Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Potencionální environmentální dopady brownfields (hornických deponií) ložisek železných rud na složky životního prostředí (Příčný vrch, Zlatohorský rudní revír)
Kód
SP2016/38
Předmět výzkumu
Zlatohorský revír je nejvýznamnějším rudním revírem Moravy a české části Slezska. Nalézají se zde nežilná ložiska polymetalických, měděných a zlatonosných rud vyvinutá v komplexu metamorfovaných devonských hornin v jižním a jihozápadním okolí Zlatých Hor. Tisíciletá historie dolování rud zanechala v krajině nesmazatelné stopy (odvaly, poklesy). Je pravděpodobné, že z deponií hlušinového materiálu se do okolního prostředí uvolňují potencionálně toxické prvky. Předmětem tohoto výzkumu je právě studium míry možné kontaminace vybraných složek životního prostředí těmito prvky. Cílem výzkumu je zejména získat nové informace a poznatky o potencionálním environmentálním dopadu brownfileds (hornických deponií) na vybrané složky životního prostředí (voda, půda, rostliny, živočichové).
Rok zahájení
2016
Rok ukončení
2016
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kategorie
Workflow pro SGS
Typ
Specifický výzkum VŠB-TUO
Řešitel
Zpět na seznam