Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Využití ocelárenské strusky jako náhrady pojiva v cementových kompozitech
Kód
SP2015/16
Předmět výzkumu
Předmětem výzkumu bude ověření možnosti náhrady portlandského cementu (CEM I 42,5 R) upravenou (jemně mletou) ocelárenskou struskou v 10, 30, 50% z hmotnosti cementu. Před samotnou úpravou strusky bude provedena magnetická separace k odstranění kovových částeček ocelárenské strusky. Samotná úprava bude probíhat formou drcení a mletí na laboratorních mlýnech vibračních a/nebo kulových, rychloběžných. Následně budou sledovány vlastnosti upravené strusky, zrnitost, měrný povrch. Další etapa výzkumu bude zaměřena na návrh experimentálních receptur cementových kompozitů na bázi ocelárenské strusky. Z každé experimentální záměsi budou připravena zkušební tělesa o rozměrech 40 x40 x160 mm, pro testování následujících vlastností: objemová hmotnost, počátek a konec tuhnutí, pevnost v tlaku a v ohybu. Novost předkládaného projektu spočívá v zcela novém způsobu stanovení nalezení a popisu objemových změn zkušebních těles experiemtnálních záměsí, která budou uloženy v různých prostředích (vodní, sucho, roztok síranů apod.). Objemové změny budou testovány pomocí nové technologie, a sice pomocí 3D skenování, kterou budeme moci sledovat změnu objemu zkušebních těles experiemtnálních záměsí v čase. Pro toto 3D skenování bude použit přístroj Handy Scan 700, který díky nejnovější technologii TRUaccuracy disponuje vysokou přesností skenu bez ohledu na pracovní prostředí, která je 0,030 až 0,050 mm. Výše uvedeným skenovacím zařízením disponuje fakulta strojní, VŠB-TUO. Daná problematika byla již s kolegy z FS konzultována a byla přislíbena jejich spolupráce. Řešením uvedeného projektu dojde k propojení spolupráce mezi HGF a FS VŠB-TUO. Výsledkem spolupráce bude návrh nové metodiky měření objemových změn cementových kompozitů, která může dojít až k podání přihlášky vynálezu, dále se bude jednat o společné publikační výstupy evidované v databázi SCOPUS a/nebo WEB of Knowledge.
Rok zahájení
2015
Rok ukončení
2015
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kategorie
Workflow pro SGS
Typ
Specifický výzkum VŠB-TUO
Řešitel
Zpět na seznam