Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Výzkum zpracování biologicky rozložitelného odpadu vermikompostováním
Kód
SP2014/3
Předmět výzkumu
Biologicky rozložitelné odpady (dále jen BRO), jako složka komunálních odpadů, většinou nebývají odděleny za účelem dalšího využití, končí tak na skládkách, což přináší mnohá negativa nejen pro životní prostředí. Všechny členské země Evropské unie jsou podle Evropské směrnice č. 1999/31/ES o skládkách odpadů, povinny do roku 2020 postupně snížit množství ukládaného biologicky rozložitelného komunálního odpadu. Proto je velice důležité, najít pro BRO vhodné metody zpracování a následný způsob využití. Jedním ze způsobů, jak lze bioodpad využít je vermikompostování. Vermikompost vzniká přepracováním kompostovaného materiálu žížalami, jako produkt jejich metabolismu. Při výzkumu budou jednotlivé BRO vermikompostovány za pomoci kalifornských žížal Eusenia Andrei a to jak v autentických, tak v laboratorních podmínkách. Následně budou průběžně odebírány vzorky a analyzovány v akreditované laboratoři. Celý pokus bude posuzován z hlediska přetváření sledovaných odpadů a zjišťování kvality vzniklého vermikompostu.
Rok zahájení
2014
Rok ukončení
2014
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kategorie
SGS
Typ
Specifický výzkum VŠB-TUO
Řešitel
Zpět na seznam