Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Inovace výuky a zajištění terénních cvičení předmětu chemických disciplín
Kód
FRVŠ/2003/1683
Předmět výzkumu
Stávající osnovy předmětů jsou zaměřeny především na základní faktické znalosti chemie prvků a základních tříd anorganických a organických sloučenin, sestavování chemických rovnic, stechiometrických výpočtů, výpočtů koncentrace roztoků, vztahu mezi chemickým vzorcem a vlastnostmi sloučeniny, principy chemické kinetiky a rovnováhy, kyselin a bází aj. Například předmět analytická chemie je zaměřen především na obecné analytické metody, program cvičení na řešení obecných modelových vzorků odměrnou a gravimetrickou metodou. Takto student ztrácí možnost řešit kontkrétní problémy na reálných vzorcích (vody, půdy, zelené hmoty apod.). Současná náplň osnov předmětu postrádá možnosti aplikace základních metod sledování abiotických faktorů životního prostředí, způsobu odběrů vzorků anorganického a organického původu, jeho převedení do roztoku před následným stanovením anorganických složek mineralizací, následným analyzováním reálného vzorku nejen v laboratoři, ale přímo v terénu bude podporou uplatňování nových vzdělávacích metod ve výuce.
Rok zahájení
2003
Rok ukončení
2003
Poskytovatel
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Kategorie
Obecná forma
Typ
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Řešitel
Zpět na seznam