Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Úprava a využití stavební suti v cementových kompozitech
Kód
SP2020/30
Předmět výzkumu
Výzkum bude zaměřen na možnou až 100% náhradu zrnitostní frakce 4/8 mm v cementových kompozitech s různým poměrem jednotlivých typů stavební suti. Společně s náhradou plniva bude pomocí mikrofileru (přísady) ovlivňována mezerovitost a hutnost zatvrdlé matly současně s reologií čerstvé malty. Bude sledován vliv množství plniva a mikrofileru na fyzikálně mechanické vlastnosti cementových kompozitů a budou testovány následující vlastnosti pro stanovení optimálního poměru : - objemová hmotnost; - zkouška rozlití malty - testování počátku a konce tuhnutí cementové malty - pevnost v tlaku a v ohybu po 3, 7, 28, 90, 180 dnech; - tepelně technické vlastnosti (součinitel tepelné vodivosti , měrná objemová tepelná kapacita cp, teplotní vodivost a); Úprava a využití stavební suti v cementových kompozitech Adjustment and reuse of building debris in cement composites Hlavní řešitel: Ing. Jakub Charvát Rozpočet projektu – uznané náklady Návrh (tis. Kč) Skutečnost (tis. Kč) Běžné finanční prostředky celkem 354 1. Osobní náklady celkem. Z toho: - 1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek) - 1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a příděly do sociálního fondu - 2. Stipendia dle zákona č.111/1998 sb., §91, odst.2 písm. b),c),e) - Stipendium bude přiznáno 10 studentům za práci na projektu. 130 3. Materiálové náklady: - Materiálové náklady budou sloužit pro zakoupení laboratorních potřeb, spotřebního materiálu AAS, chemikálií, laboratorního spotřebního materiálu, kancelářských potřeb a surovin pro přípravu cementových kompozitů (cement, normovaný písek atd.) 72 4. Drobný hmotný a nehmotný majetek Specifikace: - Bude pořízen Blainuv přístroj pro stanovení jemnosti mletí vstupní suroviny, kompresor bezolejový pro odbedňování vzorků z forem, formy válce 150x300 mm pro zkušební betonové tělesa. 35 5. Služby Specifikace: - Náklady na chemické analýzy vzorků, náklady spojené s publikací článků, překlady do AJ, korektury článků, platba na konference, normy. 51,6 6. Cestovní náhrady Specifikace: - Zajištění vzorků stavební suti, zajištění vstupních surovin pro přípravu experimentálních záměsí, cestovní náklady na konference. 30 7. Doplňková (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory. Specifikace: - Dle požadavků poskytovatele 35,4 8. Konference (max. do výše 10% poskytnuté podpory) - 9. Investice - Plánované náklady Uznané náklady Celkem běžné finanční prostředky na projekt v rámci specifického vysokoškolského výzkumu 354
Rok zahájení
2020
Rok ukončení
2020
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kategorie
Workflow pro SGS
Typ
Specifický výzkum VŠB-TUO
Řešitel
Zpět na seznam