Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Odvaly – recentní stanoviště hornické krajiny Horního Slezska a jejich ekologický potenciál
Kód
SP/2010100
Předmět výzkumu
Území Horního Slezska patřilo vždy k oblastem s vysoce rozvinutým těžebním průmyslem. Díky těžbě černého uhlí a jeho následného zpracování docházelo a stále dochází k akumulaci odpadů z těžby a k dalším negativním vlivům (poklesy, zvýšená prašnost, devastace přirozených ekosystémů atd.). Vznikají tak odvaly hlušiny, sedimentační nádrže, zvodnělé poklesové kotliny, suché poklesy apod. Všechna tato recentní stanoviště je nutno začlenit do okolní krajiny, tak aby se co v nejkratším období vytvořilo rezistentní, druhově rozmanité, fungující a přírodě blízké území. Hlavním cílem projektu je mapování odvalů v hornické krajině Horního Slezska. Hodnocení vlivu živin a stanovištních podmínek na přírůsty dřevin, druhovou rozmanitost a typy rostlinných společenstev. Našim zájmem při řešení je zaměřit se především na problematiku obnovy/ochrany mimoprodukčních funkcí odvalů – tedy na rekultivace, při kterých vznikají přírodě blízké ekosystémy. Tento trend je výsledkem nových poznatků v ochraně krajiny, větší úcty k přírodě a dokonalejší techniky a technologie.
Rok zahájení
2010
Rok ukončení
2010
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kategorie
SGS
Typ
Specifický výzkum VŠB-TUO
Řešitel
Zpět na seznam