Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Hodnocení účinnosti provedených rekultivací zvodněných poklesových kotlin na základě charakteristiky fyto a zoocenóz
Kód
SP/2010109
Předmět výzkumu
Rekultivace zvodněných poklesových kotlin je obecně prováděna metodou technicko – biologické rekultivace směrem k vytvoření vodních ploch nebo směrem k následnému využití jako lesní a zemědělské plochy. Druhá cesta (lesnická nebo zemědělská rekultivace) je prováděna úplným odvodněním plochy a následným zasypáním poklesu (nejčastěji hlušinou), což znamená absolutní zánik původního stanoviště. Z různých důvodů se nerespektují jejich původní přírodní hodnoty a jejich potencionálně produkční možnosti využití (BUSZMAN et al. IN 1993, TOKARSKA – GUZIK a ROSTANSKI 1996, GRINDELAND a HANDLEY 2003). V dosavadní ekologické praxi bylo prozatím provedeno nedostatečné množství výzkumů, zaměřených na společný výzkum biodiverzity rostlinných a živočišných společenstev v antropogenně vzniklých lokalitách, jako jsou například poklesové kotliny. Pouze málo doposud provedených studií STALMACHOVÁ 2004, PIERZCHALA, SIERKA 2009 ukazuje, že typ realizované sanace přímo ovlivňuje přírodní hodnoty nového území. Technicko – biologický typ rekultivace zvodněných poklesových kotlin vede k zániku celosvětově hodnotných mokřadních a vodních rostlinných a živočišných společenstev, na uměle vytvořených stanovištích terestrického charakteru je pak pozorován zvýšený výskyt ruderálních druhů rostlin a živočichů se širokou ekologickou valencí. Nejnovější poznatky z práce SIERKA, MOLENDA, CHMURA 2009 ukazují, že nivelace poklesové kotliny má vliv na biodiverzitu stanoviště.
Rok zahájení
2010
Rok ukončení
2010
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kategorie
SGS
Typ
Specifický výzkum VŠB-TUO
Řešitel
Zpět na seznam