Skip to main content
Skip header

Report

BOTULA, Jiří. Separační analýza vzorků haldoviny. Diamo st. podnik, 2018. [Detail]
BOTULA, Jiří. Laboratorní experimenty separace TiO2 z vybraných technologických proudů výroby titanové běloby. PRECHEZA a.s., 2018. [Detail]
BOTULA, Jiří, Jiří VIDLÁŘ, Vlastimil ŘEPKA and Dagmar ČECHOVÁ. Technologické zařízení na homogenizaci hlušiny. Závěrečná zpráva o průběhu garančních zkoušek. Ostravská těžební a.s., 2017. [Detail]
VIDLÁŘ, Jiří and Vlastimil ŘEPKA. Zrnitostní, plavicí a flotační testy vzorku haldoviny Heřmanice. Ostravská těžební a.s. Ostrava, 2015. [Detail]
BOTULA, Jiří, Jiří VIDLÁŘ and Jiří KOSTRHUN. Laboratorní testy gravitační a flotační úpravy materiálu z lokality Smolník s cílem výroby kolektivního koncentrátu. GREEN VIEW s.r.o. Bratislava, 2014. [Detail]
ADAMUS, Alois, Jindřich ŠANCER, Pavel RUCKÝ and Lukáš SNOPEK. Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2014 - roční zpráva za rok 2014. VÚHU a.s. Most, 2014. [Detail]
ADAMUS, Alois, Jindřich ŠANCER, Pavel RUCKÝ and Lukáš SNOPEK. Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích - závěrečné zprávě za rok 2014. VÚHU a.s. Most, 2014. [Detail]
ŠANCER, Jindřich. Stanovení mechanických vlastností dekoračních kamenů pro projekt DF11P01OVV005. Výzkumný ústav anorganické chemie, a.s., 2014. [Detail]
BOTULA, Jiří and Jiří KOSTRHUN. Gravitační rozdružování zlatonosné suroviny. Ostrava: AQUA SYM, s.r.o. Veľký Krtíš, Slovensko, 2013. [Detail]
BOTULA, Jiří and Jiří KOSTRHUN. Gravitační rozdružování zlatonosné rudniny. Ostrava: AQUA SYM, s.r.o. Veľký Krtíš, Slovensko, 2013. [Detail]
ŽŮREK, Petr, Robert KOŘÍNEK, Petr MICHALČÍK, Tomáš DANĚK, Vlastimil HUDEČEK, Zdeněk KALÁB, Radovan KUKUTSCH, Markéta LEDNICKÁ and Jaromír KNEJZLÍK. Odborné sledování geomechanické stability a seismického zatížení národní kulturní památky Důl Jeroným V Čisté, Karlovarský kraj. Muzeum Sokolov, 2013. [Detail]
PROKOP, Pavel and Pavel ZAPLETAL. Typizační směrnice větrání dolů. OKD, a.s.,, 2013. [Detail]
BOTULA, Jiří, František TICHÁNEK and Jindřich ŠANCER. Technologie úpravy vápencové suroviny a její charakteristika. Českomoravský cement, a.s. Mokrá, 2013. [Detail]
PROKOP, Pavel and Pavel ZAPLETAL. Posouzení větrání v 5. kře PZ a 9. kře ČSA na závodě 2 Dolu Darkov. OKD, a.s., Důl Darkov, 2012. [Detail]
ZAPLETAL, Pavel and Pavel PROKOP. Posouzení degazace v 9. kře ČSA na závodě 2 Dolu Darkov. OKD, a.s., Důl Darkov, 2012. [Detail]
ŽŮREK, Petr, Robert KOŘÍNEK, Petr MICHALČÍK, Tomáš DANĚK, Vlastimil HUDEČEK, Zdeněk KALÁB, Radovan KUKUTSCH, Markéta LEDNICKÁ and Jaromír KNEJZLÍK. Sledování geomechanické stability a seismického zatížení národní kulturní památky Důl Jeroným V Čisté, Karlovarský kraj. Muzeum Sokolov, 2011. [Detail]
BOTULA, Jiří, Vlastimil ŘEPKA and Dagmar ČECHOVÁ. Výzkum flotační úpravy živcových surovin. GIS - Geoindustry s.r.o., Plzeň, 2010. [Detail]
BOTULA, Jiří, Vladimír SLIVKA, Vlastimil ŘEPKA and Jiří VIDLÁŘ. Způsoby a možnosti snižování obsahu vázané vody v hnědém uhlí. Severočeské doly, a.s. Chomutov, 2010. [Detail]
MIKULOVÁ, Eva, Pavel PROKOP, Pavel DANIHELKA and Jaroslava KOUDELKOVÁ. Výzkumná zpráva k řešení projektu GAČR 105/06/1201 Systematická metoda analýzy bezpečnostních rizik souvisejících s výstupem metanu z podzemí. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2008. ISBN 978-80-248-1945-7. [Detail]
MIKULOVÁ, Eva, Pavel DANIHELKA and Pavel PROKOP. Základní informace pro systematickou metodu analýzy bezpečnostních rizik souvisejících s výstupem metanu z podzemí. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2008. ISBN 978-80-248-1951-8. [Detail]
MIKULOVÁ, Eva, Pavel DANIHELKA and Pavel PROKOP. Základní informace pro výběr vhodné analýzy pro systematickou metodu analýzy bezpečnostních rizik souvisejících s výstupem metanu z podzemí. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2008. ISBN 978-80-248-1950-1. [Detail]
ŽŮREK, Petr, Robert KOŘÍNEK, Vladimír SLIVKA, Petr MICHALČÍK, Tomáš DANĚK, Hana ŠTĚPÁNKOVÁ, Milan DOLEŽAL, Zdeněk KALÁB, Jaromír KNEJZLÍK, Markéta LEDNICKÁ and Radovan KUKUTSCH. Sledování geomechanické stability kulturní památky Důl Jeroným v Čisté, okr. Sokolov. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2007. ISBN _. [Detail]
BOTULA, Jiří and Jiří NOVÁČEK. Řízení separace uhlí z území po hlubinném dobývání na kvalitativně odlišné druhy pomocí rozdělovacích stanic s cílem maximální ekonomické efektivnosti - I.etapa. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2007. [Detail]
PROKOP, Pavel and Ferdinand KOPÁČEK. Řešení způsobu separátního větrání s použitím chladících zařízení s eliminací nebezpečí vystupujícího metanu. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2006. [Detail]
KOUDELKOVÁ, Jaroslava, Pavla OBRUČNÍKOVÁ, Antonín BÁRTA and Pavel PROKOP. Analýza a hodnocení rizik souvisejících s útlumem těžby. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2006. [Detail]
VRBOVÁ, Magda, Jaroslava KOUDELKOVÁ, Petr SCHREIBER, Milan STOCH, Pavel MALÍČEK and Pavel PROKOP. Bezpečnostní rizika související s důlními plyny a opuštěnými díly v podzemí. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2006. [Detail]
ZAPLETAL, Pavel, Jaroslava KOUDELKOVÁ, Milan STOCH, Lubomír HÁJEK, Pavel PROKOP and Julie PROKOPOVÁ. Problematika výstupu důlních plynů na povrch. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2006. [Detail]
KOPÁČEK, Ferdinand, Pavel PROKOP and Petr URBAN. Měření a vyhodnocování přirozené deprese. Ostrava: VŠB TU Ostrava, 2005. [Detail]
PROKOP, Pavel, Ferdinand KOPÁČEK and Josef CHOVANEC. Způsoby měření objemových průtoků větrů ventilátorů. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2005. [Detail]
PROKOP, Pavel, Petr SCHREIBER and Alois FOJTEK. Teorie proudění a výtoku důlního ovzduší. Ostrava: VŠB TU Ostrava, 2005. [Detail]
DUDÁČEK, Aleš, Ivana BARTLOVÁ, Bohdan FILIPI, Radmila JELÍNKOVÁ, Ferdinand KOPÁČEK, Jaroslav KOVAŘÍK, Radmila RADECKÁ, Zuzana STRYKOVÁ, Michail ŠENOVSKÝ, Pavel ŠENOVSKÝ and Vít ŠENOVSKÝ. Zvýšení bezpečnosti multifunkčních budov před rizikem teroristického útoku chemickými, biologickými a jadernými zbraněmi - Oponovaná zpráva řešení projektu za rok 2004. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, FBI, 2005. [Detail]
ŽŮREK, Petr. Sledování stability kulturní památky Důl Jeroným v Čisé okr. Sokolov. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2004. [Detail]
ŽŮREK, Petr. Sledování stability kulturní památky Důl Jeroným v Čisé okr. Sokolov. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2004. [Detail]
ŽŮREK, Petr. Sledování stability kulturní památky Důl Jeroným v Čisé okr. Sokolov. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2004. [Detail]
PROKOP, Pavel, Ferdinand KOPÁČEK, Dalibor MÍČEK, Josef CHOVANEC and Petr URBAN. Měření a zpracování aerodynamických parametrů komponent a prostředků separátního větrání pro výpočet projektu na PC. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2003. [Detail]
PROKOP, Pavel and Dalibor MÍČEK. Rozvoj systému zajištění komplexní bezpečnosti v průmyslové a občanské sféře. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2003. [Detail]
PROKOP, Pavel and Ferdinand KOPÁČEK. Řešení způsobů separátního větrání s použitím chladících zařízení s eliminací nebezpeční od vystupujícího metanu. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2003. [Detail]
PROKOP, Pavel, Petr URBAN, Václav VORÁČEK and Josef CHOVANEC. Dynamika výstupů důlních plynů z podzemních prostor uzavřených dolů. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2003. [Detail]
ADAMUS, Alois. Zdokonalení metod včasného zjišťování samovznícení uhlí a kontroly průběhu jeho likvidace se zaměřením na indikační plyny I. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2003. [Detail]
PROKOP, Pavel and Petr URBAN. Řešení dílčí zprávy kapitol č. 1, 4 a 6 projektu č. 23/2003 "Využití důlní degazace pro předcházení neřízených výstupů metanu na povrch po likvidaci dolu". Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2003. [Detail]
PROKOP, Pavel and Petr URBAN. Řešení dílčí zprávy kapitol č. 1 a 6 projektu č. 23/2003 "Využití důlní degazace pro předcházení neřízených výstupů metanu na povrch po likvidaci dolu". Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2003. [Detail]
ŽŮREK, Petr. Sledování stability kulturní památky Důl Jeroným v Čisté okr. Sokolov - Závěrečná zpráva č. 3 HS č. 53 0982. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2003. [Detail]
ŽŮREK, Petr. Sledování stability kulturní památky Důl Jeroným v Čisté okr. Sokolov - Dílčí zpráva č. 2 HS č. 53 0982. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2003. [Detail]
ŽŮREK, Petr. Sledování stability kulturní památky Důl Jeroným v Čisté okr. Sokolov - Dílčí zpráva č. 1 HS č. 53 0982. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2003. [Detail]
VIDLÁŘ, Jiří, Jaroslav DVOŘÁČEK and Vlastimil ŘEPKA. Výzkum složení flotačních činidel řady FLOTALEX-Economy. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, HGF, Institut environmentálního inženýrství, 2003. 37 p. [Detail]
ŘEPKA, Vlastimil, Jiří BOTULA, Miroslav KURSA, Ján KRET, Dana KRIŠTOFOVÁ, Juraj LEŠKO and Jiří VIDLÁŘ. Závěrečná výzkumná zpráva projektu GAČR 106/01/0122 Recyklace hutnických odpadů ze starých zátěží. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2003. [Detail]
ŘEPKA, Vlastimil, Jiří BOTULA and Dalibor MATÝSEK. Výzkum možného využití odpadů, z čištění plynů při vysokopecním procesu, obsahujícím těžké kovy. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2003. [Detail]
KOPÁČEK, Ferdinand. Řešení způsobu důlního větrání s cílem eliminace zapálení metanovzdušné směsi. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2003. [Detail]
PETROŠ, Vladimír. Výzkum napěťopřetvárného chování hornin při dynamickém namáhání. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2003. [Detail]
KRYL, Václav, Jaroslav JISKRA, Emil FRÖHLICH, Martin HUMMEL and Milan MIKOLÁŠ. Vliv báňské činnosti na devastaci terénu a jeho další možné využití v regionech Sokolov a Karlovy Vary. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2003. [Detail]
PROKOP, Pavel, Petr URBAN and Václav VORÁČEK. Dynamika výstupů důlních plynů z podzemních prostor uzavřených dolů. undefined: undefined, 2003. [Detail]
PROKOP, Pavel and Dalibor MÍČEK. Rozvoj systému zajištění komplexní bezpečnosti v průmyslové a občanské sféře. undefined: undefined, 2003. [Detail]
ADAMUS, Alois. Pasportizace uhelných slojí České republiky - náchylnost k samovznícení - IV. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2002. [Detail]
ADAMUS, Alois and Jindřich ŠANCER. Vyhodnocení indikačních plynů samovznícení mimořádné události v likvidovaném porubu č. 18 419-1, OKD, a.s., Důl Lazy, o.z., závod Dukla. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2002. [Detail]
PROKOP, Pavel. Likvidace hlavních důlních děl a sanace povrchových poklesových kotlin. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2002. [Detail]
ADAMUS, Alois. Snížení rizika vzniku samovznícení uhelné hmoty se zaměřením na indikační a prevenční metody VI. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2002. [Detail]
ADAMUS, Alois. Souhrn technických podmínek pro rozhodování SBS ve věci povolování hornické činnosti k návrhu novelizace § 187, vyhlášky ČBÚ 22/189 Sb. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2002. [Detail]
ADAMUS, Alois and Jindřich ŠANCER. Indikační plyny samovznícení OKR, pasportizace 1986 - 2001. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2002. [Detail]
ŠANCER, Jindřich and Alois ADAMUS. Vyhodnocení databáze laboratorních plynových obrazů tepelné oxidace uhelných vzorků OKR za období 1986-2001. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2002. [Detail]
ADAMUS, Alois. Australská koksovatelná uhlí. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2002. ISBN 0. [Detail]
ADAMUS, Alois, Josef CHOVANEC and Pavel MOLNÁRI. Účinnost aktivní regulace deprese porubu č. 140 902 OKD, a.s., Důl Darkov, o.z., závod Darkov 1. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2002. [Detail]
ADAMUS, Alois and J. VANČURA. Index náchylnosti k samovznícení uhlí OKR. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2002. [Detail]
OPRAVIL, Petr and Alois ADAMUS. Teplota samovznícení uhelné hmoty. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2002. [Detail]
ŠTECKER, Jiří, Jindřich ŠANCER and Alois ADAMUS. Hodnocení indikačních plynů samovznícení uhelné hmoty. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2002. [Detail]
KOPÁČEK, Ferdinand. Větrní rozvaha lokality Doubrava, OKD, Důl Čs. armády, o.z. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2002. [Detail]
KOPÁČEK, Ferdinand. Větrní rozvaha lokality Jan - Karel, OKD, Důl Čs. armády o.z.. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2002. [Detail]
KOPÁČEK, Ferdinand. Měření HDV č. 2, OKD, Důl Darkov. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2002. [Detail]
PROKOP, Pavel and Dalibor MÍČEK. Možnosti řešení bezpečnosti v průmyslové a občanské sféře v návaznosti na začlenění ČR do komplexního systému zajištění bezpečnosti v rámci EU. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2002. [Detail]
KOPÁČEK, Ferdinand and Pavel PROKOP. Výpočet větrání Dolu Mír v Mikulčicích v časových horizontech do roku 2005. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2002. [Detail]
KOPÁČEK, Ferdinand, Pavel PROKOP and Petr URBAN. Větrání Dolu Staříč v průřezových letech 2002 až 2008. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2002. [Detail]
MÍČEK, Dalibor. Bezpečnostní audit na pracovišti. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2002. [Detail]
ADAMUS, Alois. Snížení rizika vzniku samovznícení uhelné hmoty se zaměřením na indikační a prevenční metody. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2002. [Detail]
ŽŮREK, Petr. Geomechanická stabilita kulturní památky důl Jeroným - Čistá, ork. Sokolov. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2001. ISBN 80-7078-897-6. [Detail]
ŽŮREK, Petr. Geomechanická stabilita kulturní památky důl Jeroným - Čistá, ork. Sokolov, opuštěná důlní díla. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2001. ISBN 80-7078-897-6. [Detail]
HUMMEL, Martin and David ŠIŠKA. Model proudění plynu v oblasti "Vesničky soužití" s využitím programu Fluent 5.4. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2001. 2 - 11 p. [Detail]
GRYGÁREK, Jiří and Vlastimil HUDEČEK. Rozbor možností dobývání uhelných zásob, vázaných ochrannými pilíři v dobývacích prostorech Lom I., Lom II. a Hrdlovka Dolem Kohinoor, MUS a.s. Závěrečná oponovaná zpráva grantu GAČR 105/00/0082. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2001. [Detail]
KRYL, Václav, Emil FRÖHLICH, Otakar VAVRUŠKA and Martin HUMMEL. Problematika lomového dobývání uhelných a neuhelných ložisek. Ostrava: Inst. 542 IHI, 2000. 1-16 p. [Detail]
ŽŮREK, Petr, Robert KOŘÍNEK and Vladimír SLIVKA. Návrh projektu opěrných hrází na ochranu hlavních svislých důlních děl Dolu Jan Šverma v Žacléři. Ostrava: Projekt realizovaný Gemec, a.s., 2000. [Detail]
PETROŠ, Vladimír and Petr MICHALČÍK. Geotechnická analýza otřesových jevů - Dílčí zpráva o dosavadních výsledcích a výhledu řešení projektu ČBÚ Praha č. II "Prognóza důlních otřesů, příčiny jejich vzniku a metody prevence "Etapa 1.7 "Geotechnická analýza otřesových jevů". Ostrava: VŠB- TU Ostrava, 2000. 1-28 p. [Detail]
PETROŠ, Vladimír, Petr MICHALČÍK, Ota ŠPINKA and Hossein TAVAKOLI. Problematika hornické geomechaniky. VŠB-TU Ostrava: VŠB-TU Ostrava, Institut hornického inženýrství, 2000. 1-36 p. [Detail]
PETROŠ, Vladimír. Hodnocení výzkumného záměru za roky 1999-2000. VŠB-TU Ostrava: VŠB-TU Ostrava, Hornicko-geologická fakulta, 2000. 1-10 p. [Detail]
PROKOP, Pavel, Ferdinand KOPÁČEK and Zdeněk MICHALEC. Řešení způsobu důlního větrání s cílem eliminace zapálení matenovzdušné směsi. Projekt ČBU č. II. /červen/. VŠB - TU Ostrava: Český báňský úřad, 2000. 000-50 p. ISBN 000. [Detail]
PROKOP, Pavel, Zdeněk MICHALEC and Ferdinand KOPÁČEK. Řešení způsobu důlního větrání s cílem eliminace zapálení metanovzdušné směsi. Projekt ČBU č. III. /listopad/. VŠB - TU Ostrava: Český báňský úřad, 2000. 000-50 p. ISBN 000. [Detail]
PROKOP, Pavel and Ferdinand KOPÁČEK. Simulace přirozeného větrání v hlubinných dolech a úložištích odpadů. Studie č. 5: Stanovení přirozeného tlakového spádu výpočtem ze souboru měření pracovních charakteristik hlavních důlních ventilátorů. VŠB - TU Ostrava: Grantová agentura ČR, 2000. 1-11 p. ISBN 80-86111-69-5. [Detail]
PROKOP, Pavel and Ferdinand KOPÁČEK. Simulace přirozeného větrání v hlubinných dolech a úložištích odpadů. Studie č. 4: Výpočet přirozeného tlakového spádu z průběhu stavových veličin po trase dolu v nestandartním ovzduší. VŠB - TU Ostrava: Grantová agentura ČR, 2000. 1-6 p. ISBN 80-86111-68-7. [Detail]
PROKOP, Pavel, Alois FOJTEK, Pavel KOBĚRSKÝ, Ferdinand KOPÁČEK and Zdeněk MICHALEC. Fyzikální základy pohybu tekutin. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2000. 2-22 p. ISBN 80-86111-65-2. [Detail]
DVOŘÁČEK, Jaroslav, Vlastimil HUDEČEK and Oldřich VLACH. Závěrečná zpráva grantu GAČR 105/99/0080 s názvem "Návrh optimalizace délky 1.etapy útlumu těžební činnosti hlubinných dolů. Ostrava: GAČR, 2000. [Detail]
KOPÁČEK, Ferdinand and Zdeněk MICHALEC. Měření a výpočty přirozeného tlakového spádu na lokalitě Dolu Frenštát. VŠB - TU Ostrava: Grantová agentura ČR, 2000. 1-19 p. ISBN 000. [Detail]
PROKOP, Pavel, Ferdinand KOPÁČEK and Zdeněk MICHALEC. Posouzení způsobu věrání pracoviště Moravská těžební, a.s. Břidlicový důl Hrubá voda. VŠB - TU Ostrava: Český báňský úřad, 2000. 1-12 p. ISBN 000. [Detail]
PROKOP, Pavel. Jiné možnosti a způsoby využití utlumených dolů a opuštěných důlních prostor. 1999. [Detail]
PROKOP, Pavel. Hydraulické dobývání zásob přes vrty, podzemní zplyňování a spalování uhlí. 1999. [Detail]
PROKOP, Pavel. Získávání karbonského plynu z tlumených a opuštěných uhelných dolů. 1999. [Detail]
SCHEJBAL, Ctirad and Václav KRYL. Stanovisko k vládnímu návrhu novely zákona ČNR č. 61/1988 Sb. k sanacím pro právnické a fyzické osoby. Vyžádaný posudek pro komisi Poslanecké směmovny ČR. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 1999. [Detail]
KRYL, Václav and Jiří GRYGÁREK. Předběžné stanovisko k Opatření předsedy ČBÚ Praha k požadavkům vvěřování odborné způsobilosti pro funkce závodní dolu a závodního lomu s těžbou nad 500 tisíc tun. Vyžádané posouzení předsedy ČBÚ Praha. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1999. [Detail]
MICHALEC, Zdeněk. Matematické modelování proudění důlních větrů v závalovém prostoru stěnového porubu. Ostrava: Český báňský úřad, Praha, 1999. [Detail]
KOŘÍNEK, Robert, Petr ŽŮREK, Vladimír SLIVKA and František HELEBRANT. Řešení problematiky poloh pevných hornin v nadloží uhelné sloje - Doly Bílina. VŠB-TU Ostrava: SD,a.s. Chomutov, Doly Bílina, 1999. 1-36 p. [Detail]
SLIVKA, Vladimír, Václav KRYL and Martin VAVRO. Výpočet zbytkových zásob vybraných slojí Dolu Jan Šverma v Žacléři na základě podmínek využitelnosti. Zpráva pro GEMEC. Ostrava: Ostrava, VŠB-TU Ostrava, 1998. [Detail]
KRYL, Václav. Hodnocení vlivů záměru těžby černého uhlí na lomu Žacléř I. na životní prostředí. Projekt pro GEMEC, s.r.o. Ostrava. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1998. [Detail]
SCHEJBAL, Ctirad and Václav KRYL. Posouzení finančního odhadu důsledků hornické činnosti z dob existence státních hnědouhelných podniků. Odborný posudek vyžádaný předsedou ČBÚ Praha. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1998. [Detail]
KRYL, Václav. Stanovisko k položce "Přeložení potrubí tlakového vzduchu na Dole Staříč, o.z. Důl Paskov". Vyžádaný posudek Dolem Paskov. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1998. [Detail]
KRYL, Václav, Otakar VAVRUŠKA and Vladimír SLIVKA. Informativní zpráva o rozhodování o využití ložisek nerostných surovin v širokém okolí severní střední a jižní Moravy. Zpráva HS č. 580415 pro MUS, a.s. Most. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1998. [Detail]
JURMAN, Josef, Jiří GRYGÁREK, Eduard NYTRA and Oldřich VLACH. Expertní posouzení těžby a úpravy jihočesjých grafitů. DÚ 03 Závěrečná doporučení ve vazbě na ekonomiku. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1998. [Detail]
JURMAN, Josef, Jiří GRYGÁREK, Eduard NYTRA and Oldřich VLACH. Expertní posouzení těžby a úpravy jihočesjých grafitů. DÚ 02 Analýzy stavu v a.s. GRAFIT. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1998. [Detail]
PETROŠ, Vladimír and Vlastimil HUDEČEK. Rozbor variant metody komora-pilíř, vhodný pro dobývání uhelných zával, vázaných ochrannými pilíři lázní Darkov a města Karviná. Oponovaná zpráva ke GAČR č. 105/97/0403. Ostrava1998. [Detail]
HUDEČEK, Vlastimil. Rozbor a zhodnocení možností proplavování závalu stěnových porubů uhelných dolů inertními materiály. Oponovaná zpráva ke GAČR č 105/97/0718. 1998. [Detail]
BARTLOVÁ, Ivana and Dalibor MÍČEK. Průmyslová havárie, prevence a příprava. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1997. ISBN 00-00000-00-0. [Detail]
JURMAN, Josef, Jiří GRYGÁREK and Oldřich VLACH. Expertní posouzení těžby a úpravy jihočeských grafitů. Ostrava: VŠB-TUO, 1997. [Detail]
GRYGÁREK, Jiří, Vlastimil HUDEČEK and Petr MICHALČÍK. Verifikace výsledků matematického modelování stability důlních děl ve vztahu k povrchu na uzavíraných rudných dolech-výzkum v podmínkách závodu RD Zlaté Hory - část I. Ostrava: Ministerstvo životního prostředí ČR, 1994. ISBN 00-0000-000-0. [Detail]
OTÁHAL, Antonín, Antonín TAUFER and Zdeněk MICHALEC. Snižování energetické náročnosti Dolu Tuchlovice. Ostrava: VŠB-TU, 1994. [Detail]
OTÁHAL, Antonín, Zdeněk MICHALEC and Václav ZOTYKA. Větrní rozvaha Dolu Kladno. Ostrava: VŠB, 1994. [Detail]
OTÁHAL, Antonín, Zdeněk MICHALEC and Václav ZOTYKA. Srovnání ventilátorů 1 a 2 instalovaných na výdušné jámě " Pustinka" Dolu Tuchlovice o.z. z hlediska energetické náročnosti. Ostrava: VŠB-TU, 1994. [Detail]
OTÁHAL, Antonín, Zdeněk MICHALEC and Václav ZOTYKA. Větrní rozvaha Dolu Zbraslavec. Ostrava: VŠB, 1994. [Detail]
GRYGÁREK, Jiří, Vlastimil HUDEČEK and Petr ŽŮREK. Posouzení výsledků ověřov.provozu v porubu 218511, zakládaného tuhnoucí základkou na závodě 2 Dolu Darkov,OKD; HS 398/93. Ostrava: ES Ostrava, 1993. ISBN 00-0000-000-0. [Detail]
PETROŠ, Vladimír, Petr ŽŮREK, Vlastimil HUDEČEK and Petr MICHALČÍK. Studie základk. směsí, minimalizujících účinky vlivů poddolování na povrch s přihlédnutím k výsledkům na Dole Darkov. VŠB-TU Ostrava: Ministerstvo životního prostředí České republiky, 1993. ISBN 00-0000-000-0. [Detail]