Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Sledování možnosti výskytu oxidu siřičitého jako možného zdroje sekundárního znečištění ovzduší na aktivních ostravských odvalech
Kód
SP2016/20
Předmět výzkumu
Důlní činností vzniklo na území města Ostrava nejméně šest hald fungujících jako odval sypkého materiálu vznikajícího jako odpad z těžby nerostných surovin. Haldy Heřmanice a Ema jsou stále aktivní a podléhají procesu hoření. Z haldy Ema (Slezská Ostrava) lze pozorovat oblaky kouře, které nasvědčují termické aktivitě s teplotou až 1 500 °C a jsou producentem kromě jiného také oxidů síry. Na haldě Heřmanice (Slezská Ostrava) proces hoření probíhá uvnitř haldy a od roku 2005 je zde vystavena injektážní stěna, která má zabránit termickým procesům. Při hořícím procesu jsou haldy produktem mnoha znečišťujících látek, které se podílejí na znečištění ovzduší a poškozují tak zdraví lidí v okolních oblastech. Jako zástupce těchto znečišťujících látek byl zvolen oxid siřičitý, který se v ovzduší zvolna oxiduje vzdušným kyslíkem za přítomnosti vody až na kyselinu sírovou, která je příčinou kyselých depozic. Pro hmotnostní stanovení tohoto kontaminantu bude použita chromatografická metoda a referenční metoda, kterou je odměrné stanovení s roztokem chloristanu barnatého za použití metalochromního indikátoru thorinu (dle ČSN EN 14791). Pro srovnání výsledných koncentrací bude použito volumetrické stanovení oxidu siřičitého za použití indikátoru sulfonazo III (dle ČSN 83 4711-5). Očekávaným výsledkem je zjistit, jak se tyto aktivní haldy podílí na znečištění ovzduší na Ostravsku. Řešení projektu tak podpoří vědecko-výzkumnou aktivitu studentů a to nejen doktorského studijního programu, ale i studentů magisterského programu. Spolupráce s akademickými pracovníky studentům obou studijních programů zvýší kvalitu a efektivnost vědecké, ale i technické a vzdělávací práce. Studenti si osvojí jednak spolupráci ve vědeckém týmu a také prezentaci získaných výsledků formou odborné publikace a obhajoby získaných poznatků před odbornou veřejností na konferenci.
Rok zahájení
2016
Rok ukončení
2016
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kategorie
SGS
Typ
Specifický výzkum VŠB-TUO
Řešitel
Zpět na seznam