky v hornobenešovském a hornoměstském revíru. Ostrava: Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, 2009. [Detail]
HUMMEL, Martin. Těžba a úprava surovin II - doprovodné suroviny. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, HGF, 2009. [Detail]
ŠANCER, Jindřich and Vladimír PETROŠ. Výzkum mechanických vlastností hornin při dynamickém (cyklickém) namáhání. Ostrava: Akademie věd České republiky, Ústav geoniky, 2008. [Detail]
HUMMEL, Martin, Radmila SAMKOVÁ, Josef STAVINOHA, Martin ŠTREJBAR, Pavla GUŘANOVÁ and Václav ZUBÍČEK. Těžba a úprava surovin I - doprovodné suroviny. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, HGF, 2008. [Detail]
HUMMEL, Martin and Radmila SAMKOVÁ. Současnost a perspektiva těžby a úpravy nerudních surovin IV. . : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2007. [Detail]
BOTULA, Jiří, Martin HUMMEL, Radmila SAMKOVÁ and Irena ŠVIDRNOCHOVÁ. Recyklace odpadů kovových a kovonosných. . : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2006. [Detail]
PROKOP, Pavel. Role vysokých škol při aplikaci a implementaci bezpečnosti práce v Evropě. . : Konference IVSS Praha, 2005. [Detail]
HUMMEL, Martin, Jiří BOTULA and Otakar VAVRUŠKA. Současnost a perspektiva těžby a úpravy nerudních surovin III. . : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2005. [Detail]
HUMMEL, Martin. Technická problematika dálnice D47. . : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2005. [Detail]
PETROŠ, Vladimír, Peter FEČKO, Vladimír ČABLÍK, Miroslav PALAS, Vítězslav ZAMARSKÝ, Vladimír SLIVKA, Libuše HOFRICHTEROVÁ, Vlastimil HUDEČEK, Václav KRYL, Zdeněk NEUSTUPA, Vlastimil ŘEPKA, Josef NOVÁK, Oldřich KODYM, Jan SCHENK and Miroslav KALOČ. Mineral Raw Materials And Mining Activity of The 21st Century. . : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2003. ISBN 80-248-0492-1. [Detail]
VAVRUŠKA, Otakar, Martin HOLÍK, Ota ŠPINKA and Martin HUMMEL. Součastnost a perspektiva těžby a úpravy nerudních surovin II. . : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2002. [Detail]
BOTULA, Jiří. Úprava perlitové suroviny pomocí hydrocyklonů. . Ostrava - Poruba: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2002. p. 195-198. ISBN 80-248-0081-0. [Detail]
ŘEPKA, Vlastimil. Možnosti využití jemnozrnných odpadních produktů z těžby štěrkopísků v hutnictví. . Spišská Nová Ves: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2002. p. 53-57. ISBN 80-248-0081-0. [Detail]
BOTULA, Jiří and Vlastimil ŘEPKA. Možnosti recyklace jemnozrnných hutních odpadů ze starých zátěží. METAL 2002 : 11. mezinárodní konference metalurgie a materiálů : sborník přednášek. Ostrava: Tanger, 2002. p. 1-6. ISBN 80-85988-73-9. [Detail]
ŘEPKA, Vlastimil and Jiří BOTULA. Odstranění olova ze zeminy pomocí hydrocyklonu. Odpady 2002. Spišská Nová Ves: Geológia PaB a Slovzeolit, 2002. p. 254-258. ISBN 80-968214-2-3. [Detail]
BOTULA, Jiří. Fyzikální a fyzikálně chemické metody recyklace hutních odpadů. Technika Ochrany Prostredia 2002. Bratislava: Strojnícka fakulta STU v Bratislave, 2002. p. 13-16. ISBN 80-227-1692-8. [Detail]
ŘEPKA, Vlastimil. Vznik a likvidace odpadů z výroby železa a oceli. Technika Ochrany Prostredia 2002. Bratislava: Strojnícka fakulta STU v Bratislave, 2002. p. 47-50. ISBN 80-227-1692-8. [Detail]
NOVÁČEK, Jiří and Pavel RUCKÝ. Analýza vlastností sedimentů odkaliště Saxonie. Technika Ochrany Prostredia 2002. Bratislava: Strojnícka fakulta STU v Bratislave, 2002. p. 65-69. ISBN 80-227-1692-8. [Detail]
PETROŠ, Vladimír, Vladimír ČABLÍK and Zdeněk NEUSTUPA. Mineral Raw Materials And Mining Activity Of The 21st Century. VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2001. [Detail]
KRYL, Václav, Jiří GRYGÁREK and Martin HUMMEL. Problematika dobývání a ukončování hornické činnosti na dolech a lomech. VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2001. [Detail]
KOPÁČEK, Ferdinand, Zdeněk MICHALEC and Antonín OTÁHAL. Optimalizace režimu práce hlavního ventilátoru v podmínkách útlumových dolů. Sborník-Aktuální problémy hornictví. Ostrava: VŠB-TU, 1994. [Detail]
OTÁHAL, Antonín, Zdeněk MICHALEC and Josef POMAHAČ. Optimalizace větrní sítě a snižování energetické náročnosti větrání Dolu Tuchlovice. Sborník-aktuální problémy hornictví. Ostrava: VŠB-TU, 1994. [Detail]