Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Zhodnocení vybraných bioodpadů použitím biologických metod
Kód
SP2016/33
Předmět výzkumu
V současné době je kladen důraz na rozvoj a využití obnovitelných zdrojů energie. Jedním z nejčastěji využívaných obnovitelných zdrojů energie je biomasa, která má poměrně široké využití lišící se svojí účinností. Stává se neopomenutelnou otázkou, jak efektivně zhodnotit odpadní produkty vznikající v různých fázích procesů využití a zpracování biomasy. Protože z hlediska platných právních předpisů je třeba hledat způsoby využití pro tyto biologicky rozložitelné odpady. Předmětem výzkumu tohoto projektu bude zkoumání 3 typů odpadních produktů: - budou testovány vhodné biologické metody aplikovatelné na popílku ze spalování biomasy a kalů z čištění odpadních vod, které by zvýšily možnosti jejich využití, - testování směsi digestátu a travní siláže tak, aby došlo k zahuštění směsi, a zároveň zvýšení podílu organické složky v půdě. Výzkum bude probíhat v terénních i laboratorních podmínkách (testování klíčivosti, inhibice kořene, vliv na půdní organismy i vliv na hrnkové kultury). V případě testování odpadního produktu z bioplynových stanic bude zároveň probíhat i testování v reálných agronomických podmínkách (polní pokus). V případě popílku z biomasy a kalů z ČOV budou zakládány reálné kompostovací a vermikompostovací stanoviště. Potřebné analýzy budou provedeny ve specializovaných laboratořích v rámci Institutu environmentálního inženýrství a v akreditovaných laboratořích.
Rok zahájení
2016
Rok ukončení
2016
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kategorie
SGS
Typ
Specifický výzkum VŠB-TUO
Řešitel
Zpět na seznam