Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Výzkum výskytu a možností využití jílovců se sorpčními schopnostmi ze sokolovské a severočeské pánve
Kód
GA105/06/0124
Předmět výzkumu
Velmi důležitým problémem oblastí severočeské s sokolovské pánve je revitalizace krajiny vážně poškozené při těžbě hnědého uhlí a doprovodné intenzivní průmyslové činnosti. Při této sanační činnosti je optimální využívat doprovodné suroviny, které lze získat při těžbě hnědého uhlí. Minimální pozornost byla zatím věnována jílovcovým sorbentům včetně zeolitových jílovců. V rámci řešení grantového úkolu budou zmapovány sorpční vlastnosti hornin nacházejících se na skrývkových řezech dolů obou hnědouhelných pánví a ve svrchním horizontu dosud nerekultivovaných výsypkových lokalit. V další etapě budou ohraničena potenciální ložiska a orientačně zjištěny zásoby prakticky využitelných jílovců se sorpčními vlastnostmi. Jejich rekultivační využitelnost bude hodnocena na malých pokusných plochách. Sorpce zjištěných jílovců bude testována na modelových roztocích a následně na kontaminovaných vodách vybraných skládek a odvalů. Na základě výsledků bude posouzena možnost aplikace jílovců na těchto lokalitách. Výsledky řešení projektu umožní zhodnotit potenciálně velmi cennou a dosud spíše opomíjenou surovinu, zefektivnit rekultivační práce a usnadnit sanaci skládek a odvalů.
Rok zahájení
2006
Rok ukončení
2008
Poskytovatel
Grantová agentura ČR
Kategorie
Obecná forma
Typ
Standardní projekty
Řešitel
Informační systém výzkumu, vývoje a inovací
Zpět na seznam