Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Oznámení o zpracování osobních údajů

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, IČ: 61989100, 17. listopadu 15/2172, 708 33  Ostrava – Poruba (dále jen „VŠB-TUO“), je pro účely zpracování osobních údajů správcem údajů, které nám Vy, jako subjekt údajů poskytnete.

1. Účel zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje shromažďujeme za účelem komunikace s účastníky akce Mineralogické setkání dne 9. října 2021 a dále pro účely plnění smlouvy (Přihláška na Mineralogické setkání).

Zpracování osobních údajů pro výše uvedené účely je zákonné, neboť je nezbytné pro plnění smlouvy (článek 6 odstavec 1b) Nařízení EU 2016/679 GDPR) a dále je zpracování prováděno z důvodu oprávněného zájmu správce osobních údajů (článek 6 odstavec 1f) Nařízení EU 2016/679 GDPR), který spočívá v informovanosti o registrovaných účastnících a komunikaci s účastníky.

2. Jaké údaje zpracováváme

Pro uvedený účel od Vás potřebujeme následující osobní údaje: Jméno, příjmení, bydliště, kontakty (email, telefon).

3. Jak s údaji pracujeme

VŠB-TUO zpracovává osobní údaje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“).

Osobní údaje jsou u nás důsledně chráněny. Zpracování osobních údajů probíhá manuálně i v elektronických informačních systémech, které podléhají fyzické, technické i procedurální kontrole. Za účelem ochrany dat máme nastavené bezpečnostní mechanizmy zahrnující technická, organizační a personální opatření.

Vaše osobní údaje nepředáváme třetí straně.

4. Doba zpracování osobních údajů

Podle nastavených vnitřních zásad a v souladu s právními požadavky uchováváme dokumenty obsahující Vaše osobní údaje po dobu 1 roku. Po uplynutí této doby budou dokumenty obsahující Vaše osobní údaje nevratně zničeny

5. Jaká jsou Vaše práva

Každý, jehož osobní údaje zpracováváme, může požadovat informaci o zpracovávání svých osobních údajů a přístup k nim. VŠB-TUO je oprávněna v případech, jsou-li žádosti podané subjektem údajů zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se žádosti opakují, požadovat za poskytnutí informace o zpracovávaných osobních údajích subjektu přiměřenou úhradu, nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Ze stejných důvodů lze i odmítnout žádosti vyhovět.

Pokud zjistíte, nebo se domníváte, že se zpracování osobních údajů provádí v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu správními předpisy, nebo že jakékoliv námi zpracovávané Vaše osobní údaje nejsou správné nebo úplné, máte možnost požádat o vysvětlení a zejména požadovat, abychom odstranili takto vzniklý stav, tj. opravu, omezení nebo výmaz Vašich osobních údajů. V případě poskytnutého souhlasu se zpracováním ho můžete kdykoliv odvolat.

Na VŠB-TUO jakožto správce osobních údajů je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet na pověřence pro ochranu osobních údajů prostřednictvím datové schránky, ID DS d3kj88v, e-mailem na adrese nebo poštou na adrese Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava-Poruba. Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na VŠB-TUO obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Uplatnění práva subjektu údajů je podmíněno ověřením totožnosti žadatele. Anonymní žádosti nebudou vyřizovány.

6. Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Subjekt údajů má právo podat stížnost na zpracování oso