Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Podpora talentovaných studentů pregraduálního i postgraduálního studia
Kód
ROZP2010/19/17
Předmět výzkumu
Navrhovaný projekt je zaměřen na: - získávání a rozšíření praktických dovedností talentovaných studentů zejména v navazujícím magisterském studiu a doktorském studiu v průběhu studia. Navrhovaný projekt je zaměřen na ověřování teoretických vědomostí a získání praktických dovedností studentů environmentálních věd v terénních podmínkách formou blokového cvičení a řešením případových studií v kulturní zemědělské krajině a současně v krajině ovlivněné intenzivní těžbou uhlí a průmyslem – v postižených oblastech severních Čech. - podporu individuálního rozvoje studentů interní formy doktorského studia oboru Geoinformatika zaměřená na vyšší uplatnění metod vědecké práce spojených s využíváním sofistikovaných systémů pro vývojové práce, pokročilé metody vyhodnocování dat a prověřování hypotéz. Nejefektivnější formou získání těchto znalostí je účast na profesionálních školeních specializovaných firem nebo organizací. - podporu talentovaných studentů pregraduálního a postgraduálního studia v geovědních oborech vychází ze snahy zkvalitnění možnosti výuky geovědních předmětů formou inovativních vzdělávacích metod, postupů a přístupů, např. zvýšením výukových možností v rámci potenciálu geologických sbírek, či zařazováním speciálních geovědních exkurzí, kde dochází k prolínání teoreticky nabytých informací s praktickými zkušenostmi a poznatky.
Rok zahájení
2010
Rok ukončení
2010
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kategorie
Obecná forma
Typ
Rozvojové projekty MŠMT
Řešitel
Informační systém výzkumu, vývoje a inovací
Zpět na seznam