Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Vývoj modelu pro finanční hodnocení procesů využívajících odpadní, druhotné suroviny nebo vedlejší produkty
Kód
SP2012/71
Předmět výzkumu
Projekt je zaměřen na vývoj jednoduchého modelu, určeného pro finanční hodnocení procesů využívajících odpadní, druhotné suroviny či vedlejší produkty, primárně bude zaměřen na hodnocení vztahující se k průmyslu hutnictví železa. Avšak i přes primární zaměření na hutní průmysl bude kladen důraz na to, aby byl model v budoucnu jednoduše aplikovatelný i v jiných průmyslových sférách (hutnictví neželezných kovů, průmysl stavebních hmot atd.). Základem modelu bude finanční hodnocení založené na metodě CBA (Cost – benefits analysis, Analýza nákladu a výnosů ), která bude pro potřeby modelu modifikována tak, aby byla univerzálně aplikovatelná na výše zmíněné procesy. Část modelu bude zaměřena na finanční hodnocení znečišťování životního prostředí. Bude se to týkat jak započítání ušetřené nebo naopak navíc vyprodukované emisní zátěže, stejně tak budou do modelu započítány tzv. externality neboli externí náklady jak je chápeme v oboru environmentální ekonomie. Tyto náklady jsou v dnešní době do určité míry ocenitelné a v určité míře se promítají právě v poplatcích a pokutách, které znečišťovatelé platí. V poplatcích však nejsou zahrnuty veškeré náklady tohoto charakteru, a to zejména z důvodu, aby do určité míry omezovaly znečištění, avšak neomezovaly drasticky průmyslovou produkci. Zapojení těchto nákladů do modelu bude mít tedy spíš doplňující a predikční charakter, kdy bude mít za úkol ukázat, že i technologie, které v dnešní době nejsou rentabilní, mohou mít v budoucnu značný přínos nebo naopak vysoce ziskové procesy můžou mít devastující účinky. Vstupem pro model budou v co nejširší míře data, která moderní hutní (průmyslové) podniky běžně získávají nebo jsou nuceni je získávat v rámci monitoringu dopadů své činnosti na životní prostředí. Důvodem k zamření se na již existující data je fakt, že vedení podniků dosti často nechce investovat do mapování materiálových a energetických toků, které jsou potřebné pro metody jako Life cycle assement (LCA) či Life cycle cost (LCC - přímo souvisí s LCA). Obě metody je možné k posouzení daných procesů využít, avšak nejsou k nim primárně určeny a jsou určeny spíš k hodnocení dopadů. Přínos takového modelu by byl zejména v zjednodušení celého procesů a také ve zpracování dat, která jsou často nákladně v podniku získávána a tím by odpadla nutnost zapojení jiného finančně a časově nákladné metody získávání dat. K modelu bude v rámci projektu také zpracována potřebná metodika (dokumentace), tak aby bylo možné praktické zapojení modelu v podnicích, a také aby bylo možné otestovat jeho platnost a funkčnost v různých podmínkách a to nejen v rámci hutních podniků. Na základě vypracované metodiky bude vypracován i jednoduchý software, který bude mít za úkol zejména zjednodušit implementaci a testování vytvořeného modelu.
Rok zahájení
2012
Rok ukončení
2012
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kategorie
SGS
Typ
Specifický výzkum VŠB-TUO
Řešitel
Zpět na seznam