Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Příprava syntetických ekvivalentů mullitu a zeolitů na bázi energetických odpadů
Kód
SP2016/37
Předmět výzkumu
Předmětem výzkumu bude připravit geopolymery z energetických odpadů(popílku). Pomocí hydrotermální syntézy a spékací metody. Na vzorcích popílku bude provedena charakteristika mineralogického a prvkového složení. Použitý popílek bude podroben analýze vyluhovatelnosti. Při používání spékací metody je vhodné použít popílky pod 0,063 mm a proto budou popílky určené ke spékací metodě upraveny na požadovanou frakci mletím. Připravené geopolymery budou podrobeny stejným analýzám jako vstupní popílek. Ze získaných údajů budeme porovnávat prvkové a mineralogické složení popílku vzhledem k vzniklému geopolymeru a sledovat rozdíl ve vyluhovatelnosti. Při syntetické přípravě geopolymerů by mělo docházet ke stabilizaci popílků. A toto si ověříme na naměřených hodnotách. V práci bude přihlíženo na druh, složení a způsob spalovaní paliva ve spalovací komoře a jeho vliv na strukturu, složení a vyluhovatelnost popílku. Popílek je vedlejším produktem spalování uhlí. Popílky díky vysokému obsahu Al2O3 jsou považovány za potencionální zdroje Al, Si, O materiálů. Které slouží k přípravě průmyslových materiálů (zeolity, sklo-keramika, mullit).
Rok zahájení
2016
Rok ukončení
2016
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kategorie
Workflow pro SGS
Typ
Specifický výzkum VŠB-TUO
Řešitel
Zpět na seznam