Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Kvalitativní hodnocení recentních biotopů těžební krajiny
Kód
SP2014/58
Předmět výzkumu
Motýli patří k významným bioindikačním skupinám, jejichž pomocí je možné stanovit tzv. ekosystémové služby (plán v roce 2015), současně zhodnotit úspěšnost biologických rekultivací z hlediska ochrany přírody a krajiny.Úbytek motýlů v dnešní kulturní krajině indikuje komplex disturbancí, poškozujících ve svém důsledku kvalitu života člověka (např. nedostatek živných rostlin, kontaminace prostředí, změny vlhkosti, degradace půd, vod, vegetace apod.). Hlavním cílem projektu bude na základě významné bioindikační skupiny živočichů - motýlů (Lepidoptera) zhodnotit kvalitu realizovaných rekultivací na různých typech biotopů (lesnické rekultivace, bezlesé rekultivace, spontánní plochy) v těžební a posttěžební krajině Horního Slezska. Výskyt motýlů identifikovatelných na rekultivovaných a nerekultivovaných plochách (lesnické rekultivace, bezlesí - travnaté plochy, spontánní vysokobylinná lada apod.)ve dne bude hodnocen pomocí nedestruktivních inventarizačních metod. Současně bude hodnocen výskyt motýlů na referenčních plochách - srovnatelných biotopech mimo dobývací prostory Horního Slezska, resp. mimo rekultivované plochy. Pro zhodnocení výskytu živných rostlin budou prováděny fytocenologické snímky jednotlivých biotopů (120). Vzhledem k vazbě rostlin na půdu budou provedeny půdní analýzy(20). Výsledky projektu budou využity pro kvalitativní hodnocení úspěšnosti rekultivací (jako jednotlivých staveb a realizací a ve vztahu k jejich významu pro širší územní vazby).
Rok zahájení
2014
Rok ukončení
2014
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kategorie
SGS
Typ
Specifický výzkum VŠB-TUO
Řešitel
Zpět na seznam