Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Návrh metodologie výzkumu mechorostů a analýza dat k hodnocení stavu životního prostředí
Kód
SP2011/90
Předmět výzkumu
Přestože jsou mechorosty považovány za významné bioindikátory stavu ŽP, je převážná část těchto informací založena pouze na vyhodnocení kvalitativních bryofloristických dat bez použití moderních analytických nástrojů (mnohrozměrná analýza bryocenóz, lineární a aditivní modely, experimentální design). Navrhovaný projekt navazuje na problematiku mé diplomové práce, ve které jsem se zabývala hodnocením ekologických nároků vybraných taxonů mechorostů. Práce ukázala, že stávající metody sběru nejenže nedovolují testovat hypotézy o bioindikačním potenciálu jednotlivých druhů ani bryocenóz, ale navíc nejsme schopni stanovit míru zkreslení získaných informací. Je proto nutné tyto metody přehodnotit a stanovit jejich výpovědní hodnotu. Předmětem výzkumu jsou tedy metody kvalitativního a kvantitativního hodnocení bryologických dat využitelné k monitoringu stavu ŽP (biomonitoring, bioindikace apod.) a signifikance výsledků získaných pomocí těchto metod. Jejich efektivita bude ověřena jak na rozsáhlém souboru dat získaném z terénních sběrů v oblastech Beskyd a Jeseníků, tak i na územích zasažených důlní činností na rekultivovaných i nerekultivovaných plochách v oblastech karvinska a okolí.
Rok zahájení
2011
Rok ukončení
2011
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kategorie
SGS
Typ
Specifický výzkum VŠB-TUO
Řešitel
Zpět na seznam