Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Bakalářské studium

 • Bakalářské studium je určeno především pro studenty, kteří chtějí získat potřebné znalosti z oblasti práce s prostorovými daty.
 • Studenti se během studia detailně seznámí s širokou škálou geoinformačních technologií (např. globální navigační družicové systémy, digitální modely reliéfu, dálkový průzkum Země), standardních informačních technologií s vazbou na prostor (např. databázové systémy, programování webových aplikací, objektově orientované technologie) a analytických postupů (např. kvantitativní metody v geografii, zpracování dat v GIS). Součástí jsou i základy z oblasti umělé inteligence a neuronových sítí.
 • Obor je koncipován tak, aby poskytnul studentům možnost uplatnění v oblasti firem i veřejných institucí využívajících k podpoře svých pracovních činností širokou škálu geoinformačních technologií.
 • Náplň studia na katedře geoinformatiky umožňuje studentům variabilně vybírat z pestré skladby volitelných předmětů a profilovat se podle svého zájmu.
 • Podstatnou část studijních povinností tvoří řešení ročníkových či semestrálních projektů, které jsou z valné většiny nabízeny k řešení spolupracujícími firmami a institucemi.
 • Mnoho projektů, do nichž se studenti zapojují, má úzké vazby na jiné obory a specializace napříč jinými fakultami. Tato skutečnost nezanedbatelně rozšiřuje obzory a zkušenosti studentů i v těchto oblastech.
 • Studenti mají rovněž příležitost studovat některé předměty v anglickém jazyce a rozšířit tak své možnosti získání práce i pro zahraniční firmy.
 • Standardní doba studia v bakalářských studijních programech je 3 roky.
 • Bakalářské studium je ukončeno státní bakalářskou zkouškou a obhajobou bakalářské práce.
 • Úspěšným absolventům je udělen titul „Bakalář“, ve zkratce „Bc.“

Navazující magisterské studium

 • Navazující magisterské studium je určeno pro studenty, kteří chtějí získat detailní znalosti z oblasti geoinformatiky a geoinformačních technologií.
 • Studenti si během studia detailně rozšíří své znalosti o širokou škálu moderních geoinformačních technologií a analytických postupů.
 • Důraz je kladen na technickou problematiku, předměty se tudíž zaměřují na programování, pokročilé analytické postupy v rámci prostorových analýz, využívání bezpilotních leteckých prostředků (dronů), modelování a simulace, geostatistikou a seznámí se s problematikou umělé inteligence.
 • Program je koncipován tak, aby poskytnul studentům možnost uplatnění v oblasti firem i veřejných institucí využívajících k podpoře svých pracovních činností širokou škálu geoinformačních technologií.
 • Standardní doba studia v navazujících magisterských studijních programech jsou 2 roky.
 • O přijetí ke studiu navazujících magisterských studijních programů se mohou prostřednictvím přijímacího řízení ucházet absolventi bakalářských studijních programů.
 • Studium v magisterských studijních programech je ukončeno státní závěrečnou zkouškou a obhajobou diplomové práce.
 • Absolventům se přiznává titul „Inženýr“, ve zkratce „Ing.“.

Doktorské studium

 • Zájemci o doktorské studium si mohou vybírat téma zaměření své disertační práce.
 • Aktuální témata pro nadcházející akademický rok jsou uvedena vždy v březnu na webu HGF. Ti, kteří si nevyberou z této nabídky, mohou navrhnout i vlastní téma. V tom případě je vhodné v dostatečném předstihu před termínem konání přijímací zkoušky kontaktovat některého ze školitelů a navrhované téma s ním probrat - aby bylo jasné, zda je dané téma na našem pracovišti řešitelné a zda je zde vhodný školitel, který by mohl dané téma vést a s jeho vedením souhlasí.
 • Předběžný výběr vhodného školitele můžete provést na základě odborného profilu školitele, viz. odkazy na osobní stránky:
 • O přijetí ke studiu doktorských studijních programů se mohou prostřednictvím přijímacího řízení ucházet absolventi navazujících magisterských studijních programů.
 • Studijní část doktorských studijních programů je zakončena Státní doktorskou zkouškou. Následuje zpracování a obhajoba doktorské dizertační práce.
 • Absolventům se přiznává titul „Doktor, ve zkratce Ph.D.