Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Stanovení organických sloučenin sorbovaných na pevných částicích uvolňovaných při nespalovacích procesech z dopravy.
Kód
SP2012/65
Předmět výzkumu
Předmětem výzkumu je stanovení organických látek, které se uvolňují při nespalovacích procesech navázané na pevné otěrové částice vznikající při brzdění automobilů. Organické látky jsou uvolňovány z frikčních materiálů vlivem vysokého tlaku a teploty v místě působení do okolního ovzduší. Vzhledem ke svým fyzikálně-chemickým vlastnostem mohou tyto látky zůstávat v ovzduší v plynném stavu, nebo mohou být adsorbovány na povrchu pevných částic různé velikosti. Adsorbované látky jsou následně deponovány na povrchu v okolí silnic, nebo se dostávají vymýváním srážkovou vodou do kanalizace a následně do čistíren odpadních vod, kde mohou ovlivňovat procesy čištění vod a kvalitu čistírenského kalu. Organické látky, které se takto dostávají do prostředí v důsledku spalovacích procesů, včetně spalování v dopravě, jsou již velmi dobře známy. Organické látky vznikající při frikčních procesech doposud popsány nebyly. Vzhledem k potvrzenému uvolňování otěrových částic při frikčních procesech významně přispívajících k emisím kovů do ŽP, lze předpokládat signifikantní podíl frikčních procesů na emisích organických látek.
Rok zahájení
2012
Rok ukončení
2012
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kategorie
SGS
Typ
Specifický výzkum VŠB-TUO
Řešitel
Zpět na seznam