Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Ekologické hodnocení vod poklesových kotlin a sedimentačních nádrží Horního Slezska
Kód
SP2013/146
Předmět výzkumu
Území Horního Slezska patří k oblastem postiženým těžebním průmyslem. Díky těžbě černého uhlí a jeho následnému zpracování docházelo a stále dochází k akumulaci odpadů z těžby a k dalším negativním vlivům (poklesy, zvýšená prašnost, devastace přirozených ekosystémů atd.). Vznikaly zde sedimentační nádrže a zvodnělé poklesové kotliny. Tato stanoviště, resp. vody poklesových kotlin a sedimentačních nádrží vykazují různý stupeň salinity, způsobený jednak dotací důlních vod, jednak vlivem hlušiny, využité pro sanaci břehů. V území se vyskytují vody se síranovou i chloridovou salinitou. V současné době jsou k dispozici dílčí výsledky chemismu vod, byla provedena úvodní malakologická a botanická šetření. Z těchto výsledků vyplývá, že je nutné zaměřit se i na další složky ekosystémů hornické krajiny (poklesové kotliny a sedimentační nádrže), abiotické a biotické. Hlavním cílem projektu je proto vyhodnocení vlivu salinity vod poklesových kotlin a sedimentačních nádrží na ekosystémy a jeho složky, typické pro hornickou krajinu Horního Slezska. Výsledky budou cenným zdrojem dat pro sanační a rekultivační praxi, současně ale doplní data základního výzkumu. Výsledky budou publikovány v odborných vědeckých časopisech s IF.
Rok zahájení
2013
Rok ukončení
2013
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kategorie
SGS
Typ
Specifický výzkum VŠB-TUO
Řešitel
Zpět na seznam