Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Následucí seznamy prezentují nejen studenty, ale také jejich závěrečné práce a podrobnější informace o těchto pracích. Na konci seznamů (za rokem 1996/1997) následuje dopňující výpis absolventů doktorského studia.

2023/2024

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Detekce přechodů pomocí technik hlubokého učení a zpracování obrazu
(Crosswalk Detection Using Deep Learning and Image Processing Techniques)
Vojtěch Schindler Ing. Pavel Kukuliač, Ph.D. Bakalářská
Kvalita přímého georeferencování snímků pořízených bezpilotním letadlem
(Quality of Direct Image Georeferencing Acquired by Unmanned Air Vehicles)
Juraj Murár doc. Ing. Michal Kačmařík, Ph.D. Bakalářská
Možnosti Google Earth Engine pro výuku zpracování družicových snímků
(Google Earth Engine capabilities for learning satellite image processing)
Michaela Švehlíková Ing. Lucie Orlíková, Ph.D. Bakalářská
Možnosti využití bezpilotních letadel jako nástroje propagace v oblasti cestovního ruchu
(The Possibility of Using UAVs as a Tool of Tourism Promotion)
Petr Matas doc. RNDr. Pavel Švec, Ph.D. Bakalářská
Možnosti využití otevřených prostorových dat pro účely optimalizace svozu odpadu obcí
(Possibilities of Using Open Spatial Data for Municipal Waste Collection Optimization)
Michal Langr doc. RNDr. Pavel Švec, Ph.D. Bakalářská
Optimalizace svozových tras komunálního odpadu v regionu Jablunkovsko
(Optimization of Municipal Waste Collection Routes in the Jablunkov Region)
Kateřina Zmeškalová Ing. Lucie Orlíková, Ph.D. Bakalářská
Pasport dopravy v obci Dolní Lhota
(Transport passport in Dolni Lhota)
Ivan Kroček Ing. Kateřina Růžičková, Ph.D. Bakalářská
Vytvoření virtuální prohlídky discgolfového hřiště
(Creating a Virtual Tour of the Disc Golf Course)
Petr Konvičný doc. Ing. Michal Kačmařík, Ph.D. Bakalářská
Využití dat dálkového průzkumu Země pro sledování změn v krajině v oblasti Kozmických ptačích luk
(Use of Satellite Data to Monitor Landscape Changes in Kozmicke Bird Meadows)
Zuzana Cholevíková Ing. Lucie Orlíková, Ph.D. Bakalářská
Využití rychlé statické metody GNSS při snímkování bezpilotními letadly
(Using GNSS Rapid Static Technique in Unmanned Air Vehicles Data Collection )
Tomáš Zuzaňák doc. Ing. Michal Kačmařík, Ph.D. Bakalářská
Využití volně dostupných družicových dat pro sledování změn vegetace v pilotní oblasti haldy Heřmanice
(Use of Satellite Data to Monitor Vegetation Changes in the Pilot Area of the Heřmanice Tailing)
Jakub Drábik Ing. Lucie Orlíková, Ph.D. Bakalářská
Webová aplikace pro sdílení geodat venkovské obce
(Web application for geodata sharing of small municipality)
Jan Němeček Ing. Kateřina Růžičková, Ph.D. Bakalářská
Analýza rozšíření křídlatky ve vybrané lokalitě
(Analysis of Reynoutria Distribution in Selected Area)
Bc. Ondřej Pavliš Ing. Kateřina Růžičková, Ph.D. Diplomová
Návrh informačního systému pro správu inženýrských sítí
(Design of an Information System for Utility Management)
Bc. Tomáš Jasnický Ing. Pavel Kukuliač, Ph.D. Diplomová
Studie chování studentů Katedry geoinformatiky VŠB-TUO s využitím lokalizačních dat mobilních telefonů
(Study of Behavior of Students of Department of Geoinformatics VŠB-TUO Using Localization Data of Mobile Phones)
Bc. Ema Žurovcová doc. RNDr. Pavel Švec, Ph.D. Diplomová
Využití dálkového průzkumu Země pro sledování stavu vegetace na termicky aktivním odvalu Heřmanice
(Use of Remote Sensing for Vegetation Monitoring on the Thermally Active Heřmanice Tailing)
Bc. Tereza Růčková Ing. Lucie Orlíková, Ph.D. Diplomová
Využití družicových dat Sentinel-2 pro sledování změn v mokřadech
(Using Sentinel-2 Satellite Data to Monitor Changes in Wetlands)
Bc. Lukáš Buganský Ing. Lucie Orlíková, Ph.D. Diplomová

2022/2023

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Analýza míry využívání GIS technologií v rámci zpracovávání architektonických a urbanistických zadání
(Analysis of the use of GIS technologies in the processing of architectural and urban planning assignments)
Bc. Ondřej Čech Ing. Lucie Orlíková, Ph.D. Bakalářská
Tvorba nástrojů pro podporu analýzy viditelnosti skrz vegetaci
(Creation of tools for visibility analysis through vegetation)
Bc. Daniel Schaffartzik Ing. Kateřina Růžičková, Ph.D. Bakalářská
Detection of urban development in Lagos State, Nigeria using remote sensing
(Detection of urban development in Lagos State, Nigeria using remote sensing)
Bc. Ing. Tolulope Oluwafemi Jayeola, BTech Ing. Lucie Orlíková, Ph.D. Diplomová
Dostupnost testovacích míst na COVID-19
(Accessibility of COVID-19 testing places)
Bc. Daniela Kručková prof. Ing. Jiří Horák, Dr. Diplomová
Hodnocení zdravotního stavu vegetace s využitím hyperspektrálních dat z bezpilotních letadel
(Evaluation of vegetation health from UAV hyperspectral imagery )
Bc. Tomáš Vozár Ing. Lucie Orlíková, Ph.D. Diplomová
Klasifikace lesních dřevin s využitím hyperspektrálních dat z bezpilotních letadel
(Tree Species Classification with Hyperspectral Data from Unmanned Aerial Vehicles)
Ing. Ivana Horáková Ing. Lucie Orlíková, Ph.D. Diplomová
Město Ostrava jako urbánní tepelný ostrov
(The City of Ostrava as Urban Heat Island)
Bc. Tomáš Kvapil doc. RNDr. Pavel Švec, Ph.D. Diplomová
Možnosti 3D vizualizace v GIS pro potřeby aplikace Pátrač
(3D Visualization in GIS for Patrac Application)
Ing. Kateřina Rutová Ing. Kateřina Růžičková, Ph.D. Diplomová
Predikce kriminality s využitím strojového učení
(Crime Prediction Using Machine Learning)
Ing. Tomáš Michalík prof. Ing. Igor Ivan, Ph.D. Diplomová
Zvukový GIS – soundcity
(GIS of Sounds - soundcity)
Ing. Natálie Malíková Ing. Pavel Kukuliač, Ph.D. Diplomová
Monitorování technické infrastruktury radarovou interferometrií
(Monitoring of Technical Infrastructure by Radar Interferometry)
Ing. Juraj Struhár, Ph.D. doc. Ing. Petr Rapant, CSc. Disertační

2021/2022

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Geoprocessingová služba pro aplikaci Pátrač
(Geoprocessing service for Patrac application)
Bc. Tomáš Jasnický Ing. Kateřina Růžičková, Ph.D. Bakalářská
Hodnocení poškození lesních porostů kůrovcovou kalamitou v oblasti Drakova
(Assessment of forest damage caused by bark beetle in the Drakov area)
Bc. Hana Šmachová Ing. Lucie Orlíková, Ph.D. Bakalářská
Kombinace fotogrammetrie a laserového skenování z bezpilotních letadel pro tvorbu digitálního modelu terénu
(Combining Photogrammetry and Laser Scanning from Unmanned Air Vehicles for Digital Terrain Model Creation)
Bc. Kevin Rucki doc. Ing. Michal Kačmařík, Ph.D. Bakalářská
Monitorování pohybu ledovců s využitím radarové interferometrie
(Synthetic Aperture Radar Interferometry for Glacier Movement )
Bc. Lukáš Buganský Ing. Lucie Orlíková, Ph.D. Bakalářská
Možnosti využití bezpilotních letadel k vyhledávání podpovrchových drenážních sítí
(Using Unmanned Air Vehicles for Drainage Systems Detection)
Bc. Michal Paško doc. Ing. Michal Kačmařík, Ph.D. Bakalářská
Sledování pohybu ryb během úprav vodních toků těžkou technikou
(Fish movements monitoring during heavy equipment operations in a watercourse)
Bc. Dominika Hajdová Ing. Pavel Kukuliač, Ph.D. Bakalářská
Tvorba 3D modelu z dat bezpilotních letadel pro účely výuky na střední škole
(Creating 3D models from UAV Data for the Teaching at Secondary School)
Bc. Tereza Růčková Ing. Lucie Orlíková, Ph.D. Bakalářská
Tvorba atlasu Československé opevnění Hlučínska
(Atlas of defence features in Hlučín region)
Bc. Ema Žurovcová doc. RNDr. Pavel Švec, Ph.D. Bakalářská
Tvorba mapy Geologicko-montánní dědictví v příhraniční oblasti hornoslezské pánve
(Map of Geo-mining heritage in the Upper Silesian Coal Basin at the Czech and Polish border)
Bc. Jan Mališ doc. RNDr. Pavel Švec, Ph.D. Bakalářská
Přesné určování polohy pomocí přijímačů GNSS v běžných mobilních zařízeních
(High Accuracy Positioning with GNSS receivers in Common Smartphones)
Ing. Marek Halaj doc. Ing. Michal Kačmařík, Ph.D. Diplomová
Vytvoření 3d modelu centrální části města Kolín
(Creation of 3D Model of Central part of the Kolin City)
Ing. Tomáš Bražina doc. Ing. Michal Kačmařík, Ph.D. Diplomová
Vytvoření a optimalizace webového nástroje pro diseminaci výstupu družicové radarové interferometrie
(Creating and optimizing a web based visualization tool for dissemination of satellite radar interferometry outputs)
Ing. Vojtěch Svobodník Ing. Pavel Kukuliač, Ph.D. Diplomová
Využití bezpilotních letadel pro pasportizaci zeleně v blízkosti vodních toků
(Using Unmanned Air Vehicles for Passporting Vegetation around Water Streams)
Bc. Patrik Grobář doc. Ing. Michal Kačmařík, Ph.D. Diplomová
Využití Street View a Družicových snímků pro odhad cen nemovitostí
(Using Street View and Satellite Images to Estimate House Prices)
Ing. Marek Ilenčík Ing. Pavel Kukuliač, Ph.D. Diplomová
Vývoj moderního systému úložiště družicových dat na příkladu Sentinel-1
(Development of a modern satellite data storage system using the data from Sentinel-1)
Ing. Denis Verner Ing. Pavel Kukuliač, Ph.D. Diplomová
Application of Multi-GNSS Positioning in Landslide Surface Deformation Monitoring
(Application of Multi-GNSS Positioning in Landslide Surface Deformation Monitoring)
Weiguo Li, Ph.D. doc. Ing. Michal Kačmařík, Ph.D. Disertační
Modelování a hodnocení ložiska kaolinu
(Modelling and evaluation of kaolin deposit)
Mgr. Marcela Jarošová, Ph.D. doc. RNDr. František Staněk, Ph.D. Disertační

2020/2021

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Detekce pařezů odtěžených stromů pomocí bezpilotních leteckých prostředků
(Using Unmanned Air Vehicles for Detection of Tree Stumps)
Bc. Matúš Hroš doc. Ing. Michal Kačmařík, Ph.D. Bakalářská
Moderní způsoby vizualizace počtu případů onemocnění COVID-19
(Modern Methods for Visualization of Number of Cases Coronavirus Disease COVID-19)
Bc. Barbora Bednárková doc. RNDr. Pavel Švec, Ph.D. Bakalářská
Pasportizace chodníků a mobiliáře pro seniory a pohybově hendikepované osoby v části Ostravy
(Passport of Pavements and Moveable Things for Seniors and Handicapped Persons in the Part of Ostrava)
Bc. Tomáš Kvapil prof. Ing. Jiří Horák, Dr. Bakalářská
Sledování stavu atmosféry s využitím dat družice Sentinel 5P
(Air Quality Monitoring using Satellite Sentinel 5P Data)
Ing. Tomáš Michalík Ing. Lucie Orlíková, Ph.D. Bakalářská
Tvorba studijních materiálů z geoinformatiky pro střední školy
(Designing a Geoinformatics Courses for Secondary School)
Michaela Božoňová Ing. Lucie Orlíková, Ph.D. Bakalářská
Webová prezentace haldy Ema a jejího okolí
(Story Map of Dump Ema and its Surrouding)
Ing. Kateřina Rutová Ing. Kateřina Růžičková, Ph.D. Bakalářská
Analýza sítě MHD ve vybraných světových městech
(Analysis of Public Transport Network in Selected World Cities )
Ing. Ondřej Kolodziej prof. Ing. Jiří Horák, Dr. Diplomová
Časoprostorová analýza dat ze sociálních sítí ve vztahu k veřejné dopravě
(Spatiotemporal Analysis of Social Networks Data Related to Public Transport)
Ing. Martin Zajac prof. Ing. Jiří Horák, Dr. Diplomová
Časoprostorové hodnocení lokalizace zájemců o studium na HGF VŠB-TUO
(Spatiotemporal Evaluation of Localisation of Students at FMG VŠB-TUO)
Bc. Jakub Glonek prof. Ing. Igor Ivan, Ph.D. Diplomová
Návrh struktury, tvorba a testovací provoz tematického datového úložiště MAPPA
(MAPPA Thematic Data Repository Design, Creation and Test Operation)
Ing. Katarína Paulíková Ing. Pavel Kukuliač, Ph.D. Diplomová
Využití radarové polarimetrie pro sledování stavu lesů v České republice
(Use of SAR Polarimetry to Characterize Forests in the Czech Republic)
Bc. Zuzana Vávrová Ing. Lucie Orlíková, Ph.D. Diplomová
Vývoj dostupnosti veřejnou hromadnou dopravou pro dojížďku do zaměstnání v ČR
(Development of the Transit Accessibility for Commuting in Czechia)
Bc. Milan Večeř prof. Ing. Jiří Horák, Dr. Diplomová

2019/2020

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Časoprostorová analýza dat z prodeje obytných nemovitostí s využitím časoprostorové kostky v ArcGIS
(Spatio-Temporal Analysis of Residential Sales Data Using ArcGIS Space Time Cube)
Ing. Denis Verner Ing. Pavel Kukuliač, Ph.D. Bakalářská
Klasifikace lesní vegetace pomocí družicových dat vysokého a velmi vysokého prostorového rozlišení
(Classification of Forest Vegetation Using Remote Sensing Data of High and Very High Spatial Resolution)
Bc. Tomáš Vozár Ing. Lucie Orlíková, Ph.D. Bakalářská
Klasifikace půdního krytu s využitím umělých neuronových sítí
(Land Cover Classification from Satellite Imagery using Artificial Neural Networks)
Bc. Daniela Kručková Ing. Lucie Orlíková, Ph.D. Bakalářská
Možnosti využití hyperspektrálních dat ze senzoru Hyperion
(Possibilities of Using Hyperspectral Data from the Sensor Hyperion)
Ing. Ivana Horáková Ing. Lucie Orlíková, Ph.D. Bakalářská
Porovnání algoritmů obchodního cestujícího pro optimalizaci tras svozu odpadu v pgRouting
(Comparison of Travelling Salesman Algorithms to Optimize Waste Collection Routes in pgRouting)
Tomáš Knopp Ing. Lucie Orlíková, Ph.D. Bakalářská
Programová aplikace pro zpracování záznamů trasy pořízené přijímačem GPS Trimble Juno 3D
(A Program Application for Processing Track Logs Recorded by the Trimble Juno 3D GPS Receiver)
Ing. Marek Ilenčík doc. Ing. Petr Rapant, CSc. Bakalářská
Tvorba virtuální scény Porubského areálu VŠB-TUO
(Creation of Virtual Scene of Poruba Campus of VSB-TUO)
Bc. Patrik Grobář Ing. Kateřina Růžičková, Ph.D. Bakalářská
Vymezení ochranného pásma pohledových horizontů v krajině
(Delineation of Protection Zone for Visual Horizonts in Countryside)
Bc. Jakub Slovák Ing. Kateřina Růžičková, Ph.D. Bakalářská
Vytvoření a optimalizace webového mapového nástroje pro analýzu nemovitostí s využitím otevřené JavaScriptové knihovny Leaflet
(Creating and Optimizing a Web Based Map Visualization Tool for Real Estate Data Using an Open Source JavaScript Library Leaflet)
Ing. Vojtěch Svobodník Ing. Pavel Kukuliač, Ph.D. Bakalářská
Webová prezentace 3D modelů vybraných expozičních areálů Slezského zemského muzea
(Web Presentation of 3D Models of Selected Exhibition Premises of the Silesian Museum)
Ing. Tomáš Bražina doc. Ing. Michal Kačmařík, Ph.D. Bakalářská
Zpracování mapování mravenišť v lokalitě Kramolín
(Processing of Anthill Mapping in Kramolin Area)
Ing. Marek Halaj doc. Ing. Petr Rapant, CSc. Bakalářská
Hodnocení rizika dopravní nehodovosti v Česku
(Risk Assesment of Traffic Accidents in Czechia)
Bc. Agata Crhová prof. Ing. Igor Ivan, Ph.D. Diplomová
Implementace dalších navigačních prvků do existující navigační databáze
(Implementing Additional Navigational Features into an Existing Navigation Database)
Ing. Radek Furmánek Ing. David Vojtek, Ph.D. Diplomová
Síťové analýzy modelování svozu odpadu
(Network Analysis for Waste Collection)
Ing. Petr Holeček Ing. Lucie Orlíková, Ph.D. Diplomová
Využití bezpilotních leteckých prostředků pro monitoring svahových pohybů
(Using Unmanned Air Vehicles for Landslides Monitoring)
Ing. Jakub Seidl doc. Ing. Michal Kačmařík, Ph.D. Diplomová
Využití dat ze Sentinelu-1 pro tvorbu digitálního modelu terénu
(Using Sentinel-1 Data for Creating a Digital Terrain Model)
Ing. Peter Golej Ing. Lucie Orlíková, Ph.D. Diplomová
Využití pozemního laserového skenování pro monitoring těžebních prací v kamenolomu Lošonec
(Using Terrestrial Laser Scanning for Mining Monitoring in Lošonec Quarry )
Bc. Jakub Gaštan doc. Ing. Petr Rapant, CSc. Diplomová
Verifikace výsledků matematického modelování znečišťování ovzduší modelem ADMOSS s využitím měření pomocí UAS a biomonitoringu
(Verification of Mathematical Air Pollution Modelling Results by ADMoSS Model Using UAS Measurement and Biomonitoring)
Ing. Vladislav Svozilík, Ph.D. doc. Ing. Petr Jančík, Ph.D. Disertační

2018/2019

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Detekce změn vegetačního pokryvu lesních porostů pomocí dat DPZ velmi vysokého rozlišení
(Changes in Vegetation Cover of Forests Using Remote Sensing Data of Very High Resolution)
Bc. Zuzana Vávrová Ing. Lucie Orlíková, Ph.D. Bakalářská
Možnosti filtrace vegetace z bodových mračen získaných UAV
(Vegetation Filtration from Point Clouds Acquired by UAV)
Ing. Martin Zajac doc. Ing. Michal Kačmařík, Ph.D. Bakalářská
Vývoj krajiny správního území obce s rozšířenou působností Králíky
(Development of the Landscape in Municipality with Extended Power Králíky)
Bc. Milan Večeř prof. Ing. Jiří Horák, Dr. Bakalářská
Aplikace pro tvorbu pátracích sektorů na základě přirozených bariér
(Software for Search Sectors Creation Based on Natural Barriers)
Bc. Vendula Sládková Ing. Jan Růžička, Ph.D. Diplomová
Detekce oblaků z multispektrálních dat v zimním období
(Cloud Detection Using Multispectral Images in Winter Season)
Bc. Barbora Pavelková Ing. Lucie Orlíková, Ph.D. Diplomová
Multifaktorové hodnocení rizik ve vztahu k výstupům metanu
(Multicriteria Evaluation of Risks Related to Methan Emanation)
Ing. Jan Masopust prof. Ing. Jiří Horák, Dr. Diplomová
Paralelní výpočty pro analýzu viditelnosti
(Parallel Processing for Visibility Analysis)
Bc. Dominika Foldynová Ing. Kateřina Růžičková, Ph.D. Diplomová
Testování mobilní aplikace pro podporu pátrání po pohřešované osobě
(Testing of Mobile Application for Support of Investigation of Missing Person)
Bc. Tomáš Láslop Ing. Jan Růžička, Ph.D. Diplomová
Testování zásuvného modulu pro podporu pátrání po pohřešované osobě
(Testing of Plugin for Support of Investigation of Missing Person)
Ing. Veronika Kocourková Ing. Jan Růžička, Ph.D. Diplomová
Vizualizace dat o sněhové pokrývce na příkladu Vysokých Tater
(Visualisation of Data of Snow Cover: Use Case for High Tatras)
Bc. Michal Čalkovský Ing. Jan Růžička, Ph.D. Diplomová
Vývoj webové aplikace pro potřeby hydrologického modelování
(Web Application for Hydrology Modelling)
Ing. Patrik Sleziak Ing. Jan Růžička, Ph.D. Diplomová
Prostorově-simulační přístupy k modelování dostupnosti území.
(Spatial Simulation Modelling of Territorial Accessibility. )
Ing. Jan Tesla, Ph.D. prof. Ing. Jiří Horák, Dr. Disertační

2017/2018

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Analýza posluchačů rádia Proglas
(The Analysis of Radio Proglas Listeners )
Xaver Jandura doc. RNDr. Pavel Švec, Ph.D. Bakalářská
Porovnání programů a dat pro potřeby řešení úloh v dopravní síti měst a obcí
(Comparison of Existing Software and Data for Transport Network Analyses of Municipalities)
Bc. Jakub Glonek prof. Ing. Igor Ivan, Ph.D. Bakalářská
Programový systém pro predikci rizika přívalových povodní
(Software System for a Flash Flood Risk Prediction)
Ing. Ondřej Kolodziej doc. Ing. Petr Rapant, CSc. Bakalářská
Srovnání rozhodovacích strategií v GIS pro výstavbu letního dětského tábora
(Comparison of Decision-making Strategies in GIS for the Construction of the Summer Children Camp)
Ing. Radek Furmánek Ing. Lucie Orlíková, Ph.D. Bakalářská
Srovnání software pro zpracování snímků z bezpilotních leteckých prostředků se zaměřením na tvorbu digitálních modelů reliéfu
(Comparison Of Software for Unmanned Air Vehicles Data Processing with Focus on Digital Terrain Model Acquisition)
Ing. Jakub Seidl doc. Ing. Michal Kačmařík, Ph.D. Bakalářská
Tvorba 3D modelu z lokálních geofyzikálních měření
(Design of 3D Model from Local Geophysical Measurements)
Bc. Ondřej Matula prof. Ing. Jiří Horák, Dr. Bakalářská
Tvorba detailního digitálního modelu povrchu metodou pozemní fotogrammetrie
(Creation of High Quality Digital Surface Model Using Terrestrial Photogrammetry)
Jiří Oškera doc. Ing. Michal Kačmařík, Ph.D. Bakalářská
Vyhledání místa pro novou tělocvičnu
(Search of a Placement for a new Gym)
Ing. Peter Golej Ing. Jan Růžička, Ph.D. Bakalářská
Využití knihovny D3 pro popularizaci volejbalu v Česku
(Utilisation of D3 Library for Popularization of Volleyball in Czechia)
Bc. Jakub Balon prof. Ing. Igor Ivan, Ph.D. Bakalářská
Využití neuronových sítí pro prostorové interpolace
(Machine Learning for Spatial Environmental Data)
Bc. Tomáš Březina Ing. Lucie Orlíková, Ph.D. Bakalářská
Využití radarových dat ze Sentinelu 1 pro klasifikaci LandCover
(LandCover Classification and Analysis Using Radar Data from Sentinel 1)
Bc. Lukáš Dudek Ing. Lucie Orlíková, Ph.D. Bakalářská
Aktualizace systému ukládání dat a metadat datového skladu DMR 5G
(Updating Data Storage System and Metadata for Data Warehouse of DMR 5G)
Bc. Tomáš Řehák Ing. Jan Růžička, Ph.D. Diplomová
Big GeoData na příkladu dat z mobilních telefonů
(Big GeoData on the Example of Mobile Phone Data)
Ing. Petra Mecová prof. Ing. Igor Ivan, Ph.D. Diplomová
Deviatilita individuální a hromadné dopravy v Česku
(The Deviatility of Individual and Mass Transportation in Czechia)
Ing. Aneta Hluchníková prof. Ing. Igor Ivan, Ph.D. Diplomová
Měření výšky sněhové pokrývky s využitím analýzy signálů GNSS
(Snow-depth Sensing with GNSS Signals Analysis)
Ing. Juraj Struhár, Ph.D. doc. Ing. Michal Kačmařík, Ph.D. Diplomová
Možnosti vizualizace časoprostorových dat v prostředí WWW na příkladu vývoje zástavby Porubského Areálu VŠB-TUO
(Potentialities of Spatiotemporal Data Visualization in WWW Exemplify in Development of Main Campus of VSB-TUO in Poruba)
Bc. Andrej Šulík Ing. Kateřina Růžičková, Ph.D. Diplomová
Možnosti webové mapové aplikace pro realitní kancelář
(Use of Web Map Application for a Real Estate Agency)
Bc. Martin Pščolka Ing. Jan Růžička, Ph.D. Diplomová
Programová implementace metodiky SYMOS97
(Software Implemantation of SYMOS97 Methodology)
Ing. Vojtěch Lelek Ing. Kateřina Růžičková, Ph.D. Diplomová
Příprava geodat pro model virtuální reality a tvorba časové animace na příkladu vývoje zástavby Třineckých Železáren a.s.
(Preparing Geodata for Virtual Reality Model and Time Animation Creation Exemplify in Development of Třinecké Železárny a.s.)
Bc. Krzysztof Szturc Ing. Kateřina Růžičková, Ph.D. Diplomová
Řetězení procesů v rámci Web Processing Service
(Chaining of Web Processing Service Processes)
Bc. David Vála Ing. Jan Růžička, Ph.D. Diplomová
Simulační modelování veřejné a individuální dopravy s podporou systému AnyLogic
(Simulation Transport Modelling with Anylogic System’s Support)
Bc.Ing. Roman Siwek prof. Ing. Jiří Horák, Dr. Diplomová
Správa dat pro pátrání po pohřešované osobě
(Data Management for Search and Rescue Mission)
Bc. Hynek Gerlich Ing. Jan Růžička, Ph.D. Diplomová
Tvorba odtokového modelu pomocí neuronové sítě
(Creation of Run-off Model with Neural Network)
Ing. Jana Kahánková Ing. Kateřina Růžičková, Ph.D. Diplomová
Vyhodnocení spolehlivosti dopravních dat
(Evaluation of Traffic Data Reliability)
Bc. Michal Rodek RNDr. Daniela Szturcová, Ph.D. Diplomová
Vyhodnocení znečištění vod pomocí DPZ
(Evaluation of Water Pollution with Remote Sensing)
Ing. Petr Šádek Ing. Kateřina Růžičková, Ph.D. Diplomová
Vytvoření nástroje pro automatizované generování mapových výstupů
(Development of Tool for Automatic Map Generation)
Ing. Tereza Čenčíková doc. Ing. Michal Kačmařík, Ph.D. Diplomová
Využití GNSS meteorologie pro podporu předpovídání extrémních jevů počasí
(GNSS Meteorology in Support of Severe Weather Forecasting)
Ing. Khrystyna Bezborodova doc. Ing. Michal Kačmařík, Ph.D. Diplomová

2016/2017

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Analýza návštěvnosti Světa techniky
(Analysis of the Science and Technology Center Visit Rate)
Ing. Petr Holeček Ing. Lucie Orlíková, Ph.D. Bakalářská
Geoinformatika pro řízení vztahů se zákazníky na příkladu Moneta Money Bank
(Geoinformatics for Customer Relationship Management on the Example of Moneta Money Bank)
Bc. Martin Konečný prof. Ing. Igor Ivan, Ph.D. Bakalářská
Mapování dopadů přívalových srážek na území České republiky - epizoda 27. a 28.5.2014
(Mapping the Impacts of Heavy Rainfall in the Czech Republic - May 27 and 28, 2014 Episode)
Ing. Katarína Paulíková doc. Ing. Petr Rapant, CSc. Bakalářská
Městská hromadná doprava v České republice
(City Public Transport in the Czech Republic)
Bc. David Bezděk prof. Ing. Jiří Horák, Dr. Bakalářská
Modelování výskytu invazního neofytu rodu křídlatka (Reynoutria spp.) v povodí Morávky na základě stanovištních nároků
(Modelling the Incidence of Reynoutria Species Based on their Habitat Requirements in the Moravka River Basin)
Ing. Václava Maťašovská doc. RNDr. Pavel Švec, Ph.D. Bakalářská
Optimalizace redukce vybraných popisků v důlní mapě
(Optimization of Reduction of Selected Labels in Mine Map)
Bc. Vendula Sládková Ing. Jan Růžička, Ph.D. Bakalářská
Pasport hřbitova v Dolní Lhotě
(Cemetery Passportisation in Dolní Lhota)
Bc. Dominika Foldynová Ing. Kateřina Růžičková, Ph.D. Bakalářská
Podmíněná stochastická simulace koncentrací metanu a oxidu uhličitého
(Conditional Stochastic Simulation of Methane and Carbone Dioxide Concentration)
Bc. Dominik Schustek Ing. Lucie Orlíková, Ph.D. Bakalářská
Prostorová distribuce vybavení nemocnic náročnými medicinskými technologiemi v Česku
(Sophisticated Hospital Equipment and its Spatial Distribution - Czechia Case Study)
Bc. Vojtěch Cviček prof. Ing. Igor Ivan, Ph.D. Bakalářská
Testování ElasticSearch
(ElasticSearch Testing)
Bc. Petr Šimoňák Ing. Jan Růžička, Ph.D. Bakalářská
Vizualizace dětských hřišť na území města Ostravy pomocí Google Fusion Tables
(Using Google Fusion Tables for children´s playground visualization )
Bc. Barbora Pavelková Ing. Lucie Orlíková, Ph.D. Bakalářská
Vytvoření webové mapové prezentace o národních parcích Evropy
(Creation of Web Map Presentation about Europian National Parks)
Bc. Marta Křivdová doc. Ing. Michal Kačmařík, Ph.D. Bakalářská
Analýza hydraulických a hydrogeologických poměrů náhonů s využitím GIS
(Analysis of the Hydraulic and Hydrogeologic Conditions of the Flumes Using GIS)
Bc. Jiří Klepek doc. RNDr. Jan Unucka, Ph.D. Diplomová
Konfigurovatelný import dat Open Street Map do PostGIS
(Configurable Import of Open Street Map Data to PostGIS)
Bc. Saeed Sharifi Ing. Jan Růžička, Ph.D. Diplomová
Lokalizace deliktů v dopravě a prostorová analýza jejich výskytu
(Location of Crime in Transport and Spatial Analysis of Crime Distribution)
Ing. Jan Mareš prof. Ing. Jiří Horák, Dr. Diplomová
Mapová aplikace nemovitého majetku ve správě Moravskoslezského kraje
(Map Application of Immovable Property in Management of Moravian-Silesian Region)
Bc. Ivo Šajer Ing. Jan Růžička, Ph.D. Diplomová
Možnosti modelování zpoždění signálu GNSS vlivem troposféry s využitím numerického modelu počasí
(Modelling of GNSS Signal Tropospheric Delay Using Numerical Weather Prediction Model)
Bc. Róbert Kostolný doc. Ing. Michal Kačmařík, Ph.D. Diplomová
Prediktivní analýza vloupání do objektů na území Ostravy
(Predictive Analysis of Burgleries in Ostrava)
Bc. Jaroslav Hendl prof. Ing. Igor Ivan, Ph.D. Diplomová
Prototyp prostorové sociální sítě
(Prototype of Spatial Social Network)
Bc. Petr Šugar Ing. Jan Růžička, Ph.D. Diplomová
Vizualizace dopravních dat
(Visualisation of Traffic Data)
Bc. Radim Strejček RNDr. Daniela Szturcová, Ph.D. Diplomová
Vizualizace souvislostí mezi fenologickými a meteorologickými daty ze stanice ČHMÚ Holenice
(Visualization of Relationships Between Phenological and Meteorological Data from the weather station Holenice, Czech Hydro-meteorological Institue)
Bc. Petr Količ RNDr. Daniela Szturcová, Ph.D. Diplomová
Využití družicové SAR interferometrie pro identifikaci a mapování sesuvů ve městě Sánchez, Dominikánské republice
(Utilization of satellite SAR Interferometry to Identify and Map Landslides in Sánchez Municipality, Dominican Republic)
Alicia Rijo Estrella Ing. Milan Lazecký, Ph.D. Diplomová
Vývoj webové služby pro analýzy viditelnosti s využitím DMR z volně dostupných zdrojů dat
(Development of Web Service for Analysis of Visibility Using DEM From Freely Accessible Data Sources)
Bc. Henrich Bernát doc. Ing. Michal Kačmařík, Ph.D. Diplomová
Prediktivní analytické postupy pro výběry a předzpracování geodat.
(Predictive Analytical Procedures for the Selection and Pre-processing of Geodata.)
Ing. Antonín Orlík, Ph.D. doc. Ing. Petr Rapant, CSc. Disertační

2015/2016

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Analýza DEM pro podporu optimalizace komprese do formátu JPEG 2000
(Analysis of DEM for Support of Optimalization of Compression to JPEG 2000 Format)
Bc. Radek Melzer Ing. Jan Růžička, Ph.D. Bakalářská
Analýza vývoje průmyslu na území města Ostravy
(Analysis of Industry Development in the City of Ostrava)
Ing. Tereza Čenčíková doc. Ing. Michal Kačmařík, Ph.D. Bakalářská
Časové značky v KML
(Time Tags in KML)
Bc. Ľuboš Csonka Ing. Jan Růžička, Ph.D. Bakalářská
Dostupnost geodat obcí s rozšířenou působností
(Availibility of Geodata from Municipalities with Extended Competence)
Bc. Ondřej Lhotský Ing. Jan Růžička, Ph.D. Bakalářská
Hodnocení časové náročnosti turistických tras
(Time costingness of turistic routes)
Ing. Petr Šádek Ing. Kateřina Růžičková, Ph.D. Bakalářská
Hodnocení podmínek pro umístění přírodní čističky odpadních vod
(Evaluation of Conditions for Natural Sewerage Plant Emplacement)
Bc. Tomáš Láslop Ing. Kateřina Růžičková, Ph.D. Bakalářská
Hodnocení přesnosti digitálních modelů reliéfu
(Digital Terrain Model Accuracy Assement)
Pavel Musil Ing. Kateřina Růžičková, Ph.D. Bakalářská
Ostravské pouště z hlediska dopravní dostupnosti
(Deserts in Ostrava from the Transport Accessibility Point of View)
Bc. Tomáš Kaňa prof. Ing. Igor Ivan, Ph.D. Bakalářská
Pasport budov krajského úřadu Moravskoslezského kraje
(Building Passport of Moravian-Silesian Region Regional Authority)
Ing. Veronika Kocourková RNDr. Daniela Szturcová, Ph.D. Bakalářská
Pokročilé vyhodnocení viditelnosti z linie
(Advanced Visibility Analysis from a Line)
Ing. Vojtěch Lelek Ing. Kateřina Růžičková, Ph.D. Bakalářská
Porovnání dopravních modelů pro hodnocení cestovních časů
(Comparison of Transport Models for Evaluation of Individial Transport Accessibility)
Luboš Bury prof. Ing. Igor Ivan, Ph.D. Bakalářská
Porovnání výškopisů na území města Bohumína
(Comparing the Hypsography in Bohumín City)
Ing. Michal Kolovrat Ing. Jan Růžička, Ph.D. Bakalářská
Posouzení využitelnost techniky Precise Point Positioning pro mapování
(Evaluation of Usability of Precise Point Positioning Technique for Mapping)
Bc. Radomír Říčný doc. Ing. Michal Kačmařík, Ph.D. Bakalářská
Prostorová analýza přestupků v Kolíně
(Spatial Analysis of Violence in Kolín)
Bc.Ing. Roman Siwek prof. Ing. Jiří Horák, Dr. Bakalářská
Prostorové chování studentů Institutu geoinformatiky
(Spatial Behaviour of Students' Journeys - Example of the Institute of Geoinformatics )
Ing. Petra Mecová prof. Ing. Igor Ivan, Ph.D. Bakalářská
Přehled aktuálních metod vizualizace a publikování prostorových dat v epidemiologii
(Overview of Current Visualization and Publication Methods of Spatial Data in Epidemiology)
Ing. Jana Kahánková doc. RNDr. Pavel Švec, Ph.D. Bakalářská
Typologie dopravních nehod na křižovatkách v Ostravě
(Typology of Traffic Accidents at Intersections in Ostrava)
doc. Ing. Vladislav Křivda, Ph.D. prof. Ing. Igor Ivan, Ph.D. Bakalářská
Využití ElasticSearch pro práci s prostorovými daty
(Usage of ElasticSearch for Handling Geospatial Data)
Bc. Vojtěch Lhotský Ing. Jan Růžička, Ph.D. Bakalářská
Vývoj zástavby v porubském areálu VŠB-TU Ostrava
(Development of the Buildings in the Poruba Campus of VSB-TU of Ostrava)
Marek Dungel Ing. Kateřina Růžičková, Ph.D. Bakalářská
Analýza a vizualizace optimálních tras pro přístup záchranných týmů k podzemním zásobníkům zemního plynu
(Analysis and Visualization of Optimal Routes for Rescue Teams Access to Underground Gas Storage Facilities)
Bc. Igor Olejník Ing. Tomáš Peňáz, Ph.D. Diplomová
Analýza dostupnosti vybraných typů zařízení v Ostravě
(Accessibility of Selected Type of Facilities in Ostrava)
Bc. Roman Jedlička prof. Ing. Jiří Horák, Dr. Diplomová
Časoprostorová analýza nahlášených závad v Jihlavě
(Spatio-temporal Analysis of Faults Reported in Jihlava)
Bc. Kateřina Konečná prof. Ing. Igor Ivan, Ph.D. Diplomová
Mobilní aplikace pro mapování stavu turistických tras
(Mobile Application for Mapping the State of Hiking Trails)
Bc. Ján Karas Ing. David Vojtek, Ph.D. Diplomová
Modelování vlivu vegetace na viditelnost území
(Modelling Visibility Impact of Vegetation)
Ing. Václav Kajgr Ing. Kateřina Růžičková, Ph.D. Diplomová
Optimalizace prostorových dotazů v MS SQL Server
(Optimization of Spatial Queries in MS SQL Server)
Ing. Adam Schreier Ing. Jan Růžička, Ph.D. Diplomová
Optimalizace tras svozu komunálního odpadu s využitím síťových analýz
(Solid Waste Collection Vehicle Routing Based on Network Analyses)
Bc. Josef Šrámek Ing. Tomáš Peňáz, Ph.D. Diplomová
Prostorová analýza drogové problematiky v Ostravě
(Spatial Analysis of Drug Issues in Ostrava)
Ing. Marek Mitana prof. Ing. Jiří Horák, Dr. Diplomová
Prostorová analýza změn rozšíření invazního neofytu rodu křídlatka (Reynoutria spp.) v povodí Morávky
(Spatial Analysis of Expansion Changes of Invasive Neophytes Reynoutria spp. in Morávka Catchment)
Bc. Václav Fröhlich doc. RNDr. Pavel Švec, Ph.D. Diplomová
Prostorové analytické nástroje vhodné pro predikci kriminality
(Spatial Analytical Tools for Crime Prediction)
Ing. Daniel Pražák prof. Ing. Jiří Horák, Dr. Diplomová
Sledování výšky sněhu na principu crowdsourcingu
(Monitoring of Snow Height Based on Crowdsourcing)
Bc. Pavel Krajčí Ing. Jan Růžička, Ph.D. Diplomová
Správa datového skladu prostorových dat
(Management of Spatial Data Warehouse)
Bc. Vojtěch Zlý Ing. Jan Růžička, Ph.D. Diplomová
Tvorba nástroje pro zpracování dat z modelování hluku
(Tool Creation for Processing Output Data from Noise Modelling )
Bc. Petr Blahník Ing. Kateřina Růžičková, Ph.D. Diplomová
Uživatelské rozhraní geoportálu
(User Interface of Geoportal)
Bc. Jiří Stejskal Ing. Jan Růžička, Ph.D. Diplomová
Vyhodnocení změn využití ploch v katastru města Klimkovice
(Evaluation of Changes in Land Use of the Cadastre Unit Klimkovice City)
Ing. Radim Balner Ing. Tomáš Peňáz, Ph.D. Diplomová
Využití dálkového průzkumu Země z UAV pro identifikaci deformace svahu s vegetačním pokryvem
(Application of Remote Sensing from UAV for Identification Deformations of Slope Covered by Vegetation)
Bc. Jonáš Hruška Ing. Milan Lazecký, Ph.D. Diplomová
Využití dronu pro mapování dopravní nehody
(Usage of Drone for Mapping of Traffic Accident)
Ing. et Ing. Milan Matolák, Ph.D. Ing. Jan Růžička, Ph.D. Diplomová
Využití nástroje Mapnik pro automazitované generování map
(Usage of Mapnik for Automated Map Production)
Bc. Klára Ondráková Ing. Jan Růžička, Ph.D. Diplomová

2014/2015

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Analýza návštěvnosti Krkonošského národního parku
(Analysis of the Krkonoše Mountains National Park Visit Rate)
Marek Gajdečka Ing. Kateřina Růžičková, Ph.D. Bakalářská
Identifikace prostorového rozmístění hráčů fotbalu z videozáznamu
(Identification of Spatial Placement of Football Players from Video Record)
Bc. Petr Sumbal Ing. Jan Růžička, Ph.D. Bakalářská
Mapování segmentů silniční sítě z různých verzí tabulek TMC
(Mapping of Segments of the Road Network Taken from the Various Versions of the TMC Tables)
Bc. Radim Strejček RNDr. Daniela Szturcová, Ph.D. Bakalářská
Metody hodnocení dopravní dostupnosti veřejnou hromadnou dopravou
(Methods of Public Transport Accessibility Evaluation)
Bc. Hynek Gerlich prof. Ing. Igor Ivan, Ph.D. Bakalářská
Možnosti zpracování a využití šikmých snímků na příkladu porubského areálu VŠB-TU Ostrava
(Possibilities of Processing and Usage of Oblique Photographs on Example of Poruba Campus of VŠB-TU of Ostrava)
Ing. Jan Mareš doc. RNDr. Pavel Švec, Ph.D. Bakalářská
Porovnání přesnosti výstupu post-processingu GPS měření z různých software
(Comparison of the Accuracy of the Post-processing GPS Measurement Outputs from Different Software)
Bc. Dominik Húšťava doc. Ing. Michal Kačmařík, Ph.D. Bakalářská
Realizace pasportu hřbitova vybrané obce
(Realization of Cemetery Pasportisation for a Specific Municipality)
Bc. Petr Količ doc. Ing. Michal Kačmařík, Ph.D. Bakalářská
Srovnání vybraných programů pro práci s DMR
(Comparision of Selected Software for DMT Processing)
Bc. David Vála Ing. Kateřina Růžičková, Ph.D. Bakalářská
Vizualizace signálů GNSS v prostředí Google Earth
(GNSS Signals Visualization Using Google Earth)
Ing. Juraj Struhár, Ph.D. doc. Ing. Michal Kačmařík, Ph.D. Bakalářská
Geoinformační podpora pro vizualizaci znečištění ovzduší
(Geoinformatics Support for Air Polution Visualisation)
Bc. Marcel Poláček Ing. Jan Růžička, Ph.D. Diplomová
gvSIG platforma pro mobilní GIS
(gvSIG Platform for Mobile GIS)
Ing. Jan Poláček Ing. David Vojtek, Ph.D. Diplomová
Hodnocení soudržnosti obyvatelstva správního obvodu obce s rozšířenou působností Olomouc
(Evaluation of Population Cohesion in the Administrative Territory of Olomouc Municipality with Extended Powers)
Bc. Eva Sztwioroková Ing. Tomáš Peňáz, Ph.D. Diplomová
Možnosti detekce invazních neofytů pomocí distančních metod na příkladu rodu křídlatka (Reynoutria spp.)
(Remote Sensing for Localisation of Invasive Neophytes (an Example of Reynoutria spp.))
Bc. Jakub Moldrzyk doc. RNDr. Pavel Švec, Ph.D. Diplomová
Ontologie křižovatky pozemních komunikací
(Road Intersection Ontology)
Bc. Petr Janoušek doc. Ing. Petr Rapant, CSc. Diplomová
Pořizování dynamického a statického lokalizovaného obrazu s využitím kola
(Capturing Dynamic and Static Georeferenced Image on Bicycle)
Bc. Jiří Hykel Ing. Jan Růžička, Ph.D. Diplomová
Publikace historických map Ostravy v prostředí mapového serveru
(The Publication of Historical Maps of Ostrava Using the Map Server)
Ing. David Kocich prof. Ing. Igor Ivan, Ph.D. Diplomová
Registry jako základní komponenty interoperability v geoinformatice
(Registers as Basic Components of Interoperability in Geoinformatics)
Bc. Marek Štefula Ing. Jan Růžička, Ph.D. Diplomová
Spouštění modelů na vzdáleném počítači
(Running Models on Remote Computer)
Ing. Vladislav Svozilík, Ph.D. Ing. Jan Růžička, Ph.D. Diplomová
Vývoj nástroje pro analýzy rozmístění obyvatel v prostředí ArcGIS
(The Development of the Tool for Analyses of Population Distribution in the ArcGIS)
Ing. David Baroš prof. Ing. Igor Ivan, Ph.D. Diplomová
Vývoj přestupků na území Ostravy v letech 2010-2013
(Development of Offences in Ostrava Between 2010 and 2013)
Ing. Pavel Vícha prof. Ing. Jiří Horák, Dr. Diplomová
Zpracování a vizualizace klimatických a fenologických dat v Jihočeském kraji
(Processing and Visualization of Climatic and Phenological Data in the South Bohemia Region)
Bc. Eugen Fleischhandl doc. RNDr. Pavel Švec, Ph.D. Diplomová
Inteligentní systémy pro interaktivní návrh tematických map.
(Intelligent Systems for Interactive Design of Thematic Maps.)
Ing. Radek Dostál, Ph.D. doc. RNDr. František Staněk, Ph.D. Disertační
Modelování prostorové distribuce ekonomických aktivit.
(Modelling the Spatial Distribution of Economic Activities.)
Ing. Pavel Kukuliač, Ph.D. prof. Ing. Jiří Horák, Dr. Disertační

2013/2014

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Analýza vývoje krajinného pokryvu v CHKO Poodří
(Land Cover Analysis in Protected Area Poodří)
Boris Navrátil doc. Ing. Michal Kačmařík, Ph.D. Bakalářská
Analýza změn rozšíření invazního neofytu rodu křídlatka (Reynoutria spp.) v povodí Morávky
(Analysis Expansion Changes of Invasive Neophytes Reynoutria spp. in Moravka Catchment)
Bc. Václav Fröhlich doc. RNDr. Pavel Švec, Ph.D. Bakalářská
Dlouhodobé porovnání kvality výsledků techniky dvojitých diferencí a techniky PPP pro účely GPS meteorologie
(Long-term Comparison of Results from GNSS Data Processing Using Double-differencing and PPP Technique)
Bc. Róbert Kostolný doc. Ing. Michal Kačmařík, Ph.D. Bakalářská
Informační systém geologických sbírek
(Information System of Geological Collections)
Bc. Petr Šugar prof. Ing. Jiří Horák, Dr. Bakalářská
Lokalizace starých důlních děl z historických podkladů
(Localization of Old Mining Objects Using Historical Documentation)
Bc. Henrich Bernát prof. Ing. Jiří Horák, Dr. Bakalářská
Mapování výskytu vážek
(Dragonfly Mapping)
Ing. Václav Kajgr Ing. Jan Růžička, Ph.D. Bakalářská
Modal split pro dojížďku do zaměstnání - nabídka a realita v roce 2011
(The Modal Split for Commuting - Theory and Reality)
Bc. Ján Karas prof. Ing. Igor Ivan, Ph.D. Bakalářská
Návrh mapového podkladu pro tematické mapy chráněné krajinné oblasti Poodří
(Proposal of Minimal Required Locational Reference Data for Thematic Maps of Poodří Protected Landscape Area)
Ing. Radim Balner Ing. Tomáš Peňáz, Ph.D. Bakalářská
Porovnání rychlosti mapového serveru GeoServer při přístupu k PostGIS a ArcSDE
(Comparison of Performance of GeoServer when Dealing with PostGIS and ArcSDE)
Bc. Martin Taichman Ing. Jan Růžička, Ph.D. Bakalářská
Porovnání rychlosti mapového serveru GeoServer při přístupu k různým datovým skladům
(Comparison of Performance of GeoServer when Dealing with Different Data Warehouses)
Ing. Adam Schreier Ing. Jan Růžička, Ph.D. Bakalářská
Publikace Socioekonomického atlasu Ostravy na webu
(Publication of the Socioeconomic Atlas of Ostrava on the Internet)
Bc. Ivo Šajer prof. Ing. Igor Ivan, Ph.D. Bakalářská
Působení prostorových vlivů na tvorbu cen vybraných pozemků
(Effects of Spatial Impacts on Selected Land Pricing)
Kateřina Krásná Ing. Kateřina Růžičková, Ph.D. Bakalářská
Správa geodat městského úřadu postavená na open source
(Geodata Management of Municipal Office Based on Open Source)
Bc. Jiří Stejskal Ing. Jan Růžička, Ph.D. Bakalářská
Tvorba aplikace pro objemové výpočty na skládce
(Application for Dump Volumetric Calculation)
Petr Žídek Ing. Kateřina Růžičková, Ph.D. Bakalářská
Zpracování a vizualizace fenologických dat
(Processing and Visualization of Phenological Data)
Ing. Daniel Pražák RNDr. Daniela Szturcová, Ph.D. Bakalářská
Zpracování dopravních dat v prostředí prostorové databáze
(Processing of Traffic Data in a Spatial Database)
Bc. Vojtěch Zlý RNDr. Daniela Szturcová, Ph.D. Bakalářská
Analýza přestupků z dat Městské policie v Ostravě
(Analysis of Offences Based on the Data from the Municipal Police of Ostrava)
Bc. Jana Straková prof. Ing. Igor Ivan, Ph.D. Diplomová
Automatizované testování vybraných funkcí geografického informačního systému
(Automatic Testing of Selected Functions of Geographic Information System)
Bc. Jan Lojek Ing. Jan Růžička, Ph.D. Diplomová
Detekce anomálního chování uživatelů katastrálních mapových služeb
(Detection of Abnormal Behaviour of Users of Cadastral Map Services)
Ing. Radka Starostová Ing. Jan Růžička, Ph.D. Diplomová
Geomorfologie glaciální a neglaciální krajiny v horských oblastech; testování procesů formování s využitím popisu pomocí GIS
(Geomorphology of glacial- and non-glacial landscapes in mountain regions; testing of formation processes using GIS characterization)
Bc. Alexandra Jarná Diplomová
Monitoring cen nemovitostí z inzerce realitního portálu
(Monitoring of Price of Real Estates from Real Estate Portal)
Bc. Martin Matuszczyk prof. Ing. Igor Ivan, Ph.D. Diplomová
Porovnání výsledků modelování stékání vody po povrchu s využitím celulárního automatu a srážkoodtokového modelu
(Compraison Results of Run-Off Modelling Using Cellular Automata and Run-Off Models)
Bc. Branislav Bucha doc. Ing. Petr Rapant, CSc. Diplomová
Prostorová analýza dat dopravních nehod v České republice
(The Spatial Analysis of Traffic Accidents Data in the Czechia)
Ing. Jan Tesla, Ph.D. prof. Ing. Igor Ivan, Ph.D. Diplomová
Simulace dopadu poruchy hrázního tělesa VD Plumlov
(Simulation of the Dambreak Impact of Plumlov Dam)
Ing. Andrea Jančíková doc. RNDr. Jan Unucka, Ph.D. Diplomová
Směry migračních pohybů do/z krajských měst ČR
(Directions of Migration Movements to/from the Regional Capitals in the Czechia)
Bc. Lenka Kožáková prof. Ing. Igor Ivan, Ph.D. Diplomová
Vyhodnocení budov z digitálních leteckých snímků detekcí a klasifikací založenými na objektech
(Object-based Detection and Classification of Buildings from Digital Aerial Photography)
Bc. Jan Juráš Ing. Tomáš Peňáz, Ph.D. Diplomová
Využití technologie Kinect v oblasti navigace tělesně postižených osob
(Usage of Kinect for Navigation of People with Disabilites )
Ing. Juraj Kisztner Ing. Jan Růžička, Ph.D. Diplomová
Vývoj aplikace pro navigaci v Porubském areálu VŠB-TU Ostrava
(The Development of Applications for Navigation in Poruba Campus of VSB-TU of Ostrava)
Ing. Václav Kostka Ing. David Vojtek, Ph.D. Diplomová
Celulární automat pro simulaci šíření kapaliny po zemském povrchu s využitím geoinformačních technologií.
(Cellular Automata for Modeling of Spreading of Liquid Flow on the Earth Surface Using GIS Technology.)
Ing. Juraj Cirbus doc. Ing. Petr Rapant, CSc. Disertační
Metody agregace a adjustace geodat pro sledování prostorové segregace na příkladu Ostravy
(Methods of Geodata Aggregation and Adjustment for Spatial Segregation Monitoring on the Example of Ostrava City.)
Mgr. Tomáš Inspektor, Ph.D. prof. Ing. Jiří Horák, Dr. Disertační
Změny využití území a jejich optimalizace s ohledem na přírodní nebezpečí.
(Land use change and optimalization regarding to natural hazards.)
Ing. Mgr. Ivan Mudroň doc. RNDr. Jan Unucka, Ph.D. Disertační

2012/2013

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Finalizace a optimalizace automatizovaného zpracování GNSS meteorologie
(Finalization and Optimalization of Automated GNSS Meteorology Processing)
Bc. Marcel Poláček doc. Ing. Michal Kačmařík, Ph.D. Bakalářská
Geokódování prostorových informací na stránkách institutu geoinformatiky a jejich publikace na webu
(Geocoding of Spatial Information From Sites of the Institute of Geoinformatics and Their Publications on the Web)
Ing. Vladislav Svozilík, Ph.D. RNDr. Daniela Szturcová, Ph.D. Bakalářská
Návrh nové zonace pro CHKO Bílé Karpaty s využitím GIS
(Design of a New Nature Protection Zones in CHKO Bílé Karpaty Created Using GIS)
Karel Ovesný Ing. David Vojtek, Ph.D. Bakalářská
Optimalizace interpolační metody pro monitoring koncentrace vybraných plynů
(Optimization of the Interpolation Method for Monitoring of Concentration of Selected Gases)
Ing. Marek Mitana prof. Ing. Jiří Horák, Dr. Bakalářská
Optimalizace rozmístění nádob se separovaným odpadem v obci Holasovice
(Optimal Allocation of the Container for Separated Waste in Municipality Holasovice)
Ing. Jiří Quis Ing. David Vojtek, Ph.D. Bakalářská
Pasportizace území obce
(Passportisation the Municipality )
Bc. Klára Ondráková RNDr. Daniela Szturcová, Ph.D. Bakalářská
Posouzení možností jazyka Styled Layer Descriptor v prostředí nástroje GeoServer
(Assessment of Possibilities of Styled Layer Descriptor in GeoServer)
Ing. et Ing. Milan Matolák, Ph.D. Ing. Jan Růžička, Ph.D. Bakalářská
Sledování dynamiky plošného rozsahu bezlesí na území NP Podyjí v letech 1991 - 2008
(The Monitoring of Deforested Area Dynamics in Podyjí Region During 1991 - 2008 )
Ing. David Baroš RNDr. Daniela Szturcová, Ph.D. Bakalářská
Vyhodnocení hlášení závad veřejného prostranství z dat městské policie v Jihlavě
(Evaluation of Faults Reporting in Public Areas Based on Data from the Municipal Police in Jihlava)
Bc. Kateřina Konečná prof. Ing. Igor Ivan, Ph.D. Bakalářská
Extrakce linie stoku vody z rozptýlených dat
(Extraction of Stream Line from Diffuse Data)
Bc. Jakub Chovan Ing. Kateřina Růžičková, Ph.D. Diplomová
Hodnocení nabídky pracovních míst v oblastech se zvýšenou nezaměstnaností v Ostravě
(Evaluation of Vacancies in Areas with High Unemployment Rates in Ostrava City)
Bc. Helena Doubravová prof. Ing. Igor Ivan, Ph.D. Diplomová
Hodnocení vývoje kriminality na Ostravsku v letech 2009-2011
(Evaluation of Criminality Development in Ostrava for 2009-2011)
Bc. Markéta Návratová prof. Ing. Jiří Horák, Dr. Diplomová
Mapování a analýza hipostezek v Moravskoslezském kraji
(The Mapping and Analysis of Riding Trails in the Moravian-Silesian Region)
Bc. Jan Vyhlídal prof. Ing. Igor Ivan, Ph.D. Diplomová
Mapování značení turistických tras na Lysou horu
(Mapping of Trail´s Marking on Lysa Hora)
Bc. Jiří Ševčík Ing. Lucie Orlíková, Ph.D. Diplomová
Návrh metodiky stanovování povodňových zón pomocí hydrodynamických numerických modelů
(Methodics for Inundation Areas Assesment Using Hydrodynamical Numerical Models)
Bc. David Navrátil Ing. Michal Podhorányi, Ph.D. Diplomová
Optimalizace databáze statistického sledování událostí v požární ochraně pro potřeby kartografické vizualizace
(Optimizing Database for Statistical Monitoring of Events in the Fire Protection to Support Their Cartographic Visualization)
Bc. Patrik Babiš Ing. Tomáš Peňáz, Ph.D. Diplomová
Optimalizace rozmístění velkoobjemových kontejnerů v Jihlavě
(Optimalization of Distribution of Large Volume Containers in Jihlava)
Bc. Veronika Skácelová prof. Ing. Igor Ivan, Ph.D. Diplomová
Statistické zpracování dopravních dat
(Statistical Processing of Traffic Data)
Bc. Václav Švidernoch RNDr. Daniela Szturcová, Ph.D. Diplomová
Stochastická simulace denních srážkových úhrnů v povodí řeky Bečvy
(Stochastic Simulation of Daily Precipation in the Becva Catchment)
Bc. Zdeňka Nesvadbová prof. Ing. Jiří Horák, Dr. Diplomová
Udržitelný rozvoj v územním plánování s využitím GIS
(Sustainable Development in Land Use Planning Using GIS)
Bc. David Kubáň prof. Ing. Igor Ivan, Ph.D. Diplomová
Vývoj aplikace mapující změny využití území Moravskoslezského kraje
(Development of the Application Mapping the Changes in Landuse of the Moravian-Silesian Region)
Ing. Jan Prášek prof. Ing. Igor Ivan, Ph.D. Diplomová
Vývoj dopravní obslužnosti v ČR ve vybraných obdobích
(The Development of the Transport Accessibility in the Czechia in Selected Time Periods)
Bc. Jan Trčka prof. Ing. Jiří Horák, Dr. Diplomová
Vývoj nástroje pro automatické generování barevného stínovaného reliéfu s texturou
(Development of a Tool for Automated Generation of the Coloured Shaded Relief with the Texture Layer)
Ing. Dušan Maďar Ing. David Vojtek, Ph.D. Diplomová
Webová mapová aplikace pro podporu dokumentace biocenter
(Web Map Software Supporting Documentation of Biocenters)
Ing. Vojtěch Dubrovský Ing. Jan Růžička, Ph.D. Diplomová
Využití geoinformačních technologií ke zhodnocení vlivu využití dat pokryvu krajiny na s-o proces.
(Land Cover and Land Use Assessment and its Influence on Rainfall-Runoff Modelling.)
Ing. Markéta Hanzlová, Ph.D. prof. Ing. Jiří Horák, Dr. Disertační

2011/2012

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Dostupnost sociálních služeb v Ostravě
(The Accessibility of Social Care in Ostrava)
Bc. Jana Straková prof. Ing. Igor Ivan, Ph.D. Bakalářská
Grafická reprezentace meteorologických dat na webu
(Graphical Representation of Meteorological Data on the Web)
Bc. Tomáš Kafka Ing. Jiří Ardielli Bakalářská
Mapování značení turistických tras na Pustevny a tvorba webové aplikace
(Mapping of Turistic Trails to Pustevny and Creation a Web Application)
Bc. Daniel Gryžbon Ing. Lucie Orlíková, Ph.D. Bakalářská
Možnosti aktualizace lavinového katastru na území Tater
(Possibilities for Avalanche Cadastre Updating in the Tatra Mountains)
Bc. Dominik Hudzík Mgr.Ing. Jozef Richnavský Bakalářská
Ověření analýzy viditelnosti z linie v ArcGIS
(Verification of Visiblity Analysis From a Line in ArcGIS)
Bc. Klára Parwová Ing. Kateřina Růžičková, Ph.D. Bakalářská
Publikace epidemiologických dat v prostředí WWW
(Web Based Publication of Epidemiological GIS Data)
Ing. Jan Poláček doc. RNDr. Pavel Švec, Ph.D. Bakalářská
Role MHD a VHD při dojížďce do zaměstnání v krajských městech Česka
(The Role of the Urban and the Inter-Urban Transport in the Regional Cities of the Czechia)
Ing. Jan Tesla, Ph.D. prof. Ing. Igor Ivan, Ph.D. Bakalářská
Vizualizace výsledků monitoringu technických zařízení v prostředí elektronicky publikované mapy
(Visualization of Results of Monitoring of Technical Equipment in Electronically Published Map)
Ing. Juraj Kisztner Ing. Jan Růžička, Ph.D. Bakalářská
Vliv generalizace linie na výsledek analýzy viditelnosti terénu z linie
(Influence of Line Generalisation on Visibility Analysis From a Line)
Bc. Martin Matuszczyk Ing. Kateřina Růžičková, Ph.D. Bakalářská
Vybudování webových stránek pro U3V s informacemi pro mapování zajímavých turistických lokalit
(Creation of Website for U3V That Will Provide Information for Mapping of the Turistic Locations)
Ing. Václav Kostka Ing. Lucie Orlíková, Ph.D. Bakalářská
Vzdálenost migračních pohybů v České republice
(Distance of Migration Movements in the Czech Republic)
Bc. Lenka Kožáková prof. Ing. Igor Ivan, Ph.D. Bakalářská
Analýza změn krajinného pokryvu nivy Morávky
(Analysis of Changes in Land Cover Floodplain of the Morávka River)
Bc. Libor Trnčák doc. RNDr. Pavel Švec, Ph.D. Diplomová
Automatizované vyhodnocení sítě silničních komunikací z obrazu získaného digitální leteckou fotokomorou
(Road Netwok Automated Extraction from a Digital Aerial Camera Images)
Bc. Ondřej Havel Ing. Tomáš Peňáz, Ph.D. Diplomová
Citlivostní analýza vyhodnocení viditelnosti z linie v ArcGIS
(Sensitivity Analysis of Visibility Assement From a Line in ArcGIS)
Bc. Martina Dohnalová Ing. Kateřina Růžičková, Ph.D. Diplomová
Eliminace vlivu chybných hlášení uživatelů na kvalitu navigační databáze
(Elimination of the Users’ Error Reports Influence on Navigation Database Quality)
Bc. Martin Javorský Ing. Jan Růžička, Ph.D. Diplomová
Hodnocení potenciálu cestovního ruchu na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Třinec
(Assessments of Tourism Potential Within Administrative Territory of Municipality with Extended Powers Třinec)
Bc. Anna Sikorová Ing. David Vojtek, Ph.D. Diplomová
Intraurbánní demografické procesy a jejich vizualizace na příkladu Jihlavy
(The Intra-Urban Demographic Processes and Their Visualization on the Example of Jihlava)
Jaroslav Škrobák prof. Ing. Igor Ivan, Ph.D. Diplomová
Klasifikace lesních porostů na základě kombinace dat z dálkového průzkumu Země
(Classification of Forest Areas Based on Combination of Remote Sensing Data)
Bc. Pavlína Viačková Ing. Tomáš Peňáz, Ph.D. Diplomová
Metadatový profil pro Český statistický úřad
(Metadata Profile for Czech Statistical Office)
Bc. Martina Koutná Ing. Jan Růžička, Ph.D. Diplomová
Modelování vlivu změn krajinného pokryvu na povrchový odtok v povodí řeky Jičínky
(Modelling of the Impacts of Land-cover Change on Surface Runoff of Jičínka Basin)
Bc. Kristýna Hardynová Ing. Michal Podhorányi, Ph.D. Diplomová
Model predikce rizika klíšťaty přenášených patogenů na příkladu Jihočeského kraje
(Tick-borne Diseases Risk Model in the Region of South Bohemia, Czech Republic)
Bc. Ondřej Masař doc. RNDr. Pavel Švec, Ph.D. Diplomová
Porovnání vhodnosti metodik hydrologických modelů pro analýzu vlivu změn krajinného pokryvu
(Analysis of Rainfall-Runoff Methods' Capabilities for Land Cover Impact Analysis)
Mgr. Kateřina Meduňová doc. RNDr. Jan Unucka, Ph.D. Diplomová
Prostorová disagregace s využitím dat LU/LC
(Spatial Disaggregation Using LU/LC Data)
Bc. Vlastimil Starý Ing. Lucie Orlíková, Ph.D. Diplomová
Rozšíření aplikace pro evidenci a lokalizaci technického vybavení a její nasazení v jiném firemním prostředí
(Extension of Software for Registration of Hardware and its Application for a Different Enterprise)
Bc. Radek Németh Ing. Jan Růžička, Ph.D. Diplomová
Rozšíření možností monitorovacího nástroje WMSTester
(WMSTester Software Extension)
Bc. Pavel Mráček Ing. Jan Růžička, Ph.D. Diplomová
Standard NAVIS v prostředí systému Android
(NAVIS Standard for Android Environment)
Ing. Jan Vandrol Ing. Jan Růžička, Ph.D. Diplomová
Tvorba a verifikace map pokrytí signálem spojových prostředků Hasičského záchranného sboru České republiky
(Creating and Verification of Coverage Maps for Communication Equipment of Fire Rescue Service of the Czech Republic)
Bc. Petr Brotánek Ing. Tomáš Peňáz, Ph.D. Diplomová
Vyhodnocení rozboru trvale udržitelného rozvoje pro obec a k. ú. Rajnochovice – Zlínský kraj
(Analysis of Sustainable Development in Rajnochovice, Zlín Region)
Bc. Pavlína Jašková RNDr. Daniela Szturcová, Ph.D. Diplomová
Vztah kriminality a místa v městském prostředí
(The Relation of Crime and Place in Urban Areas)
Bc. Jakub Ohanka prof. Ing. Igor Ivan, Ph.D. Diplomová
Efekt kvality a rozlišení DMR na výsledky simulací hydrodynamických numerických modelů : senzitivita modelů při modelování inundačních území.
(The Quality and Resolution Effect of DEM on Simulation Results of Hydrodynamic Numerical Models: Model Sensitivity for the Inundation Areas Modelling.)
Ing. Michal Podhorányi, Ph.D. prof. Ing. Naďa Rapantová, CSc. Disertační
Interpolace dešťových srážek v horských povodích.
(Spatial Interpolation of Precipitation in Mountainous Areas.)
Ing. Lucie Orlíková, Ph.D. prof. Ing. Jiří Horák, Dr. Disertační
Mathematical Modelling of the Dynamics of Snow Cover in a Mountain Watershed for Operational Purposes
(Mathematical Modelling of the Dynamics of Snow Cover in a Mountain Watershed for Operational Purposes)
Ing. Peter Bobáľ doc. RNDr. Jan Unucka, Ph.D. Disertační
Modelování následků dobývání ložisek nerostných surovin
(Modelling the Effects of Mining of Mineral Deposits.)
Ing. Vlastimil Kajzar, Ph.D. doc. RNDr. František Staněk, Ph.D. Disertační
Návrh integrovaného hydrologického informačního systému s využitím webových služeb
(Functional and System Architecture of Distributed Hydrological Geoinformation Systems Based on Web Services)
Ing. Josef Stromský prof. Ing. Jiří Horák, Dr. Disertační
Stanovenie lavínových dosahov s využitím dynamického numerického modelovania a GIT
(Avalanche Runout Zones Determination Using a Dynamic Numerical Modelling and GIT)
Mgr.Ing. Jozef Richnavský doc. RNDr. Jan Unucka, Ph.D. Disertační
Studium rozložení vodních pár v atmosféře pomocí GNSS.
(Study of Water Vapour Distribution in Atmosphere Using GNSS.)
doc. Ing. Michal Kačmařík, Ph.D. doc. Ing. Petr Rapant, CSc. Disertační

2010/2011

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Geostatistické zpracování dat v programovém produktu ISATIS
(Using of Geostatistical Methods in ISATIS)
Jiří Paloch Ing. Lucie Orlíková, Ph.D. Bakalářská
Lokalizace přestupních uzlů mezi MHD a VHD ve městech
(Localization of Interchanges Between Urban Transport and Public Transport)
Bc. Alexandra Jarná prof. Ing. Igor Ivan, Ph.D. Bakalářská
Modelování eroze způsobené táním sněhové pokrývky
(Modelling of Erosion Caused by Snowmelt)
Bc. Jakub Chovan Ing. Peter Bobáľ Bakalářská
Porovnání digitálních modelů reliéfu vytvořených z dat z různých zdrojů
(Comparison of Digital Terrain Models Based on Data From Different Sources)
Ing. Radka Starostová doc. Ing. Petr Rapant, CSc. Bakalářská
Porovnání rychlosti ERDAS APPOLO Server při běhu na různých operačních systémech
(Comparison of ERDAS APPOLO Server Speed When Operating on Different Operating Systems)
Jakub Lang Ing. Jan Růžička, Ph.D. Bakalářská
Porovnání rychlosti ERDAS APPOLO server při práci s různými rastrovými formáty
(Comparison of ERDAS APPOLO Server When Dealing with Different Raster Data Formats)
Roman Doubravský Ing. Jan Růžička, Ph.D. Bakalářská
Předpoklady reliéfu vybrané horské oblasti pro vznik lavin
(Terrain Preconditions of the Chosen Mountain Region for Avalanche Initiation)
Bc. Patrik Babiš Mgr.Ing. Jozef Richnavský Bakalářská
Verifikace přesnosti určení vnějších prvků orientace měřických leteckých snímků určených GNSS pro účely Jednotné železniční mapy
(Accurancy Validation of the Elements of Exterior Orientation that were obtained by Using GNSS for the Purpose of the Uniform Railway Map)
Bc. Zdeňka Nesvadbová Ing. David Vojtek, Ph.D. Bakalářská
Vnímání nebezpečných oblastí obyvateli Ostravy
(Perception of Dangerous Areas by Inhabitants of Ostrava City)
Iva Svobodová prof. Ing. Igor Ivan, Ph.D. Bakalářská
Vybudování webových stránek institutu geoinformatiky s informacemi o referenčních stanicích VŠB-TUO (VSBO a LYSH)
(Creating GNSS Website for the Institute of Geoinformatics That Will Provide Information About GNSS Reference Stations of VSB-TU of Ostrava (VSBO and LYSH))
Ing. Dušan Maďar Ing. David Vojtek, Ph.D. Bakalářská
Vyhledávání českých regionů a měst uživateli Google
(Searching of Czech Regions and Cities by Google Users)
Bc. Markéta Návratová prof. Ing. Jiří Horák, Dr. Bakalářská
Využití Open Source GIS nástrojů ve výuce zeměpisu na střední škole
(Using Open Source GIS Software for Teaching Geography)
Bc. Jan Trčka Ing. Lucie Orlíková, Ph.D. Bakalářská
WMS a WFS v prostředí ERDAS APPOLO Server
(WMS and WFS in ERDAS APPOLO Server)
Tomáš Běhal Ing. Jan Růžička, Ph.D. Bakalářská
Zpřístupnění územního plánu obce v prostředí WWW
(Accessibility of Land Use Plan of Municipality at WWW Environment)
Ing. Vojtěch Dubrovský Ing. Jan Růžička, Ph.D. Bakalářská
Analýza prostorových charakteristik distribuce nových pracovních míst v České republice
(Analysis of Spatial Characteristics of New Job Positions Distribution in the Czech Republic)
Bc. Tereza Voznicová prof. Ing. Igor Ivan, Ph.D. Diplomová
Kriminalita na Ostravsku
(Crime and Delinquency in Ostrava)
Bc. Jakub Calábek prof. Ing. Jiří Horák, Dr. Diplomová
Mapová aplikace pro odbor sociální Moravskoslezského kraje
(Web Map Application for Department of Social Care, Moravian-Silesian Region)
Barbora Staňková Ing. Lucie Orlíková, Ph.D. Diplomová
Mapování naučných stezek CHKO Poodří a tvorba webové aplikace
(Mapping of Nature Trails in Protected Area Poodří and Creation of a Web Application)
Bc. Beata Czepczorová Ing. Lucie Orlíková, Ph.D. Diplomová
Monitorování pohybu vybraných osob v areálu VŠB-TUO
(Monitoring of Movement of Selected Persons in the Campus of VSB-TUO)
Ing. Radek Fujak Ing. Jan Růžička, Ph.D. Diplomová
Prostorová distribuce ekonomických aktivit na Ostravsku
(Spatial Distribution of Economic Activities in Ostrava Region)
Ing. Pavel Kukuliač, Ph.D. prof. Ing. Jiří Horák, Dr. Diplomová
Prostorová segregace sociálních skupin na Ostravsku
(Space Segregation of Social Groups in Ostrava Region)
Bc. Karel Trunečka Mgr. Tomáš Inspektor, Ph.D. Diplomová
Prostorové shlukování v městském prostředí
(Spatial Clustering in Urban Areas)
Ing. Pavel Soukup prof. Ing. Jiří Horák, Dr. Diplomová
Publikování výsledků skenování Ntrip Casters pomocí mapového serveru
(Results Publishing of Scans of Ntrip Casters by Using Map Server)
Bc. Filip Lombart Ing. David Vojtek, Ph.D. Diplomová
Simulátor pohybu vozidel MHD Ostrava
(Motion Simulation for Ostrava Public Transportation Vehicles)
Bc. Jan Valchář Ing. Jiří Ardielli Diplomová
Tvorba územního plánu obce a jeho následné převedení do GIS
(Creation of Town Planning Scheme and its Transfer to GIS)
Bc. Martin Fusek Ing. Lucie Orlíková, Ph.D. Diplomová
Vývoj aplikace pro modelování dle metodiky SYMOS'97
(Development of Software for Air Polution Modelling Based on SYMOS'97 Methodology)
Bc. Karel Psota Ing. Jan Růžička, Ph.D. Diplomová
Vývoj sociálně problémových lokalit s využitím vybraných registrů
(Development of Socially Deprivated Locations using Selected Registers)
Bc. Tomáš Trúchly prof. Ing. Jiří Horák, Dr. Diplomová
Webová mapová aplikace pro odbor školství MSK
(Web Map Application for Department of School, Moravian-Silesian Region)
Bc. Michal Samiec Ing. Lucie Orlíková, Ph.D. Diplomová
Webová mapová aplikace pro odbor zdravotnictví Moravskoslezského kraje
(Web Map Application for Heath Care Section, Moravian-Silesian Region)
Bc. Elena Hasayová Ing. Jan Růžička, Ph.D. Diplomová
Yahoo! Maps API
(Yahoo! Maps API)
Bc. Filip Ručka Ing. Jiří Ardielli Diplomová
Sledování změn reliéfu terénu radarovou interferometrií
(Monitoring of Terrain Relief Changes Using Synthetic Aperture Radar Interferometry.)
Ing. Milan Lazecký, Ph.D. doc. Ing. Petr Rapant, CSc. Disertační

2009/2010

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Aktuální ceny benzínu v Ostravě
(Actual Prices of Gasoline in the Area of Ostrava City)
Jakub Oramus Ing. Jan Růžička, Ph.D. Bakalářská
Atmosférické a topografické korekce digitálního obrazu ze systému SPOT 5 v horských oblastech
(Atmospheric and Topographic Corrections of SPOT 5 Satellite Imagery in Mountain Ranges)
Bc. Ondřej Havel Ing. Tomáš Peňáz, Ph.D. Bakalářská
Automatizace tvorby map pro potřeby úřadů práce
(Automation of Map Creation for Labour Offices)
Ondřej Šípka prof. Ing. Jiří Horák, Dr. Bakalářská
Bezbariérové budovy na území města Zlín
(Barrier Free Buildings in the Area of the City of Zlín)
Jiří Veselý Ing. Jan Růžička, Ph.D. Bakalářská
Hodnocení stavu a vývoje trhu práce v MSK pomocí LISA
(Evaluation of the State and Development of the Labour Market using LISA)
Bc. Katarína Marčuková prof. Ing. Jiří Horák, Dr. Bakalářská
Hydrologický model založený na celulárním automatu
(Celullar Automata Based Hydrological Model)
Bc. Petr Brotánek doc. Ing. Petr Rapant, CSc. Bakalářská
Mapy predikce rizik klíšťaty přenášených patogenů Jihočeského kraje
(Risk Prediction Maps for Tick-Transmitted Pathogens in South Bohemia Region )
Bc. Ondřej Masař doc. RNDr. Pavel Švec, Ph.D. Bakalářská
Mobilní GIT a Geodatabáze průmyslové zóny Ostrava-Hrabová
(Mobile GIT and Geodatabase of Industrial Zone Ostrava-Hrabova)
Ing. David Jedziniak Ing. David Vojtek, Ph.D. Bakalářská
Možnosti tvorby map v prostředí Open Source GIS nástrojů
(Open Source GIS Software for Cartography)
Ondřej Pavlas Ing. Jan Růžička, Ph.D. Bakalářská
Nástroj pro analýzu využití kapacity mateřských škol vzhledem k věkové struktuře obyvatelstva
(A Tool for Analysis of Kindergarten Capacity Utilization Considering the Population Age Structure)
Jaroslav Škrobák Ing. Tomáš Peňáz, Ph.D. Bakalářská
Podpora mobilních uživatelů GeoPortálu Policie České republiky
(Support of Mobile Users of Police GeoPortal)
Bc. David Kubáň Ing. Jiří Ardielli Bakalářská
Prostorové analýzy studentů a absolventů oboru Geoinformatika na VŠB-TU Ostrava
(Spatial analysis of geoinformatics students and graduates at VSB-TU Ostrava)
Bc. Stanislav Pučan Ing. Lucie Orlíková, Ph.D. Bakalářská
Příprava a editace databáze klimatologických stanic pro potřeby modelu SWAT
(Preparation and Editing of Weather Stations Database for SWAT Model)
Bc. Jakub Ohanka Ing. Peter Bobáľ Bakalářská
Realizace modelu metapopulace založeného na IFM v prostřední ArcGIS
(Implementation of Model for Metapopulation Based on IFM in ArcGIS)
Ing. Jan Vandrol Ing. David Vojtek, Ph.D. Bakalářská
Srovnání datových zdrojů o posledních zemětřeseních
(Comparison of Data Sources about Recent Earthquakes)
Bc. Jan Lojek Ing. Jan Růžička, Ph.D. Bakalářská
Vizualizace meteorologických jevů
(Visualization of Meteorological Events)
Bc. Martin Albert Ing. Lucie Orlíková, Ph.D. Bakalářská
Webová aplikace pro evidenci hydrologických událostí v krajině
(Water Genius Loci)
Bc. Jan Novák prof. Ing. Jiří Horák, Dr. Bakalářská
Webová aplikace správy databáze geologických lokalit s využitím API volně dostupných mapových služeb
(Web Application for Administration of Geological Places of Interest Using Freely Available API Map Services)
Bc. Petr Kotula Ing. Jiří Ardielli Bakalářská
Zpřístupnění mapového serveru Olomouckého kraje jako WMS služby
(WMS Service for Olomouc Regional Authority)
Ing. Jan Prášek Ing. Jan Růžička, Ph.D. Bakalářská
Aktualizace katastrální mapy o vybrané další prvky polohopisu
(Selected Other Features of Planimetry Update in Cadastral Maps)
Bc. Petr Daněk Ing. Jitka Mučková, Ph.D. Diplomová
Analýza přírodních rizik na území NP Muránska planina
(Natural Hazards Analysis in the Muranska Planina National Park )
Bc. Matúš Petruška RNDr. Boris Šír Diplomová
Analýza vlivu kalamitního odlesnění na odtokové poměry a kvalitu vod na území TANAP
(Analysis of Disasterous Deforestation Impact on Runoff and Water Quality Conditions in TANAP)
Bc. Daša Maslová Ing. Martin Ďuricha Diplomová
Analýza vlivu lesa na odtokové poměry s pomocí semidistribuovaných a distribuovaných hydrologických modelů
(Analysis of the Forest Impact on the Hydrologic Processes using Semidistributed and Distributed Hydrologic Models)
Ing. Mgr. Michaela Hořínková doc. RNDr. Jan Unucka, Ph.D. Diplomová
Citlivostní analýza a srovnání vlivu terénu na modelování havarijního úniku metanu pomocí matematických modelů
(Sensitivity Analysis and Terrain Effect Estimation on Accidental Methane Release using Mathematical Modelling)
Ing. Jiří Maršolek Ing. Pavel Platoš, Ph.D. Diplomová
Extenze Google Gears a možnosti využití v GIS
(The Google Gears Extension and its Usage in GIS)
Bc. Martin Tomčík Ing. Jan Růžička, Ph.D. Diplomová
Hodnocení vývoje a struktury zpráv s využitím geoparsingu
(Evaluation of the Progress and Structure of News using Geoparsing)
Bc. Peter Nemec prof. Ing. Jiří Horák, Dr. Diplomová
Implementace CA do prostředí ArcGIS Server
(Implementation of CA in ArcGIS Server)
Bc. Lukáš Aprias Ing. David Vojtek, Ph.D. Diplomová
Informační systém církevních památek města Brna
(Information System of Brno City Sacred Sights)
Mgr. Stanislav Kadlčík Ing. Jiří Ardielli Diplomová
Klimatické pomery Turčianskej kotliny
(Climatic Conditions of Turčianska Kotlina depression)
Bc. Róbert Zboja doc. RNDr. Jan Unucka, Ph.D. Diplomová
Metadata v podniku
(Metadata used in Company)
Bc. Naděžda Svobodová Ing. Jan Růžička, Ph.D. Diplomová
Modelování fluviální eroze na území CHKO Strážovské vrchy
(Fluvial Erosion Modeling on Strazovske Vrchy Protected Area)
Mgr.Bc. Róbert Komoráš Mgr.Ing. Jozef Richnavský Diplomová
Modelování kontaminace podzemní vody pro operativní řešení havárií
(Modelling of Groundwater Contamination for Emergency Situations)
Bc. Petr Kupka prof. Ing. Jiří Horák, Dr. Diplomová
Modelování vybraných geologických dat v prostředí ISATIS
(Modeling Selected Geologic Parameters in the ISATIS)
Bc. Jan Ulman Ing. Lucie Orlíková, Ph.D. Diplomová
Možnosti správy modelů stromů virtuálního světa
(Possibilities of Virtual World Tree Models Maintenance)
Bc. Martin Tomášik Ing. Jan Růžička, Ph.D. Diplomová
Návrh a optimalizace datového skladu dřevinné skladby ČR
(Database Design and Optimalization for Database of Tree Species Composition of the Czech Republic)
Ing. Jaroslav Novák, Ph.D. prof. Ing. Jiří Horák, Dr. Diplomová
Návrh optimálního postupu pro zaměřování bodů, linií a ploch pomocí GPS v lese
(Suggestion of optimal procedure for GPS measurements in the forest)
Bc. Daniela Sumegová Ing. Lucie Orlíková, Ph.D. Diplomová
Open source software pro správu geodat na obecních úřadech
(Open Source Software for Geodata Management at Municipal Offices)
Bc. Jarmil Jiříček Ing. Jan Růžička, Ph.D. Diplomová
Optimalizace využití území povodí Čebovského potoka ve vztahu k erozi
(Land Use Optimization related to Erosion in the Cebovsky Potok Basin)
Ing. Mgr. Ivan Mudroň Ing. Peter Bobáľ Diplomová
Posouzení možností využití GPS při kriminalistickém ohledání místa činu
(Evaluation of GPS Assistance at the Crime Scene)
Lenka Zažirejová Ing. David Vojtek, Ph.D. Diplomová
Posouzení možností využití knihovny OpenGL v geoinformatice
(Possible Usage of OpenGL Library in Geoinformatics)
Ing. Tomáš Novák doc. Ing. Petr Rapant, CSc. Diplomová
Prezentace areálu Hornického muzea OKD Landek v prostředí Internetu
(Internet Presentation of the Mining Museum OKD Landek)
Radek Walder Ing. David Vojtek, Ph.D. Diplomová
Stanovení bilance sedimentů Luhačovické přehrady s podporou GIS a numerických modelů
(Analysis of the Sedimentation Balance of the Luhačovice Dam using GIS and Numerical Models)
Bc. Jaromír Mališka doc. RNDr. Jan Unucka, Ph.D. Diplomová
Stanovení záplavových zón v povodí Popradu s využitím hydrodynamických modelů
(Floodplain Analysis in the Poprad Basin with the Support of Hydrodynamic Models)
Bc. Michala Repková Ing. Michal Podhorányi, Ph.D. Diplomová
Turistický mapový portál Beskyd
(Touristic Map Portal of Beskyd Mountains)
Bc. Hana Hálová Ing. Lucie Orlíková, Ph.D. Diplomová
Využití radarové interferometrie k vyhodnocení změn terénu po povodních v roce 1997
(Název (EN): Using Radar Interferometry for terain change detection after floods in 1997)
Bc. Andrea Tkáčiková Ing. Milan Lazecký, Ph.D. Diplomová
Vývoj sněhové pokrývky v povodí vodárenské nádrže Šance
(Development of the Snow Cover in the Sance reservoir)
Ing. Markéta Kantorová prof. Ing. Jiří Horák, Dr. Diplomová
Vývoj věkového složení obyvatel v Ostravě mezi roky
(The Evolution of Population Age Structure in Ostrava City between Years 1968 and 2001)
Bc. Silvie Návratová prof. Ing. Jiří Horák, Dr. Diplomová
Alternativní scénáře vývoje krajiny a jejich vizualizace v prostředí virtuální reality
(Alternativní scénáře vývoje krajiny a jejich vizualizace v prostředí virtuální reality)
Mgr. Tomáš Oršulák doc. RNDr. Jaromír Kaňok, CSc. Disertační
Geomorfologický informační systém
(Geomorphologic Information System)
Ing. Karel Jedlička Disertační
Prostorové hodnocení zajištění dopravní obslužnosti zaměstnavatelů
(Spatial Evaluation of Employers Transport Services)
prof. Ing. Igor Ivan, Ph.D. prof. Ing. Jiří Horák, Dr. Disertační

2008/2009

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
3D model Porubských areálů VŠB pro Google Earth
(3D model of the Poruba facilities of VSB for Google Earth)
Ing. Radek Fujak Ing. David Vojtek, Ph.D. Bakalářská
Aktualizace vybraných dat navigačního systému s využitím sociální sítě
(A maintenance of selected navigation data based on social network)
Bc. Martin Javorský Ing. Jan Růžička, Ph.D. Bakalářská
Časoprostorová diferenciace pracovní atraktivnosti Ostravy
(Time-space differentiation of Ostrava work attractivity)
Bc. Jakub Calábek prof. Ing. Igor Ivan, Ph.D. Bakalářská
Dostupnost objektů cestovního ruchu MSK k síti cyklistických tras
(Availability of turistic objects in Moravian-Silesian region wirh regard to cycling network)
Veronika Koteková Ing. Lucie Orlíková, Ph.D. Bakalářská
Evidence a lokalizace technického vybavení ve firemním intranetu
(Register of hardware located in an enterprise intranet)
Bc. Radek Németh Ing. Jan Růžička, Ph.D. Bakalářská
Manažerský GIS
(Managerial GIS)
Bc. Martina Dohnalová Ing. Lucie Orlíková, Ph.D. Bakalářská
Návrh GIS pro odbor školství, mládeže a sportu MSK
(Proposal of GIS for school and sport department of municipality MSK)
Bc. Michal Samiec Ing. Lucie Orlíková, Ph.D. Bakalářská
Návrh GIS pro oddělení zdravotnictví MSK
(Proposal of GIS for health department of municipality Moravian-silesian region)
Bc. Elena Hasayová Ing. Lucie Orlíková, Ph.D. Bakalářská
Návrh územního systému ekologické stability jako opatření proti smyvu půd v katastrálním území
(Ecological Network Design for Soil Loss Control in Cadastral Territory)
Bc. Martin Fusek Ing. Tomáš Peňáz, Ph.D. Bakalářská
Porovnání programu GvSIG s programem ArcGIS
(Compare of GvSIG software to ArcGIS)
Ing. Pavel Kukuliač, Ph.D. Ing. Jiří Ardielli Bakalářská
Transformace databáze ZABAGED do datového modelu v prostředí ESRI geodatabase
(ZABAGED Database Conversion into the ESRI Geodatabase Data Model)
Bc. Tomáš Trúchly Ing. Tomáš Peňáz, Ph.D. Bakalářská
Webová aplikace správy fotografií s využitím Google API
(Web application for administration of photographs with posibility of localization using Google API)
Bc. Filip Lombart Ing. Jakub Jirka Bakalářská
Analýza dojíždění pro podnik Lanex a MSA
(Analysis of Commuting for Lanex and MSA Companies)
Ing. Marcel Vojta prof. Ing. Jiří Horák, Dr. Diplomová
Analýza fluviálně-geomorfologických procesů v povodí Olše s pomocí hydrodynamických modelů
(Analysis of the Fluvial-geomorphologic processes in the Olse Basin with the Hydrodynamic Models Support)
Bc. Pavol Potančok doc. RNDr. Jan Unucka, Ph.D. Diplomová
Analýza možností kontinuálních metod v s-o modelech
(Analysis of the Posssibilities of Continual Methods in the Rainfall-Runoff Models)
Bc. Pavlína Kiszová doc. RNDr. Jan Unucka, Ph.D. Diplomová
Analýza škod způsobených vydrou říční na vybraném území
(Claim Analysis for Lutra lutra and Selected Region)
Bc. Martin Paleček prof. Ing. Jiří Horák, Dr. Diplomová
Automatizace procesu zpracovani dat SMP Net, s.r.o.
(Automatization of data processing at SMP Net, s.r.o.)
Bc. Ing. Monika Foldynová Ing. Jiří Ardielli Diplomová
Geografická analýza potenciálu energetického využití biomasy v podmínkách obce
(Geographical Analysis of the Energy Potential of Biomass Exploitation for Municipality)
Bc. Zdeněk Lébl prof. Ing. Jiří Horák, Dr. Diplomová
Geoinformační systém pro správu budov
(Building Management Geoinformation System)
Ing. Anton Mráz Ing. Bc. Lucie Šašková Diplomová
Implementace dynamického modelu rozmístění obyvatelstva
(Implementation of a Dynamic Model on Population Distribution)
Bc. Peter Babčan Ing. Tomáš Peňáz, Ph.D. Diplomová
Implementace geoinformačních technologií v podmínkách Hasičského záchranného sboru hl.m. Prahy
(Geoinformation Technologies Implementing Within the Prague City Fire Brigade System)
Bc. Michal Chmelař Ing. Tomáš Peňáz, Ph.D. Diplomová
Informační systém pasportních údajů o území
(Territory Technical Estate Stocktaking Dates Information System )
Ing. Radek Dostál, Ph.D. Ing. František Klímek Diplomová
Informační systém Pozemkového fondu ČR
(The Information System of The Land Fund Of The Czech Republic )
Bc. Kateřina Tichá doc. Dr. Ing. Bronislava Horáková Diplomová
Informační systém turistických tras Nízkých Tater
(The Information System of High Tatra Tourist Trace)
Bc. Peter Skubinčan Ing. Jiří Ardielli Diplomová
Klasifikace dřevinné skladby z barevného leteckého snímku
(Recognition of Tree Species Composition in Forests Based on the Air Photo Classification)
Bc. Peter Fraňo Ing. Tomáš Peňáz, Ph.D. Diplomová
Metodika zpracování dlouhodobých měření referenčních stanic GPS a její ověření
(Methodic of long term GPS measurements processing and its validation)
Bc. Iva Koutná doc. Ing. Petr Rapant, CSc. Diplomová
Mobilní geoinformační technologie v prostředí ArcGIS Server pro lesnický výzkum
(Mobile Geoinformation Technologies build on ArcGIS Server in the Forestry Research)
Ing. Ivan Pôbiš Ing. David Vojtek, Ph.D. Diplomová
Modelování vlivu kalamitního odlesnění na srážkoodtokové poměry v TANAP
(Modeling of the Calamitous Deforestation on the Rainfall-Runoff Conditions in TANAP)
Ing. Branislav Devečka doc. RNDr. Jan Unucka, Ph.D. Diplomová
Monitorování vývoje meteorologické situace nad ČR pomocí GPS meteorologie
(Monitoring of meteorological situation over CR by GPS meteorology)
doc. Ing. Michal Kačmařík, Ph.D. doc. Ing. Petr Rapant, CSc. Diplomová
Návrh a vytvoření účelové webové geoaplikace pro ČSÚ
(The WebGeoaplication Design and Development for The Czech Statistical Office)
Bc. Radim Potěšil doc. Dr. Ing. Bronislava Horáková Diplomová
Návrh optimalizace stokové sítě s pomocí modelu SWMM
(Sewer Network Optimalization with the Support of SWMM model)
Bc. Michal Anguš doc. RNDr. Jan Unucka, Ph.D. Diplomová
Optimalizace lesní dopravní sítě s využitím geoinformačních technologií
(Optimization of a Forest Transportation Network Using Geoinformation Technologies)
Bc. Lea Leinweberová Ing. Tomáš Peňáz, Ph.D. Diplomová
Pasportizace a optimalizace svozových tras kontejnerů na netříděný odpad v městské části Ostrava Poruba
(Physical investory and optimalization of waste collection routes in Ostrava Poruba)
Bc. Michal Čížek Ing. Martin Ďuricha Diplomová
Pokročilejší vizualizace seismických dat v prostředí MapServeru UMN
(Advanced Visualisation of the Seismic Data by Using Map Server UMN)
Bc. Zuzana Sukeníková Ing. David Vojtek, Ph.D. Diplomová
Posouzení možností geostatistických postupů pro modelování geologických objektů
(Evaluation of Geostatistical Methods for Modeling of Geological Objects)
Bc. Jakub Baborák doc. RNDr. František Staněk, Ph.D. Diplomová
Posouzení správnosti protipovodňových a protierozních opatření v projektu komplexní pozemkové úpravy
(Verification of Flood Control and Soil Protection from Erosion Rectitude in the Comprehensive Land Consolidation Project)
Bc. Adéla Jedelská Ing. Tomáš Peňáz, Ph.D. Diplomová
Posouzení vhodnosti datového modelu pro správu územně analytických podkladů s ohledem k potřebám MěÚ ve Vítkově
(Assessing the Suitability of Database Structure for Managing of Land Use Planning Analytical Data Made for Vítkov Council Use)
Ing. Hana Vaculová Ing. Tomáš Peňáz, Ph.D. Diplomová
Projekt Open Street Mapping z pohledu Geoinformatika
(Project Open Street Mapping from a point of view of Geoinformatic)
Ing. Daniel Bárta Ing. Jan Stankovič, Ph.D. Diplomová
Prostorové analýzy, plánování a časová prognóza odběratelského trhu
(Spatial Analyses, Planning and Time Prognosis of the Market Place)
Bc. Katarína Móricová Krupcová prof. Ing. Jiří Horák, Dr. Diplomová
Prostorový vývoj populace lýkožrouta severského v ČR
(Spatial Distribution of Ips Duplicatus in the CR)
Bc. Jana Šafferová prof. Ing. Jiří Horák, Dr. Diplomová
Systém predikce pohybu hledaných osob při pátracích akcích Policie ČR – návrh využití DMR a jiných prostředků GIS
(Movement prediction system of missing subjects during investigation operations of Czech Police – evaluation of DRM and other GIS tools)
Bc. Barbora Pastorková Ing. David Vojtek, Ph.D. Diplomová
Tvorba 3D modelů budov s použitím metod digitální průsekové fotogrammetrie
(3-Dimensional Buildings Modelling Based on Close-Range Photogrammetry Methods)
Ing. Vojtěch Roupa Ing. Tomáš Peňáz, Ph.D. Diplomová
Vliv heterogenity území na odtokové a erozní procesy
(Impact of the Landscape Heterogenity to the Runoff and Erosion Processes)
Bc. Martin Majer Mgr.Ing. Jozef Richnavský Diplomová
Vyhodnocení dlouhodobého běhu referenčních stanic GNSS
(Evaluation of long time GNSS reference station operation)
Ing. Juraj Cirbus doc. Ing. Petr Rapant, CSc. Diplomová
Využití RC modelu při sběru geodat
(Use of RC model for geodata capture)
Ing. Jan Jemelka Ing. Jan Stankovič, Ph.D. Diplomová
Využití WMS a WFS zdrojů v prostředí produktů společnosti Skyline
(WMS and WFS sources for Skyline software)
Bc. Petr Dvořák Ing. Jan Růžička, Ph.D. Diplomová
Webová aplikace pro vizualizaci geoinformací MPSV
(The Web Aplication for The Visualization of The Ministry of Labour and Social Affairs Geoinformation)
Ing. Pavel Belaj doc. Dr. Ing. Bronislava Horáková Diplomová
Webová aplikace sledování a lokalizace návštěvníků internetových stránek
(Web Application for Tracing and Localization of Internet Pages Visitors)
Bc. Jozef Inglot Ing. Jakub Jirka Diplomová
Zavedení mobilních GIT při obnově katastrálního operátu
(Use of MGIT in review of cadastral data)
Bc. Pavel Chrastina Ing. Jan Stankovič, Ph.D. Diplomová
Zhodnocení fluviální eroze v povodí Stonávky s pomocí modelu AGNPS
(Water erosion analysis on Stonavka catchment with the support of AGNPS model)
Bc. Peter Trgiňa doc. RNDr. Jan Unucka, Ph.D. Diplomová
Architektura sytémů pro šíření diferenčních korekcí GNSS v reálném čase
(a)
Ing. Michal Šeliga, Ph.D. doc. Ing. Petr Rapant, CSc. Disertační
Modelování trhu práce pomocí multikriteriálního hodnocení
(m)
RNDr. Kamila Slováková Václav Voženílek Doc.RNDr.CSc. Disertační
Retrospektivní analýza vývoje krajiny s využitím geoinformačních technologií
(r)
Mgr. Renata Popelková doc. Ing. Petr Rapant, CSc. Disertační
Způsoby reperezentace prostorových dat pro simulace založené na multiagentovém systému
(z)
Ing. Petr Fuks doc. Ing. Petr Rapant, CSc. Disertační

2007/2008

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Analýza struktury studentů Hornicko-geologické fakulty
(Faculty of Mining and Geology Students Structure Analysis)
Josef Kyška Ing. Bc. Lucie Šašková Bakalářská
Evidence a správa zdrojů prostorových dat na Institutu geoinformatiky
(The Registration and Administration of Geodata Sources at the Institute of Geoinformatics)
Bc. Andrea Tkáčiková Bakalářská
Fragmentace krajiny Moravskoslezského kraje
(Landscape fragmentation in Moravian-Silesian region)
Bc. Daniela Sumegová Bakalářská
Geokódování mediálních zpráv
(Geocoding of Media News)
Bc. Peter Nemec Bakalářská
Mobilní zařízení pro aktualizaci dat v terénu
(Mobile device for data updates in the field)
Ing. Andrea Jančíková Bakalářská
Možnosti využití GIS pro město Klimkovice
(GIS possibilities for the town of Klimkovice)
Eva Mikurdová Bakalářská
Netradiční využití dat meteorologických družic AVHRR a EUMETSAT
(Nontraditional usage of AVHRR and EUMETSAT data)
Adam Lužný Bakalářská
Obnova katastrálního operátu přepracováním souboru geodetických informací v katastrálním území Pornice
(The renovation of cadastral documentation by the adaptation the file of geodetic information in cadastral area Pornice)
Bc. Petr Daněk Bakalářská
Porovnání skutečného stavu území pomocí ortofotomapy a dat katastrálního úřadu
(Comparison of the actual area situation by the ortophoto map and cadastral datas)
Bc. Naděžda Svobodová Bakalářská
Porovnávací studie SW produktů pro zpracování a správu územně analytických podkladů pro územní plánování
(Comparative Studies of Software Products for Processing and Administration of Planning Analytical Materials for Land Use Planning)
Bc. Jan Valchář Bakalářská
Rozšíření systému WebCastle
(WebCastle system extension)
Bc. Lukáš Aprias Bakalářská
Srovnání základních síťových analýz nad vektorovými a rastrovými daty
(Basic network analysis comparison using vector and raster data)
Lucie Kubiczková Bakalářská
Studie existujících metainformačních systémů pro geodata a služby platformy geo web
(Study of existing metainformation systems for geodata and geo web services)
Bc. Simona Schneiderová Bakalářská
Vizualizace epicenter aktuálních zemětřesení v prostředí aplikace Google Earth
(A visualisation of recent epicentres of earthquakes in Google Earth software)
Ing. Markéta Kantorová Bakalářská
Webová GIS aplikace pro evidenci nezákonného ukládání odpadu
(Web GIS application for recording of illegal dumping)
Bc. Hana Hálová Bakalářská
Analýza povodňových situací v povodí Orlice s pomocí numerických modelů
(Analysis of the Flood Events with the Numerical Models Support)
Bc. Jaroslav Poláček Diplomová
Analýza srážkoodtokových vztahů a fluviální eroze na povodí Ipeľu s pomocí hydrologických modelů a GIS
(Analysis of the rainfall-runoff relationships and the water erosion on Ipel basin with the support of hydrologic models and GIS)
Ing. Peter Bobáľ Diplomová
Analýza vlivu průmyslové činnosti na kvalitu vod na příkladu Horní Nitry
(Analysis of the industrial impact on the water quality on the example of Horní Nitra basin)
Ing. Martin Bartolen Diplomová
Automatická klasifikace snímkových podkladů
(Automatic image classification)
Bc. Markéta Sovadinová Diplomová
Datový sklad pro DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r.o.
(DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r.o. warehouse)
Ing. Milan Lazecký, Ph.D. Diplomová
Demografická a vzdálenostní charakteristika migračních toků na Slovensku
(Demographic and distance characterization of migration flows in Slovakia)
Bc. Martina Verkinová Diplomová
Detekce lokalit údolních niv s použitím multikriteriálních hodnocení v prostředí GIS
(Detection of Alluvial Plains by Using Multicriterial Evaluation in GIS)
Kateřina Sváčková Diplomová
Detekce uhlovodíků v půdách s využitím dálkového průzkumu Země
(Hydrocarbon detection in soils using remote sensing methods)
Mgr.Ing. Eva Smejkalová Diplomová
Dynamická geovizualizace dat z meteočidel
(Dynamic geovisualisation of data from meteorological sensors)
Bc. Peter Toth Diplomová
Extenze Google Gears a možnosti využití v GIS
(The Google Gears Extension and its Usage in GIS)
Bc. Martin Tomčík Diplomová
Generování 3D krajiny s využitím open source nástrojů
(3D Landscape Generation Using Open Source Tools)
Bc. Miroslav Horváth Diplomová
Geologické mapování s využitím mobilních geoinformačních technologií
(The Geological Survey with Using Mobile Geoinformation Technology)
Lenka Dočkalová Diplomová
Implementace Celulárních Automatů při modelování stékání kapaliny po zemském povrchu
(Implementation of Cellular Automata for Water Run off Modeling)
Lenka Pustějovská Diplomová
Implementace UMN MapServer pro zobrazování seismických dat sítě WEBNET
(Implementation of UMN MapServer for displaying of Seismic Data from Network WEBNET)
Ing. Jan Lemka Diplomová
Koncepce budování digitálního archívu s prostorovou lokalizací
(The Concept of Construction for the Digital Register with Spatial Reference)
Bc. Jan Sedláček Diplomová
Kontrola pěstování cukrovky pro Moravskoslezské Cukrovary a.s.
(Inspection of Sugar Beet Cultivation for Moravia-Silesian Sugar Factory)
Hana Magrlová Diplomová
Modelování hluku s využitím Open source
(Noise modelling using Open source)
Pavel Kusý Diplomová
Model rozložení sněhové pokrývky v povodí vodárenské nádrže Šance
(Distribution of the snow cover in the catchment of the Sance dam)
Jiří Juroš Diplomová
Nástroje DPZ a GIS pro zhodnocení parametrů sněhové pokrývky
(Remote sensing and GIS tools for snow cover parameters estimations)
Bc. Jan Havlík Diplomová
Návrh a tvorba databáze zájmových objektů AČR a její implementace do stávajícího protředí
(Construction, design and implementation of AČR interest object's database)
Bc. Luboš Mlejnek Diplomová
Návrh optimalizace hospodaření na zemědělské půdě s pomocí erozních modelů
(Design of agricultural management optimalization with the support of erosion model)
Mgr.Ing. Jozef Richnavský Diplomová
Návrh transformace digitální databáze DMÚ25 do datového modelu v prostředí ESRI geodatabase
(The Digital Feature Model 1:25000 Database Transformation into the ESRI Geodatabase Data Model)
Bc. Róbert Magna Diplomová
Porovnání hydrodynamických modelů HEC-RAS a MIKE11 v povodí Olše
(Comparison of hydrodynamic models HEC-RAS and MIKE11 at Olše basin)
Ing. Michal Podhorányi, Ph.D. Diplomová
Porovnání srážkoodtokových modelů HEC-HMS a HYDROG v povodí Olše
(Comparison of rainfall-runoff models HEC-HMS and Hydrog at Olše basin)
Bc. Diana Prokeinová Diplomová
Porovnání srážkových úhrnů s radarovými daty
(Precipitation and radar data comparison)
Bc. Monika Kaňoková Diplomová
Posúdenie vplyvu zmeny pokryvu územia (odlesnenie) na zrážkoodtokové vzťahy v povodí Hrona
(Analysis of the Land Cover Changes Impact on the Rainfall-Runoff Relations in the Hron Catchment)
Bc. Ján Ľupták Diplomová
Projekt Open Street Mapping z pohledu Geoinformatika
(Project Open Street Mapping from a point of view of Geoinformatic)
Ing. Daniel Bárta Diplomová
Projekt vodohospodářského informačního systému
(Design of the Information System for Water Management)
Bc. Šárka Kerclová Diplomová
Průvodce pro prostorové dotazy v systému PostGIS připravený jako plugin pro OpenJUMP
(A wizard for spatial requests in PostGIS as a plug-in for OpenJUMP)
Bc. Pavel Ševčík Diplomová
Příjem a zpracování dat z meteorologických družic
(Receiving and processing of data from meteorological satellites)
Ing. Petr Králík Diplomová
Registr výškových objektů jako základní databáze výškových překážek v České republice
(The Vertical Objects Data Register as a Basic Database of Vertical Obstructions in the Czech Republic)
Bc. Tomáš Diblík Diplomová
Simulace a monitorování pohybu mobilních telefonů po dálnici
(Simulation and monitoring of mobile phone movement along highway)
Bc. Ivo Filip Diplomová
Sledování stavu služeb pro GeoWeb
(GeoWeb services state monitoring)
Bc. Roman Kaszper Diplomová
Srážkoodtokové modelování na příkladu povodí Bečvy
(Rainfall-runoff modeling on Bečva basin)
Ing. Martin Ďuricha Diplomová
Studie a zhodnocení domácích volně dostupných API mapových služeb
(Study and evaluation of Native Free API Map Services)
Lucie Fizková Diplomová
Studie a zhodnocení zahraničních volně dostupných API mapových služeb
(Study and evaluation of Foreign Free API Map Services)
Martina Sochorová Diplomová
Testování API mapových služeb a tvorba online GIS aplikace
(The Map Services API Testing and online GIS Application Creation)
Bc. Richard Ondra Diplomová
Testování a vyhodnocení praktické použitelnosti kombinace GPS a inerciálních senzorů
(Testing and evaluation of practical use of GPS and Inertial sensors combination)
Ondřej Fialík Diplomová
Tvorba GIS pasportizace místností VŠB-TUO
(GIS of VSB - Technical University of Ostrava buildings)
Bc. Luděk Boucný Diplomová
Vizualizace dat z datového skladu DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r.o.
(DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol.s r.o. warehouse geodata visualisation)
Martin Fábik Diplomová
Vliv odtokových poměrů na kvalitu vod v povodí Hronu
(Impact of the runoff conditions on the water quality at Hron river basin)
Bc. Peter Babjak Diplomová
Vyhodnocení a zpracování dat o pohybu rysa
(Evaluation and processing of lynx tracking data)
Petr Solnický Diplomová
Vyhodnocení druhové skladby rozptýlené vegetace z leteckých snímků
(Using an Aerial Photos for Evaluation of Scattered Vegetation Species Composition)
Mgr. Josef Tračík Diplomová
Výpočet pokrytia vymedzeného územia signálom FM rozhlasového vysielania v 3D
(Calculation of the covering delimitations territory by FM broadcasting signal in 3D)
Bc. Marián Kolpák Diplomová
Vytvoření datového modelu pro vedení měřičské dokumentace
(Creation of data model for land surveying documentation)
Ing. Jan Brothánek Diplomová
Využití celulárních automatů pro modelování silniční sítě v multi-agentovém systému
(Using cellular automata for modelling road network in multi-agent system)
Bc. Martin Hlaváček Diplomová
Využití GIS při modelování vzniku lavin ve Vysokých Tatrách
(Using GIS for Alavanche Modelling in Vysoké Tatry)
Bc. Lenka Gregušová Diplomová
Využití interpolačních metod pro odhad srážkových úhrnů
(Using interpolation methods for precipitation estimation)
Ing. Aleš Koťátko Diplomová
Využití prostředků GIS při morfotektonické studii Bělského zlomu (jihovýchodní část)
(Usage of GIS tools for morphotectonic study of Bělá fault (southeastern part))
Karel Majíček Diplomová
Vývoj aplikace pro ukládání a zobrazování dat získaných při terénním cvičení
(Development of Aplication for Storing and Displaying Data from Survey Exercise)
Ing. Lenka Štěrbová Diplomová
Životní cyklus geografického informačního systému AirMap
(Life-cycle of geographic information system AirMap)
Bc. Roman Bár Diplomová
Kartografická vizualizace prostorových databází regionálních informačních systémů
(Kartografická vizualizace prostorových databází regionálních informačních systémů)
Ing. Zdena Dobešová Voženílek V,Doc.RNDr.CSc. Disertační
Vytváření a využívání krizových scénářů v oblasti lesních požárů s podporou nástrojů GIS
(Vytváření a využívání krizových scénářů v oblasti lesních požárů s podporou nástrojů GIS)
Ing. Pavel Hrbáček Bláha P,Doc.RNDr.DrSc. Disertační

2006/2007

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Analýza dlouhodobého vývoje vegetace na území CHKO Moravský kras
(Long-term vegetation change analysis in protected area Moravsky kras)
Bc. Pavel Kubíček Bakalářská
Analýza doprovodu vodního toku ve vybraném území
(Analysis of following water course in catchment area for select territory)
Bc. Jan Ausficír Bakalářská
Analýza přírodních rizik v CHKO Beskydy s pomocí GIS
(Natural hazards analysis in Beskydy nature reserve with the support of GIS)
doc. Ing. Michal Kačmařík, Ph.D. Bakalářská
Analýza rozmístění kontaktních míst České pošty
(Location Analysis of Czech Post Contact Places)
Bc. Alena Sieberová Bakalářská
Analýza změn při přechodu na nový IS v Severomoravské plynárenské, a.s.
(Analyse of changes caused by new IS Severomoravská plynárenská Corp)
Bc. Ing. Monika Foldynová Bakalářská
Citlivostní analýza vlivu terénu na modelování havarijního úniku metanu pomocí modelu SYMOS
(Sensitivity analysis of terrain influence to methan gas escape modelling by SYMOS Model)
Ing. Jiří Maršolek Bakalářská
Dynamický model pozemních komunikací
(Road Communications Dynamic Model)
Bc. David Gajdoš Bakalářská
Geodata pro 3D model porubského areálu VŠB-TU - budova J
(Geodata for 3D model of VSB-TU of Ostrava - building J)
Ing. Anton Mráz Bakalářská
Geodata pro 3D model porubského areálu VŠB-TU - budova NK
(Geodata for 3D model of VSB-TU of Ostrava - building NK)
Bc. Pavlína Kiszová Bakalářská
Geografický informační systém budov Krajského úřadu Moravskoslezského kraje
(Geographical information system of buildings of Regional Authority of Moravian-Silesian Region)
Ing. Radek Dostál, Ph.D. Bakalářská
Katalog cestovní kanceláře
(Travell agency catalog)
Bc. Radim Potěšil Bakalářská
Kriminalita na území okresu Jeseník
(Criminality in the Jeseník District)
Bc. Daniela Ondruchová Bakalářská
Mapování rozvoje městské zeleně v Havířově
(Mapping of Havířov City Greenery Development)
Ing. Vojtěch Roupa Bakalářská
Možnosti tvorby kartografických výstupů v prostředí Open Source GIS nástrojů
(Open Source GIS software for cartography)
Bc. Martina Mertenová Bakalářská
Návrh GIS pro oddělení vodního hospodářství MěÚ Nový Jičín
(Proposal of GIS for water system department of municipality Nový Jičín)
Lucie Chovancová Bakalářská
Návrh GIS pro Sdružení cestovního ruchu Jeseníky
(Proposal of GIS for Jeseniky Tourist Trade Association)
Bc. Kateřina Tichá Bakalářská
Obnova katastrálního operátu přepracováním souboru geodetických informací v katastrálním území Hostišová
(The renovation of cadastral documentation by the adaptation the file of geodetic information in cadastral area Hostišová)
Bc. Pavel Chrastina Bakalářská
Optimalizace sítě sběrných separačních míst odpadů
(Optimization of network of collecting separative junk points)
Bc. Zdeňka Šulcová Bakalářská
Porovnání volně dostupných nástrojů pro 3D geovizualizaci
(Comparison of free software tools for 3D geovisualisation)
Bc. Petr Kupka Bakalářská
Posouzení vhodnosti a využitelnosti GIS pro potřeby podniku ŽDB Group a.s.
(Suitability and Serviceability Evaluation of GIS for ŽDB GROUP Company)
Bc. Jana Kysová Bakalářská
Prostorová databáze lázeňských středisek České republiky
(Spatial databases of spa in the Czech Republic)
Bc. Lucie Džmuráňová Bakalářská
Prostorová databáze lázní České republiky
(Czech Republic Spa Spatial Database)
Ing. Jaroslav Novák, Ph.D. Bakalářská
Řízení odtoku z vodní nádrže s využitím fuzzy regulátoru
(The Fuzzy Regulation of Water Basin Outflow)
Bc. Dagmar Sysalová Bakalářská
Sopky a geologické zajímavosti Moravskoslezského kraje (3D vizualizace)
(Volcanos and geological interestings in the Moravian-silesian region(3D Vizualization))
Bc. Zuzana Sukeníková Bakalářská
Systém pro evidenci síťových prostředků a spojových tras sítě sdružení Poruba.NET
(Evidence system of network equipment and communication lines of Poruba.NET association)
Bc. Rudolf Joura Bakalářská
Tisk modelu areálu VŠB-TUO s použitím 3D tiskárny
(Using 3D printer for model printing of VSB-TUO)
Ing. Juraj Cirbus Bakalářská
Tvorba vrstvy hydraulických vodivostí z pedologických vstupů a využití půdy
(Creation of hydraulic conductivity theme from the pedological and land use inputs)
Ing. Branislav Devečka Bakalářská
Využití geoinformačních nástrojů pro posouzení vlivu čistoty ovzduší a některých socioekonomických faktorů na migrační chování obyvatel v Moravskoslezském kraji
(Using geoinformatics tools for appreciation influence environment pollution and some other socioeconomics faktors for in migration in Moravian-Silesian region)
Bc. Petr Dvořák Bakalářská
Zmapování a vizualizace naučných stezek v zadaném území v prostředí internetu
(Nature trail mapping and visualisation on the Internet)
Bc. Tomáš Urbanec Bakalářská
Analýza dojíždění v Moravskoslezském kraji z dotazníkových šetření a dat UDIMO
(Analysis of Commuting in Moravia-Silesia Region using Questionnaries and UDIMO data)
Bc. Barbora Hejlková Diplomová
Analýza dopravní dostupnosti zaměstnavatelů v okrese Klatovy
(Analysis of Transport Accessibility of Employers in the Klatovy District)
Ing. Kateřina Sanetrníková Diplomová
Analýza sociální situace na základě lokalizace nezaměstnanosti
(Analysis of Social Status on the Base of Unemployment Location)
Ing. Olga Kotlíková Diplomová
Analýza vývoje migrace Moravskoslezského kraje
(Analysis of Migration Evolution in the Moravia-Silesia Region)
prof. Ing. Igor Ivan, Ph.D. Diplomová
Analýza vztahu pokryvu a užití krajiny ke kvalitě vod s pomocí modelovacího software
(Impact of land cover and land use on water balance and quality with the support of GIS and modeling software)
Ing. Lenka Ferková Diplomová
Cyklotrasa Mlynářská stezka
(Bike route Mlynářská stezka)
Ing. David Janiurek Diplomová
Časoprostorové vyhlazení socioekonomických dat
(Time-space Smoothing of Socio-Economic Data)
Bc. Filip Hanuš Diplomová
GNSS Meteorologie
(GNSS Meteorology)
Bc. Jana Mlynáriková Diplomová
Hodnocení distribuce zaměstnavatelů v okrese Bruntál
(Evalution of Employer´s Distribution in the Bruntál District)
Lucie Kavanová Diplomová
Hodnocení možností prezentace a ovlivnění výsledků modelování
(Evaluation of possibility of presentation and influence an effect of modelling results)
Ing. Petr Musial Diplomová
Hodnocení srážkových předpovědí ALADIN a GFS pro povodí Bělé
(Evalution of Precipitation Forecast based on ALADIN and GFS models for Bělá Catchment)
Vlasta Klajblová Diplomová
Mapová služba zastávek a linek MHD s vazbou na jízdní řády DPO
(Map Service for Public Transport Stops and Lines Connected with Time Schedules)
Barbora Koblížková Diplomová
Metainformační systém pro geodetickou kancelář Ing. Štusák, s.r.o.
(Metainformation system for geodetic office Ing. Štusák, s.r.o.)
Ing. Tomáš Hubálek Diplomová
Návrh a specifikace online dispečerského a navigačního systému pro optimalizaci nákladní dopravy
(Design and specification of online dispatch and navigation system for optimalisation of cargo transportation)
Veronika Krausová Diplomová
Návrh GIS malé obce s využitím svobodného programového vybavení
(Concept of a GIS for a small village based on free software)
Bc. Martin Jindra Diplomová
Návrh knihovny vybraných kartografických technik umožňujících rozšíření funkcionality mapových serverů
(Design of the library of selected cartographic techniques extending map server´s functionality)
Ing. Tomáš Minarčík Diplomová
Návrh transformační šablony pro konverzi mezi metadaty pro geodata dle ISVS a ISO
(Design of the transformation template for conversion between metadata for geodata according to ISVS and ISO)
Ing. Jan Kucharczyk Diplomová
Návrh vojenského informačního systému DISLOKACE AČR
(Design of military IS DISLOKACE ACR)
Bc. Pavel Jáger Diplomová
Posouzení vlastností GeoNetwork Opensource a jeho uplatnitelnosti pro účely národního metaPortálu
(Evaluation of GeoNetwork Opensource Features and Suitability for National Metaportal Design)
Ing. Roman Ožana Diplomová
Publikování geodat vybraných projektů v prostředí webu
(Publishing geodata of selected projects via web)
Mária Bárdyová Diplomová
Rozptylová studie regionu "Horna Nitra"
(Dispersion´s study of region Horna Nitra)
Bc. Ján Straka Diplomová
Řetězení webových služeb v prostředí open source GIS
(Chaining web services in open source GIS environment)
Bc. Martin Prager Diplomová
Srovnání výsledků RUSLE a dynamického erozního modelu SWAT na příkladu povodí Rožnovské Bečvy
(Comparison of RUSLE a dynamical erosion model SWAT on the example of Rožnovská Bečva basin)
Ing. Petr Vavroš Diplomová
Tvorba multidimenzionální databáze pro GIS statistiky
(Design of Multidimensional Database for GIS statistics)
Jaroslav Kunc Diplomová
Vizualizace návrhu komplexní pozemkové úpravy v prostředí WWW
(Visualisation of a concept for a complex land adaptation in WWW environment)
Bc. Aleš Uvíra Diplomová
Vyhodnocení dostupnosti obcí na základě přímé a časové dostupnosti
(Traffic Accessibility Evaluation of Municipalities Based on the Euclidian and the Time Accessibility)
Ludmila Hnilová Diplomová
Vyhodnocení pokryvu a využití krajiny pomocí dat DPZ
(Land use and land cover assessment using EO data)
Ing. Petr Lukeš, Ph.D. Diplomová
Vyhodnocení vývoje krajiny a rizika půdní eroze na modelu lyžařského areálu
(Interpretation of landscape development and risk of soil erosion on exemplar skiing area)
Ing. Markéta Fojtíková Diplomová
Vývoj kriminality ve správním území PČR SVčK (Policie České republiky, Správa Východočeského kraje)
(Criminality Changes in the Police Administrative Region of East Bohemia)
Bc. Jiří Hojgr Diplomová
Webová prezentace areálů VŠB - TU Ostrava s použitím MapServeru UMN
(Web presentation of VŠB - TU Ostrava build on MapServer UMN)
Vojtěch Bravenec Diplomová
Použití metod GIS pro analýzu vývoje krajiny - využití archívních leteckých snímků
(Použití metod GIS pro analýzu vývoje krajiny - využití archívních leteckých snímků)
Ing. Jitka Prchalová Rapant P,Doc.Ing.CSc. Disertační
Prostorové Multi-agentové systémy
(Prostorové Multi-agentové systémy)
Ing. Pavel Děrgel, Ph.D. Rapant, Doc.Ing.CSc. Disertační
Využití geoinformačních technologií pro modelování hydrogeologických procesů
(Využití geoinformačních technologií pro modelování hydrogeologických procesů)
Ing. David Vojtek, Ph.D. Rapantová N,Doc.Ing.CSc. Disertační

2005/2006

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Analýza dojížďky studentů na VŠB-TU O
(Analysis of commute for students to VŠB-TU O)
Jiří Juroš Bakalářská
Analýza průmyslu na území Moravskoslezského kraje
(Analysis of industry in the Moravian-silesian region)
Bc. Ivo Filip Bakalářská
Digitální mapa vojenského opevnění Moravskoslezského kraje
(Digital map of military fortification of the Moravian-silesian region)
Bc. Jaromír Gargoš Bakalářská
Geoinformatická podpora charakteristiky obyvatelstva českého Slezska
(Geoinformation assistance for characteristics inhabitans in the area of czech Silesian)
Lukáš Sirný Bakalářská
Informační systém o odplyňovacích vrtech na území historického centra města Orlové
(Information system about degassing wells situated in historical center of Orlová city)
Martin Pavlík Bakalářská
Kategorizace databází POI pro oblast dopravy
(Categorization of databases POI for sphere of transport)
Lenka Karasová Bakalářská
Mapový server pro město Vamberk
(Map server for city of Vamberk)
Bc. Jaroslav Poláček Bakalářská
Metodika k mapování a zpracování sesuvů pomocí GPS a vybraných GIS aplikací
(Methodology of mapping and processing of landslips with GPS and GIS)
Lukáš Kalousek Bakalářská
Možnosti uchovávání časových serií rastrových dat a jejich metadat v nich
(Availability of raster time-series data and its metadata storage)
Bc. Pavel Ševčík Bakalářská
Návrh a doplnění informačního systému Poodří o problematiku venkovské turistiky
(Concept and Complement Information System of Poodří about Problems Rural Tourism)
Petr Bonk Bakalářská
Návrh GIS prototypu pro oblast řeky Bělá
(Proposal of GIS prototype for Bělá catchement)
Ing. Bc. Lucie Šašková Bakalářská
Návrh GIS prototypu pro pilotní oblast Šumava
(Proposal of GIS prototype for pilot area of Šumava)
Marek Petr Bakalářská
Návrh systému sdílení GIS dat v rámci společnosti Moravské naftové doly, a.s.
(Design of a system for GIS data sharing in company Moravské naftové doly, a.s.)
Bc. Roman Kaszper Bakalářská
Návrh tras turistických zájezdů po krasových oblastech ČR
(Concept of sight-seeing trips to carstic area in the Czech republic)
Bc. Luděk Boucný Bakalářská
Návrh zpracování dat SCIO v prostředí GIS
(Proposal of SCIO data processing in GIS)
Zuzana Zajícová Bakalářská
Porovnání tvorby KM-D v systémech Svatý Štěpán a JTSK na vybraném území
(Comparison of KM-D creation in Svatý Štěpán and JTSK systems for selected area)
Ing. Marcel Vojta Bakalářská
Příprava zpracování měřičského deníku s využitím programu ArcGIS 9 Survey Analyst
(Processing of Survey Data by Using ArcGIS 9 Syrvey Analyst)
Bc. Jakub Baborák Bakalářská
Vizualizační 3D projekt rozhleden na území Moravskoslezského kraje
(3D vizualization project of view-towers in the Moravian-silesian region)
Bc. Michal Osovský Bakalářská
Využití analytických nástrojů GIS při správě a údržbě nápojových automatů na území města Ostravy
(Using the GIS Tools for Management and Maintenance of the Drink Machines in the City Ostrava)
Bc. Tomáš Kopec Bakalářská
Zhodnocení vhodnosti spádových obvodů škol s ohledem na demografický vývoj
(Assessment of School Districts Appropriateness Refering to Demographic Development)
Ing. Václav Kment Bakalářská
Analýza možností SŘBD PostgreSQL a nadstavby PostGIS pro vytvoření datového skladu v prostředí GIS
(Analysis of PostgreSQL RDBMS and PostGIS extension potential for geodata warehouse)
Bc. Jaromír Kamler Diplomová
Analýza sezonních změn vegetace kvantifikováním vegetačního charakteru krajiny
(Seasonal vegetation change analysis quantifying vegetation cover character)
Ing. Pavel Hrdina Diplomová
Dynamický model rozmístění obyvatelstva územního celku
(Dynamic Model of the Population Distribution Within the Particular Territory)
Ing. Antonín Krejčíř Diplomová
Evidenční systém pro monitorování a publikaci stavu kvality vodních ploch pro potřeby krajské hygieny
(System of evidence for monitoring and publication of the quality degree of water bodies for the needs of the Regional Public Health Authority)
Michal Biskup Diplomová
GIS v hodinách informatiky na základní škole
(GIS at Informatics lesson at Basic School)
Bc. Vladimír Vlk Diplomová
Implementace algoritmů prohledávání dopravní sítě v prostředí PostGIS
(Implementation of algorithms for searching in a traffic network in an environment of PostGIS)
Jan Kolář Diplomová
Mapování dostupnosti signálů přístupových bodů WiFi společnosti MATTES AD na území Frýdku-Místku a okolí
(Mapping of signal availability from WiFi accesspoints provided by MATTES AD at the area of Frýdek-Místek)
Bc. Jan Šponer Diplomová
Mapy s dopravními informacemi pro WAP
(Maps with traffic information for WAP)
Ing. Aleš Daněk Diplomová
Návrh nového datavého modelu databáze vrtů ODRY 2000 a vytvoření grafického uživatelského rozhraní
(The design of new data model for the database ODRY 2000 and development of the new graphic user interface for the database ODRY 2000)
Bc. Michal Egyed Diplomová
Obnova katastrálního operátu novým mapováním
(Renewal of cadastral lists and maps by new mapping)
Bc. Michal Janík Diplomová
Tvorba informačního systému cyklotras Královéhradeckého kraje
(Creation of bike-routes information system in locality Hradec Králové)
Alice Joštová Diplomová
Tvorba profesionálního kartografického výstupu v prostředí ArcGIS
(Professional Map Creation in ArcGIS Environment)
Bc. Petr Vaněk Diplomová
Údržba digitalizovaných sáhových map v prostředí ISKN
(Digitalized fathom cadastral map administration in a scope of ISKN)
Ing. David Sedláček Diplomová
Vizualizace seismických dat projektu ORFEUS v prostředí Map Server UMN integrovaná na LIVE-CD
(The Visualisation of the Seismic Data from the Project ORFEUS by Using Map Server UMN Integrated in LIVE-CD)
Ing. František Klímek Diplomová
Využití mapového serveru ArcIMS pro dynamické generování statistických map v prostředí WWW
(Using of Map Server ArcIMS for the Dynamic Creation of Statistical Maps in the WWW Environment)
Bc. Tomáš Urbančík Diplomová
Využití Open Source pro geoiformační potřeby úřadů malých obcí
(Exploitation of GIS open sources for purposes of small municipalities)
Bc. Radim Balon Diplomová
Zařazení MGIT do procesu revize bodových polí
(Embedding of MGIT into revision of basic and minor horizontal control)
Bc.Ing. Ivo Hřebíček Diplomová

2004/2005

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Analýza dostupnosti zdrojů požární vody v okrese Bruntál
(Analysis of Fire Rescue Water Resourcess Accessibility within Bruntál District)
Bc. Ladislav Šesták Bakalářská
Analýza měst okresu Nový Jičín a jejich zázemí podle vybraných ukazatelů
(Analysis of towns and his foul territory in district Nový Jičín in acordance with selected indices)
Ing. Markéta Fojtíková Bakalářská
Aplikace pro operativní tvorbu poplachových plánů pro záchranné složky okresu Bruntál
(Application for operative creation of emergency plans for rescue services in Bruntál district)
Bc. Miroslav Vaněk Bakalářská
Bytová výstavba v České republice
(Home building in Czech republic)
Bc. Michal Blažej Bakalářská
Informační systém domů a bytů Havířova
(Information System of Houses and Flats in Havířov City)
prof. Ing. Igor Ivan, Ph.D. Bakalářská
Kategorizace databází POI pro oblast cestovního ruchu
(Categorization of databases POI for sphere of tourist movement)
Bc. Barbora Hejlková Bakalářská
Metainformační systém MIDASvšb pro účely evidence prostorových dat na VŠB - TU Ostrava
(Metainformation System MIDASvšb for the Evidence of Spatial Data in VŠB - TU Ostrava)
Bc. Pavel Kamenský Bakalářská
Návrh a realizace programové aplikace v prostředí WWW pro podporu hospodaření zemědělců
(Designing and Realization of Aplication for Farming Support in WWW Environment)
Bc. Aleš Uvíra Bakalářská
Návrh GIS prototypu pro oblast řeky Pasvik
(Proposal of GIS prototype for pilot area of Pasvik river)
Petr Solnický Bakalářská
Sledování vývoje krajiny na základě katastrální mapy
(Cadastral map used for watching of a landscape evolution)
Bc. Zdeňka Kisialová Bakalářská
Srovnání ÚIR-ADR s registrem stavebních objektů ČSÚ
(Comparison of UIR-ADR and Building Register of CZSO)
Bc. Patrik Římský Bakalářská
Tvorba mapy pro orientační běh s použitím GPS
(Creating of map for orienteering using GPS)
Bc. Michal Pivka Bakalářská
Vyhodnocení zvolené trasy mobilního telefonu při známém cíli cesty
(Evaluation of a mobile phone´s route in a case of known route destination)
Ing. Petr Lukeš, Ph.D. Bakalářská
Vytvoření 3D modelu vybrané výletní trasy po turistických zajímavostech Moravskoslezského kraje
(Creation 3D models of selected sighseeings trips in Moravian-Silesian region)
Ing. Petr Vavroš Bakalářská
Vytvoření pasportu parkovacích automatů na území města Nový Jičín
(Creative the pasport of technical files for park meter in city Nový Jičín)
Bc. Tomáš Géryk Bakalářská
WebCastle VŠB
(WebCastle VŠB)
Bc. Martin Prager Bakalářská
Zpřesnění souřadnic podrobného bodového polohového pole zaměřených různými metodami
(Precising of coordinates from detailed positioning field measured by different methods)
Bc. Naděžda Pafčugová Bakalářská
Analýza nabídky využití volného času ve školských zařízeních MSK
(Analysis of the Offer of Leisure Time Activities in Educational Institutions of the Moravian-Silesian Region)
Ludmila Adamcová Diplomová
Analýza nezaměstnanosti v mikroregionu Bílovec ve vztahu k dopravní dostupnosti
(Analysis of Unemployment in Bílovec Microregion in Relation to Traffic Accessibility)
Ing. Jaromír Bravanský Diplomová
Aplikace pro plánování rozvozu zboží
(Software for goods distribution planning)
Ing. Petr Fuks Diplomová
Architektura systému pro úpravu 3D modelu budov
(System architecture for management of 3D bulding´s model)
Ing. Martin Krempl Diplomová
Modelování hydrologických a hydrogeologických procesů v systému GRASS GIS
(Hydrological and hydrogeological modelling in GRASS GIS)
Ing. Lucie Orlíková, Ph.D. Diplomová
Modelování stoku přívalových srážek v povodí
(Watershed run-off modelling)
Ing. Stanislav Žitník Diplomová
Modelování vlivu lesního vegetačního krytu a lesní půdy na sražko-odtokové vztahy
(Modelling of the Influence of Forest Vegetation Cover and Forest Soil to the Rainfall-Runoff Relationships)
Ing. Tomáš Bőhmer Diplomová
Návrh a vytvoření aplikace pro mapování bezbariérových tras
(Design and Development of the Application for Mapping of Courses without Barriers)
Ing. Petr Janík Diplomová
Návrh koncepce GIS mikroregionu
(Proposal of conception of microregional GIS)
Ing. Tomáš Opravil Diplomová
Porovnání přesnosti a parametrů různých GPS přijímačů a testování nástrojů pro transformaci dat mezi souřadnicovými systémy WGS-84 a S-JTSK
(Comparison of accuracy and parameters of different GPS receivers and testing of tools for data transformation between co-ordinates systems WGS-84 and S-JTSK)
Ing. Radim Brix Diplomová
Porovnání tvorby DKM a KM-D pro katastrální území Antošovice
(Comparison of the Creation of DKM and KM-D for Cadastral Territory of Antošovice)
Ing. Kateřina Kokošková Diplomová
Posouzení RSO ČSÚ a UIR-ADR pro lokalizaci subjektů a pro analýzu nezaměstnanosti
(Evaluation of RSO and UIR-ADR for Object Localisation and Analysis of Unemployment)
Ing. Kateřina Šimečková Diplomová
Stanovení dopadů záplav na obyvatelstvo a město Třinec s využitím analýz GIS a hydrologického modelu
(Assessment of impacts of floods on population and city Třinec by using the GIS analyses and hydrological model)
Ing. Lucie Němcová Diplomová
Určování vlhkosti v atmosféře z měření GPS
(Water vapor estimation from GPS measurements)
Jan Ryszawy Diplomová
Vizualizace metadat
(Metadata visualisation)
Ing. Jiří Guřan Diplomová
Vizualizace prostorových dat v prostředí GRASS GIS
(Spatial data visualization in GRASS GIS)
Ing. Radek Hojgr Diplomová
Vyhodnocení výskytu kůrovce a nalezení rizikových ploch s využitím DMT a dalších datových zdrojů
(Evaluation of incidence of engrave beetle and discovery of risky areas with use of DTM and other data sources)
Ing. Michal Čermák Diplomová
Využití GIS jako nástroje v projektech strukturálních fondů EU
(GIS - supporting tool projects of EU structural funds)
Ing. Pavol Uličný RNDr. Daniela Szturcová, Ph.D. Diplomová
Využití radarových odhadů srážek v hydrologickém modelování
(Application of Radar Estimation of Rainfall in Hydrological Modelling)
Ing. Martin Jonov Diplomová
Vývoj aplikace pro mobilní sběr dat
(Development of aplication for mobile data capture)
Bc. Vladimír Havlík Diplomová

2003/2004

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Analýza dojížďky do základních škol na Vítkovsku
(Analysis of Commutation to Primary Schools in Vitkov Region)
Bc. Vladimír Vlk Bakalářská
Analýza pokrytí území obce Skotnice zvukovým signálem obecního rozhlasu
(Analyse of coverage of Skotnice commune by public sound broadcasting)
Bc. Martin Grohmann Bakalářská
Hodnocení nového postupu digitalizace sáhových katastrálních map
(An evalution of new technique for fathom cadastral map digitalisation)
Ing. David Sedláček Bakalářská
Hodnocení stavu a vývoje dopravní situace ve městě Opava
(Transport network evalution in Opava city)
Bc. Michal Janík Bakalářská
Kategorizace zemědělských ploch ve vztahu k LFA (Less Favourite Areas)
(Categorization of the Agricultural Areas Connected with LFA (Less Favourite Areas))
Bc. Martin Losert Bakalářská
Návrh, pasportizace a ekonomické zhodnocení vhodnosti svozových tras tuhého komunálního odpadu
(Proposal, Information Retrieval and the Economic Evaluation of Suitable Collection Roads of the Solid Wastage)
Bc. Tomáš Macháč Bakalářská
Návrh a realizace převodníku Výměnného formátu ISKN do formátu ESRI Shapefile
(Development of the software utility for ISKN exchange format conversion to ESRI Shapefile format)
Bc. Martin Hyrník Bakalářská
Ověření prostorové indexace v prostředí databázového systému ORACLE
(Examination of spatial indexing in ORACLE database system)
Bc. Zuzana Fryčová Bakalářská
Pasport kolejové dopravy OKD v prostředí GIS OKD
(Docummenation of Ostrava-Karvina Mine Company track transport in GIS)
Bc. David Vládek Bakalářská
Porovnání Digitální katastrální mapy a Jednotné digitální mapy města Prahy, k.ú. Bubeneč
(Comparison of Digital Cadastral Map and Unified Digital Map of Prague City for Cadastral Area of Bubeneč)
Bc. Petra Novotná Bakalářská
Potencionální střety zájmů mezi aspekty dobývání nerostných surovin a ochranou životního prostředí
(Possible Conflicts of Interests between Mining of Raw Materials and Environment Protection)
Bc. Jan Sedláček Bakalářská
Transformace datového modelu digitální mapy SM 5
(Digital Map SM 5 Data Model Transformation)
Bc.Ing. Ivo Hřebíček Bakalářská
Úprava aplikace pro spolupráci modelu AEOLIUS a GIS
(Modification of software for cooperation AEOLIUS model and GIS)
Ing. Aleš Daněk Bakalářská
Vizualizace využití technických prostředků jednotek požární ochrany
(Visualization of Fire Rescue Units´ Technical Equipment Utilization)
Bc. Tomáš Urbančík Bakalářská
Zpracování záznamů GPS dispečerských vozů DPO
(Processing of GPS track logs from dispather cars of public transport company)
Bc. Radim Balon Bakalářská
Analýza rozmístění a využití zvláštních škol a základních škol pro postižené děti v Moravskoslezském kraji
(Analysis of Localisation and Capacity of Special School and Primary School for Handicapped Children in the Moravian Silesian Region)
Ing. Tomáš Karčmář Diplomová
Analýza vzdělávací nabídky středních škol a vyšších odborných škol ve Zlínském kraji
(Analysis of Education Offer provided by Secondary and High Schools in Zlín Region)
Ing. Tomáš Herman Diplomová
Aplikace pro evidenci rybářských úlovků, využívající službu WWW
(Software for fish catch documentation based on WWW service)
Ing. Karel Vlček Diplomová
Dopravní dostupnost zaměstnavatelů v okrese Jeseník ve vztahu k demografickým ukazatelům
(Traffic Accessibility of Employers in Jeseník District and Relation to Demographic Indicators)
Ing. Bc. Monika Poledníková Diplomová
Dostupnost zaměstnavatelů v okrese Bruntál
(Traffic Accessibility of Employers in Bruntal District)
Ing. Lukáš Růžička Diplomová
Implementace modelové analýzy průmyslových rizik do informačního systému pro vytváření havarijních a krizových plánů
(Implementation of Risk Assessment into the Information System for Accident and Crisis Planning)
Ing. Milan Paulas Diplomová
Metainformační systém založený na XML
(XML-based metainformation system)
Ing. Josef Mikloš Diplomová
Modelování hluku ze silniční dopravy v oblasti městské zástavby
(Modelling of road traffic noise in town residential area)
Ing. Antonín Orlík, Ph.D. Diplomová
Možnosti GIS při tvorbě trojrozměrných map zemětřesení
(GIS for creation of 3D earthquake maps)
Ing. Pavel Hajný Diplomová
Návrh a tvorba statistických map popisujících činnost Hasičského záchranného sboru ČR
(Design and Creating of the Statistical Maps Describing the Fire Rescue of the Czech Republic Activities)
Ing. Jiří Hrdina Diplomová
Návrh koncepce a praktické ověření sledování pohybu nebezpečných nákladů
(Proposal of conception and practical testing of hazardous materials transport monitoring)
Ing. Adam Patáčik Diplomová
Návrh metodiky pro tvorbu spádových obvodů školských zařízení s využitím geoinformační podpory
(Methodical Instructions Proposal of School Districts Creating with Geoinformational Support Using)
Ing. Lucie Tomášová Diplomová
Příprava pilotního prototypu TRANSCAT DSS
(Development of the TRANSCAT DSS Pilot Prototype)
Ing. Josef Stromský Diplomová
Stanovení možných dosahů závažné havarie s nebezpečnými chemickými látkami a zón havarijního plánování
(Assessment of Impact Ranges of Major Accident Involving Dangerous Substances and External Emergency Planning Zones)
Ing. Martin Sikora Diplomová
Vyhodnocení časových snímků dopravy v lomu pořízených GPS
(Evaluation of time shots of quarry transport gathered by GPS)
Ing. Roman Pavlištík Diplomová
Vytvoření grafického rozhraní pro úpravu 3D modelu budov
(Development of graphical user environment for updating 3D model of building)
Ing. Miroslav Umlauf Diplomová
Využití GIS pro analýzu rizik produktovodní sítě Čepro a.s.
(Using GIS for Risk Analysis of Pipelines Network of Cepro a.s.)
Ing. Lukáš Gottesman Diplomová
Využití GIS pro zajištění bezpečnosti provozu produktovodní sítě Čepro a.s.
(Using GIS for Safety Assurance of Pipelines Network of Cepro a.s.)
Ing. Lukáš Debowski Diplomová
Využití GIS pro zpracování a prezentaci výstupů interaktivního programového systému hodnocení uhelných ložisek
(GIS Application for Processing and Presenting Outputs of Interactive Software System for Evaluation of Coal Deposits)
Ing. Vlastimil Kajzar, Ph.D. Diplomová
Využití registru sčítacích obvodů ČSÚ pro lokalizaci subjektů na úřadech práce
(Using the Register of Cenzus Districts for Object Lokalisation in Labour Offices)
Ing. Petr Chrobák Diplomová
Vývoj prohlížečky souborů ve formátu GDF
(Development of GDF File Viewer)
Ing. Pavel Šrámek Diplomová
Vývoj systému pro digitální evidenci a analýzu profilů průzkumných vrtů
(Development of software package for digital recording and analysis of exploratory boreholes)
Ing. Marek Gřešek Diplomová
Změny využití krajiny v oblasti Moravské Ostravy
(Land Use Changes in the Region of Moravska Ostrava)
Ing. Tomáš Linart Diplomová

2002/2003

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Analýza kontaminace půd těžkými kovy Bc. Monika Konečná Bakalářská
Citlivostní analýza vybraných vstupů modelu AEOLIUS Bc. Jan Nieslanik Bakalářská
Návrh GIS o dějinách dobývání uhlí v Ostravě (na příkladu národní přírodní památky Landek) Barbora Kušová Bakalářská
Posouzení možnosti ArcIMS z hlediska symbologie Ing. Petr Janík Bakalářská
Propojení modelu AEOLIUS a GIS Bc. Vladimír Havlík Bakalářská
Převodník vektorových dat z S-JTSK do WGS-84 Ing. Martin Krempl Bakalářská
Zhodnocení dopravní obslužnosti ve vztahu k dojížďce zaměstnanců do vybraných firem na území okresu Bruntál Ludmila Adamcová Bakalářská
Změna datového modelu databáze ODRY2000 Ing. Kateřina Šimečková Bakalářská
Geoinformační podpora návrhu optimalizace hasebních obvodů v Moravskoslezském kraji Ing. Ondřej Renner Diplomová
Multivariační a multikriteriální hodnocení situace na lokálním trhu práce Ing. Michal Boroň Diplomová
Posouzení možnosti využití ArcIMS pro prezentaci rozsáhlých rastrových dat Ing. Tomáš Ježek Diplomová
Valašské muzeum v přírodě virtuálně Ing. Radek Tydlačka Diplomová
Využití mapového serveru pro ISGP Ing. Aleš Bartečko Diplomová

2001/2002

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Detekce změn v mapách s využitím digitálního modelu terénu a leteckých snímků Ing. Tomáš Herman Bakalářská
GIS seismických jevů v Evropě Bc. Dušan Vašíček Bakalářská
Informační systém cykloturistických stezek těšínska Bc. Gražyna Pilchová Bakalářská
Mapování výskytu neofytů a příprava GIS pro NPP Landek Mgr. Renata Popelková Bakalářská
Posouzení umístění vybraných služeb na části území Ostravy-Poruby Ing. Tomáš Karčmář Bakalářská
Zpracování informačního systému o rozmístění místností v porubském areálu VŠB-TU Ostrava v prostředí WWW Ing. Roman Pavlištík Bakalářská
Analýza dopravní dostupnosti obcí v prostředí GIS Ing. Petr Bala Diplomová
Analýza dostupnosti území okresu Bruntál Ing. Ivana Kulczycká Diplomová
Analýza radonového rizika z hlediska IG rajonování Ing. Michal Popiolek Diplomová
Generování 3D modelů budov pro potřeby vizualizace v prostředí Internetu Ing. Michal Kramář Diplomová
Navigace a mapování pomocí GPS Ing. Jiří Hanslian, Ph.D. Diplomová
Studie vlivu více faktorů na poruchovost vodovodní sítě OVAK, a.s. Ing. Michal Javorek Diplomová
Tvorba 3D modelů zástavby z leteckých snímků Ing. Radim Slováček Diplomová
Tvorba metainformačního systému pro prostorová data s využitím internetových technologií Ing. Tomáš Duchoslav Diplomová
Územní analýza situace na trhu práce v Novém Jičíně Ing. Marcela Glacová Diplomová
Využití dat DPZ pro predikci výnosů obilovin Ing. Roman Vrba Diplomová

2000/2001

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
3D GIS seismických jevů vybrané části OKR - analýza vazby seismicity na hlavní tektonické poruchy Ing. Petr Svoboda Diplomová
3D GIS vesmíru Ing. Jiří Kocourek Diplomová
Analýza dopravní dostupnosti s využitím programu Jízdní řády Ing. Tomáš Kettner Diplomová
Analýza dopravní dostupnosti zdravotnických zařízení ambulatního charakteru pro Ostravský kraj Ing. Marek Gába Diplomová
Analýza prostorových dat metodou prostoro-časového shlukování a testování přítomnosti shluků kolem bodového zdroje Ing. Jana Možiešiková Diplomová
Geografický informační systém jako nástroj pro plánování údržby veřejného osvětlení Ing. Jiří Kostelníček Diplomová
Nástroje pro prostorovou analýzu srážek v GIS Ing. Martin Stříž Diplomová
Návrh objektového modelu GIS - uhelných důlních děl pro implementaci v systému AMEBA Ing. Milan Bukowczan Diplomová
Návrh objektového modelu GIS - Uhelných zásob a odrubaných ploch pro imlementaci v systému AMEBA Ing. Rostislav Botur Diplomová
Porovnání využití mapových serverů pro publikování prostorových dat na Internetu Ing. Antonín Bařinka Diplomová
Program pro transformaci souřadnic mezi souřadnicovými systémy platnými na území ČR Ing. Markéta Hanzlová, Ph.D. Diplomová
Rozšíření možnosti vizualizace geodat prostřednictvím WWW s využitím technologie mapového serveru Ing. Radek Matouch Diplomová
Vizualizace interakčních dat Ing. Jiří Hermann Diplomová
Využití GIS jako nástroje pro podporu hodnocení krajinné zeleně Ing. Pavel Pomezný Diplomová
Využití mobilních geoinformačních technologií v záchraných službách Ing. Jan Stankovič, Ph.D. Diplomová

1999/2000

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Ing. Marcela Glacová Bakalářská
Dokumentace historie RD Jeseník s využitím GIS Ing. Richard Motlíček Bakalářská
Vytvoření informačního systému pro sledování jímacího území Doubrava-Špluchov Ing. Milan Paulas Bakalářská
Analýza a modelování tras svozu tuhého komunálního odpadu s využitím GIS Ing. Jiří Tomášek Diplomová
Evidence hospodaření a náhradního užívání na pozemcích Ing. Štepán Bartoš Diplomová
Implementace klasifikačních metod v prostředí ESRI Map Objects Libor Kuchejda Diplomová
Mapování výskytu křídlatky v povodí Morávky Ing. Tomáš Válek Diplomová
Mapový klient jako součást informačního systému Arboreta Nový Dvůr Ing. Pavel Stančík Diplomová
Metainformační systém důlní dokumentace OKD Ing. Jaroslav Pospíšil Diplomová
Návrh a implementace algoritmů pro údržbu, správu a využívání prostorových dat - linek městské hromadné dopravy Ing. Jiří Uchytil Diplomová
Návrh a implementace algoritmů pro vyhledávání spojení s využitím existujících linek městské hromadné dopravy Ing. Petr Vinkler Diplomová
Návrh metodiky pro zpracování pasportizace zeleně ve městě Horní Slavkov u Sokolova Ing. René Pisinger Diplomová
Optimalizace hranic hasebních obvodů s využitím funkcí GIS pro analýzu a modelování Ing. Roman Hynčica Diplomová
Pilotní řešení informačního systému o historii města Jirkova s využitím GIS Ing. Jaroslav Mansfeld Diplomová
Projekt trasy mikrovlnného spoje pro připojení detašovaného pracoviště Česká rafinerská, a.s. Ing. Radek Plos Diplomová
Realizace speciálních vizualizačních efektů pomocí rastrových operací v prostředí ESRI Map Objects Ing. Martin Záruba Diplomová
Studie možnosti nasazení GIS v teplárně Komořany Ing. David Trégler Diplomová
Vliv dopravní obslužnosti území na ukazatele nezaměstnanosti v okrese Nový Jičín Ing. Petr Jánošík Diplomová
Výpočet dostupnosti GPS s ohledem na konfiguraci terénu Ing. David Vojtek, Ph.D. Diplomová
Vytvoření grafického rozhraní pro komunikaci s uživateli metainformačního systému CAGI Ing. Stanislav Marenčík Diplomová
Vytvoření informačního systému pro správu místností v prostředí WWW Ing. David Bauckmann Diplomová
Zpracování DKM katastrálního území Pšov u Podbořan v rámci KPÚ - rekonstrukce grafického přídělového plánu Ing. Miroslav Rychtařík Diplomová

1998/1999

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Informační systém správy majetku obchodního domu (na příkladu OD Makro) Ing. Marcel Cahel Diplomová
Optimalizace průjezdu sítí MHD v prostředí GIS Ing. Miroslav Novák Diplomová
Porovnání aplikace Geomediam Web Map a Framme View v podmínkách firmy Ostravské vodovody a kanalizace Ing. Jan Růžička, Ph.D. Diplomová
Posouzení geografického umístění poboček hlavních finančních ústavů ve vztahu k charakteristice obyvatel Ing. Kateřina Růžičková, Ph.D. Diplomová
Tvorba aplikace pro studium socioekonomických jevů v území Ing. Marek Lesák Diplomová
Vytvoření GIS porubského areálu VŠB-Technické univerzity Ostrava
(GIS Creation of Poruba Campus, VSB-Technical University of Ostrava)
Ing. Pavel Hrbáček Diplomová
Využití GIS ArcView při optimalizaci dopravy Ing. Romana Pešulová Diplomová

1997/1998

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Ing. David Trégler Bakalářská
Ing. Štepán Bartoš Bakalářská
Ing. Radek Plos Bakalářská
Ing. Jaroslav Mansfeld Bakalářská
Ing. René Pisinger Bakalářská
Ing. Miroslav Rychtařík Bakalářská

1996/1997

Student Téma práce Typ
Marcel Cahel Vytvoření GISu VŠB-Technická universita Ostrava Bakalářská
Pavel Hrbáček Vytvoření GISu o VŠB-Technická universita Ostrava Bakalářská
Kateřina Králová Vytvoření adresačního systému pro zadanou část města Ostravy Bakalářská
Marek Lesák Vliv činnosti průmyslového podniku na životní prostředí Bakalářská
Miroslav Novák Pasport stavebních objektů odškodňovaných na základě vlivu důlní těžby v prostředí GIS Bakalářská
Romana Pešulová Evidence kulturních památek v prostředí GIS Bakalářská
Jan Růžička Vytvoření informačního systému o ložiskách nerostných surovin v regionu severní Moravy a Slezska Bakalářská

Doktorské studium (doplnění)

  • 2015 - Ing. Josef Mikloš - Architektonický rámec pro budování SDI
  • 2010 - Mgr. Martin Adamec - Vliv úrovně rozlišení vstupních geodat na výsledky hydrologického modelování v povodí Lubiny
  • 2006 - Ing. Jiří Hanslian, Ph.D. - Koncepce systému pro správu referenčních stanic GNSS a jimi poskytovaných služeb
  • 2005 - Mgr. Wolfgang Standhaft - VergleichendeAnwendungsuntersuchung statisticher und geostatisticher Methoden für die Bestimmung von Parametern von Trinkwasservorkommen
  • 2005 - Ing. Ivan Bílý, Ph.D. - Technické řešení nasazení systému GPS do systému sběru informací na uhelných a skrývkových rýpadlech v podmínkách dolu Bílina
  • 2005 - Ing. Jan Stankovič, Ph.D. - Využití mobilních geoinformačních technologií v záchranných službách
  • 2004 - Ing. Kerstin Hoňková Databáze uhelných ložisek -základ pro automatizovaný systém grafického zobrazení ložiskových atributů a odhadu zásob
  • 2003 - Ing. Jan Růžička, Ph.D. - Metadata pro prostorová data
  • 2003 - Ing. Kateřina Růžičková, Ph.D. - Modelování rozptylu znečišťujících látek v urbanizovaných oblastech, s podporou nástrojů GIS, pro posuzování kvality ovzduší