Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Termíny

 • 1. 3. - 11. 5. 2024 – povinné přihlášení se ke státní závěrečné zkoušce (v IS Edison)
 • 30. 4. 2024 – termín odevzdání závěrečné práce (odevzdává se pouze v elektronické podobě do IS Edison)
 • 20. 5. - 28. 5. 2024 (místnost bude doplněna) – státní závěrečné zkoušky. (předběžný-konkrétnější termín 20-21.5. - v jednání)

Rozpisy komisí

 • rozpisy komisí a informací budou doplněny cca 2 týdny přes SZZ
 • rozpisy studentů budou zveřejněny v IS Edison

Povinnosti studenta při odevzdání

 • Zápis informací o výsledku své závěrečné práce do IS EDISON (abstrakt a klíčová slova v CZ a ENG).
 • Nahrání kompletní kopie své finální práce ve formátu pdf-A do centrální evidence pro účely digitální archivace a automatizovanou kontrolu plagiátorství (IS EDISON).
 • Studenti kromě elektronické verze práce odevzdají jeden výtisk práce v kroužkové vazbě, a to osobně vedoucímu práce nejpozději do 15. května. Tento výtisk bude k dispozici zkušební komisi v průběhu státních závěrečných zkoušek, následně bude studentovi na vyžádání navrácen. Pokud jsou nedílnou součástí práce grafické přílohy (např. vytvořené mapové výstupy), student dodá jeden tištěný originál příloh společně s výtiskem práce. Případné nejistoty, zdali je určitou přílohu potřeba tisknout či ne, bude student konzultovat s vedoucím své práce.

Prezentace k obhajobě

Předání prezentací

Prezentace k obhajobě práce nahrajte nejpozději den před obhajobou do adresáře \\adelka-nas.vsb.cz\Temp\_Statnice202X. Alternativně (především pro kombinované studium) je možné dodat prezentaci osobně před 8:00 tajemníkovi příslušné komise.
Soubor pojmenujte prijmeni_YYYYMMDD

Speciální požadavky na prezentaci

V případě speciálních požadavků na programy použité při prezentaci před státnicovou komisi se obracejte na adresu:

katerina.ruzickova@vsb.cz

Své požadavky zašlete nejpozději týden před státní závěrečnou zkouškou! Po tomto termínu nemusí být řešeny.

Průběh obhajoby a státní závěrečné zkoušky

Student na seznamu v daném dni se musí dostavit ke zkoušce s rezervou 90 minut před časem zahájení zkoušky. První student na seznamu se dostaví 45 minut před zahájením zkoušky! Čas student zjistí z rozpisu studentů.

Průběh přípravy (45 minut)

 • Student vstoupí do zkouškové místnosti, kde mu budou přiděleny 2 otázky.
 • Student má 45 minut na přípravu, která celá probíhá ve zkouškové místnosti. Student si s sebou bere jen psací potřeby.
 • Student se připravuje, zatímco probíhá obhajoba a zkoušení předchozího studenta.

Průběh obhajoby a zkoušky (45 minut)

 • Student je představen státnicové komisi.
 • Na vyzvání zahájí student prezentaci své bakalářské, diplomové práce v časovém rozsahu 12 minut.
 • Po ukončení prezentace jsou přečteny posudky vedoucího práce a oponenta práce 3 minut.
 • Student má možnost reagovat na připomínky vznesené v posudcích 5 minut.
 • Rozprava komise se studentem nad diplomovou práci 10 minut.
 • Zkouška 15 minut.

Vyhlášení výsledků

 • Po ukončení zkoušky opustí všichni kromě komise zkouškovou místnost. Komise se dohodne, zda student složil státní závěrečnou zkoušku a obhájil práci.
 • Student je povolán zpět a je mu sdělen výsledek zkoušky.
 • Souhrnné výsledky se známkovým vyhodnocením obhajoby a zkoušky jsou vyhlášeny do 15 minut po odzkoušení posledního studenta v daný den u pomalejší z obou komisí.

Státnicové okruhy a otázky

Státnicové okruhy pro rok 2024

 Výběr otázek

 • Předseda státnicové komise pověří dva členy komise sestavením dvou otázek. Každý bude sestavovat jednu otázku.
 • Otázky se nelosují ze státnicových okruhů!

Jak jsou otázky sestavovány?

 • Otázky jsou sestavovány tematicky z okruhů, které byly studentům k dispozici (z každého ze dvou Tematických okruhů jedna otázka).
 • Otázka až na výjimky nebývá zaměřená na popis obsahu celého okruhu, ale jen na jeho dílčí část, zpravidla s ohledem na řešení nějakého praktického problému.
 • Otázky mohou být položeny napříč několika okruhy.

Mohu dostat otázky z předmětu, který jsem neměl?

 • Každý zkoušející bude mít seznam předmětů, které student absolvoval. Otázky jsou kladeny s přihlédnutím k tomuto seznamu.
 • Nelze ovšem paušálně některé okruhy vyloučit, protože jejich obsah je částečně probíraný ve více předmětech.